up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله oriented‏)‏ PDF
QR code - oriented‏)‏

oriented‏)‏

مدل مفهوم گرا (‏concept-oriented‏)‏

مدل داده ‏concept-oriented‏ يک مدل داده بر پايه تئوري شبکه ‏است.منبع ديگر الهام در ايجاد کردن اين مدل، تحليل مفهوم رسمي( ‏FCA‏)است. يکي از اهداف اصلي و اصولي شيوه ‏concept-oriented، اين ‏است که داراي مدل سلسله مراتبي و چند بعدي(به طور همزمان) ‏مي‌باشد.که به ‏Functional Data Model (FDM)‎‏ و ‏Universal Relation Model ‎‎(URM)‎‏ تقسيم مي‌شود.‏
اصل بنيادي ‏‎ concept-oriented‏ نمونه‌اي است که مواردي را که در ‏مکاني زندگي مي‌کنند،جايي که ساختار مکان، ترکيب يا طرح کلي ‏مدل را توصيف مي‌کند، در صورتي‌که که سا ختار مورد، ‏معناشناسيش را بيان کند. بخش‌هاي اصلي مکان به مفاهيم زمان ‏موارد اشاره مي‌کند، که اين‌ها نمونه‌هاي مفهوم هستند که اقلام ‏داده گفته مي‌شوند. مفهوم‌ها مشابه ارتباطات يا جداول هستند، ‏در صورتي‌که اقلام در مدل رابطه‌اي شبيه به رديف‌ها و رکورد‌‌ها ‏مي‌باشند.‏
مدل ‏concept-oriented‏ به طراح ديتا بيس اجازه مي‌دهد که ارائه‌اي ‏طبيعي از معنا شناسي و ترکيب داده‌ها را توصيف کند.که بازتاب ‏ويژگي‌هاي هردو نوع چند بعدي و سلسله مراتبي است.جريان عمل ‏صرفا بواسطه يک عدد کوچک از مفاهيم اصلي به کار برده مي‌شود ‏و اصول اين شيوه اجازه نمونه سازي از مدل‌هاي مختلف موجود و ‏موارد عملي مثل متغير‌هاي چند مقداري، روابط سطح بالاتر، تراکم ‏و دسته بندي، پردازش تحليلي بر خط (‏OLAP‏) ، استنباط، مديريت ‏مدارج ومراحل مختلف حياتي، طبقه بندي پيچيده، هستي شناسي‌ها، ‏اشتراک دانش و خيلي از ساز و کار‌هاي ديگر را مي‌دهد.‏
محتويات:‏
‏1.‏ ترکيب مدل
‏2.‏ معنا شناسي مدل‏
‏3.‏ نمونه
‏1.‏ ترکيب مدل(‏Model syntax‏)‏
در سطح ترکيب، هر مفهوم در نتيجه ترکيب ابر مفهوم‌ها آن ‏تعريف شده است.به عنوان مثال نتيجه يک مفهوم فرع(خُرد) همزمان ‏در هر يک از ابر مفهوم‌ها قرار دارد.به صورت رسمي طرح کلي يا ‏ترکيب مدل به‌وسيله يک مفهوم عالي و يک مفهوم پايه تکميل شده ‏و سپس اين ساختار، يک شبکه را تشکيل مي‌دهد.مفهوم عالي يک ‏منشا مستقيم يا غير مستقيم براي ساير مفاهيم در مدل است در ‏صورتي‌که مفهوم پايه به صورت مستقيم يا غير مستقيم ساير ‏مفاهيم را در مدل شامل مي‌شود. ‏
به صورت متناوب ترکيب ‏concept-oriented‏ (طرح کلي) در روابط ‏قراردادي ابعاد و حوزه‌ها توصيف مي‌شود. هر مفهوم بزرگ در ‏تعريف مفهومي فرضي است در يک قلمرو براي اينکه ابعاد را ‏بوسيله اين جفت مفهوم فرع – مفهوم بزرگ مربوط سازد. يک بعد ‏به طور معمول داراي يک نام منحصر به فرد مطابق محدوده مفهومش ‏مي‌باشد.بنابراين هر مفهوم يک مجموعه از اسامي ابعاد با ‏قلمرو‌هاي آنها در ساير مفاهيم تعريف شده است.طرح کلي پايگاه ‏داده مي‌تواند درآن هنگام به عنوان يک نمودار غير حلقه‌اي نشان ‏داده شود. دوگانه در بعد، نظريه بعد معکوس است. که اين ‏استدلالي ازنتيجه‌ي يک ويژگي يا گرفتن اعتبارات(ارزش‌ها) يک صفت ‏از تعدادي مفهوم فرع(نسبتا غير از مفهوم بزرگ) است. اين مهم ‏است که ابعاد تک ارزشي (‏single‏-‏valued‏) هستند در صورتي‌که ابعاد ‏معکوس چند ارزشي (‏multi-valued‏) هستند.‏
‏2.‏ معناشناسي مدل (‏Model semantics‏)‏
در سطح معنايي، مدل داده‌ها توسط اقلامش نشان داده شده است.يک ‏فقره، به عنوان ترکيب اقلام بزرگ بگرفته شده از ابر مفهوم‌ها ‏تعريف شده است.غناي مدل ‏concept-oriented‏ مبني بر وجود تفاسير ‏بسيارمتفاوت از معناشناسي رسمي است:‏
 يک قلم بزرگ به عنوان ويژگي اين قلم برداشته شده، ‏توسط صفت متناظر يا مختصات اين قلم در فضاي مفهوم ‏بزرگ تفسير مي‌شود. در اين صورت تمام مدل به عنوان ‏يک سيستم مختصات چند بعدي سلسله مراتبي مشاهده ‏مي‌شود جايي‌که اشيا براي اشيا ديگر هماهنگ مي‌شود.‏
 قلم بزرگ نيز مي‌تواند به صورت مجموعه‌ها، گروه‌ها يا ‏طبقه‌ها براي اقلام فرعشان تفسير شود.بنابراين هر ‏فقره در مدل در چندين گروه اقلام بزرگ گنجانده شده ‏وخودش اقلام فرعش را شامل مي‌شود.‏
 ‏ هر قلم، فرضي در يک نمونه است که از بعضي روابط، ‏با مراجعه به اقلام بزرگ آن و از طرف ديگر اقلام ‏فرعش، آن را به اقلامي ديگر در مدل مرتبط مي‌سازد.‏
 يک قلم به عنوان شي پايه براي اقلام فرع آن تفسير ‏مي‌شود و از طرف ديگر اقلام فرع ملحقاتي براي اقلام ‏بزرگشان هستند. ‏
‏3.‏ مثال
نمودار، ترکيب ساختار يک شرکت را توصيف مي‌کند. دستورات ‏دريافتي(سفارشات مفهوم) عبارتند از مجموعه‌اي از قسمت‌ها مطابق ‏قسمت‌هاي سفارشات مفهوم و سپس اجراي آنها در عملکردهاي ‏مختلف(عمليات‌هاي سفارش مفهوم) دريافت مي‌نمايد.‏
از نظر ترکيب، مفهوم سفارشات، توسط دو بعد ‏a‏ و ‏c‏ بوسيله ‏قلمرو در قلمرو در نشاني‌ها و مشتري‌ها توصيف مي‌شود.آن هم ‏داراي دو بعد معکوس {قسمت‌هاي سفارش.‏o‏} (‏Order parts.o‏) و ‏‏{عمليات‌هاي سفارش.‏o‏} (‏Order Operations.o‏) در ازاي قلمرو‌ها در ‏قسمت‌هاي سفارش مفاهيم و عمليات‌هاي سفارش مي‌باشد. توجه داشته ‏باشيد که ابعاد هميشه تک ارزشي هستند و ارتباط يکي را به چند ‏تطبيق دهيد. و ابعاد معکوس هميشه تک ارزشي هستند و ارتباط ‏چند را به يکي تطبيق دهيد.‏
ارتباط چند به چند توسط زير مفهوم‌ها مشترک انجام مي‌شود. براي ‏مثال ما مي‌توانيم يک رابطه چند به چند را تعريف کنيم که ‏مابين محصولات ومشتري‌ها سفارش داده شده است. که مجموعه‌اي از ‏مشتري‌ها مراجعه مي‌کنند براي آن که بعضي محصولات که براي ‏استفاده قسمت‌هاي سفارش زير مفهوم‌ها سفارش داده شده و ‏سفارش‌ها را اجرا کند. ‏
ابعاد اوليه يا استاندارد از اين مدل، 7 است، زيرا آن، ‏شماره‌ي مسير‌ها از پايين به بالاست:‏
‎{op.p.pg, op.p.a, op.o.a, op.o.c.a, oo.o.a, oo.o.c.a, oo.o} .‎
از نظر معنايي هر قلم سفارش، تشکيل شده از مجموعه‌اي از ‏قسمت‌هاي آن و هم مجموعه‌اي از عمليات که براي اين سفارش اجرا ‏شده است.با دو جنبه که ترکيبي از يک نشاني(تحويل) و يک مشتري ‏است. در فرم استاندارد هر قلم در نتيجه ترکيب 7 قلم اوليه ‏نشان داده مي‌شود.‏
اقلام سفارش به عنوان نمونه‌هاي ارتباط با رجوع به اقلام بزرگ ‏آن از نشاني‌هاي مفاهيم و مشتري‌ها تفسير شده‌اند. به عبارتي ‏ديگر اين‌ها همان اقلام سفارش متصل با اقلام ديگر در مدل هستند ‏که توسط معاني اقلام کوچک از قسمت‌هاي سفارش و عمليات سفارش ‏به عنوان نمونه‌هاي ارتباط تفسير مي‌شوند. بنابراين نقش اقلام ‏سفارش وابسته است و به سطح جاري مطرح شده مربوط مي‌باشد.‏
مفهوم بالا به هيچ وجه قلمرو مشکل را در خلاصه‌ترين سطح بدون ‏جزييات، نشان نمي‌دهد.بوسيله انتشار اطلاعات در مسير رو به بالا ‏ما براي بدست آوردن مقادير همه صفات خاصه، براي همه شرکت‌ها جمع ‏شده‌ايم.براي مثال، ما ميتوانيم رقم کل سفارشات را محاسبه کنيم ‏يا عمليات سفارش را در شرکت توسط استفاده‌نمودن ابعاد معکوس ‏متناظر از مفهوم عالي اجرا کنيم.يک بعد معکوس يک مسير با جهت ‏مخالف است.رقم کل قسمت‌هاي سفارش به شرح ذيل محاسبه شده است:‏
order Count = sum(top.{OrderParts.o.a.t})‎
در بالا،صرفا فقره فوق همه شرکت را نشان مي‌دهد؛ ‏o.a.t‏ ، مسيري ‏از قسمت‌هاي سفارش به اين فقره مي‌باشد. و در مجموع تابع تراکم ‏مي‌باشد. در حقيقت، آن به تمام قسمت‌هاي سفارش برخواهد گشت. ‏اگر ما لازم است تمام قسمت‌هاي سفارش تحويل داده شده به بعضي ‏آدرس‌ها را بشمريم، آن‌گاه آن به شرح ذيل انجام داده مي‌شود: ‏
orderCount = sum(address.{OrderParts.o.a}).‎
در اين‌جا نشاني، چند فقره به هم پيوسته است.‏
مفهوم آخر، قلمرو مشکل را در پر جزييات ترين سطح نشان مي‌دهد ‏و مجموع مفاهيم با مفهوم فرع مساوي نيست. به طور معمول اين ‏مرحله، بسياري از اقلام را شامل مي‌شود که ما مي‌توانيم بسياري ‏از صفات خاصه را توسط استفاده نمودن ابعادشان بگيريم.به طور ‏مثال يک قسمت سفارش توسط يک سفارش و يک محصول مشخص مي‌گردد، ‏که توسط صفات خاصه سطح بالاترشان تبديل مي‌شوند و همچنين راجع ‏به مفهوم عالي مشخص مي‌شود.

دانلود نسخه PDF - oriented‏)‏