up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گوجه فرنگي PDF
QR code - گوجه فرنگي

گوجه فرنگي

بيماريهاي مهم گوجه فرنگي و بادمجان و خيار

● ساقه سياه بادمجان
بيماري ساقه سياه بادمجان در سال ۱۹۷۱ از ژاپن گزارش شده است . بيماري ساقه سياه بادمجان براي اولين بار در سال ۱۳۶۷ توسط فصيحياني و ارشاد از مناطق جنوبي ايران ( استان هرمزگان ) گزارش شده است .
● نشانه هاي بيماري
در محل آلودگي ابتدا لکه اي به رنگ قهوه اي تيره و يا سياه پديدار گشته که کم کم به طرف بالا و پايين و اطراف محل آلودگي پيشروي مي کند .
پس از چندي عامل بيماري به بافتهاي مجاور لکه نفوذ کرده ، مانع از جريان شيره هاي گياهي مي شود . عضو مورد حمله پژمرده و خشک مي گردد . گاهي اوقات در محل آلودگي ، زخم و حالت پوسيدگي نيز مشاهده مي شود . در هر صورت چنانچه شاخه اي آلوده گردد همان قسمت و اگر ساقه اصلي و يا طوقه مورد حمله واقع شود ، تمامي بوته خشک مي گردد . در نقاط مرطوب و باراني علاوه بر ريشه و طوقه قسمتهاي خارج از خاک نيز آلوده مي شوند .
عامل بيماري Phytophthora capsici مي باشد که از خانواده Pythiaceae و راسته Peronosporales مي باشد .عامل بيماري در خاک و در بستر بذر وجود داشته و توسط آبياري و وسائل کشاورزي به نقاط مختلف مزرعه جابجا مي شود .
● کنترل:
۱) ضد عفوني خاک خزانه
۲) انتقال و انهدام شاخ و برگ آلوده
۳) شخم عميق و زير خاک کردن بقاياي گياهان
۴) تناوب زراعي سه ساله ، فاصله دار کاشتن بوته ها
۵) استفاده از متالاکسيل گرانوله پاي و اطراف بوته ها
● سفيدک سطحي بادمجان و گوجه فرنگي Egg plant & Tomato Powdery Mildew
بيماري سفيدک سطحي توسط گونه هاي مختلف خانواده Erysiphaceae ايجاد مي شود . در ايران قارچ Leveillula solanacearum اولين بار در سال ۱۳۴۹ توسط ارشاد از منطقه قصر شيرين گزارش شده است . قارچ Leveillula taurica علاوه بر بادمجان روي گوجه فرنگي و سيب زميني خسارت وارد مي کند .
● نشانه هاي بيماري
علائم بيماري مربوط به قارچ Erysiphe polyphaga بدين صورت است که در روي برگ ها لکه هاي سفيد کثيف که همان ميسليوم ها و اسپرهاي قارچ هستند به وجود مي آيد . اين لکه ها ابتدا کوچک و گرد بوده سپس زاويه دار مي شود . در روي سطح زيري و روئي برگ گسترش مي يابد و تمام برگ ، دمبرگ و ساقه را فرا مي گيرد . برگ هاي پايين زودتر مورد بيماري قرار مي گيرد برگ هاي سفيدک زده ممکن است زرد شده ،ممکن است بميرند .
قارچ Leveillula taurica که مرحله غير جنسي آن Oidiopsis taurica مي باشد . در روي بادمجان علائم در سطح روئي برگ به صورت لکه هاي زرد کم رنگ در اندازه هاي مختلف ظاهر مي شوند . در سطح زيرين برگ اين لکه ها با يک پوشش سفيد رنگ پوشيده مي گردند. سرانجام اين لکه ها به هم متصل و سپس برگها خم مي شوند ، اما نمي افتند.
قارچ Leveillula taurica با ساير سفيدک هاي سطحي متفاوت است زيرا رشته هاي اين قارچ مستقيماً به داخل بافت نفوذ مي کند . و حدود ۴ کنيديوفر از يک روزنه خارج مي شوند . در روي هر کدام از اين کنيديوفرها فقط يک کنيدي توليد مي شود . بعد از مدتي که کليستوتس ها حاوي آسکوسپور هستند که مي توانند زمستان را بگذرانند . کنيدي هاي توليد شده در سطح زيرين برگها به وسيله باد گسترش مي يابند .
● فيلودي گوجه فرنگي Tomato Big Bud
اين بيماري در آمريکا،استراليا و ايران وجود دارد. در بوته هاي گوجه فرنگي توليد برگهاي ريز در انتهاي بوته مي کند که زرد مي باشند، برگهاي پائيني لوله شده، ساقه ضخيم مي شود. گلها بجاي آنکه آويزان باشند عمودي روي بوته قرار مي گيرند. کاسبرگها بيش از معمول رشد مي کنند و جسم کيسه مانندي را تشکيل مي دهند و جوانه ها متورم مي شود. گلبرگي ديده نمي شود و تمام اجزاگل سبز رنگ مي شوند. عامل بيماري phytoplasma مي باشد. زنجره چغندر قند N.haematocopes بعنوان ناقل آن در ايران گزارش شده است.
● ويروس موزائک گوجه فرنگي Tomato Mosaic Virus
در کليه مناطق کشت گوجه فرنگي اين ويروس پراکنده است در ايران در استانهاي هرمزگان، بوشهر وقسمتهاي جنوبي ايران مسئله ساز است .
▪ علائم : ايجاد موزائيک که ممکن است شديد يا خفيف باشد در مواردي تؤام با بد شکلي برگ و کم رشدي بوته همراه است. در مواردي لکه ها وخطوط نکروتيک قهوه اي روي ساقه و برگ ايجاد مي شود. معمولا اگر ويروس فوق باCMV ويا PVX همراه باشد اين علائم شديدتر است و در اين حالت به آن double streak گويند . در ميوه نيز ممکن است بدشکلي و لکه هاي قهوه اي در سطح ميوه و يا گوشت آن ايجاد کنند. علاوه بر اين ممکن است قسمتهايي از ميوه سنگي و سفت شود.
عامل بيماري ويروسي ميله اي به ابعاد ۱۸nm * ۳۰۰ است. از لحاظ سرولوژي و خصوصيات ظاهري اين ويروس بسيار شبيه TMV است،اما بر اساس برخي خصوصيات خاص ايندو ويروس از يکديگر متمايز شده اند. انتقال اين ويروس از طريق مکانيکي ميسر است . اين ويروس در گوجه فرنگي بذر زاد مي شود. اين ويروس اگر در خاک خشک باشد مدتها در خاک دوام مي آورد اما در خاک مرطوب سريعا از بين مي رود.
● ويروس موزائيک خيار Cucumber mosaic Virus (CMV)
اين ويروس داراي دامنه ميزبان وسيعي است و در تمام دنيا گسترش دارد . صدها گونه گياهي و تقريباً ۵۰ خانواده بعنوان ميزبان آن گزارش شده اند . تمام کدوئيان به اين ويروس حساس مي باشند . مانند کدو ، هنئوانه ، طالبي ، خربزه ، انواع گياهان زينتي نيز مورد حمله اين ويروس واقع مي شوند.
اين ويروس در فارس ، ياسوج و ممسني در خيار بسيار مهم و خسارت زا است . در کل ايران نقشي درجه دوم در محصولات جاليزي دارا مي باشد .
● مشخصات ويروس:
ويروسي است ايزومتريک به قطر nm ۲۸ در محيط خارج کم ثبات است ، زيرا اجزاء Protein پوششي ويروس به هم نچسبيده و به راحتي آنزيمهاي ريبونوکلوئاز قادرند نوکلئيک اسيد را تجزيه کنند . ژنوم آن RNA تک رشته اي و سه قسمتي است . انتقال مکانيکي آن به راحتي امکان پذير است . انتقال طبيعي آن با شته مانند :شته سبز هلو و شته سبز پنبه صورت مي گيرد. رابطه ويروس با شته به صورت ناپاياست . اين ويروس در کدوئيان بذر زاد نمي شود .
▪ پايداري : پايداري اين ويروس در علفهاي هرز بسيار مهم است. در بدن شته ناقل نمي تواند پايداري کند زيرا رابطه آن با ويروس ناپاياست. گياهاني مانند چغندرقند که در فصل زمستان در مزرعه هستند مي توانند ويروس را انتقال دهند.
● پژمردگي آوندي ناشي از ورتيسيليوم Vascular Verticillium wilt
از لحاظ نوع علائم و نحوه ايجاد بيماري مثل بيماري ناشي از فوزاريوم است اما تفاوتهائي نيز با آن دارد .
▪ علائم : زردي برگها بويژه در يک سوم پائيني گياه که اين زردي معمولاً کمتر از زردي ناشي از فوزاريوماست . زردي معمولاً يک طرفه است . اپي ناستي در برگها مشاهده مي شود که در اثر رشد غير متعادل قسمتهاي مختلف برگ ايجاد مي شود . پژمردگي بوته و قهوه اي شدن اوند هم از ديگر علائم بيماري است . علاوه بر اين ، بيماري ناشي از ورتيسيليوم در هواي خنکتر ظاهر مي شود ( نسبت به فوزاريوم ) براي تشخيص قطعي ورتيسيليوم و فوزاريوم از يکديگر بايستي حتماً اقدام به کشت آنها نمود . لازم به ذکر است تشخيص قطعي اين دو پاتوژن از يکديگر در مزرعه ممکن نيست .
عامل بيماري دو گونه V.dahlia و V.albo – atrum مي باشد . قارچ ورتيسيليوم جزء قارچهاي ناقص است و داراي کنيديوم کنيديوفر و سلول اسپوزا (Phialide ) مي باشد . در V.albo – atrum ريسه سياه (Drak mycelium) و در V. dahlia ميکرواسکلرت بعنوان اندام مقاوم قارچ است .
▪ عوامل مختلفي در رشد يا ضعف بيماري ناشي از قارچ فوق مؤثرند که مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
۱) ميزان تحمل يا مقاومت واريته هاي گياه ميزبان
۲) نژاد قارچ
۳) مقدار اوليه مايه بيماري (اينوکولوم اوليه )
۴) دما
استفاده از ارقام مقاوم ، تناوب با گياهان غير ميزبان مانند غلات ، ضد عفوني خاک خزانه ، آفتابدهي (Solarization) ، استفاده از غده سالم .
● پوسيدگي اسکروتينيايي گوجه فرنگي و بادمجان egg plant & tomato sclerotin rot
بيماري اسکلروتينيائي گوجه فرنگي و بادمجان توسط دکتر بني هاشمي در سال ۱۳۶۴ در نواحي بوشهر گزارش شده است.
گونه هاي Sclerotinia Spp در بيشتر نقاط دنيا سبب بيماريهاي خطرناک مي شوند. بيشتر گياهان گوشتي به انضمام سبزيها ، گلها و بوته ها علفهاي هرز مورد حمله قرار مي گيرند .
● نشانه هاي بيماري
در روي ساقه هاي گوجه فرنگي ، سيب زميني ، خيار و لوبيا علائم بيماري در روي ساقه اصلي يا شاخه هاي فرعي مشاهده مي شود . اين علائم از محل زخم يا محل انشعاب شروع مي گردد و به خصوص در نزديک سطح زمين مناطق آب سوخته اي با رنگ قهوه اي روشن يا قهوه اي تيره مشاهده مي شوند . توده ميسليوم سفيد با سختينه هائي در روي ساقه ديده شده و پوسيدگي نرم را سبب مي گردد . در مناطق گرم و خشک شانکرهاي خشک توسعه يافته ، سبب از بين رفتن گياهان مي شود بدون اينکه پوسيدگي نرم ايجاد گردد . دکتربني هاشمي (۱۳۶۴) علائم بوته ميري و يا خشکيدگي برخي از شاخه هاي نبات را مشاهده نموده و متذکر شده است آلودگي در ناحيه طوقه يا قسمت هوائي نبات صورت مي گيرد و درون نسج آلوده گياه سختنيه ها ريز يا درشت سياهرنگ بوجود مي آيند .
● عامل بيماري
بني هاشمي دو گونه قارچ با نامهاي Sclerotinia sclerotiorum داراي سختينه هاي درشت (۲ تا ۵ ميليمتر ) و ديگري به نام S. minor داراي سختينه هاي ريز (۰.۵ تا ۱ ميليمتر) را از عوامل بيماري مي داند.
عامل بيماري به صورت ميسليوم در روي گياهاني که در مزرعه باقي مانده اند يا به صورت سختينه در بقاياي گياهان ، فصل نامساعد سال را مي گذراند.
قارچ عامل بيماري به رطوبت زياد احتياج دارد . در بارانهاي مداوم ، مه يا آبياري باراني خسارت خيلي شديد است.
● کنترل:
▪ کنترل در گلخانه:
۱) دادن بخار آب در خاک گلخانه به مدت يک ساعت در دماي ۵۵ درجه سانتيگراد جهت از بين بردن سختينه ها
۲) ضد عفوني خاک با کلروپيکرين، متام سديم و دازومت جهت از بين بردن سختينه ها
۳) سمپاشي با کينتوزون
▪ کنترل در مزرعه:
۱) غرقاب کردن زمين به مدت ۴۵- ۲۳ روز
۲) عدم آبياري باراني
۳) تناوب طولاني بدون کاشت کاهو
۴) کنترل بيولوژيک در مزرعه با قارچ Coniothyrium minitans
● فيلودي گوجه فرنگي Tomato Big Bud
اين بيماري در آمريکا،استراليا و ايران وجود دارد. در بوته هاي گوجه فرنگي توليد برگهاي ريز در انتهاي بوته مي کند که زرد مي باشند، برگهاي پائيني لوله شده، ساقه ضخيم مي شود. گلها بجاي آنکه آويزان باشند عمودي روي بوته قرار مي گيرند. کاسبرگها بيش از معمول رشد مي کنند و جسم کيسه مانندي را تشکيل مي دهند و جوانه ها متورم مي شود. گلبرگي ديده نمي شود و تمام اجزاگل سبز رنگ مي شوند. عامل بيماري phytoplasma مي باشد. زنجره چغندر قند N.haematocopes بعنوان ناقل آن در ايران گزارش شده است.
● بيماري هاي فيزيو لوژيک گوجه فرنگي
▪ پوسيدگي گلگاه گوجه فرنگي : Blossom End Rot
علائم اوليه پوسيدگي گلگاه شامل لکه هاي آب سوخته روي گلگاه ميوه هاي رسيده يا در نزديکي آن است . اين لکه ها به سرعت رشد مي کنند و ممکن است به هم بپيوندند و نواحي آسيب ديده وسيعي را بوجود بياورند. به علت خشک و چروک شدن بافت ، سطح زخمها چروکيده و چرمي و به رنگ قهوه اي تيره تا سياه در مي آيد. قسمتهاي آسيب ديده معمولا مورد حمله پاتوژنهاي ثانويه قرار مي گيرند که باعث پوسيدگي نرم و فساد ميوه مي گردند. در برخي مواقع بافتهاي داخلي بيرنگ شده و متلاشي مي گردند بي آنکه علائم قابل مشاهده اي در سطح ميوه وجود داشته باشد.
پوسيدگي گلگاه عارضه اي است که با کمبود موقتي کلسيم موجود در گياه مرتبط است و با تغييرات رطوبتي خاک تشديد مي شود . اگر ميزان آب محدود باشد، رشد گياه کند مي شود و متعاقبا جذب مواد غذايي نيز کاهش مي يابد. اين موضوع باعث کاهش غلظت کلسيم در گياه مي گردد زيرا کلسيم توسط جريان آب در گياه جابجا مي شود. به همين دليل بخشهايي از گياه که سريع تر تعرق مي کنند، بيشترين ميزان کلسيم را دريافت مي نمايند.اين نواحي معمولا برگهاي بزرگ هستند که به خاطر اندازه شان تعرق زيادتري دارند. به اين ترتيب ميوه هاي در حال رشد، کمترين ميزان کلسيم مورد نياز خود را دريافت مي کنند. استرس هاي رطوبتي اي که حتي در نتيجه پژمردگي هاي جزئي گياه بوجود مي آيد، براي ايجاد کمبود کلسيم کافي است. زماني که رطوبت به حد مناسب مي رسد، گياه رشد طبيعي خود را از سر مي گيرد. ولي جذب کلسيم هنوز کند است و گياهي که به سرعت در حال بزرگ شدن است، کلسيم کافي براي رشد خود دريافت نمي کند. کاربرد کودهاي نيتروژنه به صورت آمونيوم نيز مستقيما بر جذب کلسيم در گياه گوجه فرنگي تاثير مي گذارد و باعث کاهش جذب کلسيم و تجمع آن در بافتهاي برگ گوجه فرنگي مي گردد. در ضمن قطع شدن ريشه ها نيز باعث اين عارضه مي شود.
ميزان انتشار عارضه پوسيدگي گلگاه را مي توان با فراهم کردن رطوبت يکنواخت در مزرعه ( مثلا با استفاده از مالچ که هم باعث کنترل علفهاي هرز مي شود و هم مزرعه نيازي به کلتيواتور زدن پيدا نمي کند که ريشه ها در اثر آن آسيب ببينند ) و عدم مصرف زياده از حد کودهاي ازته کاهش داد. البته واريته هاي مختلف گوجه فرنگي از نظر حساسيت با هم بسيار تفاوت دارند. هيچکدام از واريته هاي حاضر تحمل کافي نسبت به اين عارضه ندارند تا بتوان از آنها به عنوان يک راه کنترلي استفاده کرد. در ضمن گزارش شده است که اسپري به موقع ميوه و شاخ وبرگ گوجه فرنگي با محلول رقيق شده کلريد کلسيم و تکرار آن، مانع از پوسيدگي گلگاه گوجه فرنگي مي شود.
▪ آفتاب سوختگي : Sunscald
علائم آفتا ب سوختگي ابتدا روي گوجه فرنگي هاي کال ديده مي شود. اين علائم به صورت بروز نواحي سفيد يا برنزه روشن روي ميوه هايي است که در معرض آفتاب قرار گرفته اند. نواحي تغييير رنگ يافته چروک خورده و فرورفته اند و اغلب با يک هاله زرد رنگ احاطه شده اند. اين نواحي معمولا در قسمت بالاي ميوه ، جايي که بيشتر در معرض آفتاب قرار مي گيرد، ديده مي شوند. عارضه آفتاب سوختگي در بوته هايي که برگهاي پاييني آنها دراثر Septoria يا Early Blight . از بين رفته اند، و ميوه ها به شدت در معرض نور خورشيد قرار گرفته اند، ديده مي شود. بخشهاي آسيب ديده ميوه ممکن است توسط پاتوژن هاي ثانويه مورد حمله قرار گيرند.
کنترل : مراقب باشيد که در موقع برداشت يا هرس کردن، ميوه ها در معرض نور مستقيم خورشيد قرار نگيرند. داربست ها را طوري بببنديد که ميوه ها در معرض خورشيد نباشند. استفاده از قارچکش ها و مبارزه با بيماري هاي برگي از نابود شدن برگها جلوگيري مي کند. از کلتيوار هايي استفاده کنيد که پوشش برگي مناسبي دارند.
▪ Catfacing :
علائم اين عارضه به صورت نواحي فرو رفته و دندانه دار در قسمت گلگاه ميوه است. گاهي خود ميوه نيز بدشکل شده و به صورت قلوه اي شکل يا اشکال ديگر در مي آيد. اين عارضه وقتي به وجود مي آيد که دماي هوا در طول گلدهي و تشکيل ميوه کمتر از ۱۰ درجه سانتيگراد شود. اين دما باعث مي شو د که گرده افشاني کامل صورت نگيرد. در برخي مواقع گرماي زياده از حد، آسيبهاي ناشي ازبرخي علف کشها مثل D ۴و۲ و تغييرات رطوبت خاک باعث catfacing مي شود. در ضمن نيتروژن زياد نيز باعث تشديد اين عارضه مي گردد. بروز catfacing به نوع کلتيوار گوجه فرنگي نيز بستگي دارد و در کلتيوارهاي قديمي بيشتر است. در ضمن کلتيوارهايي که ميوه درشت تري دارند، حساس ترند.
▪ ترک هاي رشد: Growth Cracks
در گياه گوجه فرنگي دو نوع ترک رشدي ديده مي شود : متحدالمرکز و شعاعي . ترکهاي رشدي متحدالمرکز باعث بوجود آمدن ترکهاي دايره اي شکل در انتهاي ميوه مي شوند ولي ترکهاي شعاعي از انتها به طرف خارج گسترش مي يابند. اين عارضه هنگام رسيدن ميوه ظاهر ميشود. اين ترکها غالبا وقتي بوجود مي آيند که شرايط مختلفي مثل نوسانات زياد دما و رطوبت باعث تغيير شديد سرعت رشد مي گردد. باران هاي شديدي که پس از آب و هوايي خشک به وقوع مي پيوندند، باعث بوجود آمدن ترکهاي شعاعي در اکثر کلتيوارهاي گوجه فرنگي مي شوند. توانايي تحمل کلتيوارهاي گوجه فرنگي نسبت به ترک خوردن متفاوت است و بستگي به استحکام و قابليت انبساط ( strechability) پوست ميوه دارد. کلتيوارهاي بسيار حساس موقعي که ميوه هنوز سبز است، ترک مي خورند و کلتيوارهايي که تا حدودي مقاومند غالبا تا مراحل بعدي ترک نمي خورند. هر چه ميوه زودتر ترک بخورد، ترکهاي عميق تر ي در آن بوجود مي آيد. نيتروژن زياد و پتاسيم کم در ترک خوردن ميوه ها نقش دارند و بنابراين فراهم کردن مواد غذايي مناسب، آبياري منظم و کافي باعث کاهش احتمال ترک خوردن ميوه ها مي گردد.
▪ Puffiness :
ميوه هايي که دچار اين عارضه مي شوند، تا حدودي پف کرده و زاويه دارند. حفرات داخل ميوه، در صورت وجود، فاقد ماده ژلاتيني به ميزان طبيعي اند و ميوه بافت متراکمي ندارد. اين عارضه در نتيجه گرده افشاني ناقص، کوددهي ضعيف و يا عدم تشکيل دانه به طور کامل بوجود مي آيد که غالبا ناشي از دماي پايين است. مشابه عارضه قبلي، نيتروژن زياد و کمبود پتاسيم نيز باعث اين مشکل مي شوند. برخي از کلتيوارها نسبت به اين عارضه حساس تراز بقيه هستند.
▪ رسيدن لکه دار : Blotchy Ripening
در اين عارضه بخشي از ميوه به علت عدم تلقيح مناسب به خوبي نمي رسد. آب و هواي سرد باعث شيوع اين عارضه مي شود و کمبود آب يا مقدار زياده از حد آن نيز باعث تشديد ان مي گردد. علائم به شکل لکه هاي زرد رنگ يا سفيدي است که بافت زير آن سخت باقي مي ماند. نواحي آسيب ديده هم معمولا در بخش بالائي ميوه ( Stem End ) هستند. اين عارضه ممکن است با علائم ناشي از ويروس موزائيک توتون اشتباه شود. اين بيماري در کلتيوارهاي قديمي شايع تر است.
▪ پيچيدگي برگ: Leaf Roll
پيچيدگي برگ نوعي عارضه فيزيو لوژيک است که در اثر آب و هواي سرد و باراني ايجاد مي شود. اين عارضه باعث پيچ خوردن برگهاي پاييني به سمت بالا وضخيم و چرمي شدن آنها مي گردد. پيچيدگي برگ اثري روي رشد گياه و ميزان محصول نمي گذارد و نيازي به مبارزه با آن نيست.
▪ عوارض ناشي از علف کشها :
علف کشها مي توانند باعث بد شکل شدن شاخ و برگ گوجه فرنگي شوند. بوته هاي گوجه فرنگي به ويژه به D ۴و۲ حساس هستند . علف کشهاباعث خم شدن برگها به سمت پايين، فنجاني و ضخيم شدن آنها مي شوند. برگهاي تازه باريک و پيچ خورده اند و به طور کامل توسعه نمي يابند. ميوه ها ممکن است دچار catfacing شوند و نرسند. در ضمن در اثر بادبردگي ( drift ) هم ممکن است علف کشهايي که براي کنترل علفهاي هرز چمني به کار مي روند، روي گياه زراعي رفته و عوارض آشکار گردند. بخارات ناشي از علف کشها هم ممکن است گياه را تا چند روز پس از کاربرد علف کشها تحت تاثير قرار دهند. علف هاي چيده شده اي که قبلا علف کش روي آنها استفاده شده نيز نبايد به عنوان مالچ درمزارع گوجه فرنگي به کار روند. اگر آسيب هاي وارد شده جزئي باشند، گياه قادر به رشد و ترميم خود خواهد بود. در ضمن گياهان آسيب ديده بايد به طور مرتب و کامل آبياري شوند.
● ويروس موزائيک خيار Cucumber mosaic virus
اين ويروس نيز به طور معمول در لوبيا ديده ميشود ولي تشخيص از علائم آن از ويروس قبلي خيلي مشکل است.
علائم در لوبيا شبه Bcmv ميباشد و از حالت موزائيک خفيف تا موزائيک بسيار شديد و تاولي شدن برگها و حالت رگبرگ نواري مشاهده ميشود. حالت بهبودي (Recovery) نيز گاهي در بوته هاي آلوده لوبيا ديده ميشود. اين ويروس ايزومتريک بوده با شته بصورت ناپايا و همچنين از طريق انتقال مکانيکي به راحتي منتقل ميشود و دامنه ميزباني بسيار وسيعي دارد.
● کنترل:
براي کنترل اين ويروس مي بايستي استفاده از ارقام مقاوم و حذف منابع آلودگي، مانند ساير ميزبانها و علفهاي هرز، را در نظر داشت.

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم ن ...

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم ن ...

توت فرنگي گياهي است با نام علمي FRAGARIA VESCA از خانواده گل سرخ كه دو نوع ساقه راست و خوابيده دارد‌. گل‌هاي آن منظم و به رنگ سفيد مي‌باشد‌. توت فرنگ ...

گوجه فرنگي از گياهان عالي گلدار ، از راسته دو لپه اي ها ، از خانواده Solonaceae ، از جنس Lyopersicon مي باشد . اين گياه داراي واريته هاي بسياري است که ...

آموزش کاشت خيار معمولي و درختي در گلخانه ● انتخاب زمان کشت قبل از هر اقدامي در مورد کشت خيار ابتدا بهتر است اطلاعاتي از قبيل آمار هواشناسي منطقه نظرات ...

● نگاهي علمي به گياهاني که قرار است به سياره سرخ برده شوند. اضطراب گاهي مي تواند كمك كننده باشد. اضطراب به شما هشدار مي دهد كه شايد خطري تهديدتان مي ك ...

نخود فرنگي گياهيست علفي و يک ساله ، داراي برگ هاي مرکب و شانه اي که از يک تا سه جفت برگ بيضي تشکيل ميشود و در انتهاي برگ به صورت پيچک ختم مي گردد . اي ...

به گياهان علفي يکساله که از همه قسمتهاي آن بدون تغيير و تحول به صورت خام استفاده مي شود. ▪ سبزيجات را مي توان به صورت زير دسته بندي کرد: سبزيجات ميوه ...

دانلود نسخه PDF - گوجه فرنگي