up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گل راعي PDF
QR code - گل راعي

گل راعي

افسردگي يکي از رايج ترين بيماريهاي قلمرو روانشناسي و روانکاوي است. اين بيماري که به بيماري قرن معروف است افراد مختلف در گروههاي سني متفاوت اعم از کودک، نوجوان، جوان و حتي افراد مسن را مبتلا مي سازد. افراد مبتلا به افسردگي نه تنها از بازدهي و کارايي کافي برخوردار نيستند بلکه در مراحل حاد اميد خود را به زندگي از دست داده و حتي تمايل به ادامه زندگي نيز ندارند.
● گياه گل راعي :
با نام علمي Hypericum perforatum L. ازگياهان بسيار ارزشمند دارويي است.
در منابع فارسي با نام هايي چون هوفاريقون، هزار چشم و علف چاي نيز آمده است. در زبان انگليسي به St.John Wort معروف است. اين گياه خشبي، چند ساله، متعلق به تيره کلازياسه (Clusiaceae) و زير خانواده هايپريکوئيد (Hypericoideae) مي باشد.
اين گياه در اروپا، شمال ايران، آسياي صغير، شمال آفريقا، کانادا، جنوب آمريکا و استراليا به طورطبيعي رشد مي کند. ساقه گل راعي راست و ارتفاع آن بستگي به شرايط اقليمي محل رويش داشته و بين ۵۰ تا ۱۰۰سانتي متر متغير است. قسمت انتهايي ساقه انشعابهاي فراواني دارد. در گياهان چند ساله پاي ساقه چوبي مي شود. برگها متقابل، بدون کرک و دمبرگ بوده نوک برگها و لبه آن بدون کنگره است در سطح برگها نقاط تيره رنگي وجود دارد که اين نقاط محل تجمع هيپرسين مي باشد.
گلها دوجنسي (نر و ماده) و به رنگ زرد روشن است. قطر گلها بين ۱تا ۳ سانتي متر و تعداد گلبرگهاي آن ۵ عدد مي باشد. بذور اين گياه سخت و قهوه اي رنگ و به ابعاد۰.۵× ۱ ميلي متر است. طول ريشه اصلي اين گياه به ۷۰ سانتي متر مي رسد و از ريشه اصلي ريشه هاي فرعي فراواني منشعب مي شوند.
مواد موثره:
پيکر رويشي گل راعي ( گلها و سرشاخه ها ) حاوي مواد موثره است. اين مواد به گروههايي چون نفتوديانترونها (Naphthodianthrones) ، فلاونوئيدها (Flavonoids) ، اسانسها و فلوروگلوسينولها (Phloroglucinols) تعلق دارند. نفتوديانترونها که به ميزان ۰.۱تا ۰.۲۵ درصد در گل راعي وجود دارند شامل هيپريسين، پسودوهيپريسين و پيش ماده هاي آنها يعني پروتوهيپريسين، پروتوپسودوهيپريسين هستند. پيش ماده هاي فوق با قرار گرفتن در معرض نور به ترکيبات حلقوي مربوطه تبديل مي شوند .
● مکانيسم اثر:
وجود آنزيم مونوآمينواکسيداز (Mono Amino Oxidas = MAO) سبب تجزيه هورمونهاي آدرنالين و نورآدرنالين در محل سيناپسهاي عصبي مي شود. تجزيه هورمونهاي مذکور سبب ايجاد افسردگي (Depression) در افراد مي شود. هيپريسين سبب مهار آنزيم فوق الذکرشده و بدينوسيله افسردگي را درمان مينمايد. در اکثر مراجع علمي معتبر نظير Basic&Clinical Pharmacology, PDR¸Martindale و کميسيون E اثر ضد افسردگي اين گياه مورد تاکيد قرار گرفته است.
از اوائل دهه۹۰ آزمايشات باليني در خصوص تاثير هيپريسين در درمان بيماريهاي ايجاد شده توسط ويروسها صورت پذيرفت و در نتيجه از اين گياه به عنوان يک کانديداي مناسب براي کنترل بيماري ايدز ياد شده است.
● رقم مورد استفاده :
رقم توپاز (Topas) يکي از معروفترين ارقام گل راعي در اروپا است که جهت توليد دارو در مقياس صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد. شرکت دارويي زردبند با تهيه بذور رقم توپاز و مطالعات متعددي که به روي سازگاري و همچنين تاثير شرايط اقليمي کشورمان بر روي آن انجام داده به اين نتيجه رسيده است که رقم مذکور را مي توان در مقياس وسيع جهت تهيه دارو مورد استفاده قرار داد. لذا اين شرکت با داشتن بهترين رقم گياه گل راعي از مواد اوليه بسيار مناسبي براي تهيه دارو در کشور برخوردار است.

گلسنگ نوعي پيکره گياهي بدون ريشه، برگ يا گل است؛ در واقع، مجموعه اي از جلبک و قارچ است که زندگي هر کدام وابسته به زندگي ديگري است. در اين همزيستي جلبک ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

● گياهشناسي و تاريخچه حنا گلي متعلق به خانواده Balsaminaceaeو از جنس Impatiens است. گل حنا امروزه تبديل به پرمصرف ترين گل براي پوشاندن زمين باغ ها در ...

گياه بامبوي خوش يمن، طي مدت کوتاهي توانسته است جايگاه ارزشمندي بين فروشگاه هاي گياهان آبي بادي و دوستداران آنها بازکند. اگر هنوز موفق به خريدن اين گي ...

دانشمندان ژنوم بزرگ ترين آفت قارچي برنج كه خسارت زيادي به كشاورزان وارد مي كند را كشف كردند. مقدار برنجي كه اين قارچ از بين مي برد مي تواند ساليانه ۶۰ ...

گياه صبر زرد با نام علمي (آلوئه ورا) Aloevera از جمله با ارزش ترين گياهان نادر دنياست. که صدها سال پيش از ميلاد مورد توجه و استفاده بشر بوده است. از د ...

براي مبارزه با دود سيگار، گازهاي آشپزخانه اي، گازهاي سمي متصاعد از مواد شوينده، رنگ هاي شيميايي و... به فکر خريد هواکش هاي قوي نباشيد. با ۱۲ گياهي که ...

دانلود نسخه PDF - گل راعي