up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله گلخانه PDF
QR code - گلخانه

گلخانه

چگونه گلخانه بسازيم؟

يک گلخانه ، وسيلهاي براي تغيير محيط اطراف گياهان و بهبود شرايط رشد ميباشد. گلخانهها در چند مورد قابل استفادهاند. بعضي از گلخانهها براي عمليات ساليانه مورد استفاده قرار ميگيرند، در حاليک ه بعضي از آنها فقط براي پرورش گياهان در فصلهاي بهار و پاييز ساخته ميشوند. در بعضي از شرايط آب و هوايي ، براي پرورش تعدادي از گياهان در تابستان (مانند گوجه فرنگي) ، که در شرايط بيرون قابل کشت نيستند، گلخانه مورد نياز ميباشد.
● ساختمان گلخانه
هزينه ساخت گلخانه بطور کلي به اندازه و ماده پوشش دهنده آن بستگي دارد. ساخت گلخانه با پوشش شيشهاي و قاب فلزي معمولا بيشترين هزينه را داراست. پوششهاي ديگر مانند فايبرگلاس ، اکريليک و پلي کربنات داراي هزينه متوسطي ميباشند. پوشش پلي اتيلن با قاب چوبي داراي کمترين هزينه است. تجهيزات حرارتي و تهويه نيز هزينهاي با توجه به ساختمان گلخانه و اندازه آن دارند.
ساخت گلخانههاي خورشيدي نيز امکانپذير است اما به مهندسي خاصي نيازمند ميباشد. اسکلت يا قاب گلخانه از فلز يا چوب ساخته ميشود. فضاي بين لايههاي پوششي را ميتوان براي کمک به مقاومت در برابر وزش باد خالي از هوا نمود. گلخانه با اسکلت چوبي به آساني ساخته ميشود و انتخاب مناسبي براي سازنده است.
● گرمايش
محيط گلخانه معمولا بوسيله هواي داغ ، آب داغ يا بخار گرم ميشود. گاهي اوقات گرما به صورت تکميلي توسط گرمکنهاي الکتريکي تامين ميشود. انتخاب منبع حرارتي بايد با توجه به هزينه اوليه تجهيزات و هزينه عملياتي انجام گيرد. گرمکنهاي الکتريکي هزينه اوليه کمي داشته اما معمولا هزينه عملياتي بسيار بالايي دارند. گرمايش بوسيله آب داغ يا بخار از لحاظ هزينه نصب گران است، اما هزينه عملياتي کمي دارد. گرمايش بوسيله هواي داغ با استفاده از گاز طبيعي يا نفت به عنوان سوخت بطور گستردهاي مورد استفاده قرار ميگيرد.
زغال سنگ و چوب هم ميتواند به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گيرد. البته هر کدام به مديريت دقيقي نيازمند است. هر نوع گرمکن احتراقي براي جلوگيري از انباشت گازهاي نامطلوب ، که موجب از بين رفتن گياهان ميشود، دريچهاي به خارج گلخانه داشته باشد. بهترين گرمايش در حالتي انجام ميشود که از کف صورت گيرد، چرا که بطور طبيعي هواي گرم به سمت بالا ميرود. گياهان اغلب داراي دماي مخصوص متوسطي براي رشد ايدهآل ميباشند. دماي شبانه داراي بيشترين اهميت است. با اين وجود دماي روزانه بالا ميتواند موجب از بين رفتن محصولات گلخانه شود.
● دياکسيد کربن و نور
دياکسيد کربن و نور براي رشد گياهان ضروري ميباشد. صبحگاهان با بالا آمدن آفتاب ، گياهان فتوسنتز را آغاز مينمايند. ميزان دياکسيد کربن در گلخانه ، به واسطه مصرف توسط گياهان ، کاهش مييابد. با تجديد هوا ميتوان ميزان دياکسيد کربن را به اندازه ميزان آن در محيط بيرون بالا برد. از آنجا که دياکسيد کربن و نور در فرآيند فتوسنتز مکمل يکديگر هستند، با تامين روشنايي تکميلي و تزريق دياکسيد کربن ميتوان بازده سبزيجات و گلدهي محصولات را افزايش داد. دياکسيد کربن مايع ، يخ خشک و احتراق سوختهاي بدون سولفور ميتواند به عنوان منابع تامين دياکسيد کربن مورد استفاده قرار گيرد. شدت ، استمرار و پخش طيفي نور مرئي براي رشد گياه ، مهم و حياتي است. نور مورد نياز معمولا توسط خورشيد تامين ميشود، مگر اينکه گلخانه در فصل زمستان فعال باشد.
● کنترل شرايط محيطي گلخانه
فعاليتهاي شيميايي صورت گرفته در فرآيند فتوسنتز گياهان ، مستقيما متاثر از شرايط محيطي ميباشد. فتوسنتز به عواملي مانند دما ، شدت نور و وجود آب و مواد غذايي وابسته است. تنفس گياه نسبت به دما حساس ميباشد. محدوده دمايي توصيه شده براي بيشتر گياهان گلخانهاي که منجر به بالاترين بازده فتوسنتزي ميشود، چيزي بين ۵۰ تا ۸۵ درجه فارنهايت ميباشد. بنابراين بدون توجه به اينکه گلخانه براي چه کاري مورد استفاده قرار ميگيرد، بايد محيط آن کنترل شده باشد. اين کار براي سلامت گياهان گلخانه ضروري ميباشد.
● دما
دماي مناسب براي گلخانه توسط انرژي حاصل از تابش خورشيد فراهم ميشود و در صورتي که اين انرژي کافي نباشد دما بوسيله حرارت تکميلي تامين ميگردد. گياهان مختلف به محدوده دمايي متفاوتي نياز دارند. براي مثال گياهان گرمسيري به محدوده دمايي ۷۰ تا ۸۰ درجه فارنهايت نيازمند ميباشند. دماي داخل گلخانه بايد در روز در دماي موردنظر ثابت بماند؛ و درشب ۱۰ درجه فارنهايت پايينتر باشد. چهار روش براي ثابت نگه داشتن دما در حد مطلوب وجود دارد:
۱) جلوگيري از اتلاف حرارت
۲) ذخيره گرما
۳) اضافه کردن حرارت
۴) خارج کردن حرارت اضافي
دما ، مهمترين فاکتور محيطي در نزد کشاورزان ميباشد. تنظيم کردن دما ، تاثير مستقيمي بر روي رطوبت نسبي و سطح دياکسيد کربن دارد. تهويه ميتواند بيشتر يا همه کنترل دماي مورد نياز براي گلخانههاي کوچک فصلي را به انجام برساند. گلخانههاي بزرگتر ممکن است به فنهاي الکتريکي (براي خنک کردن گلخانه در تابستان) و سيستمهاي حرارتي براي شبهاي سرد نيازمند باشند. با توجه به آنچه گفته شد، اغلب گياهان داراي دماي مخصوص متوسطي براي رشد ايدهآل ميباشند.
● رطوبت نسبي
رطوبت نسبي مقياسي از مقدار آب موجود در هوا در يک دماي داده شده ميباشد. ميزان تنفس گياهان متاثر از رطوبت نسبي هواي اطراف ميباشد؛ زيرا که رطوبت نسبي ، اختلاف فشار بخار بين سطح برگها و هواي اطراف را تعيين ميکند. رطوبت نسبي بين ۲۵ تا ۸۰ درصد ، تاثير ناسازگاري برروي رشد اکثر گياهان ندارد. رطوبت نسبي خارج از اين محدوده ميتواند مانع تنفس گياه شده و به گسترش بيماريها کمک نمايد. در ضمن رطوبت نسبي بالا موجب افزايش بيماريهاي برگي در گلخانه ميشود. رطوبت نسبي هواي داخل گلخانه بوسيله دماي سطوح داخلي تعيين ميشود. کاهش جريان هوا و نيز کم شدن نرخ تعويض هوا ، منجر به افزايش رطوبت نسبي ميشود.
يک گلخانهدار که داراي گلخانهاي کاملا بسته با پوشش دو لايهاي ميباشد؛ بايد از وجود امکانات تهويه کافي ، که براي کنترل رطوبت نسبي و نيز حداکثر دما لازم است، مطمئن باشد. رطوبت نسبي ايدهآل براي گلخانه چيزي بين ۵۰ تا ۶۰ درصد است. اگر رطوبت نسبي خيلي بالا باشد، شرايط براي حمله بيماريها به گياهان فراهم ميشود. اگر رطوبت نسبي خيلي پايين باشد، گياهان از تنش آبي در رنج خواهند بود. رطوبت نسبي را ميتوان با آبياري کردن در صبح و بيرون راندن هواي مرطوب کنترل نمود. بايد توجه داشت که هرگز نبايد آبياري را بعد از ظهر انجام داد.
● جريان هوا در گلخانه
گردش هوا در گلخانه ضروري است. وقتي که يک گياه در معرض جريان هواي تازه خارج از گلخانه باشد، هواي تازه در نزديکي برگها تامين شده و گياه ميتواند اکسيژن پس داده و از دياکسيد کربن تازه استفاده نمايد. جريان هوا همچنين به پايين نگه داشتن رطوبت نسبي و کنترل دما در گلخانه کمک مينمايد.
● چشم انداز بحث
گلخانههاي تجاري به همه نيازمنديهاي اشاره شده در بالا و حتي بيشتر از آن وابستهاند. در يک گلخانه تجاري هدف اصلي سود دهي است، براي رسيدن به اين هدف ، گلخانه بايد از لحاظ تآمين شرايط محيطي مطلوب کارآمد باشد. نور و دماي گلخانه بايد بطور سخت و جدي کنترل شود. اخيرا کامپيوترها براي چنين کنترلهايي بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفتهاند. همچنين وجود گازهاي سمي و گرد و غبار در گلخانه ممکن است يک مشکل جدي باشد. اين گازها شامل مونواکسيد کربن ، اکسيد نيتروژن و دياکسيد نيتروژن ميباشند، که ممکن است از وسايل حرارتي متصاعد شوند.

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تعر ...

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تع ...

تعريف گلخانه گلخانه عبارت است از محلي كه در آن شرايط محيطي شامل دما ، نور و رطوبت ,قابل كنترل است . هدف از احداث آن پرورش محصولات در خارج از فصل ، صرف ...

مقدمه هر يک از گياهان براي داشتن رشد مطلوب نياز به شرايط خاصي از نظر شدت نور ، دماي روزانه ، دماي شبانه ، ميزان رطوبت نسبي هوا و رطوبت خاک دارند . برا ...

کم آبي در گياهان به صورت علايمي مانند توقف رشد , کوچکتر شدن برگ , کوتاه شدن فاصله ميان گره ها , بد شکل شدن برگ ها , سوختگي حاشيه برگ ها و ريزش برگ در ...

مقدار دي اکسيد کربن موجود در هوا ۰.۰۳درصد و يا حدود ۳۰۰پي پي ام مي باشد. (هر ميليون کيلوگرم هوا داراي ۳۰۰کيلوگرم دي اکسيد کربن مي باشد ) در مناطق صنعت ...

ايجاد محل هاي تحت کنترل و پوشيده به منظور نگهداري و پرورش گياهان باغي مخصوصا براي مناطقي که خطر عوامل نامساعد جوي وجود دارد الزامي است. اين موضوع اهدا ...

بدون شک نام باغ هاي معلق در ليست عجايب هفتگانه جهان را شنيده ايد، باغ هايي که به صورت معلق در بابل قديم وجود داشته است. مارکوپولو هم در سفرنامه خود به ...

دانلود نسخه PDF - گلخانه