up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گندمي PDF
QR code - گندمي

گندمي

گياه گندمي

●مشخصا ت ظاهري:
بلندي حدود ۳۰ سانتيمتر،گياه پشته اي هميشه سبز.
●ويژگيها:
اين گياه شبه علفي پشته اي داراي برگهايي كه پهنايشان به ۲۵ ميليمتر مي رسد،مي باشد. اين گياهان سبزدرخشانند و در اين نوع،مركزبرگ داراي يك نوارپهن شيري است كه گاهي چند نوا ر سبزنيزدرآن به چشم مي خورند.رشته هاي زرد نازكي از مركزگياه بيرون مي زنند كه به گلهاي سفيد كوچك ستاره اي شكلي ختم مي شوند و معمولاً به دنبالشان گياهچه هاي كوچكي قرار مي گيرند. وزن اين گياهچه ها باعث مي شود كه رشته ها خميده شوند و مثل ستارگاني بيرون بجهند.
●محل نگهداري:
ازبادهاي شديد خشك بايد دور نگه داشته شود ولي در مقابل شرايط نوري مختلف بسيارمقاومند،از آفتاب كامل تا سايه كامل.
●موارد استفاده:
اين گياهان را مي توان در حاشيه يك گلجاي جلوي پنجره اي كاشت.آنها به طريقي كه ازهيچ گياه ديگري ساخته نيست از لبه هاي گلجاي جلوي پنجره اي فرو مي ريزند.
●رشد دركمپوست:
در اغلب كمپوستها رشد خوبي دارند.
●مراقبت ويژه:
برگهايي كه قهوه اي مي شوند را جدا كنيد.
●ازدياد:
گياه جالب گندمي را مي توان به روشهاي مختلف تكثير كرد.گياه مادري ساقه هاي بلند و رونده اي را توليد مي كند كه دسته هاي كوچك ازبرگها را با خود حمل كرده و به شكل گياهچه هاي كوچكي رشد مي كنند.در اين زمان گياهچه ها مي توانند با قرارگرفتن در مجاورت خاك ريشه داده و رشد كنند.براي اينكه موفقيت عمل بيشتر شود از يك گلدان با قطر دهانه ۹ سانتيمترحاوي كمپوست گلداني با پايه پيت استفاده كنيد و گياهچه ها را روي سطح خاك گلدان بخوابانيد و به آرامي فشار دهيد.گياهچه ها همچنان كه ازگياه مادري تغذيه مي شوند ريشه دادن را آغازمي كنند.زماني كه ريشه ها به اندازه كافي رشد كرده و توسعه يافتند،مي توانيد ارتباط ساقه با پايه مادري را قطع كنيد تا گياه جوان به صورت مستقل به رشد ادامه دهد.
گياهچه ها در آب نيز مي توانند ريشه دهند و زماني كه طول آنها به ۵ ۷ سانتيمتررسيد و ريشه ها از انتهاي آنها شروع به جوانه زدن كردند مي توانند در خاك قرار داده شوند.
گياهچه ها را در شيشه دهان گشاد شفاف قرار دهيد،البته دقت كنيد انتهاي آنها در آب قرارگيرد، زمانيكه ريشه دهي مناسب انجام شد،گياهچه را بيرون آورده و در گلداني با قطر دهانه ۹ سانتيمتر، حاوي كمپوست گلداني قراردهيد.گياهچه هاي بوجود آمده روي پايه مادري را،مي توان مستقيماً در گلداني با قطردهانه ۹ سانتيمترو كمپوست گلداني كاشت.البته در ابتدا انتهاي گياهچه ها را در پودر هورمون ريشه زايي فروبرده و سپس به آرامي در خاك فرو ببريد.
در تمام روشها،بهترين زمان تكثير، فصول بهارو تابستان است و گياهچه ها بايد در دماي حدود۶۸-۶۵ درجه فارنهايت يا ۲۰- ۱۸ درجه سانتيگراد،در نور مناسب و كافي،دوراز تابش مستقيم خورشيد نگهداري شوند.

انواع گياهان نام رايج: سانسوريا نام علميSanseviria trifasciata : نام خانوادهLiliaceae : اين گياه برگ هاي شمشيري و كشيده اي به رنگ سبز دارد. طول آن ها ...

زنگ برگ يک بيماري جدي گندم، چاودار، تريتيکاله وبسياري از گندميان است که توسط قارچ Puccinia recondita ايجاد مي شود. پاتوژن روي جو، قدرت پارازيتي ضعيفي ...

گسترش و طغيان سن گندم Eurygaster integriceps را در ايران ميتوان مثا ل خوبي براي گسترش و طغيان حشرات در اثر دخا لت انسان در محيط طبيعي ذکر کرد. در گذشت ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

● تعريف غلات در واقع گونه اي از خانواده گندميان (گرامينه ها) هستند که گياهان علفي تک لپه اي بوده و دانه هاي ريز آنها، مصرف خوراکي دارد. غلات گياهاني ي ...

دانلود نسخه PDF - گندمي