up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گل کاغذي PDF
QR code - گل کاغذي

گل کاغذي

گل کاغذي (Paper Flower) با نام علمي Bougainvillea spectabilis Willd., گياهي است ازخانواده Nyctaginaceae هميشه سبز،چوبي رونده ،گرمسيري ونيمه گرمسيري مي باشند و ازمحبوبيت زيادي دربين مردم برخوردارند.بعضي از آنهاداراي شکوفه هاي رنگارنگ وبعضي نيز معطر مي باشندکه گلهاي آنها به مقدار زياد درتابستان ظاهر مي شوندمشابه ذغال اخته وبنت قنسول که گلبرگهايا گلهاي رنگارنگي بنام براکته دارند.براکته ها زير گلهاي حقيقي نامرئي قراردارند.رنگ براکته ها ازسفيد ،سفيد شيري ،زرد ،صورتي ،ا بنفش،ا قرمز سيرتا نارنجي مي باشد.اين گياه واکنش بسيارخوبي درمقابل هرس دارد ودرنتيجه درغالب اوقات به عنوان پرچين دربيشتر مناطق گرمسيرمورد استفاده قرار مي گيرند.اسم جنس اين گياه به افتخار Luis A.de Bougainvillea که يک دريانورد فرانسوي بود نامگذاري شده است.
● مبدا پيدايش:
اين گياه بومي مناطق گرمسيري ونيمه گرمسيري آمريکاي جنوبي شامل کشورهاي برزيل،کلمبيا وپرو مي باشد.
● وضعيت متداول ومورداستفاده :
گل کاغذي درجايي که فاقديخبندان وسرماي سنگين باشد به عنوان يکي از بوته هاي رونده زينتي مشهور است درفضاي سبز استفاده مي شود که در سرتاسر دنيا ازمناطق آفتابي گرم تامناطق ساحلي خنک ومرطوب يافت مي شود. اين گياه به عنوان يک گياه مهم گلداني وسبدهاي آويزان در اروپا وشمال آمريکا نيز مي باشد.
اين گياه به خاطر داشتن براکته هاي رنگي روشن وواضح که گلهاي لوله اي نامشخص داخل اين براکته ها هستند مورد توجه مي باشد. برگها متناوب، قلبي شکل، ساقه ها چوبي،رونده،قوي وداراي خارهستند.
● ارقام:
اين گياه شامل گونه هاي زيادي مي باشد تنها ۳ گونه (B.spectabilis,B.glabra,B.peruviana) درباغباني مهم هستند. بيشتر هيبريدها ويا ارقام مشهور از گونه هاي B.spectabilis × B.glabra يا B.xbuttiana مشتق شده اند که گونه B.spectabilis بيشتر گرمسيري بوده وگلها عمدتا روي قسمتهاي مسن تر ظاهر مي شوند درحاليکه گلهاي گونه B.glabra به آساني برروي شاخه هاي جديدتر ظاهر مي شوند که درگلخانه هاي خنک زنده مي مانند،همچنين ارقام باشاخ وبرگهاي گوناگون وجود دارند.
● تکثير :
قلمه هاي بلند انتهايي گوشتي ساقه (۸تا۹ سانتي متر طول) موثرترين روش ازدياد مي باشدبهترين فصل قلمه گيري پاييز يا تابستان است. حذف برگهاي پاييني واستفاده از هورمون جهت ريشه زايي وهمچنين استفاده ازدماي بستر ۲۲ درجه سانتي گراد جهت ريشه زايي توصيه شده است. قسمتهاي سبز ساقه رسيده با ۳تا۵ گره براي ازدياد بکار گرفته مي شوند. محيط هاي کشت خوب زهکشي شده ياريشه زايي را مي توان براي ريشه دار کردن قلمه ها بکار گرفت .دربعضي ازمنابع از خوابانيدن هوايي وکشت بذر نيزبه عنوان روشهاي تکثير نام برده شده است.
دماي محيط کشت براي ريشه زايي قلمه ها بايد ۲۴ درجه سانتيگراد باشد .از سيستم مه پاشي يا ميست براي نگهداري وشادابي برگهادرمدت ريشه زايي قلمه ها مي توان استفاده کرد.
● کنترل گلدهي وخواب گياه :
گل کاغذي گياهي روز کوتاه اختياري مي باشد، تحت شرايط طول روز ۱۲ساعت به ۸۰ روز ودرشرايط طول روز ۱۰ ساعت فقط به ۵۴ روز زمان براي گلدهي نياز دارد.
گياهان درنهايت تحت شرايط روزبلند گل مي دهند اما تعداد جوانه هاي کمي تشکيل مي گردد. عوامل ديگري بغير از طول روز ممکن است گلدهي راتحريک نمايند.شدت تابش بالا منتج به گلدهي سريعتر گياه مي شود.
سرماي شبانه ممکن است يکي ديگر از اين عوامل باشد. گياهان مسن تر که داراي ساقه با قطر ۲۵ ۱ سانتي متر هستند زودتراز گياهاني که به تازگي ريشه دار شده و۵ ۰ سانتي متر قطردارند به گل مي روند.
مواد شيميايي dominazide,chlormequat,ancymidol باعث تسريع در گلدهي گياهاني مي شود که تحت شرايط روزکوتاه پرورش يافته اند امابراي گياهاني که تحت شرايط روزبلند بوده اند کمتر تاثير داشته اند. محلول پاشي با جيبرالين اسيد باعث جلو گيري از گل انگيزي درگياه مي شود وهمچنين باعث تاخير ويامانع تشکيل براکته ها مي گردد. اين عکس العمل ها باتوجه به رقم واحتمالا محل ممکن است متفاوت باشند. محلول پاشي باAtrimmec گلدهي درگياه Rainbow Gold رابه جلو مي اندازد اما روي گياهان Raspberry Ice يا San Diego Red موثر نبوده است.
● دما :
دماي سرد شبانه باعث تحريک گلدهي مي شود . دماهاي شبانه ۱۵درجه سانتيگراد گلدهي تحت شرايط روزبلند راافزايش ودماي شبانه ۲۶ درجه سانتيگراد مانع گلدهي گياهان پرورش يافته درتحت شرايط روزکوتاه مي شود . دماي شبانه روزانه (۲۱ ۲۴) درجه سانتي گراد تحت شرايط روز کوتاه دمايي بهينه بوده است.
● نور :
تابش با شدت زياد وپرورش گياه تحت شرايط روزکوتاه (۸ ساعت روشنايي ) گلدهي را تحريک مي نمايد. تابش باشدت کم گلدهي را حتي در گياهاني که درشرايط روزکوتاه ودماي بهينه پرورش يافته اند به تاخير مي اندازد. نور۴تا۵ هزارفوت کندل رشدمتراکم ،سريع و تشکيل گلهاي رنگي خوب راتحريک مي نمايند.
نور قرمز دور(Far-Red گلدهي را تسريع مي کند. وقتي گياهان تحت شرايط نوربانسبت بالاي قرمز به قرمز دور رويش يافته بودند برگهاي انتهايي بازنشده ويا درمقايسه باگياهاني که برگي ( برگدار ) برداشته شده بودند گلدهي در آنها تسريع شد که اين حقيقت را پيشنهاد مي نمايد نورقرمز باتوسعه وجابجايي مواد مانع گلدهي دربرگهاي جوان همراه مي باشد. اسيد جيبراليک ممکن است سبب تاخير گلدهي شودوهمچنين حذف برگها باعث کاهش ميان گره ها مي شود.
● آب :
درفضاي سبز وقتي گياهان سازگاري پيداکنند مقاوم به خشکي مي باشند درحالي که تنش هاي آبي ممکن است منتج به ريزش براکته ها درگياهان توليد شده در شرايط خشکي درگلخانه مي شود.
● تغذيه :
گل کاغذي به کوددهي ثابت ۱۵۰ تا ۲۰۰ پي پي ام نيتروژن عکس العمل مثبت نشان مي دهد. گزارش شده است که اين گياه نيازبالايي به منيزيم ، آهن ، منگنز دارد.زيادي نمکها سبب خسارت به ريشه مي شود. اگرگياهان درشرايط خنک پرورش مي يابند بايد از کاربرد نيتروژن به فرم آمونيوم پرهيز نمود.
● محيط کشت:
درتوليد تجارتي گياهان گلدار گلداني،عمدتا ازمحيط کشت با پايه پيت استفاده مي شود .امامحيط کشت خوب وزهکشي شده با PH ۵ ۵ تا ۶ قابل قبول مي باشد. PH بالاي ۵ ۶ ممکن است باعث کمبود آهن درگياه شود.
● کنترل ارتفاع :
برخي از موادشيميايي روي گل کاغذي موثر بوده اما همه اين مواد بايد بطوردقيق روي تعداد کمي گياه ازهررقم آزمايش شدند زيرا تغييرات زيادي بسته به رقم ازخود نشان مي دهند. سايکوسل يا A-rest هيچکدام سبب کاهش ارتفاع درارقام Respberry Ice يا San diego Red درکاروليناي جنوبي نشده انداما هردو اين کند کننده هاي رشد باعث کاهش رشد رويشي رقم San Diego Red درکاليفرنيا شده اند. A-Rest را مي توان به غلظت ۵۰ پي پي ام وBonzi را به غلظت ۲۵ تا ۱۰۰ پي پي ام بکاربرد. محلول پاشي با Dikeyulac باعث افزايش شاخه هاي جانبي در Respberry Ice ،
Diego Red San، Raibbow Gold شده وکاهش طويل شدن ساقه را در Respberry Iceو San Diego Red باعث گرديده است اما تاثيري روي Raibbow Gold نداشته است.
مع الوصف کاربرد Atrimmec به غلظت ۱۶۰۰ پي پي ام بطور کلي به عنوان موثرترين راه براي کاهش طويل شدن شاخه ها بوده است.بايد توجه داشت کهAtrimmec درغلظت ۴۰۰تا ۱۶۰۰ پي پي ام ممکن است باعث کاهش اندازه براکته ها دراواخر بهار واوائل تابستان (افزايش دما ) شود اما دراواخرتابستان واواسط زمستان (دماي خنک تر) زمانيکه براکته ها کوتاهتر ازمدت اواخر بهار واوائل تابستان هستند موثرنبوده است.
● جوانه گيري (حذف جوانه ها) :
تقريبا ۱۰ روز بعد ازاين که رشدرويشي جديد به ۵ ۷ سانتيمتررسيده باشد ممکن است عمل جوانه گيري گياهان انجام مي شود.اين عمل را مي توان درصورت نياز هر۴هفته يک بار انجام داد .(براي رشدشاخه هاي فرعي بيشتر ومتراکم شدن بوته ها ) براي افزايش شاخه ها ي فرعي محلول پاشي بنزيل آدنين (BA) به مقدار ۵۰ تا ۱۰۰ پي پي ام دردومرحله توصيه شده است که اين عمل را پس از ۲۴ ساعت بعد ازاولين ودومين مرحله عمل جوانه گيري انجام مي دهند مصرف کننده ها مي خواهند بطور منظم عمل جوانه گيري وهرس انجام شود تا گياه متراکم نگه داشته شود.
● قيم :
اگر گياهان درسبدهاي آويزان يا بصورت کنترل شده با بازدارنده هاي رشد پرورش يافته باشند نياز به قيم ندارند اما دربعضي ازگياهان مي توان ازسيم براي قيم استفاده نمود.
● فيزيولوژي پس ازبرداشت :
گياهان را مي توان به مدت ۶ روز دردماي ۳ درجه سانتي گرادحمل ونقل نمود. دماهاي بالاتر توصيه نشده است . گل کاغذي کاملاحساس به اتيلن است وسبب ريزش برگها مي شود. محلول پاشي با محلول Argyline(ترکيب حاوي نقره ) به ميزان ۵ ۲ تا۳ گرم درليتر يک هفته قبل از جابجايي (حمل ونقل ) توصيه شده است. بسياري ازپرورش دهندگان دانمارکي اين محلول را هر۲تا۳ هفته يکباراستفاده مي نمايند. محلولپاشي با تيوسولفات نقره STS) (به ميزان mM ۵ ۰ همچنين به منظور افزايش کيفيت وجلوگيري ازريزش براکته ها استفاده مي شود. بطور تجربي ۵۰۰ پي پي ام نفتالين استيک اسيد(NAA) درزمان تشکيل کامل براکته ها باعث افزايش عمر پس ازبرداشت براکته ها مي شود.
● مهمترين آفات وبيماريها:
شته،تريپس، شپشک هاي آردآلود وسپردارها جزوآفات مهم ولکه برگي bougainvillea) (Cerospora ، بوته ميري (Phytophtora parasitica) جزو بيماريهاي مهم اين گياه زينتي مي باشند.

گلسنگ نوعي پيکره گياهي بدون ريشه، برگ يا گل است؛ در واقع، مجموعه اي از جلبک و قارچ است که زندگي هر کدام وابسته به زندگي ديگري است. در اين همزيستي جلبک ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

● گياهشناسي و تاريخچه حنا گلي متعلق به خانواده Balsaminaceaeو از جنس Impatiens است. گل حنا امروزه تبديل به پرمصرف ترين گل براي پوشاندن زمين باغ ها در ...

گياه بامبوي خوش يمن، طي مدت کوتاهي توانسته است جايگاه ارزشمندي بين فروشگاه هاي گياهان آبي بادي و دوستداران آنها بازکند. اگر هنوز موفق به خريدن اين گي ...

دانشمندان ژنوم بزرگ ترين آفت قارچي برنج كه خسارت زيادي به كشاورزان وارد مي كند را كشف كردند. مقدار برنجي كه اين قارچ از بين مي برد مي تواند ساليانه ۶۰ ...

گياه صبر زرد با نام علمي (آلوئه ورا) Aloevera از جمله با ارزش ترين گياهان نادر دنياست. که صدها سال پيش از ميلاد مورد توجه و استفاده بشر بوده است. از د ...

براي مبارزه با دود سيگار، گازهاي آشپزخانه اي، گازهاي سمي متصاعد از مواد شوينده، رنگ هاي شيميايي و... به فکر خريد هواکش هاي قوي نباشيد. با ۱۲ گياهي که ...

دانلود نسخه PDF - گل کاغذي