up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله ‬ آب معدني PDF
QR code - ‬ آب معدني

‬ آب معدني

پروسه توليد آب معدني

آب اين ماده حياتي و با اهميت در دنيا نقش بسيار مهمي را درشکل گيري تمدنها و استمرار آنها داشته است مروري بر سوابق تمدنهايي که در طول تاريخ شکل گرفته اند و شکوفا شده اند نشانگر اين واقعيت است که وجود آب و امکان دسترسي به آن يکي از کليدي ترين عوامل فراگيري و استمرار آنها بوده است .
افزايش تقاضا براي آب و اوجگيري رقابت بين مصرف کنندگان مختلف موجب شده انسان براي ايجاد موازنه وتعادل بين توزيع نيازها و منابع آب موجود مستقيما در وضعيت طبيعي رودخانه ها دخالت کند و با ايجاد تاسيسات گوناگون ذخيره و توزيع آب شرايط طبيعي را به منظور تامين نيازهاي خود تغيير دهد .
آب معدني و آب شرب بعنوان يکي از نيازهاي اساسي روزمره انسان و استمرار حيات ميباشد . ميزان نياز روزمره هر فرد ۱ تا ۲ ليتر ميباشد که بستگي به شرايط آب و هوايي و سن و سال دارد . استفاده از آب آشاميدني سالم و گوارا يکي از مهمترين فاکتورهاي مصرف آب ميباشد که از ساليان بسيار دور به آن توجه شده است .
منشا حدود ۸۰٪ از بيماريهاي انسان عدم دسترسي به آب سالم است . ۷۵٪ از مردم جهان سوم از امکانات آب براي مصارف بهداشتي محرومند بنابر اين زمان اين تصور نادرست که آب سالم به هر ميزان که مورد نياز باشد به وفور در دسترس است ديگر سپري شده است واقعيت آن است که آب سالم و گوارا کمياب و گرانبها ميباشد آلودگيها با ايجاد تغييرات نامطلوب در خواص فيزيکي ، شيميايي و بيولوژيکي کيفيت آب را تنزل ميدهند و در مراحلي آب را از حيطه انتقاع ساقط مينمايند .
برخي از آلودگي ها زوال پذيرند و به آساني تجزيه و يا تقليل داده ميشوند نظير مواد زائد کشاورزي و حيواني و فاضلابهاي انساني بعضي از آلاينده ها نيز انحطاط ناپذيرند مانند جيوه و سرب و برخي از ترکيبات پلاستيکها که از افزايش آنها در آب بايد جدا جلوگيري شود .
آب معدني:
▪ تعريف :
آب معدني محصول بسته بندي شده آب گوارا و قابل شربي است با ويژگيهاي فيزيک و شيميايي و ميکرو بيولوژي و ارگانو لپيتيکي تعريف شده که مستقيما از چشمه و يا نقاط حفر شده از طبقات زير زميني به دست ميآيد و داراي خواص بهداشتي و درماني باشد و در معرض هيچگونه پالايش خارج از استانداردهاي مربوطه قرار نگيرد و در محل چشمه و يا منابع آبي مربوطه در شرايط خاص بهداشتي بسته بندي ميگردد .
▪ انواع آب معدني :
۱) آب معدني گازدار :
آبي است که پس از تصفيه هاي لازم و بسته بندي مقدار گاز آن برابر با مقدار گازي ميباشد که آب در مظهر چشمه دارد .
۲) آب معدني بدون گاز : آب معدني است که پس از تصفيه و بسته بندي فاقد گاز کربنيک مازاد بر مقدار لازم جهت نگاهداري املاح بي کربنات موجود و يا گازهاي ديگر باشد .
۳) آب معدني گازدار شده : آب معدني است که پس از تصفيه هاي لازم از منبع ديگري گازکربنيک به آن اضافه شود .
▪ تعريف و منشا آبهاي معدني :
آبهاي معدني طبيعي و گازهاي معدني طبيعي ،آبها و گازهايي هستند که از تشکيلات زمين شناسي خارج و داراي خواص درماني بوده که توسط مجمع علمي پزشکي شناخته و داراي اجازه رسمي دولتي براي بهره برداري مي باشند .
▪ منشاء آبهاي معدني :
۱) سطحي يا ژئوترمال :
اين دسته آبها داراي منشاء خارجي يا جوي بوده که به داخل زمين نفوذ کرده و حتي تا عمق زياد پايين رفته و در اين جريان تغييراتي در ترکيب شيميايي آب حاصل و در يک شاخه صعودي به طرف بالا جريان پيدا کرده است . آب دو حرکت پايين رو سرد و حرکت صعودي گرم را دارا است . در صورتيکه ستون آبگرم در نزديک زمين به يک منطقه بسته برخورد کند سفره آبدار محصور را بوجود ميآورد در اين صورت ميتوان از اين آبها به مقدار فراوان با حفر چاههاي عميق بهره برداري کرد و گاهي ترکيب شيميايي اين آبها مشابه آبهاي خوراکي ميباشد .
۲) عمقي يا ژوونيل:
آبهاي عمقي يا سنتز شده يا بکر دسته آبهايي هستند که از اعماق بسيار زياد زمين منشاء گرفته و ميتوانند حاصل بخار آخرين مرحله ماگماي مذاب درون زمين بوده که با تظاهرات آتشفشاني در ارتباط ميباشند . غالب آبهايي که در طبيعت وجود دارد از دسته آبهاي با منشا خارجي ميباشند و مقدار کمي عمقي هستند .
تقسيم بندي چشمه ها بر اساس املاح محلول - گازهاي محلول و درجه حرارت :
۱) چشمه هاي معدني
به آبي گفته ميشود که مقدار املاح محلول در آن حداقل يک گرم در ليتر باشد . به چشمه اي که املاح محلول در آن به ميزان مذبور باشد چشمه آب معدني گويند که در سطح زمين از راههاي مختلف ظاهر ميشود بسته به اينکه کداميک از يونهاي موجود در آب نسبت به يونهاي ديگر برتري داشته باشد آبها را تقسيم بندي ميکنند .
- آبهاي سديک کلروره :
ميزان يونهاي سديم و کلسيم بيشتر از ساير يونها ميباشد .
- آبهاي کلسيم کلروره :
مقدار کلسيم و کلر بيشتر از ساير يونها ميباشد .
- آبهاي سديک هيدروژن کربنات :
يون سديم و هيدروژن کربنات بيشتري دارند .
- آبهاي منيزيم - هيدروژن کربنات :
يون منيزيم و هيدروژن کربنات بيشتري دارند .
- آبهاي سديک - سولفات :
يون سديم و سولفات بيشتري دارند .
- آبهاي منيزيم - سولفات :
يون منيزيم و سولفات بيشتري دارند .
- آبهاي کلسيم سولفات :
يون کلسيم و سولفات بيشتري دارند .
- چشمه هاي آهن دار چشمه هايي هستند که ميزان آهن آن حداقل ۱۵ ميلي گرم در ليتر باشد .
۲) چشمه هاي گاز دار :
در اين گونه چشمه ها گازهاي متعددي مانند اکسيژن و هيدروژن و ازت و انيدريد کربنيک و هيدروژن و سولفوره و متان و ..... وجود دارد .
منشا اکسيژن آبهاي جوي است که هوا به داخل آب منتقل ميکند هيدروژن در چشمه هاي آب فشان که منشاء عميق و آتشفشاني دارد يافت ميشود .
گاز هيدروژن سولفوره که در چشمه هاي گوگردي يافت ميشود منشا آن عمدتا آتشفشان است . اندريد سولفوره و متان اغلب با هيدرو کربنها مرتبط است و همچنين در اثر احياء سولفاتها به وجود ميآيد .
۳) چشمه هاي طبي :
نقش درماني دارند و بيماريهاي جلدي را از بين ميبرند .
۴) چشمه هاي آبگرم :
در صورتي که با حرارت سنج معمولي درجه حرارت آب چند دهانه چشمه را اندازه بگيريم متفاوت خواهد بود . اين دما در فصول مختلف و با توجه به گرماي زمين و فعاليت آتشفشاني در مناطق مختلف متفاوت است .

مقدمه آب ماده اي فراوان در کره زمين است. به شکل هاي مختلفي همچون دريا ، باران ، رودخانه و... ديده مي‌شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتي به حالت ديگ ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل ميکند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي ميگذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ر ...

رودخانه‌ رسوباتي را که با خود حمل مي‌کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي‌گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيه ...

● بررسي آبزي پروري زيستي در جهان از دهه ي ۱۹۷۰ توليدات آبزي پروري به طور متوسط سالانه ۹ درصد افزايش داشته که اين رقم با رشد ۳ ۱ درصدي صيد و ۹ ۲ درصدي ...

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن ...

امروزه با توجه به بحثهاي جدي شکل گرفته در زمينه توسعه روشهاي آبياري نوين به منظور استفاده بهينه و موثر از منابع آبي و مقابله با محدوديتهاي آبي بوجود آ ...

● مقدمه: کشور ايران از نظرموقعيت استراتژيکي و اقليمي يکي از کشورهاي بي نظير در کره زمين است با وسعتي برابر ۱۶۴۸۰۰۰ کيلومتر مربع از شمال تا جنوب واز شر ...

دانلود نسخه PDF - ‬ آب معدني