up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله گياه caper PDF
QR code - گياه caper

گياه caper

capparis spinosal يا caperbush يک گياه مفيد و زيبا در خانواده capparidaceae است. (۲)spinosa به جفت اسپين هاي قلابي در قاعده هر ساقه اطلاق مي شود. (۳)
از مشخصات اين گياه اين است که انشعابات ساقه گياه از يک ناحيه چوبي شده که در واقع قاعده ساقه به حساب مي آيد منشاء گرفته وضع غالباً گسترده بر روي زمين پيدا مي کند. (۴)اين گياه پر بوته پايا به بلندي ۵-۳ فوت رشد مي کند . برگها متناوب و گرد تخم مرغي شکل و ضخيم و براق هستند.(۵)همچنين ساده عادي از دندانه ، به رنگ سبز روشن و داراي دو زائده خار مانند(استيپول ) در محل اتصال دمبرگ به ساقه است .(۴)شکوفه ها حدوداً اندازه يک نخود هستند. (۶) گلها حدوداً ۲ اينچ ، سفيد مايل به گلي با تعداد زيادي پرچم بنفش روشن و در ظاهر خيلي جذاب هستند (۵)
هر گلي ۴ گلبرگ و کاسبرگ، يک تخمدان و يک مزه تند و تيز دارد .(۶) ميوه آن که در قسمت انتهايي يک زائده دراز (نهنج) به وجود مي آيد ، بيضوي، گوشتدار و در آغاز به رنگ سبز روشن است ولي به تدريج مايل به قرمز مي گردد .(۴) دانه ها بزرگ و کليوي شکل هستند و از نظر رنگ خاکستري – قهوه اي مي باشند.(۵)
● اصل و مبداء:
caper bush يک گياه بومي منطقه مديترانه با يک پراکندگي طبيعي از ساحل درياي مديترانه به جزاير قناري ، morocco ،Iran ،Greece ،Sicilyاست .(۲) يک ارتباط قوي بين caperbush و اقيانوس ها و دريا وجود دارد زيرا از سواحل آتلانتيک جزاير قناري morocco به درياي سياه به Crimea وArmenia و درياي خزر و به ايران آمده است .(۷) هر چند اين طور گمان مي رود که زيستگاه باستاني آن مناطق خشک غرب يا آسياي مرکزي است دليل ما بر اين گمان خود کلمه ي caper است که از يوناني Kapparis مي آيد ، که در اصل احتمالا ً Near يا خاورميانه مي باشد. (۲) ولي به صورت اندک در ايالات متحده ي آمريکا حتّي در باغچه خانه ها رشد مي کند.caper ها به بريتانيا و ديگر کشور هاي اروپايي آمدند وبه طور کلي در اسپانيا و آفريقا رشد مي کنند .زماني روسيه جنوبي يک صادر کننده اصلي بود . در آفريقاي شمالي معمول ترين caper استفاده شده Timbuctoo caper( C.sodala ) است .caperمعمول جنوب آفريقا C.coryinbifera مي باشد.(۵) در ايران به حالت وحشي بيشتر در اماکن متروک ،کنار ديوار هاي کهنه و دامنه هاي نسبتاً مرطوب کوهستانهاي کم ارتفاع يافت مي شود .(۴)
● زيستگاه:
آب و هواي گرم و خشک و نور آفتاب شديد ، محيط را براي گيا ه caperمناسب مي کند . اين گياهان در مناطقي که ۳۵۰ mm بارندگي ساليانه دارندرشد مي کنند و به سادگي در دماهاي زمان تابستان بالاتر از ۴۰ c (۱۰۵ f ) زنده مي مانند هر چند کاپريک گياه سرد طبع است و يک رنج دما يي مشابه به گياه زيتون دارد(-۸ c , ۱۸ f ) گياهان در خاکهايي که از نظر مواد غذايي خشک و فقير هستند رشد مي کنند . گلها روي شاخه هاي نخستين سال به وجود مي آيند .(۷) گلها با طلوع آفتاب باز مي شوند و در بعد از ظهر بسته مي شوند. در طي اين مدت زمان ،آنها يک جاذب براي باور شدن به وسيله ي حشرات هستند .(۳) زيبايي گلهاي caper به علت لطافت و زندگي کوتاه درست مانند گلهاي شقايق است . گلبرگ هاي سفيد مايل به کرم و لطيف و ظريف و پرچمهاي ارغواني روشن تنها يک چند ساعتي وجود دارند. بيشتر گلها به ندرت در باغچه ها ديده مي شوند چون غنچه ها بايد قبل از شکفته شدن برداشت شوند .(۸)
● تر کيب شيميايي و اصلي:
کاپاريس اسپينوزا داراي چندين ترکيب شيميايي فعال مي باشد ولي يکي از مهمترين ترکيبات Flavonoids است .(۹) ريشه و جوانه هاي مولد گل آن ، داراي پکتين ، ساپونين ،نوعي اسانس (به مقدار بسيار جزيي ) ، يک ماده ي رزيني يک رامنو گلو کزيد و ماده اي به نام کاپاري روتين Capparirutine به فرمول C۲۷ H ۳۰ o۱۵ است .اين ماده به صورت گرد متبلور به رنگ زرد روشن به دست مي آيد در گرماي ۱۸۹ درجه ذوب مي شود .دراترو کلر و فرم ، غير محلول ولي در آب و الکل محلول است .(۴) قسمت قشري و برگها حاوي Stachydrine و ۳- hydroxystachydrine است . ريشه حاوي Glucobrassicin ،neoglucobrassicin و ۴-methoxy- glucobrassicin است .عصاره خام غنچه هاي گل حاوي ۱۶۲ غلظت فرار از isothiocyanates ،thiocyanates ،sulphides و توليدات اکسيد اتيو آنها به عنوان اجزا اصلي تشخيص داده شده اند .دانه ها و برگها حاوي glucocapparin و glucocleomin است پوست ريشه حاوي stachydrine، rutic acid و يک ماده ي فرار با رايحه سير است .(۱۰) در کنار tannin (جوهر مازو ) و يک جسم تلخ ، پوست ريشه حاوي يک شيره ي تند و تيز است شکوفه ها حاوي يک alliaceous ،volatile oil مي باشد (۶) مزه ي قوي کاپر ، شبيه به يک خردل فلفلي ، در نتيجه ي يک واکنش آنزيماتيک با يک glycoside روغن خردل که glucocapparin ( Methyl glucosinolate ) ناميده مي شود که از بافتهاي گياهي آزاد ميشود وقتي که تحت فشار قرار مي گيرد و له مي شود اين واکنش methyl isothiocyanate خيلي تندي را آزاد مي کند که به کاپر ها بيشتر مزه آنها رامي دهد . يک ترکيب اضافي گياه که به آن يک مزه ي بي نظير را مي دهد rutin است و فلا ونوئيد تلخ گليکوزيد مشابه اي در (Ruta sp .) rue يافت مي شود .(۲) بنابرين ،کاپرها به چندين گونه از خانواده کلم ( cress و white mustard و wasabi و horseradish ) شباهت دارند. (۸) اين گياه به طور عمده حاوي آب است داراي يک ميانگين در حد رطوبت %۳ ۷۰ در برگها %۵ . ۷۳ در غنچه هاي گلها و % ۷۲ در ميوه ها مي باشد بنابراين معدل حجم رطوبت گياه حدوداً معادل %۶ . ۷۲ محاسبه شده است . (۹)
● استفاده درماني:
نخستين رکورد استفاده بوته caper براي اهداف دارويي در ۲۰۰۰ bc بوسيله سومري ها بود و همچنين يونانيان باستان و رومي ها اين گياه را براي اين اهداف استفاده مي کرد .(۲) هر چند آنها احتمالاً آن را پرورش نمي دادند ولي بصورت وحشي از طبيعت جمع آوري مي کردند.(۳) درطب سنتي به عنوان پشتيبان و نگهدارو داروي محرک کبدي ،باعث بهبود عملکرد کبد مي شود. در موارد تصلب شرائين استفاده مي شود.خمير يا عصاره کاپردر روغن يا ماده اي که چهره و موي سر را زيبايي مي دهد استفاده مي شود ولي يک حساسيت پوستي از استفاده آنها گزارش شده است .(۷) استفاده هاي پزشکي شامل کاهش نفغ به عنوان يک ضدروماتيسم و بهبود عمل کبد مي باشد .گزارش شده است که به عنوان يک مدر (ديور تيک ) ، عاملي که کرمها را دفع مي کندو مقوي استفاده مي شود .(۳) پوست ريشه به عنوان فعالترين قسمت ذکر شده است .به علت گرم و خشک بودن آن است که به عنوان يک قابض و ازبين برنده ي سردي (cold humors ) استفاده مي شود .(۱۰) جوشانده پوست ريشه ،در طب سنتي براي رفع تجمع مايع سروزدر حفرات يا بافتهاي بين (dropsy ) ،آنمي ،آرترايتيس و نقرس استفاده مي شود.(۳) گياه با خاصيت ضد سلي anti –tubercular )) نسبت داده شده است .پوست ،تلخ و خلط آور است و در ناراحتي هاي طحالي ،کليوي و کبدي داده مي شود. برگهاي سائيده شده ،به عنوان يک ضماد در نقرس به کار برده مي شود. گفته مي شود همه ي قسمتهاي گياه وقتي که به طور خارجي به کار برده مي شوديک اثر قابض و تحريک کننده دارد. ازگياه تازه يک روغن فرار بدست مي آيد که خواص روغن سير را دارد.(۱۰) مصارف آن در رفع آب آوردن (hydropisie ) ،رنگ پريدگي دختران جوان و ضعف عمومي همراه با ضعف اعصاب معمول بوده است .مطالعات جديد اثر مفيد آنرا در هيستري و حالات عصبي ديگر تأ ييد نموده است . مصرف آن موجب باز شدن خون قاعدگي در موارد قطع اين حالات در زنان جوان مي شود.(۴) يکي از دلايل براي اثرات آن ممکن است اين حقيقت باشد که گياه حاوي bioflavinoid روتين آنتي اکسيد انت است که همچنين در مزه شرکت مي کند.(۳)
● فارماکولوژي:
liv.۵۲ به عنوان يک داروي Ayurvedic گزارش شده است که مقابل اثرات سمي ترکيبات بريليوم (beryllium ) و در مقابل (sfv ) micesemiliki forest virus مؤثر است livv.۵۲ براي درمان موارد مقدماتي (ابتدايي )هپاتيپ ويروسي حاد و سيروز کبد به کار برده مي شود و بر عليه عفونت ويروسي نتايجي وجوددارد.(۱۰) عصاره گياه تشکيل دهنده داروي ديگري ((Geriforte )) مي باشد که مفيد در درمان pruritis مربوط به پيري و ديگر ناراحتي هاي مربوط به پيري و اضطراب (پريشان عصبي) است .(۱۰)
● استفاده هاي خوراکي و غيرخوراکي:
Caper ها روزانه چيده مي شودند ، غنچه ها در صبح بلافاصله قبل از تبديل شدن به گل جمع آوري مي شوند . آنها هرگز خشک نمي شوند ولي در روغن يا سرکه يا آب نمک ترشي انداخته مي شوند.ميوه هاي کاپر به طريق مشابه اي آماده مي شوند، به ندرت دادوستد مي شوند.مزه آنها خيلي شديد و پرقوت است .(۸) استفاده هاي غير پزشکي ديگر ، سوزاندن ريشه ها و استفاده خاکستر به عنوان يک منبع نمک است .کاپرها به عنوان طعم دهنده براي قرون متوالي استفاده مي شده است .يک تندي خاص به غذا اضافه مي کند. همچنين عقايدي وجود دارد که خوش شانسي مي آورد، احساسات شهواني را تقويت مي کند و ناتواني جنس را در مردان معالجه مي کند. جوانه ها ي تازه و جوان و ميوه هاي نارس ممکن است به عنوان يک سبزي يا ترشي استفاده شود. براي اهداف ما غنچه هاي نارس بالاترين خاصيت را دارند. کوچکترين غنچه ها ((nonpareilles )) يا )) sufines )) ناميده مي شوند .بهتر از بزرگترها هستند که (( communes )) يا ((capucines ))ناميده مي شوند .مزه مي تواند مشابه به خردل و فلفل سياه توصيف شود . هر جايي که شما مايل به اضافه کردن تندي به يک غذا باشيد بويژه ماهي يا گوشت گوساله ، مي توانيد از کاپرها استفاده کنيد. (۳)

همانند معماري منحصر به فرد و آميخته با نظم باغ ايراني، گونه‌هاي گياهي موجود در آن نيز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ايراني همچنانكه معماري با اصول و قوا ...

زوفا يکي از مهمترين گياهان دارويي و ادويه اي به شمار مي رود . از دم کرده پيکر رويشي اين گياه براي درمان بيماريهاي مربوط به دستگاه تنفس مانند سرفه ، سي ...

● ديدکلي گياه شناسي شاخه اي از زيست شناسي است که با گياهان سروکار دارد. که چند نوع گياه وجود دارند؟ چگونه زندگي و رشد مي کنند. چه طور نسبت به محيط اطر ...

شير ارگانيک ميتواند به کاهش آلرژي در کودکان کمک کند مادراني که در حين بارداري و در هنگام شير دادن کودک از شير ارگانيک استفاده مي کنند باعث کاهش بيماري ...

گياه سيب (Malus domestica) از اعضاي زيرخانواده پوموييده و تيره گل سرخ است. گلابي، به و ازگيل نيز همانند سيب در همين تيره قرار مي گيرند. جنس مالوس دست ...

گياه سيب (Malus domestica) از اعضاي زيرخانواده پوموييده و تيره گل سرخ است. گلابي، به و ازگيل نيز همانند سيب در همين تيره قرار مي گيرند. جنس مالوس دست ...

شلغم ، گياهيست دوساله با برگ هاي کشيده و بيضي شکل و کمي خشن.محل اصلي و اوليه اين گياه مشخص نيست .گل هاي اين گياه به صورت خوشه اي و روي شاخه هاي متعدد ...

پوشش گياهي تالاب گاوخوني شامل گونه هاي متفاوتي مي باشداز جمله ني، لوئي ،مرغ، بارهنگ آبي، علف بوريا، جگن و جلبک وبعضي از گونه هاي ديگر گياهان آبزي. ضمن ...

دانلود نسخه PDF - گياه caper