up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گندم PDF
QR code - گندم

گندم

گندم (1)

گندم
▪ کشت گندم
در ابتداي هر کشتي بايد زمين را آماده نماييم . نکته مهم در آماده سازي بستر بذر با توجه به اينکه گندم به نشست خاک در بعد از رويش فوق العاده حساس است شخم را بايستي حدود يکماه قبل از کاشت انجاه دهيم . در مورد کاشت گندم بلافاصله بعد از انجام شخم هاي عميق خودداري کنيم گندم به نوع شخم حساسيت ندارد و بيشتر شخم سطحي را انجام مي دهند . تسطيح خاک نيز يکي از مواردي است که بايد مورد توجه قرار گيرد زدن لولر بايستي همزمان باشد با عمليات تهيه زمين و بستربذر زدن لولر باعث مي شود که عمق بذر تنظيم شده باقي بماند و آبياري نيز تسهيل مي گردد .تاريخ کاشت در مناطق سردسير بايد دو ماه قبل از يخبندان ممتد باشد که در مهرماه مي باشد .
براي هر روز تاخير در کاشت ۱٪ به ميزان بذر اضافه مي کنيم . زماني بايد کشت شود که در زمان سرما به ۴ برگي رسيده باشد .در مورد نياز کودي گندم بايد بگويم که براي تعيين دقيق آن نياز به آزمايش خاک مي باشد .
▪ ازت :
بصورت نيترات جذب مي شود و آمونيم و اوره فرمهاي قابل جذب بعدي مي باشد و اهميت کمتري دارد .تلفات گازي ازت بدليل نيترات زدايي و غرقاب بودن زمين مي باشد و تلفات گازي آونياک بر اثر پخش در سطح خاک مي باشد . براي کاهش تلفات بهتر است کود سرک را با آب حل کنيم و زماني ک.د را در مسير آب قرار دهيم که نصف کرت يا فارو را آب رفته باشد . ۲۵۰ تا ۳۰۰ کيلو اوره در هنگام کاشت پنجه زني ساقه رفتن و تشکيل سنبله مصرف مي شود .
بهتر در هنگام کاشت ۵۰ کيلو و در هنگام پنجه زني و ساقه رفتن ۱۰۰ کيلو و در مرحله تشکيل سنبله ۵۰ کيلو در هکتار مصرف کنيم .
▪ فسفر :
فسفر تمايل به جمع شدن در سطح خاک دارد . فرم محلول فسفر بيشتر قابل جذب مي باشد . ازت و فسفر در تعامل با هم مي باشند . فسفر توسط نوک ريشه جذب مي شود . فسفر را بهتر است با شخم به عمق خاک بفرستيم . ۱۵۰ ۱۰۰ کيلو سوپر فسفات تريپل در هکتار نياز مي باشد .
▪ پتاسيم :
کند جذب است . باعث بزرگ شدن دانه و افزايش کيفيت گندم و افزايش مقاومت به تنش خشکي و مقاومت به آفات و امراض مي باشد . ۱۵۰ ۱۰۰ کيلو فسفات پتاسيم در هکتار نياز است .علاوه بر عناصر پر مصرف گندم به عناصر کم مصرفي نيز احتياج دارد . سولفات روي ۴۰ کيلو و سولفات آهن ۴۰ کيلو در هکتار نياز مي باشد .ارقام الموت٬ بزوستايا ٬ زرين و شهريار ارقام زمستانه مي باشند که بايد از ۲۰ ۱ مهر کاشته شوند . ارقام بک کراس روشن و الوند نيمه زمستانه هستند که بايد از ۲۰ مهر تا ۲۰ آبان کاشته شوند .۱۸۰ تا ۲۲۰ کيلو بذر در هکتار نياز مي باشد . نکته مهم در آبياري اين است که بايد در پاييز ۲ آب به گندم بدهيم .
▪ داشت :
در مرحله داشت گندم يکي از مواردي که اهميت زيادي دارد مبارزه با علفهاي هرز مي باشد . چون گندم يک گياه باريک برگ مي باشد علفهاي هرز پهن برگ را به راحتي مي توان کنترل نمود . براي کنترل آنها از سموم تو فور دي و گرانستار استفاده مي شود . در مصرف تو فور دي بايد دقت کنيم که زمان مصرف آنرا رعايت کنيم زيرا ممکن است که محصول خودمان نيز از بين برود . تو فور دي را بايد بعد از ۴ ۲ برگي گندم تا زماني که بند دوم ساقه گندم تشکيل شده مصرف کنيم . و به ميزان ۲ ۱.۵ ليتر در هکتار بايد مصرف کنيم .
▪ گرانستار :
ميزان مصرف ۲۰ ۱۰ گرم در هکتار است . از مرحله ۲ برگي گندم تا تشکيل بند دوم ساقه بايد مصرف شود . آزمايشات نشان مي دهد که اختلاط اين دو سم با هم نتيجه بهتري مي دهد به اين صورت که ۱۳ ۱۰ گرم گرانستار + ۱ ۷. ليتر تو فور دي به هم مخلوط شود و مصرف گردد . براي از بين بردن علفهاي باريک برگ مثل يولاف از سمومي مانند آونج به ميزان ۴ ليتر در هکتار در مرحله پنجه زني گندم استفاده مي شود و قابل اختلاط با تو فور دي مي باشد .
تاپيک علفهاي يولاف و لوليم را کنترل مي کند . راي گندم مصرف مي شود و با گرانستار قابل اختلاط است و به ميزان ۱ ليتر در هکتار مصرف مي شود .ايلوکسان : بهترين لوليم کش است و چچم را کنترل مي کند . به ميزان ۲.۵ ليتر در هکتار استفاده مي شود .پوماسوپر : يولاف را کنترل مي کند و در گندم و جو استفاده مي شود به ميزان ۱ ۶. ليتر در هکتار و با گرانستار قابل اختلاط است .نکته : علف کشهاي باريک برگ را بايد قبل از پنجه زني علف هرز مصرف کنيم .
● آفات و بياريها :
▪ سن گندم :
سن کندم در دو مرحله خسارت مي زند . اولين مرحله سن مادر است که در بهار هنگامي که دما به حدود ۱۰ درجه مي رسد از مخفي گاه زمستانه خود بيرون مي آيد و به مزارع حمله مي کند. سن مادر از برگها و جوانه انتهايي تغذيه مي کند و باعث از بين رفتن گندم مي شود . براي مبارزه بايد به جمعيت آن در مزرعه دقت کرد در مزارعي که بيشتر از ۳ تن عملکرد دارند تعداد ۵ ۴ سن مادر در متر مربع را بايد مبارزه نمود . بعد از تغذيه سن مادر در پشت برگها تخم گذاري مي کند که سن پوره خارج شده از تخمها با مکيدن شيره دانه ها باعث خسارت مي شوند . که در مزارع بابيش از ۳ تن عملکرد تعداد ۷ ۶ پوره در متر مربع را بايد مبارزه نمود . براي مبارزه از سم فنيتريتيون و فنتيون به ميزان ۱.۲ ليتر در هکتار مصرف مي شود .
▪ شته روسي :
علايم حمله آن به گندم به اين صورت است که کندم بنفش مي شود و کوتوله باقي مي ماند و به خوشه نمي رود . برگ در امتداد رگبرگها بنفش مي شود .براي مبارزه با آن در زمان مبارزه با سن گندم آن نيز کنترل مي شود .ديگر آفات گندم خسارت چنداني نمي زنند و در هنگام مبارزه با سن گندم کنترل مي شوند .از بيماريهاي گندم مي توان به سياهک آشکار اشاره نمود : بوته هاي بيمار قوي تر و رشد سريعي دارند . عامل بيماريزا روي گل فعاليت دارد و سنبله را به يک توده سياه تبديل مي کند .
توسط باد پراکنده مي شود براي مبارزه با آن از سموم ويتاواکس و کاربندازيم بصورت پودر وتابل قابل حل در آب و به ميزان ۲۰۰ گرم براي ۱۰۰ کيلو بذر استفاده مي شود .
▪ سياهک پنهان :
علايم آن شامل کوتاه ماندن ساقه و کاهش برگها و کوچک ماندن برگها است و رنگ برگها در سطح گره فوقاني به آبي مايل به سبز تبديل مي شوند .سنبله ها کوتاهتر يا دراز تر هستند در هنگام رمنکوبي دانه هاي آلوده شکسته و قارچ روي دانه هاي سالم ميريزد و آنها را آلوده مي کند و يا در خاک ميريزد که تا ۱ سال قوه ناميه خود را حفظ مي کند .که از زمان جوانه زني فعاليت آن شروع مي شود . براي مبارزه با آن بايد بذور را با سموم ويتاواکس و کاربندازيم به ميزان ۲۰۰ گرم در ۱۰۰ کيلو بذر صدعفوني نمود .
▪ سفيدک سطحي :
اگر در اواخر فروردينتا اوايل خرداد بارندگي زياد باشد بروز مي کند . ابتدا در قسمتهاي پاييني در سطح پهنک و نزديک رگبرگها لکه هاي پراکنده٬ کوچک و کشيده با پوشش تار عنکبوتي سفيد ظاهر مي شود که با افزايش ضخامت خاکستري و قهوه اي روشن مي شود . براي مبارزه بايد از ارقام مقاوم استفاده نمود و از ارکيبات گوگردي يا کاراتان ستفاده نمود .گندم معمولا هر ۱۵ ۱۰ روز يکبار بايد آبياري شود . که معمولا گندم به ۵ آب نياز دارد که شامل خاک آب که اولين آبياري را مي گويند و دوم در هنگام پنجه زني و سوم در هنگام ساقه رفتن و چهارم هنگام گلدهي و آخر در هنگام دانه بستن مي باشد .
● برداشت :
هنگامي که دانه ها سخت شدند که ديگر با ناخن تقسيم نمي شدند و رطوبت دانه ۱۴٪ مي باشد هنگام درو مي باشد . براي برداشت بايد از کمباين هاي که معاينه فني شده اند استفاده شود که بهتر است نو باشند و ريزش بيشتر از ۵٪ نداشته باشند .
● بررسي اقتصادي خاکورزي حفاظتي در تناوب گندم آيش
فرسايش بادي و وزش گرد وغبار مرسوم ، بر زمين هايي که مورد خاکورزي گندم زمستانه آيش تابستانه ، در واشنگتن شرقي ايالات متحده ي آمريکا قرار دارند، باروري خاک را کاهش مي دهند و مي توانند با کيفيت نا مطلوب هوا همکاري کنند.خاکورزي خفاظتي در طول آيش، براي کاهش دادن فرسايش و گرد و غبار شناخته شده است اما خاکورزي سنتي(CT) هنوز بر بيش از ۸۰ درصد زمينهاي اين منطقه به کار برده مي شود. اين مقاله نتايج اقتصادي يک دوره ي ۵ ساله (سالهاي زراعي ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ ) سيستم خاکورزي را که در منطقه ي ليند واشنگنتن پژوهش شده است گزارش مي دهد.
ميانگين بارش سالانه پايگاه ۲۲۴ و خاک لومي سيلتي شانو ( سيلتي زبر، مخلوط شده، فوق العاده فعال، مرطوب Xeric Hapolcambids )است. سيستم هاي خاکورزي هستند: ۱ خاکورزي سنتي(CT توضيح در روبرو) ۲ حداقل خاکورزي (MT:کشت وعلف کشها) ۳ حداقل خاکورزي تاخيري(DMT:علف کشها وکشت تاخيري). محصول دانه اي گندم در ميان اين سالها بين ۷۹ ۱ تا ۲۰ ۵ در هکتار برآورد شده است.
اما بين محصول دانه اي سيستم هاي خاکورزي در هر سال يا هنگام تحليل ميان سالها اختلافي وجود ندارد. سيستم خاکورزي ، به طور اقتصادي ، بر اساس برگشتي بازار نسبت به هزينه هاي کل توليد مشابه بودند، اما DMA از CT براساس برگشتي بازار نسبت به هزينه هاي متغير ، سود آوري کمتري داشت (البته اين سودآوري کمتر، چندان محسوس نبود).تحليل گران اقتصادي نشان مي دهند که هيچ کمک مالي مورد نياز نمي باشد تا توليد کنندگان را براي تغيير از شيوه ي سنتي به شيوه ي آيش با شخم کمتر ترغيب کند، زيرا اين سيستم ها در مجموع سود آور هستند. چون هيچ طعمه و دليل اقتصادي بلند مدت و کوتاه مدتي براي تبديل کردن CT به MT ( که خاک را حفظ مي کند) وجود ندارد ، اين يک راه حل پيروزمندانه و موفقيت آميز براي کشاورزان و محيط زيست مي باشد.
هنگامي که مساحت زمين تحت آيش تابستانه(بهاره) در آمريکا در طول سه دهه ي گذشته کاهش پيدا کرد، تناوب گندم آيش زمستانه(پاييزه)، سيستم مسلط و عمده ي کاشت در مناطقي که بارندگي سالانه يکمتر از ۳۵۰ ميليمتر دارند، باقي ماند. در ايالت واشنگتن شرقي و مناطق شمال مرکزي ، آيش بهاره گندم پاييزه ، سيستم مسلط و عمده ي کاشت بر تقريبا ۲ ميليون هکتار مي باشد. کشاورزان در گريت پلين شمالي به طور مشخص فرسايش بادي را در زمين هاي آيش شده کاهش دادند با پذيرفتن سيستم خاکورزي کمينه (MT) و تمرين سيستم هاي بدون خاکورزي و شواهد تازه اي کاهش مشابه را در فرسايش بادي و تحمل در برابر گرد و غبار باد در پاسيفيک نوثوست نشان مي دهد.
مرکز اطلاعات خاکورزي حفاظتي(CTIC) گزارش داد که کشاورزان در ايالات هاي گريت پلين غربي و پاسيفيک روشهاي MT و بدون خاکورزي را بر ۳۴ درصد زمينهاي زراعي بکار بردند. اگرچه در ايالت واشنگتن فقط ۲۶ درصد زمينهاي زراعي در روش MT و بدون خاکورزي بودند. در واشنگتن شرقي مرکزي که بارش سالانه معمولا بين ۱۵۰ تا ۳۰۰ ميلي متر است، حتي آيش MT کمياب است. براي مثال ، در حومه آدامز قلب منطقه گندم آيش واشنگتن ، خاکورزي سنتي هنوز بر ۸۸ درصد زمينهاي زراعي بکار برده مي شود.
بيشترين مطالعات اخير اقتصادي روشهاي بدون خاکورزي و MT در سيستم گندم آيش به منطقه ي گريت پلين آمريکا و پريريس کانادا مربوط مي شود. بازنگري اين کار نشان داده است که سودبخشي مرتبط به اين سيستم هاي خاکورزي در مناطق نسبتا کم آب، با تغيير موقعيت تغيير کرده است، اگرچه ، کاهش خاکورزي عمدتا برگشتي خالص را افزايش مي دهد وقتي شدت کشت زراعتي هم افزايش يابد.
وقتي پيشنهاد اين سيستم ها براي خاک و هوا مفيد تشخيص داده شدند، برخي پژوهشگران گزارش دادند که براي روش بدون خاکورزي هزينه توليد بالاتر است. اسميت و همکارانش گزارش دادند که حضور غير قابل کنترل علفهاي هرز در روش بدون خاکورزي در مناطق نسبتاکم آب مي تواند به طور عمده هزينه ي علف کشي و توليد کل را با ببرد. اگرچه پژوهش هاي اخير کشاورزاني که روش بدون خاکورزي را در يک منطقه نسبتا کم آب واشنگنتن شرقي آزمايش کرده اند، آشکار مي کند که هزينه ي توليد آنها براي کشت هايي که بذرپاشي آنها در بهار انجام مي شود کمتر از روش CT بوده است. خاکورزي سنتي که در طول آيش به کار برده مي شود شديد است و اغلب خاک را نسبت به فرسايش آسيب پذير مي کند.

گندم گذشته از جنبه تجارتي مهم آن در دنيا، سلاحي کارآمد در مناسبات سياسي و جهاني است که روز به روز بر اهميت کاربردي آن افزوده مي شود. با اينکه جمعيت اي ...

گندم گذشته از جنبه تجارتي مهم آن در دنيا، سلاحي کارآمد در مناسبات سياسي و جهاني است که روز به روز بر اهميت کاربردي آن افزوده مي شود. با اينکه جمعيت اي ...

کمبود پس مانده هاي گياهي،کلوخه و زبر خاک بر سطح خاک مي تواند يک تهديد فرسايش بادي خطرناک را بوجود آورد و مطرح سازد. سيستم خاکورزي حفاظتي در پاسيفيک نو ...

سن گندم (کاسه پشتک وراميني Eurygaster integriceps HEM : Scutelleridae معرفي: يکي از آفات مهم گندم و جو است و جرو آفات عمومي مي باشد. مناطق مهم انتشار ...

زنگ برگ يک بيماري جدي گندم، چاودار، تريتيکاله وبسياري از گندميان است که توسط قارچ Puccinia recondita ايجاد مي شود. پاتوژن روي جو، قدرت پارازيتي ضعيفي ...

خسارت بيماري پاخوره گندم در مزارع آبي و بخصوص در سال هاي پر باران به صورت لکه اي در مناطق معتدل استان گلستان مشاهده مي شود. طوري که گاهي خسارت اين بيم ...

گسترش و طغيان سن گندم Eurygaster integriceps را در ايران ميتوان مثا ل خوبي براي گسترش و طغيان حشرات در اثر دخا لت انسان در محيط طبيعي ذکر کرد. در گذشت ...

دانشمندان ژنوم بزرگ ترين آفت قارچي برنج كه خسارت زيادي به كشاورزان وارد مي كند را كشف كردند. مقدار برنجي كه اين قارچ از بين مي برد مي تواند ساليانه ۶۰ ...

دانلود نسخه PDF - گندم