up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله GMP PDF
QR code - GMP

GMP

GMP معياري نوين براي بررسي کيفيت آرد

چکيده
رابطه بين وزن مرطوب GMP با خواص کيفي و نانوايي 13 رقم از گندم هاي ايراني با ارزش نانوايي مختلف مورد بررسي قرار گرفت . از ميان
واريته هاي مختلف الموت کمترين و بزوستايا بيشترين ارزش نانوايي را به خود اختصاص دادند . ميزان همبستگي هاي بدست آمده ميان وزن GMP با
کليه فاکتور هاي مورد بررسي معني دار بود . از اين ميان هم بستگي وزن مرطوب GMP با حجم و ارتفاع نان قوي و مثبت و به ترتيب 716 0 و 810 0
بدست آمد . جهت روشن تر شدن روابط بين آزمون هاي مختلف با حجم و ارتفاع نان آناليز رگرسيون انجام گرفت . نتايج بدست آمده نشان مي دهد
که تنها GMP با خصوصيات نانوايي در حضور روش هاي ديگر مع ني دار است . بنابراين مي توان از آزمون GMP جهت پيش بيني خواص نانوايي
گندم ها استفاده نمود. اهميت اين موضوع بخاطر استفاده از حجم بسيار کم نمونه(کمتر از 1g ) در کارهاي ژنتيک مي باشد.
مقدمه
پروتئين مهم گندم گلوتن است که از دو جزء گليادين و گلوتنين تشکيل شده و هر کدام داراي خواص کاربردي متفاوتي
هستند.در گذشته براي تعيين کيفيت گندم از ميزان پروتئين کل استفاده مي شد، اما از آن جهت که تمام پروتئين ها ي گندم
براي کيفيت نانوايي مناسب نيست و تنها پر وتئين هاي گلوتني داراي اين خاصيت مي باشد،علاوه بر اندازه گيري کمي ،اندازه
گيري هاي کيفي پروتئين آرد مطرح گرديد .يکي از روش هاي موجود اندازه گيري رسوب زلني مي باشد که اولين بار توسط
زلني مطرح گرديد ( 1).در سال 1978 اکسفورد تست رسوب SDS2
را به عنوان روشي نسبتا ساده براي تخمين کيفيت نانوايي
معرفي کرد ( 2).اين روش، تغيير يافته تست رسوب زلني بوده و به طور اختصاصي تر سبب رسوب پروتئين هاي گلوتنيني مي
شود.با اين وجود ، هر چند روش زلني و SDS روش هايي آسان به نظر مي رسند ولي به دليل نياز به محلول هاي چند گانه و
نيز استفاده از زمان هاي اختياري در طي چند مرحله از آزمايش، در واقع روشي پيچيده و توام با خطا محسوب مي گردد.( 3).
گراولند اولين بار با معلق کردن آرد گندم در محلول 5 SDS %1 و اولتراسانتريفوژ موفق به جداسازي گلوتنين ماکروپليمر
به صورت لايه ژلي گرديد ( 4). اهميت و ارز ش اندازه گيري و تعيين مقدار و ترکيب لايه ژل SDS پروتئيني جداشده، با
فهميدن کاربرد گلوتنين در نانو ايي بيش از پيش معلوم گرديده است( 13،6،4،5 ). تعدادي از محققان نشان دادند که بين مقدار و
Glutenin Macro Polymer 1
Sodium Dodecyl Sulphate 2
ترکيبات جزء گلوتنين با وزن ملکولي بالا ( HMWGS3
) و خصوصيات خمير و کيفيت نا نوايي رابطه وجود دارد ( 7- 9).
اندازه گيري ميزان GMP روشي نوين در تعيين کيفيت نانوايي مي باشد که نسبت به روش هاي سنتي نيا زمند حجم نمونه
بسيار کمي مي باشد . مسئله اخير در مواردي که حجم نمونه محدود است، بسيار مهم مي باشد .طبق بررسي هاي انجام شده
تاکنون تحقيقي در اين زمينه بر روي گندم هاي ايراني انجام نگرفته است . لذا هدف اين پژوهش بررسي امکان استفاده از
روش اندازه گيري ژل پروتئيني GMP براي پيش بيني کيفيت نانوايي از چند واريته از گندم هاي ايراني با کيفيت نانوايي
متفاوت مي باشد . همچنين روش هاي سنتي تعيين کيفيت آرد (تست رسوب زلني، مقدار پروتئين آرد ،آزمون رسوب SDS و
پخت نان)، با روش جديد GMP مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

دانلود نسخه PDF - GMP