up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گلهاي زينتي PDF
QR code - گلهاي زينتي

گلهاي زينتي

گلهاي زينتي باغهاي ايراني

در باغ ايراني گلها را معمولا پاي درختان در حاشيه خيابانها ميکاشتند. ايرانيان از گلهايي استفاده ميشد که علاوه بر زيبايي داراي خواص مفيد ديگري نظير عطر خوش، استفادههاي طبي و خوراکي بودند استفاده ميکردند. در بعضي از باغها قسمتي از محوطه باغ، بنام باغچه، يا گلزار يا گلستان که معمولا ً نزديک بناي اصلي بود را به کاشت گل اختصاص ميدادند.
مطالب مربوط به اين بخش از منابع گلکاري تأليف دکتر خليقي و جزوه گياه شناسي تأليف مهندس حريري تهيه شده است.
۱) شمعداني معمولي: Geranium hortorum
Geraminaceae: تيره
شمعداني انواع مختلفي دارد و از گلهايي است که سابقه کشت آن در ايران بسيار طولاني است و هر کجا که آب و هوا اجازه کشت آنرا ميداد کاشته مي شد . شمعداني گياهي دائمي و مقاوم نسبت به سرما و سايه است. شمعداني معمولي از همه معروفتر و بسيار پرگل و زيبايي مي باشد. برگهاي آن سبز با حاشيه کرم و رنگين ميباشد. در زمستان که تابش آفتاب ضعيف است گل نمي دهند و در تابستان بهتر است درسايه نگهداري شوند.
از انواع ديگر شمعداني که در ايران کاشته ميشدند ميتوان و شمعداني بهار هلو که در تهران بسيار کشت ميشد، شمعداني عطري که برگهاي زيبا با شيارهاي عميق آن بسيار معطر است و شمعداني اژدري (Pelargoniumdomesticum) که کشت آن در بسياري از نقاط ايران متداول است نام برد. در آخر مي توان به شمعداني پيچ Pelargonium peltatum که برگها در اين نوع نسبتاً پهن و گياه حالت رونده دارد اشاره کرد.
۲) سوسنLilium longiflorum
Liliaceae : تيره
گلهاي آن بسيار زيبا است و در فصل بهار گل ميدهد. داراي پياز و تک لپهاي است. پيازها را معمولاً در ماههاي آذر و دي در گلخانهها ميکارند .گل آن درشت و به گلهاي مختلف زرد، سفيد، نارنجي و قرمز است.
۳) بنفشه :Viola
Violaceae: تيره
شامل گونه هاي بنفشه معطرV.odorata، بنفشه فرنگي V.altaica وبنفشه سه رنگ V.tricolor بنفشه V.lutea است.
انواع وحشي آن نيز درايران موجود است. گياهي يکساله و مقاوم به سرما است. در نيمه دوم مرداد ماه بذر آن در هواي آزاد و در بستري از يک خاک سبک کشت مي شود در مهر و آبان به محل اصلي برده ميشود و تا اواسط بهار سال آينده داراي گل ميباشد و مقاوم است. عمليات به نژادي و دو رک گيري در مورد اين گياه در دنيا بسيار انجام گرفته و بهترين نوع آن نسل اول (F۱) است. بديهي است نسلهاي بعدي کيفيت و موغوبيت پايينتري دارند . برگهاي آن ساده و متناوب و داراي گوشوارک ميباشند.
گلها نامنظم و منفرد، ۵ گلبرک، ۵کاسبرگ و ۵ پرچم و يا مادگي سه برچهاي دارد.حاوي ماده آلکا لوئيدي ويولين (violine) مي باشد.
۴) نرگس: Narcissus poeticus
Amaryllidaceae : تيره
گياهي تک لپه، پيازي و دائمي است و گلهاي آن معطر و زيبا است. در باغهاي تاريخي بسيارکشت ميشده است. واريتههاي آن بسيار زياد و بسته به درشتي و ريزي گل آن طبقه بندي ميشوند. داراي گلهاي شيپوري شکل به رنگ زرد و يا زرد سفيد ميباشد. تکثيرآ ن بوسيله بذر و پياز صورت ميگيرد. گياهي علفي، دائمي با برگهاي ساده است و باريک گلهاي آن منظم، منفرد بوده و در ابتدا در غلافي پوشيدهاند است. ميوه آن بصورت کپسول ( ميوهاي است که از تخمدان مرکب بوجود آمده و در هر برچه چند دانه توليد ميشود) بوده دانه آلبومن و محتويات غذايي دانه زياد دارد.
۵) گل حنا: Impatien balsamina saminaceae
گياهي گلداني، با گلهاي ظريف است که هرگل آن ۵ گلبرگ قرمز حنايي دارد. برگهاي آن ظريف و به رنگ سبز روشن است. و اين گياه بوسيله قلمه تکثير ميشود.
از زمانهاي قديم درايران کشت ميشده و رنگ صورتي آن نيز موجود است. تکثير اين نوع گل از طريق کاشت بذر نيز به آساني صورت ميگيرد.
۶) اختر: Canna generalis
Cannaceae :تيره
گياهي است دائمي، با ريزومهاي ( اندامهاي زير زميني که بعضي گياهان به جاي ريشه دارند) قومي روي آن جوانه هاي درشتي رشدونمو مي کند. نسبت به سرماي زياد حساس است. در تابستان به گل مينشيند و گلهاي آن به رنگهاي سرخ، نارنجي، زرد است.
۷) ميخک:Dianthus cayophyllus
Caryopyllaceae: تيره
گياهي است بسيار قديمي با سابقه طولاني کاشت که به خاطر گلهايش در سراسر جهان معروف است. هم به صورت شاخه بريده و هم در باغچه ها قابل کاشت است گل آن در رنگهاي بسيار متنوع و بسيار پرپر است. انواع وحشي آن نيز در کوهستانهاي ايران، بيشتر در محلهاي سنگي ميرويد. برگهاي آن متقابل، ساده، باريک است و جام گل آن داراي ۵ گلبرگ دندانه دار است که از دو قسمت پهنک (قسمت پهن گلبرگ )و ناخنک ( قمست باريک گلبرگ )تشکيل شده است.
تکثير ميخک غالباً از طريق رويشي و توسط قلمه گيري از شاخه هاي سبزآن صورت مي گيرد.
۸) قرنفل: Dianthus barbatus
Caryophyllaceae : تيره
گلي بسيار زيبا است که گلهايش رنگهاي متنوع داشته و در حاشيهها استفاده ميشود. در ايران از قديم در باغها کشت ميشده است. نسبت به سرما مقاوم است. بذر آن در تير و مرداد کشت و نشاها در شهريور و مهر به محل اصلي منتقل مي شود.
۹) گل صابوني ( بغدادي) Soponaria officinalis
Caryophyllaceae: تيره
از اينرو به آن صابوني ميگويندکه برگهاي آن داراي ماده ساپونيني (Saponin) است و مانند صابون درآب کف ميکند، در بسياري از منابع بعنوان يکي ازگلهاي اصلي باغها ذکر شده است.
۱۰) ستاره اي : Aster sp
Compositeae : تيره
داراي گونه هاي(Variety) بسيار زياد است. گلهاي ريز و ستاره اي شکل به رنگ سفيد، آبي و طلايي دارد. روز کوتاه ( گياهاني که به کمتر از ۱۲ ساعت نورآقتاب در يک شبانه روز نياز دارند) و داراي انشعابات متعدد مي باشد. تکثير آن غالباً از طريق کاشت بذر در اوايل ارديبهشت انجام مي شود و حدود ۵ ماه بعد ازکاشت بذرها به گل مي نشينند.
۱۱) هميشه بهار: Calendula sp.
Compositeae :تيره
از گلهاي پاييزي است و تا اوايل بهار دوام دارد. گلهاي آن زرد طلايي است. در باغها، در حاشيهها و پاي درختان ونيز نزديک عمارت کاشته ميشده است.
۱۲) جعفري:Taget erecta
Compositeae :تيره
يکي ازگلهاي قديمي است که از سالها پيش کشت و پرورش آن درايران معمول بوده است. گل بهاره و تابستانه( نشاهاي آن در فضل بهار وتابستان به محل اصلي کاشت منتقل ميشوند. گل بهاره به گلي ميگويند که در بهار به گل مي‿نشيند) است. بذر آن به طور معمول در ارديبهشت ماه در خزانه اي آماده شده، سپس کشت ميشود. نشا ظرف دو ماه آماده کاشت در محل اصلي است.
۱۳) آهار:Zinnia elegans
Compositeae : تيره
بذر آنرا در ارديبهشت ماه در خزانه ميکارند و در تير ماه آنرا نشا کار ميکنند. اين گل از گياهاني است که بذر آن مستقيماً در محل اصلي يعني حاشيههاي گلکاري کاشته ميشود. رشد آن بسيار زياد است. ارتفاع آن بيش از گلهاي ديگر است و در حاشيههاي گلکاري بايد در جاي مناسب کاشته شود .گل آن بسيار زيباست و در باغهاي قديمي بسيار از آن استفاده ميشده است.
۱۴) کوکب:Dahlia
Compositeae : تيره
از گياهان دائمي است و ريشه هاي غده اي آن در برابر سرما مقاومت ندارد. رنگ گلها در آن بسيار زيبا و متنوع است، خصوصاً در نواحي کوهستاني که تابستانهاي خنک تري دارد. گل آن بسيار درشت و رشد آن قابل ملاحظه است.
۱۵) کوکب کوهي :Rudbeckia fulgida
Compositeae : تيره
يک گياه دائمي با گلها زرد است که در وسط به رنگ تيره و سياه مي گرايد. گلهاي کوکب کوهي با ساقه هاي بلند جلب توجه ميکند. در آغاز بهار از طريق تقسيم بوته تکثير ميشود.
۱۶) رعنا زيبا:Gaillardia
Compositea : تيره
يک گل زيباي دائمي است. در اواخر خرداد و تقريباً در تمام طول تابستان گل ميدهد. گلهاي آن قرمز، صورتي و زرد است. تکثير آن به آساني از طريق تقسيم بوته در بهار انجام ميگيرد.
۱۷) داودي:Chrysanthemum morifolium
Composite: تيره
اين گياه هم بيروني وهم آپارتماني ميباشد. به طور مصنوعي در تمام فصول در گلخانههاي با تجهيزات کافي به گل مي نشيند. يکي از گلهاي بسيار مهم است. در باغ ايراني رايج و متداول بوده است. طرز تکثير داوودي از طريق ريشه دارکردن قلمههاي انتهايي شاخه صورت مي گيرد. قلمهها ي ريشه دار را مستقيماً در گلدانهاي مناسب کشت ميکنند. به طور معمول فصل گلدهي آنها پاييز و اوايل زمستان ميباشد.
۱۸) نيلوفر:Ipomoea ticolor
گياهي يکساله با گلهاي آبي رنگ است. به صورت خودرو هم رشدونمو ميکند . رشد آن بسيار زياد و ظرف يکماه به ارتفاع ۳ متر ميرسد در تابستان گل ميدهد. بالاروند و مناسب پرچينها و چفتهها) به غلط به آن آلاچيق ميگويند( دانش دوست يعقوب، باغ ايراني) ميباشد .

گلهاي پيازي با ظهور خود در بهار و تابستان لطافت و زيبايي دلپذيري به فضاي سبز طبيعي و مصنوعي محيط زندگي انسان مي بخشند. حس زيبايي پسندي ، بسياري از انس ...

گلهاي پيازي با ظهور خود در بهار و تابستان لطافت و زيبايي دلپذيري به فضاي سبز طبيعي و مصنوعيمحيط زندگي انسان ميبخشند. حس زيبايي پسندي، بسياري از انسانه ...

تفاوت آب و هوا و اختلاف درجه گرما در نقاط مختلف کشور ، انتشار درختان جنگلي و تقسيمات جغرافيايي ويژه گياهي را سبب شده است. در شمال ايران جنگلهاي انبوه ...

●گل زعفران زينتي(کُروکُوس) CROCUS گل زعفران زينتي يا کروکوس Crocus جنسي از گياهان خانواده زنبق ها Iridaceae و داراي دو گروه : بهاره C.Vernus و پائيزه ...

آمازون، نام جنگل بسيار بزرگي در امريکاي جنوبي است. جنگلهاي باراني آمازون در تمام فصول سال داراي هوايي گرم با رطوبتي بسيار زياد مي باشند. متوسط درجه حر ...

● روش هاي کنترل آفات گياهان زينتي - توليد گياهان مقاوم به آفات؛ - استفاده از تکنيک هاي زراعي؛ - تکنيک رهاسازي نرهاي عقيم؛ - استفاده از تله هاي فرموني. ...

● جايگاه گلکاري در ايران ▪ اهميت تاريخي: قدمت کشت و کار و نگهداري گل ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران ...

در فارسي هم موادي که بصورت طبيعي در گياه ساخته مي شوند و هم موادي که به صورت مصنوعي از خارج به گياه القا مي شوند را تحت عنوان هورمون مي شناسند، اما در ...

دانلود نسخه PDF - گلهاي زينتي