up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گياهشناسي PDF
QR code - گياهشناسي

گياهشناسي

گياهشناسي باموضوع فتوسنتز

● بيوشيمي گياهي
بيوشيمي گياهي شاخه اي از بيوشيمي است. دانشي است تجربي که هدف آن بررسي طبيعت و مکانيسم واکنشهاي شيمياي ويژه اي است که در گياهان روي مي دهند. اين شاخه از علوم ، دانشي نو ظهور است که در حال تکامل مي باشد.
ديد کلي گياهان که منبع غذاها ، داروها و تعداد بيشماري از مواد آلي گوناگون هستند، در حقيقت گنجينه اي عظيم از ثروت پنهاني بشمار مي روند که پيوسته تجديد مي شوند. گياهان علاوه بر آنکه نقش تلمبه آب بي اندازه پرتواني را ميان خاک و جو ايفا مي کنند. با بقاياي فسيلي خود منشا منابع لازم براي تمدن کنوني هستند. سلول گياهي آزمايشگاه بنيادي اين کارخانه شگرف ترکيبات آلي است. مهم آن است که تعيين شود گياه با چه فرآيندهايي (فتوسنتز ، تعرق و (واکنشهاي متابوليسمي|متابوليسم)) دگرگوني هاي متعددي را باعث مي شود که از چند ماده ساده آغاز مي شوند و به تعداد بيشماري از پيچيده ترين مواد آلي حاصل از متابوليسم گياهي مي رسند.
برخي از فرآيندها مانند فتوسنتز يا چرخه هاي تحولات نيتروژن و گوگرد ، خصلتي عام دارند که به مولکولهاي ساده متابوليسم اوليه مانند قندها و آمينو اسيدها و ... که در همه گياهان مشترک هستند منجر مي شوند. فرايندهاي ديگر ، برعکس ، اختصاصي تر هستند و به فرآورده هاي متابوليسم ثانويه حاصل از استفاده مواد متابوليسم اوليه ، مي انجامد. چنين است قلمرو بيکران و هيجان انگيز بيوشيمي گياهي که هدف آن پاسخ به اين پرسش معقول است که پديده ها چگونه روي مي دهند، بي آنکه بخواهد به پرسش غايت گرانه چرا پاسخ دهد. مباحثي که در بيوشيمي گياهي بحث مي شوند، در زير شرح داده مي شوند.
نقش آب در گياهان لازمه زندگي است. زندگي در درياها تولد يافته و واکنشهاي متابوليسمي ، مانند ساختارهايي که پايه و اساس اين واکنشها هستند فقط در محيط آبکي انجام پذير هستند. آب در گياهان علفي و اندامهاي جوان در نگهداري حالت تورژسانس دخالت دارد. آب به عنوان متابوليت در تهيه هيدروژن لازم براي ساختن زنجيره هاي هيدروکربني دخالت دارد. آب در پديده فتوسنتز نقش کليدي دارد. آب از طريق تارهاي کشنده ريشه جذب شده و از طريق آوندهاي چوبي به تمام قسمت هاي گياه منتقل شده و اعمال خود را انجام مي دهد.
فتوسنتز که در کلروپلاست ها صورت مي گيرد عبارت است از تشکيل قندها از H۲O و CO۲ به کمک انرژي نوري جذب شده بوسيله کلروفيل و رنگيزه هاي فرعي. مباحثي که در مورد فتوسنتز در بيوشيمي گياهي بحث مي شود به صورت زير است. شرايط فتوسنتز ، مراحل مختلف اخذ انرژي نوري و تبديل آن به انرژي شيميايي ، احياي CO۲ به قند سه کربني و در نهايت تشکيل قندهاي مختلف از قند اوليه است. بازده فتوسنتز چه از ساخت قندها و چه از نظر ميزان انرژي توليدي در گياهان مختلف ، متفاوت است.
تنفس در گياهان پديده هاي تنفس با مصرف اکسيژن و دفع دي اکسيد کربن همراه هستند، اين پديده ها شامل تجزيه متابوليت هاي کربن دار است که سرانجام پس از اکسايش به H۲O و CO۲ تبديل مي شوند. اين اکسايش همراه با آزاد کردن انرژي است که به صورت ATP ذخيره مي شود. در گياهان دو نوع تنفس ديده مي شود: تنفس در همه موجودات زنده مشترک است و در تاريکي و روشنايي انجام مي شود و تنفس نوري که فقط در روشنايي انجام مي شود.
تغذيه نيتروژني در گياهان ، ترکيبات نيتروژن دار که از مواد اساسي سازنده موجودات زنده هستند، از مولکولهاي کاني ساده ساخته مي شوند. مشتقات نيتروژندار از دو نظر حائز اهميت هستند، از نظر کمي که ترکيبات نيتروژندار ۳۰ - ۶ درصد وزن خشک گياهان را تشکيل مي دهند و از نظر کيفي که نيتروژن در ساخت بسياري از ترکيبات اساسي متابوليسم مانند آنزيمها ، اسيدهاي نوکلئيک و ... شرکت دارد. مباحثي که در اين مورد در بيوشيمي گياهي وجود دارد شامل منابع نيتروژن ، استفاده گياهان از نيتروژن هوا ، شکلهاي مختلف ازت و ... است.
تغذيه گوگردي گياهان ترکيبات گوگردي بسيار فراوان هستند و در همه موجودات زنده يافت مي شوند، ولي تنها گياهان و ميکروارگانيزم ها مي توانند از يونهاي سولفات خاک استفاده کرده و آنها را احيا کنند. مباحثي که در بيوشيمي گياهي درباره اين تغذيه مطرح مي شود شامل منابع گوگرد ، استفاده از سولفات ها ، احياي سولفات فعال ، ورود سولفورها در ترکيبات آلي و ... مي باشد.
تمام بيومولکولها از جمله کربوهيدراتها ، پروتئينها ، ليپيدها و اسيدهاي نوکلئيک در بيوشيمي گياهي بحث مي شوند. که شامل شکل و ساختمان اين ترکيبات و مشتقات مختلف آنها ، وظايف و نقش آنها در گياه و متابوليسم اين مواد مي باشد.
ترکيبات معطر بيوسنتز حلقه معطر يکي از فرايندهاي اساسي در بيوشيمي گياهي است. از مهمترين ترکيبات معطر مي توان ليگنين (ماده سازنده چوب) و همچنين بسياري از اسانسها ، فلاونها ، آنتوسيانها و اسيدهاي آمينه واجد حلقه هاي معطر (فنيل آلانين و ترپيتوفان) و ... اشاره کرد. مواردي مانند تشکيل حلقه معطر ، انواع حلقه معطر ، نقش و متابوليسم آنها در بيوشيمي گياهي بحث مي شوند.
ترپنها و آلکالوئيدها تنوع قابل توجه انواع که در گياهان ديده مي شود، نمونه تازه اي از امکانات شيميايي کارخانه گياهي است. ترپنوئيدها با آلکالوئيدها و افلانوئيدها جزو مواد ثانويه متابوليسم قرار داده مي شوند. بعضي از ترپنوئيدها در پديده فتوسنتز شرکت مي کنند و چند هورمون گياهي ، ساختار ترپني دارند. در حال حاضر بيش از ۲۰۰۰ آلکالوئيد شناخته شده اند و به علت خواصشان مورد توجه داروسازان قرار گرفته اند. مواردي مانند ساختمان اين ترکيبات ، چگونگي سنتز و متابوليسم اين مواد در بيوشيمي گياهي بحث مي شوند.
بيوشيمي رشد و نمو گياهي مجموعه پديده هايي که با افزايش طول گياه همراه است نمو ناميده مي شود. نمو اندامهاي گياهي مانند نمو گياه کامل با افزايش نمايي مشخص مي گردد و بعد هر چه گياه به حد بلوغ نزديک مي شود به همان نسبت نمو اندامهاي کاهش مي يابد. مواردي مانند سنتيتک رشد ، تروپسيم ها ، انواع هورمونهاي گياهي و ساختار و نقش فيزيولوژيک آنها در گياهان ، تشکيل گل و مکانيسمهاي موثر بر آن و ... در بيوشيمي گياهي بحث مي شوند.
ارتباط بيوشيمي گياهي با ساير علوم بيوشيمي گياهي با بسياري از علوم از جمله فيزيولوژي گياهي ، زيست شناسي سلولي و مولکولي ، ژنتيک و بيوشيمي ارتباط دارد.
● فتوسنتز
فتوسنتز (photosynthesis) از نظر لغوي به معناي توليد با استفاده از نور خورشيد است. فتوسنتز شامل دو دسته واکنش است که هردو در کلروپلاستها صورت مي گيرند. طي فتوسنتز انرژي و آب و اکسيژن توليد مي شود.
● ديد کلي
زندگي در روي کره زمين به انرژي حاصل از خورشيد وابسته است. فتوسنتز تنها فرايند مهم بيولوژيکي است که مي تواند از اين انرژي استفاده کند. علاوه بر اين بخش عمده اي از منابع انرژي در اين سياره ناشي از فعاليتهاي فتوسنتزي انجام شده در اين زمان يا در زمانهاي گذشته مي باشد. فعال ترين بافت فتوسنتزي گياهان عالي مزوفيل برگ است. سلولهاي مزوفيل داراي تعداد زيادي کلروپلاست هستند که حاوي رنگدانه هاي سبز ويژه اي به نام کلروفيل براي جذب نور مي باشند.
در فتوسنتز انرژي خورشيدي براي اکسيداسيون آب ، آزاد کردن اکسيژن و نيز احيا کردن دي اکسيد کربن به ترکيبات آلي و در نهايت قند بکار مي رود. اين مجموعه از کارها را واکنشهاي نوري فتوسنتز مي نامند. محصولات نهايي واکنشهاي نوري براي ساخت مواد قندي مورد استفاده قرار مي گيرد که به مرحله ساخت قندها واکنشهاي تاريکي فتوسنتز گفته مي شود. محل انجام واکنشهاي نوري و تاريکي در داخل کلروپلاست متفاوت است.
● رنگدانه هاي فتوسنتزي
انرژي نور خورشيد ابتدا بوسيله رنگدانه هاي نوري گياهان جذب مي شود. همه رنگدانه هايي که در فتوسنتز فعاليت دارند در کلروپلاست يافت مي شوند. کلروفيلها و باکترو کلروفيلها که در بعضي از باکتريها يافت مي شوند رنگدانه هاي رايج موجودات فتوسنتز کننده هستند. البته همه موجودات فتوسنتز کننده داراي مخلوطي از بيش از يک رنگدانه هستند که هر کدام عمل خاصي را انجام مي دهند. از ديگر رنگدانه ها مي توان به کاروتنوئيدها و گرانتوفيل اشاره کرد.
کلروپلاست محلي است که در آن فتوسنتز صورت مي گيرد
برجسته ترين خصوصيت ساختماني کلروپلاست ، سيستم فشرده غشاهاي دروني است که به تيلاکوئيد معروف است. کل کلروفيل در اين سيستم غشايي که محل واکنش نوري فتوسنتز است قرار گرفته است. واکنشهاي احياي کربن يا واکنشهاي تاريکي در استروما (ناحيه اي از کلروپلاست که بيرون تيلاکوئيد قرار گرفته است) صورت مي گيرند. تيلاکوئيدها خيلي نزديک به يکديگر قرار دارند که به تيغه هاي گرانا موسومند.
● مکانيزم جذب نور در گيرنده هاي نوري
موجودات فتوسنتز کننده داراي دو مرکز نوري متفاوت هستند که پشت سر هم آرايش يافته اند و سيستمهاي نوري ۱ و ۲ ناميده مي شوند. سيستمهاي گيرنده در رده هاي مختلف موجودات فتوسنتز کننده تفاوت قابل ملاحظه اي دارند. در صورتي که مراکز واکنش حتي در موجوداتي که نسبتا اختلاف دارند يکسان است. مکانيزمي که از آن طريق انرژي تحريک کننده از کلروفيل به مرکز واکنش مي رسد، اخيرا به صورت انتقال رزونانس از آن ياد شده است. در اين فرايند فوتونها به سادگي از يک مولکول کلروفيل دفع و توسط مولکول ديگر جذب نمي شوند. بيشتر انرژي تحريک کننده از طريق فرايند غير تشعشعي از يک مولکول به مولکول ديگر منتقل مي شود.
يک مثال مناسب براي درک فرايند انتقال رزونانس ، انتقال انرژي بين دو رشته سيم تنظيم شده (کوک) است. اگر يکي از رشته ها ضربه بخورد و درست نزديک ديگري قرار گيرد رشته تنظيم شده ديگر مقداري انرژي از اولي دريافت نموده و شروع به ارتعاش مي کند. کار آيي انتقال انرژي بين دو رشته تنظيم شده به فاصله آنها از يکديگر ، جهت گيري نسبي آنها و نيز تواترهاي ارتعاشي بستگي دارد که مشابه انتقال انرژي در ترکيبات گيرنده است.
● واکنشهاي نوري فتوسنتز
موجودات فتوسنتز کننده از طريق اکسيد کردن آب به مولکول اکسيژن و احياي نيکوتين آميد آدنين دي نوکلئوتيد فسفات ، الکترون را به صورت غير چرخه اي منتقل مي کنند. بخشي از انرژي فوتون از طريق اختلاف PH و اختلاف پتانسيل الکتريکي در دو طرف غشاي فتوسنتزي به صورت انرژي پتانسيل شيميايي (آدنوزين تري فسفات) ذخيره مي شود. اين ترکيبات پر انرژي انرژي لازم براي احياي کربن در واکنشهاي تاريکي فتوسنتز را تامين مي کنند.
● واکنشهاي تاريکي فتوسنتز
واکنشهايي که باعث احياي دي اکسيد کربن به کربوهيدرات مي شوند موجب مصرف نيکوتين آميد آدنين دي نوکلئوتيد فسفات و آدنوزين تري فسفات مي گردند. اين واکنشها به واکنشهاي تاريکي فتوسنتز معروف هستند زيرا مستقيما به نور نياز ندارند. مکانيزم انجام اين واکنشها در گروههاي مختلف گياهي متفاوت است و ميزان بازده حاصل هم متفاوت خواهد بود.
● چشم انداز
اخيرا در مجامع بين المللي بحثهايي راجع به اعتبار پيشگوييهاي مربوط به اثر جنگ هسته اي بر بيوسفر به ميان آمده است. برخي مطالعات پيشگويي مي کنند که جنگهاي هسته اي ابرهاي عظيمي از گردو غبار را بوجود مي آورند که قادرند ماهها جلوي تابش خورشيد را بگيرند که به اين پديده زمستان هسته اي گفته مي شود. آنچه مسلم است در غياب خورشيد پوششهاي طبيعي و گياهان زراعي از بين خواهند رفت و از هم پاشيدگي زنجيره غذايي نتايج مصيبت باري را به دنبال خواهد داشت. اين موارد بر اين واقعيت تاکيد دارند که فتوسنتز بدون وجود نور ممکن نيست و فرايند فتوسنتز رمز وجود حيات بر روي کره زمين است.
● شناخت محيط رشد:فتوسنتز
در فرآيند فتوسنتز اندامک(Organell) کلروپلاست که کلروفيل است، انرژي نوراني را گرفته و با کمک آن، ملکول آب را مي شکند و توليد انرژي شيميايي مي کند، همين کار انرژي است که در تثبيت گاز انيدريد کربنيک و ساخته شدن قندهاي ساده به کار مي رود. چنانچه از تعريف پيدا است نور در اين عمل، نقش اصلي را به عهده دارد، ولي قسمت اعظم نوري که به گياه مي تابد در عمل فتوسنتز به کار گرفته نمي شود و تنها حدود يک درصد آن صرف اين کار مي گردد و بقيه مقداري بازتاب و مقداري هم صرف گرم نمودن برگ مي شود که به فرآيند فتوسنتز سرعت مي بخشد. عمل فتوسنتز تا حدود ۱۲۰۰ فوت کندل رابطه مستقيمي با شدت نور دارد ولي از آنجا که بويژه در گياهاني که شاخساره متراکم دارند تنها معدودي از برگ ها در معرض تابش مستقيم آفتاب هستند و بقيه برگها در سايه ساير برگها واقع مي شوند، بنابراين نور بايد با شدتي بسيار بيش از مقدار لازم به برگها بتابد تا تمام برگها بتوانند از مقدار لازم نور برخوردار شوند. گياهان مختلف براي عمل فتوسنتز به شدت نورهاي گوناگوني نياز دارند و بر طبق اين نياز گياهان را مي توان به چهار دسته زير تقسيم کرد :
۱) گياهان سايه دوست(Shade plants) (مثل سرخس و فيکوس)
۲) گياهان آفتاب دوست (plants Sun)(مثل داودي و گل سرخ).
۳) گياهان سايه – آفتاب دوست (Partial shade plants)(مثل بگونيا، سيکلامن، حسن يوسف).
۴) گياهان غير حساس (Light intensity intensitive)(مثل ماگنوليا).
● واکنشهاي نوري فتوسنتز
فتوسنتز يکي از فرايندهاي حياتي گياهان است که غذا و انرژي مورد نياز گياهان و ساير موجودات زنده را تامين مي کند. اين فرايند در دو مرحله انجام مي شود. مرحله اول که واکنشهاي نوري است. در اين مرحله که با استفاده از انرژي نور و حضور آب ، منجر به توليد NADPH و ATP و تصاعد گاز اکسيژن مي شوند در دستگاه يا ماشينهاي فتوسنتزي به کمک رنگيزه هاي اصلي و فرعي انجام مي گيرند.
واکنشهاي نيازمند به نور در گياهان سبز و جلبکها بوسيله دو سيستم گيرنده نور به نامهاي فتوسيستم I و فتوسيستم II انجام مي گيرد. بعد از اين مرحله واکنشهاي بي نياز به نور فتوسنتز انجام مي شود که انجام آنها به حضور يا عدم حضور نور وابسته نيست. طي اين مرحله با استفاده از انرژي توليد در شده در مرحله نوري فتوسنتز کار تثبيت دي اکسيد کربن و توليد قندها انجام مي شود.
● سيستمهاي گيرنده نور
براي انجام واکنشهاي نوري به همکاري دو گروه مشخص از رنگيزه به نام فتوسيستم (PS) يا سيستم نوري نياز است. در سيستم نوري I مرکز واکنش يا رنگيزه فعال کلروفيل a است که اوج جذبي آن درطول موج ۷۳۰ نانومتر است و از اين رو P۷۰۰ ناميده مي شود. مرکز واکنش يا رنگيزه فعال سيستم نوري II کلروفيل P۶۸۰ است که اوج جذبي آن در ۶۸۲ نانومتر است.
ر هر دوسيستم ، کلروفيلها همراه با رنگيزه هاي فرعي يک تله گيرنده اي را تشکيل مي دهند که نور را به دام مي اندازد. در سيستم نوري II علاوه بر رنگيزه اصلي P۶۸۰ رنگيزه فرعي a۶۷۲ و کلروفيل b و فيکوبيلين ها و بعضي از کاروتنوئيدها قرار دارند. سيستم نوري I نيز علاوه بر رنگيزه اصلي P۷۰۰ داراي رنگيزه فرعي کلروفيل b به مقدار کمتر از سيستم II همچنين رنگيزه هاي فرعي a مثل a۶۸۴ نيز هست.
● چگونگي نقل و انتقال الکترون در سيستم نوري II
با برخورد فوتونهاي نور به برگ گياه ، ابتدا نخستين تله گيرنده نور يعني مولکول P۶۸۰ که در مرکز سيستم نوري II برانگيخته شده، الکترون خود را از دست مي دهد و به صورت يوني مثبت درمي آيد. اين الکترونهاي آزاد شده از P۶۸۰ که انرژي زيادي دارند بلافاصله بوسيله يک سري از مواد انتقال دهنده مانند سيتوکرومها و کينونها که در مجاورت کلروفيل و در غشاي تيلاکوئيدي زنجيروار به دنبال هم قرار گرفته اند منتقل مي شود. الکترونهاي آزاد شده از مولکول برانگيخته انرژي زيادي دارند و به تدريج با احيا و اکسيد شدن مواد ناقل زنجيره الکترون انرژي خود را از دست مي دهند و سرانجام به مولکول پلاستوسيانين که پتانسيل اکسايش- کاهش خيلي کمتري دارد، مي رسند.
چون اين پتانسيل به پتانسيل اکسايش- کاهش سيستم نوري I يا P۷۰۰ بسيار نزديک است از اين رو الکترونها به آساني جذب اين سيستم مي شوند. الکترونها ضمن عبور از زنجيره انتقال الکترون در نقطه اي بين پلاستوکينون و سيتوکروم که سقوط يا افت پتانسيل در آنجا زياد است انرژي خود را از دست مي دهند اين انرژي مصرف فسفريله کردن ADP و در نتيجه ايجاد ATP در حضور نور (فسفريلاسيون نوري) به مصرف مي رسد اين فسفريلاسيون با فسفريلاسيوني که در طي فرآيند تنفس صورت مي گيرد تفاوت دارد. زيرا مستقل از اکسيژن مولکولي بوده و بدون نياز به آن در داخل کلروپلاستها رخ مي دهد. براي آنکه مولکولهاي يوني شده کلروفيل که الکترونهاي خود را از دست داده اند بتوانند کمبود الکتروني را جبران کنند، اجبارا بايد الکترون بگيرند.
براي اين منظور مولکولهاي يوني شده مثبت P۶۸۰ اين کمبود الکتروني را با جذب الکترونهايي که از اکسايش آب آزاد مي شوند برطرف مي سازند. از اکسايش آب علاوه بر الکترون ، يونهاي هيدروژن و هيدروکسيد نيز آزاد مي شود. که يونهاي هيدروکسيل به O۲ و H۲O تجزيه مي شوند و بدين ترتيب اکسيژن فتوسنتزي متصاعد مي گردد. يونهاي پروتون نيز همراه با الکترونهايي که پس از فعاليت سيستم I به انتهاي زنجيره متصل شده اند صرف احيا NADP و تشکيل NADPH مي شوند.
● چگونگي نقل و انتقال الکترون درسيستم نوري I
در اين سيستم مرکز فعال مولکول P۷۰۰ است که با دريافت الکترونهاي منتقل شده از سيستم نوري II برانگيخته مي شود و سپس الکترونها را از طريق زنجيره اي از مواد ناقل الکتروني خاص که پتانسيل اکسايش- کاهش خيلي پاييني دارند انتقال مي دهد تا به NADP در انتهاي زنجيره برسد. الکترونها ابتدا جذب ماده اي ناشناخته به نام x مي شوند که پتانسيل اکسايش- کاهش ضعيفي دارد و سپس از طريق ناقلين بعدي زنجيره که به ترتيب عبارتند از: فردوکسين ، فلاوپروتئين و NADP منتقل مي شوند انتهاي اين زنجيره NADP بوسيله الکترونهاي انتقال يافته و به همراه يونهاي پروتون حاصل از تجزيه آب احيا شده و به NADPH تبديل مي شود.
● فسفريلاسيون نوري
در سال ۱۹۵۴ آرنون و همکارانش نشان دادند که کلروپلاستها آنزيمهاي لازم جهت سنتز ATP را دربردارند بطوري که مي توانند در حضور نور ATP بسازند. اين ATP بوجود آمده به همراه يک ماده احيا کننده موجب احيا و تثبيت Co۲ فتوسنتزي و بالاخره توليد کربوهيدرات در گياه مي شود. آرنون اين فرايند ساخته شدن ATP در کلروپلاستها را فسفريلاسيون قتوسنتزي يا فسفريلاسيون نوري ناميد.
چون در فتوسنتز علاوه بر ATP ، وجود ماده احيا کننده اي جهت تامين هيدروژن يا الکترونها نيز لازم است تا Co۲ احيا شده و کربوهيدرات تشکيل شود از اين رو فسفريلاسيون نوري يا واکنش تشکيل ATP فتوسنتزي اجبارا با يک واکنش آنزيمي جفت مي شود که در کلروپلاستها انجام گرفته و موجب احياي نوکلئوتيد پيريديني NADP مي گردد. در اين واکنشهاي جفت شده يا زوجي نوکلئوتيد NADP در حضور نور و آب همراه با ADP و يک مولکول فسفات احيا شده NADPH تبديل مي شود و همزمان با آن ATP نيز شناخته و اکسيژن خارج مي شود.
۲ADP + ۲Pi + ۲NADP + ۴H۲O→۲ATP + O۲ + ۲NADPH + ۲H۲O
خروج يک مولکول O۲ با احياي ۲ مول از NADPH و استريفيه شدن ۲ مول از فسفات کاني (Pi) همراه است در فتوسنتز باکتريها به جاي NADPH نوکلئوتيد NADH مي سازند.
▪ فسفريلاسيون نوري غير چرخه اي
هنگامي که دو سيستم نوري II , I همزمان با هم و با دخالت آب همکاري مي کنند انتقال الکترونهاي پر انرژي آزاد شده از کلروفيل برانگيخته توسط فوتونهاي نور که با تشکيل NADPH , ATP همراه است مسيري غير چرخه اي را به شکل حرف Z طي مي کنند به نحوي که الکترونها پس از عبور از زنجيره انتقال الکترون ديگر به مولکول کلروفيل باز نمي گردند و کمبود يا خلا الکتروني از تجزيه آب جبران مي شود به اين فرآيند انتقال غير چرخه اي الکترونها که بر اثر همکاري هر دو سيستم II,I صورت مي گيرد و به ساخته شدن NADPH , ATP مي انجامد فسفريلاسيون نوري غير چرخه اي نيز مي گويند.
▪ فسفريلاسيون نوري چرخه اي
در اين فسفريلاسيون که بدون دخالت سيستم II و تصاعد اکسيژن انجام مي گيرد فقط سيستم نوري I برانگيخته مي شود و الکترونهاي برانگيخته از کلروفيل P۷۰۰ پس از عبور از زنجيره انتقال الکترون همين سيستم با مسييري دايره وارد چرخه دوباره به کلروفيل P۷۰۰ برمي گردند. و ضمن اين بازگشت انرژي خود را از دست مي دهند که صرف ساختن ATP مي شود.
علت فرآيند فسفريلاسيون نور چرخه اي
فسفريلاسيون نوري چرخه اي هنگامي انجام مي گيرد که واکنشهاي مرحله نوري به دلايلي نظير نرخ پايين CO۲ ، عدم خروج فرآورده هاي نهايي فتوسنتز از ياخته هاي فتوسنتز کننده و در نتيجه عدم مصرف NADPH و بالاخره کافي نبودن ATP حاصل از فسفريلاسيون غير چرخه اي متوقف شوند در چنين مواردي الکترونها پس از احياي فردوکسين بوسيله NADPH گرفته نمي شوند بلکه با دخالت سيتوکروم b به پلاستوکينون و پس به سيتوکروم F و پلاستوسيانين انتقال مي يابند و از طريق اين مواد مجددا به کلروفيل P۷۰۰ در سيستم I برمي گردند.
ضمن بازگشت الکترونها از پلاستوکينون به سيتوکروم F سقوط پتانسيل اکسيد و احيا منجر به سنتز ATP مي شود و بدين سان هنگام فسفريلاسيون نوري چرخه اي ، انرژي نوري به صورت ATP ذخيره مي شود بي آنکه احياي CO۲ و خروج O۲ انجام پذيرد. اين نوع فسفريلاسيون توسط طول موجهاي بلند ، شديدتر مي شود و اين خود مويد اين است که فقط سيستم I در اين فرايند دخالت دارد. به علاوه ترکيباتي که مانع فعالت سيستم II مي شوند، برعکس به انجام فرايند فسفوريلاسيون نوري کمک مي کنند.

جينکو(ژينکو) نام علمي:Ginkgo biloba L. نام انگليسي: Ginkgo خانواده:Ginkgoaceae مقدمه: گونه اي است که از قدرت سازگاري بالايي برخوردار است بطوري که حتي ...

به ليمو Lippia citriodora Lemon verbena Synonyms: Aloysia citriodora , Aloysia triphylla , Verbena triphylla Verbenaceae معرفي و گياهشناسي به ليمو درخ ...

فندق از خانواده Betulaceaeو از جنس.Corylus مي باشد نام علمي آن Corylus avellana و شامل 25 گونه ، که تنها 9 گونه آن از نظر اقتصادي و بهنژادي اهميت دارد ...

● بيوشيمي گياهي بيوشيمي گياهي شاخه‌اي از بيوشيمي است. دانشي است تجربي که هدف آن بررسي طبيعت و مکانيسم واکنشهاي شيمياي ويژه‌اي است که در گياهان روي مي‌ ...

مشخصات گياهشناسي گوجه فرنگي از گياهان عالي گلدار ، از راسته دو لپه اي ها ، از خانواده solonaceae ، از جنس lyopersicon مي باشد . اين گياه داراي واريته ...

زعفران از گياهان بومي ايران است که سرزمين اصلي آن از زمان حکومت مادها در دامنه کوههاي الوند در همدان و حوالي آن بوده است. گفته مي شود ايرانيان نخستين ...

گياه سيب (Malus domestica) از اعضاي زيرخانواده پوموييده و تيره گل سرخ است. گلابي، به و ازگيل نيز همانند سيب در همين تيره قرار مي گيرند. جنس مالوس دست ...

گياه سيب (Malus domestica) از اعضاي زيرخانواده پوموييده و تيره گل سرخ است. گلابي، به و ازگيل نيز همانند سيب در همين تيره قرار مي گيرند. جنس مالوس دست ...

دانلود نسخه PDF - گياهشناسي