برای استادی که زیبا کلام هست و صادق

خاطرات وکیل/ عملکرد استاد صادق زیبا کلام در هیبت منتقد شیوه‌ی حکمرانی و اعمال حاکمیتی حکومت همواره بر مدار قانون و مبتنی بر اصول قانون اساسی بوده است.

برای استادی که زیبا کلام هست و صادق

ادامه‌ی خواندن