up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گياهان پوششي PDF
QR code - گياهان پوششي

گياهان پوششي

● مقايسه چمن باگياهان پوششي :
چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي باشد، در حاليکه با کمترين توجه و رسيدگي و با حداقل امکانات مي توان از گياهان پوششي براي کاشت استفاده کرد.هر چند که عده اي معتقدند که اگر به چمن به طور منظم آب و کود داده شود، به موقع چيده شود و مراقبت دائمي و فراوان صورت گيرد، بهترين و ايده آل ترين پوشش سبز براي زمين محسوب مي شود، بخصوص که چمن در مقايسه با گياهان پوششي از قدرت پاخوري بالايي برخوردار است. با اين وجود در نقاطي که امکان رسيدگي و مراقبت زياد وجود ندارد، گياهان پوششي از بهترين پوششهاي سبز خواهند بود.
● موارد کاربرد گياهان پوششي به جاي چمن :
بطور کلي از گياهان پوششي مي توان براي پوشش سطوح کوچک (کمتر از ۴۵ مترمربع)، در شهرها، باغها، پارک ها استفاده کرد. در بسياري از موارد چمن نمي تواند پوشش مناسبي براي زمين باشد. مثالهايي از اين موارد برشمرده مي شوند:
۱) در مناطقي که سايه کامل دارد بطور مثال در زير درختان، با آنکه ممکن است از خاک خوب، رطوبت مناسب و کود دهي به موقع برخوردار باشند ولي چون نور کافي وجود ندارد، چمن به خوبي رشد نخواهد کرد. در سايه درختان حتي اگر مسئله نورهم مطرح نباشد، مسئله رقابت ريشه ها براي کسب مواد مغذي و رطوبت خاک مطرح مي شود که در اين ميان چمن قدرت مقاومت ندارد و از بين مي رود، در حاليکه بسياري از گياهان پوششي از جمله Hedera helix مي توانند در چنين شرايطي زنده بمانند و بخوبي رشد کنند.
۲) نقاطي وجود دارند که بطورغيرطبيعي، بسيار مرطوب و يا بسيار خشک هستند. در اين نقاط حتي مخلوطي از انواع چمن نيز به سختي قادر به زندگي مي باشند در حاليکه گونه هايي از گياهان پوششي هستند که بخوبي خودرا با اين شرايط سازش مي دهند.
۳) در شيب هاي تند و صخره اي هرچند ممکن است چمن قدرت رشد داشته باشد ولي در اين نقاط رسيدگي و مراقبت از چمن غيرممکن است و در چنين شرايطي گونه هاي بسياري از گياهان پوششي مي توانند جانشيني بسيار مناسب براي چمن باشند.
- مقاومت :
مقاومت گياهان در هر منطقه بستگي به عوامل مختلفي از جمله نور، درجه حرارت، رطوبت، نوع خاک و غيره دارد. براي انتخاب گياهان به منظور کاشت در هر منطقه بايد به واکنش گياهان نسبت به اين عوامل توجه کافي داشت. مهمترين فاکتور قابل بررسي درجه حرارت است.به اين معني که حداقل درجه حرارتي که گياه در زمستان مي تواند تحمل کند بايد کاملاً مشخص باشد.
در مناطقي با زمستانهاي سخت اگر پوشش برف براي مدت زيادي روي زمين باقي بماند و گياهان پوششي را بپوشاند، اين گياهان از تغييرات شديد درجه حرارت در امان مي مانند و از بين نمي روند. ولي در مناطقي که برف کمي دارند و در اکثر روزها متناوباً يخبندان و ذوب يخ صورت مي گيرد، گياهان پوششي که ريشه هاي سطحي دارند بدون حفاظ قرار مي گيرند و بسرعت از بين مي روند. بنابراين در مناطق سردسير وجود پوششي از برف باعث حفظ گياهان پوششي کوتاه قد با ريشه هاي سطحي مي شود. اگر پوشش برف وجود نداشته باشد اين گونه گياهان بايد به نحوي پوشيده شوند در حاليکه گياهاني که ريشه قوي و عميق دارند به طور مثال پيچ امين الدوله و شير خشت مي توانند بدون هيچگونه مراقبت بخوبي دوام آورند.
- کاشت :
قبل از کاشت گياه در محل دائمي اش بايد از حداکثررشد آن آگاهي کافي داشت تا با توجه به سرعت رشدش فضاي کافي براي گسترش آن در نظر گرفته شود. اين مسئله بخصوص در مورد گياهان پوششي صدق مي کند چرا که بعضي از آنها مثل شمشاد ابلق بسيار سريع رشد مي کنند بطوريکه يک گياه کوچک درمدت ۲ سال مي تواند چندين مترمربع از زمين را بپوشاند.
هنگام تعيين فاصله گياهان از يکديگر بايد به مدت زماني که مايليم زمين کاملاً پوشيده شود، توجه کرد.
اسيديته، زهکشي، نور و نوع خاک از جمله عواملي هستند که بايد قبل کاشت گياهان کاملاً بررسي شوند. بسياري از گياهان در خاکي که PH آن حدود ۵ ۶ باشد به خوبي رشد مي کنند. در حاليکه عده اي از جمله Vaccinium angustifolium leavifolium و Calluna vulgaris تنها در خاک اسيدي رشد مي کنند و کاشت آنها در خاکهاي قليايي بيهوده مي باشد. اگر بخواهيد اسيديته خاک را قبل از کاشت تغيير دهيم مي توان براي اسيدي کردن خاک هاي قليايي و خنثي از سولفات آلومنيوم استفاده کرد. که در اين مورد سولفات آلومنيوم بايد حتماً همراه با آب به زمين داده شود. البته مي توان براي داشتن اسيديته بيشتر از پودر آن هم استفاده کرد ولي براي گرفتن نتيجه، زمان بيشتري لازم است.
براي خنثي يا قليايي کردن خاکهاي اسيدي مي توان از آهک استفاده کنيد. بدين ترتيب که آنرا کاملاً با قسمت سطحي خاک مخلوط کنيد. آهک هيدراته شده را نبايد با کودهاي تجارتي و يا حيواني مخلوط کنيد زيرا که ممکن است منجر به کاهش نيتروژن قابل استفاده توسط گياه شود. مي توان از سنگ آهک دولوميتي که بخوبي پودر شده و حاوي منيزيم و کلسيم است براي زمين هايي که کمبود منيزيم دارند استفاده کرد و مي توان آنرا همراه با کودهاي حيواني و شيميايي بکاربرد.
زهکشي عامل مهمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر خاک طوري باشد که براي مدت طولاني مقدار زيادي آب را در خود نگه دارد، تعداد کمي از گياهان را مي توان يافت که بتوانند در آن دوام آورند، به رشد ادامه دهند. بنابراين قبل از کاشت بايد به زهکشي خاک توجه کافي نمود.
سايه کامل،درمواردي ادامه رشد را براي بسياري از گياهان مشکل مي کند. بسياري از درختان و بوته ها روي خاکي که در آن ريشه دوانيده اند، سايه مي اندازند و در چنين شرايط بهتر است گياهان کوتاهي را انتخاب کرد که بتوانند با ريشه درختان از نظر آب و مواد مغذي رقابت کنند و درعين حال نسبت به سايه مقاوم باشند.
نوع خاک ،عامل مهمي است که بايد قبل از کاشت در نظر گرفته شود. تعداد کمي از گياهان مي توانند در خاک هاي ماسه اي بخوبي رشد کنند و بسياري نيز در خاک کاملاً رسي و سنگين که زهکشي مناسب ندارد به سختي رشد مي کنند. بنابراين اين نوع خاک ها را بايد قبل از کاشت اصلاح کرد. بطوريکه مي توان کل خاک را عوض کرد و براي زمين هاي کوچک، بايد خاک را حداقل تا عمق ۱۵ سانت با خاک ديگري عوض کرد. علاوه بر اين مي توان خاک را با مواد آلي کاملاً مخلوط کرد. بطوريکه براي خاک هاي ماسه اي مي توان خاک را با موادي از قبيل Peat moss (نوعي خاک برگ که از تجزيه خزه ها نظير اسفاگنوم و ساير گياهان باتلاقي حاصل مي شود و نرم و پودري است و تخلخل و ظرفيت هواي آن نسبتاً کم است. پيت خزه هم گويند. ) و Compost (نوعي خاک برگ است که از تجزيه ضايعات گياه ( اندامهاي مختلفه گياه نه فقط برگ حاصل مي شود و براي آنکه تجزيه به آساني صورت گيرد هر چنديکبار بايد آنها را بهم زده و به آهک و ادرار حيوانات و پهن اضافه کرد.) و کود گاوي و حتي خاک اره اصلاح کرد و قدرت حفظ رطوبت را در آنها افزايش داد. خاک هاي رسي را بهتر است ابتدا خوب زهکشي کنيم و سپس با مقداري ماسه مخلوط کنيم و کمي مواد آلي اضافه کنيم. تا به اين ترتيب اينگونه خاک ها اصلاح شوند.
هنگامي که شرايط لازم براي کاشت گياه فراهم شد، بايد مراقب بود که ريشه هاي کوچک درمقابل نور آفتاب و باد قرار نگيرند و خشک نشوند. در هنگام کاشت بهتر است روي ريشه هاي گياه، پوشش مرطوبي قرار دهيم تا صدمه نبينند.
- مراقبت کلي :
انتخاب صحيح گياه در آغاز کاشت بسيار مهم است. بهتر است بيشتر از گياهاني استفاده شود که احتياج به مراقبت کمتري دارند. بطورمثال بعضي از گياهان پوششي مثل سروهاي کوهي (ژوني پروسها) اگر در خاک مناسبي که هرگز خشک نمي شوند کاشته شوند به هيچگونه مراقبتي نياز نخواهند داشت و يا Pachistima canbvi گياه ديگري است که تنها کافي است سر از خاک بيرون آورد و ديگر احتياج به هيچ توجه و مراقبتي نخواهد داشت. مقدار رطوبت خاک از اهميّت خاصي برخوردار است و يکي از مهمترين عوامل مشخص کننده ي ميزان مراقبت است. طبيعتاً بسياري از گياهان جوان بايد به محض کاشته شدن آبياري شوند و خاکي که در آن رشد مي کنند بخصوص در دو سال اول رشد، از نظر ميزان رطوبت، بايد به خوبي مراقبت شود. درهنگام آبياري بهتر است خاک تماماً در آب فرو رود چرا که نگهداري آب در يک دوره ي زماني ريشه را مجبور مي کند که به اعماق خاک گسترش يابد و اين مسئله شانس زنده ماندن گياه را افزايش مي دهد. در حاليکه اگر آبياري به ندرت صورت گيرد، ريشه ها در سطح خاک گسترش مي يابند و در نتيجه در هنگام خشکسالي صدمات غير قابل جبراني به گياه وارد مي شود. بهتر است در مورد گياهان حساس زماني که درجه حرارت در وسط يک روز گرم حدود ۲۸ الي ۳۰ درجه است، يک مرحله آبياري در ميان روز صورت گيرد. هنگام غروب خورشيد و اوايل صبح که هوا خنک است زمان مناسبي براي آبياري است، بخصوص که در روزهاي گرم تابستان نور خورشيد بصورت مستقيم بر گياهان مي تابد، نتيجه بهتري مي توان گرفت. علاوه بر اينها استفاده از مالچ نه تنها به نگهداري رطوبت در خاک کمک مي کند بلکه در هنگام خشکسالي ميزان آبياري لازم را کاهش مي دهد.
- کود دهي :
در بعضي از مواقع لازم است براي کمک به رشد گياهان پوششي به خاک کود اضافه شود. مي توان از کمپوست و يا کود حيواني استفاده کرد به شرطي که با شاخ و برگ ها تماس نداشته باشند. بعضي از گياهان پوششي مثل آجوگا کوتاه مي باشند و برگ هايشان روي زمين پخش مي شوند و بسيار مشکل است که در مورد آنها از کود حيواني استفاده شود بدون اينکه صدمه اي به شاخ و برگ هاي بخورد. از طرف ديگر در بعضي از گياهان پوششي مثل پاکي ساندرا برگها روي شاخه هايي ظاهر مي شوند که تا ۱۵ سانتي متر از زمين فاصله دارند بطوريکه مي توان از لايه اي نازک از کودحيواني و کمپوست استفاده کرد بدون اينکه گياه آسيب زيادي ببيند.
در مورد آن دسته از گياهان پوششي که در سايه درختان و يا بوته ها زندگي مي کنند بهتر است از کود استفاده شود. چرا که ريشه اين گياهان همواره در آب و غذا با ريشه گياهان سايه گستر در رقابت است و استفاده از کود به منظور کمک به ريشه اين گياهان مي باشد.
بهترين فصل براي کود دهي، اوايل بهار است چرا که در آن هنگام رشد اصلي آغاز مي شود و نيز ممکن است عده اي از گياهان در طول زمستان صدمه ديده باشند و براي جبران صدمات به مواد غذايي بيشتري نياز داشته باشند. بجزء در مورد کودهاي تجارتي که بايد بلافاصله بعد از مصرف آبياري صورت گيرد در بقيه موارد کودها نبايد هنگامي داده شوند که شاخ و برگ ها خيس هستند. حتي اگر مقدار کمي از کود در قطرات آب روي برگ ها حل شود، غلظت بالايي از مواد شيميايي بوجود مي آيد که باعث سوختگي شديد برگها مي شود.
مي توان کود را در تمام سطح زمين پخش کرد و در اين صورت بايد دقت کافي شود که چه مقدار کود به هر قسمت بايد داده شود. در حقيقت پخش کود بايد بطور صحيحي انجام گيرد.
- تکثير:
تکثير گياهان پوششي کاري بسيار آسان است. چرا که به سرعت رشد مي کنند، در طول ساقه هاي خوابيده خود ريشه مي دهند و يا ساقه هاي هوايي يا رونده از ريزومهاي زيرزميني آنها حاصل مي شود. بسياري از آنها بوسيله قلمه و يا خوابانيدن ريشه مي دهند. برخي نيز با دانه تکثير مي شوند.

همانند معماري منحصر به فرد و آميخته با نظم باغ ايراني، گونه‌هاي گياهي موجود در آن نيز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ايراني همچنانكه معماري با اصول و قوا ...

در زمان هاي نه چندان دور در خانواده هاي ايراني معجوني تهيه مي شد که شايد فراهم کردن آن براي خانم ها در اين زمانه کمي سخت باشد چرا جايي که مي توان با ب ...

مقدمه در بين سيارات منظومه شمسي تنها زمين براي زندگي و حيات مناسب است. يکي از علل آن اندازه صحيح اين سياره است. در سيارات بزرگ نيروي جاذبه به قدري زيا ...

راهنماي کاشت گياهان دارويي در خانه اگر در حياط خانه يا آپارتمان تان باغچه کوچکي داريد، پيشنهاد مي کنم براي يک بار هم که شده، گياهان دارويي در باغچه تا ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

چون گياهان خاموش و بي جنبش به چشم مي آيند و در يک جا ريشه دوانده اند، زياد تيز هوش و زرنگ به نظر نمي رسند. اما گياهان نيز جنبش دارند و به برانگيزاننده ...

آلوئه ورا گياهي رو که مشاهده مي کنيد آلوئه ورا يا صبر زرد نام دارد که علاوه بر اينکه خاصيت داروئي زيادي دارد.از ماده ژلاتيني که درون برگ اين گياه وجود ...

در دنيا ۴۵۰ گونه گياه گوشتخوار متعلق به ۱۵ جنس و شش خانواده نهان دانگان دولپه اي وجود دارد که در اينجا ذکر يکي از آنها متعلق به خانواده Draseraceae مي ...

دانلود نسخه PDF - گياهان پوششي