up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گياهان معطر PDF
QR code - گياهان معطر

گياهان معطر

عطر گياهان در فضاي سبز

بسياري از گياهان به دليل زيبايي که در فرم رنگ شاخ و برگ در فصول مختلف، شکل و رنگ گلها، تنه آنها وجود دارد و نيز به دليل توليد اکسيژن، کاهش آلودگي، تعديل دما، تعديل رطوبت، جذب صدا و جز اينها در محدوده فضاي سبز شهرها توسط کارشناسان محيطزيست کاشته ميشوند.
يکي از موارد کاربرد گياهان در طراحي، بهرهگيري از رايحه گلها يا شاخ و برگ گياهان معطر براي استفاده بيشتر شهروندان و توجه بيشتر آنها به فضاي سبز است. انسانها ميتوانند از تمامي عناصر موجود در پارکها مثل مناظر زيبا، صداي آب، پرندگان و حرکت باد بين شاخ و برگ درختان و عطر دلانگيز گياهان معطر استفاده کنند.
در اين ميان تنها مشاهده مناظر زيبا به تنهايي تاثير مثبتي در روحيه فرد ميگذارد. اما انساني که از نعمت بينايي محروم است تنها به وسيله حس شنوايي آواي خوش پرندگان، صداي آب و نظاير اينها و بوييدن عطر گياهان ميتواند از طبيعت اطراف لذت ببرد. به علاوه وجود اين عوامل براي انسانهاي سالم نيز مکمل تاثيرات حاصل از حس بينايي محسوب ميشود.
بنابراين تقويت اين دو عامل در طراحي پارکها ضروري است. در اين نوشتار تعدادي از گلها و درختچههاي معطر که براي کاشت در پارکها مناسباند، معرفي شدهاند.
گياهان معطر
گياهان معطر گياهاني هستند که برگ، شاخه، گل يا ميوه آنها داراي اسانس معطر است. اين اسانس متشکل از موادي روغني است که گياه براي جلوگيري از تبخير آب درون خود ميسازد. اين مواد سنگين و معطرند و در گلها، برگها و ساقهها ذخيره ميشوند.
عطر گلهاي اين گياهان خود به خود در فضا پراکنده ميشود و علاوه بر تاثير رواني مثبت بر انسانها، به جلب پرندگان و حشرات و در نتيجه پراکنش دانه گرده کمک ميکند و نيز عطر برگهاي بعضي از اين گياهان مثل «سرو نقرهاي» و «سدروس» بعد از هرس پخش ميشود. عطر نمونه ديگري از اين گياهان در اثر لگد کردن يا چيدن و فشردن برگها نيز عطر آنها احساس ميشود.
● کاربرد گياهان معطر:
کاشت گياهان معطر در محل تردد عابران بسيار مفيد است، زيرا کاشت اين گياهان تنها به دليل ظاهر زيبايشان نيست، بلکه عطر آنهاست که براي انسانها آرامش همراه با شادي و مسرت به وجود ميآورد. با کاشت اين گياهان در بزرگراهها و ميدانها تنها يکي از جنبههاي طراحي که استفاده از زيبايي گياهان است در نظر گرفت ميشود و انسانها از حضور در اين فضا احساس آرامش مي کنند. بنابراين پارکهاي شهري و جنگلي براي استراحت و پيادهروي و نيز براي کاشت اين گياهان نيز مناسباند. گياهان معطر را ميتوان در پارکها و اطراف بناهايي که از آنها بوي نامطبوع استشمام مي شود مانند اطراف قفس حيوانات در پارکها کاشت.
از گياهان معطر همچنين ميتوان در باغچههاي کنار پنجرهها يا درون گلدان در تراس ساختمانهاي مسکوني، بيمارستانها و رستورانها استفاده کرد. زيرا عطر آنها در شب قويتر است و به درون ساختمان راه پيدا ميکند.
● تقسيم بندي گياهان معطر:
گياهان معطر را ميتوان به دو گروه تقسيم کرد:
۱) گياهان با برگهاي معطر شامل درختان، درختچهها و گياهان علفي و پوششي.
۲) گياهان با گلهاي معطر که خود به چهار گروه تقسيم ميشوند، که اينهايند: درختان، درختچهها، گلهاي فصلي و گلهاي پيازي.
الف) گياهان با برگهاي معطر:
اين گروه شامل گياهان هميشه سبز يا خزانکننده است که برگهاي معطر دارند. برگهاي تعدادي از آنها بعد از فشردن يا هرس درختچه اسانس معطر ترشح ميکنند و رايحه اسانس تعدادي از آنها بدون فشردن برگ، به خصوص بعد از آبياري در فضا ميپيچد. اين گياهان اينهايند:
برگ بو، مورد، سنتولينا، سوزني برگان مانند سروها (سرو سيمين و سرو شيراز)، سدر هيماليا، اسطوخودوس، گل شراب، آويشن، رزماري و بومادران.
ب) گياهان با گلهاي معطر:
اين گروه شامل گياهاني است که در فصل مشخصي از سال گلهاي معطر توليد ميکنند و عطر آنها در فضاي پارک ميپيچد. اين گروه شامل درختان، درختچهها، گلهاي فصلي و گلهاي پيازي است و اينهايند:
طاووسي، گاردنيا، تاتوره، ياسمن، پيچ آبجويي، ميخک هندي، نرگس درختي، گل يخ، رز، دافنه، گل شراب، محبوبه شب و پيچ امينالدوله.
ج) گلهاي فصلي معطر:
اين گياهان نشانههاي پاييزه يا بهارهاي هستند که گلهاي معطر دارند و اکثرا به صورت يک ساله پرورش مييابند و در مدت يک تا دو ماه از سال گل دارند و شامل اينهايند:
شب بو مجلسي، شب بو زعفراني، آليسوم، گل عنکبوتي، تنباکوي زينتي، مغربي، ميخک بوقلمون (ريشو)، قرنفل و شاهپسند.
د) گلهاي پيازي معطر نيز اينهايند:
فريزيا، نرگس شيراز، کلاغک، مريم، سنبل و سوسن.

همانند معماري منحصر به فرد و آميخته با نظم باغ ايراني، گونه‌هاي گياهي موجود در آن نيز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ايراني همچنانكه معماري با اصول و قوا ...

در زمان هاي نه چندان دور در خانواده هاي ايراني معجوني تهيه مي شد که شايد فراهم کردن آن براي خانم ها در اين زمانه کمي سخت باشد چرا جايي که مي توان با ب ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

مقدمه در بين سيارات منظومه شمسي تنها زمين براي زندگي و حيات مناسب است. يکي از علل آن اندازه صحيح اين سياره است. در سيارات بزرگ نيروي جاذبه به قدري زيا ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

آلوئه ورا گياهي رو که مشاهده مي کنيد آلوئه ورا يا صبر زرد نام دارد که علاوه بر اينکه خاصيت داروئي زيادي دارد.از ماده ژلاتيني که درون برگ اين گياه وجود ...

در دنيا ۴۵۰ گونه گياه گوشتخوار متعلق به ۱۵ جنس و شش خانواده نهان دانگان دولپه اي وجود دارد که در اينجا ذکر يکي از آنها متعلق به خانواده Draseraceae مي ...

به منظور بررسي اثر ميزان نيتروژن و روي بر عملکرد بابونه مجاز از طرح آزمايشي فاکتوريل در قالب بلوکهاي کامل تصادفي در۳ تکرار و ۱۲ تيمار درسال ۱۳۷۸ در شه ...

دانلود نسخه PDF - گياهان معطر