قفل‌هایی که دیپلماسی متوازن دولت رئیسی باز کرد

باید توجه داشت که رویکرد دیپلماتیک دولت سیزدهم که از غرب گرایی به همه جانبه گرایی و دیپلماسی فعال با حوزه‌های مختلف تغییر پیدا کرده، بسیار توانسته به کشور کمک کند.

قفل‌هایی که دیپلماسی متوازن دولت رئیسی باز کرد

ادامه‌ی خواندن