up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله گلخانه PDF
QR code - گلخانه

گلخانه

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تعريف از جمله عملکرد گل­خانه، فراهم کردن شرايط محيطي لازم و مورد نياز محصولي معين است. گل­خانه­ها بر حسب اينکه چه نوع مصالح ساختماني در آنها بکار برده شده است به نوع ثابت و متحرک تقسيمبندي مي­شوند. گل­خانه­هاي ثابت و متحرک بنا ­بر نياز در موقعيت معين، در جايي که مدنظر ما است احداث مي­شوند. گل­خانه­هاي ثابت، به گل­خانه­هايي گفته ميشود که مصالح ساختماني بکار رفته در آنها از جنس پايدار و با دوام باشد. پس بايد ساليان سال از آنها استفاده کرد. بنابراين نکاتي در ساخت گلخانههاي ثابت بايد در نظر گرفته شود.
● نکات مهم در احداث گلخانه­هاي ثابت
۱. فاصله گلخانه تا بازار مصرف؛ ۲. کيفيت آب از نظر سختي؛ ۳. وجود بازارهاي فروش محلي؛ ۴. دسترسي به کارگران متخصص.
● انواع گلخانههاي ثابت
گلخانه يکطرفه: از يک جهت از نور کامل آفتاب بر ­خوردار است و از جهت ديگر از مصالح ساختماني پوشيده شده است. اين نحوه ساخت و ساز گل­خانه براي مناطقي با شرايط محيطي نسبتاً دشوار بسيار مطلوب است. در مناطقي که سرماي شديد يا يخبندانهاي طولاني وجود دارد، ساخت اين گلخانهها به صرفه ميباشد.
گلخانه دو طرفه: از دو جهت بطور کامل از نور آفتاب بهره­مند است. اين گلخانه براي کشت و پرورش بسياري از محصولات، ايده­آل و مناسب است. زيرا از جهت نور و درجهٔ حرارت بطور کامل از نور خورشيد بهره ميبرد. گلخانه نيمه دو طرفه: از يک جهت بطور کامل از نور آفتاب برخوردار است و از جهت مقابل تا نيمه از مصالح ساختماني پر شده و نيمه ديگر از جنس شفاف (شيشه) است. گلخانههاي سه گانه هر کدام براي يک اقليم معين مناسب ميباشند. اما بطور کلي براي مناطق مختلف ايران گلخانه­هاي دو طرفه بسيار مناسب و مطلوب هستند. چرا که در کشور ما، به علت برخورداري از نور فراوان مخصوصاً در زمستان ميتوان در مصرف سوخت صرفه جويي بسيار خوب و با ­ارزشي داشت.
● عوامل قابل کنترل در گلخانه­ها
۱ درجه حرارت؛
۲ نور؛
۳ رطوبت؛
۴ مقدار گاز کربنيک(Co۲).
هر کدام از عوامل قابل کنترل در گل­خانه­ها جداگانه توضيح داده ميشوند. درجه حرارت در گل خانه ها تنظيم درجه حرارت در گل­خانه­ها شرط اوليه براي رشد و نمو بسياري از گياهان است. نياز گياهان به درجه حرارت دامنه­هاي مختلفي دارد. بعضي از گياهان دماهاي بالاتري نياز دارند مثل گياهان مناطق گرمسيري. بعضي ديگر در درجه حرارت­هاي کمتر از ۲۰ درجه سانتيگراد هم بخوبي رشد و نمو مي­کنند، مانند گياهاني که از مناطق سردسيري منقل شدهاند نظير پامچال که در جنگلهاي شمال ديده ميشود. اما چگونگي تنظيم دما در گلخانه­ها بستگي به سيستم گرمايي دارد. انواع بخاريها يا سيستمهاي گازي و ... ميتوانند مورد استفاده قرار بگيرند. اما دو شرط اوليه موجود در عامل گرم کننده عبارتند از: ۱- توان توزيع يکنواخت دما در سطح گلخانه را دارا باشد؛ ۲- فاقد اثرات مخرب زيست محيطي باشد.
● نياز نوري گياهان
همه گياهان به يک اندازه به نور نيازمند نيستند. بعضي از گياهان نياز به نور فراواني دارند و بعضي ديگر به نور کمتري نياز دارند. بنابراين گياهان را از نظر نياز نوري به سه گروه بزرگ تقسيم مي­کنيم:
۱ گياهان روزبلند: براي به گل رفتن بين ۱۰ تا ۱۴ ساعت به نور نياز دارند، مانند گياهان فصلي تابستانه نظير آحار، اطلسي، ناز و ميمون.
۲ گياهان روزکوتاه: براي به گل رفتن نياز نوري کمتر از ۱۲ ساعت دارند. که در نقطه مقابل گياهان روز بلند قرار ميگيرند، مثل گل داودي.
۳ گياهان بي تفاوت به طول روز: براي نگهداري در منزل بسيار مناسب و مطلوب هستند. مثل گل حنا يا بگونيا که حساسيتي نسبت به طول روز ندارند و در تمام طول سال گل دارند. به گل بردن گياهان روز کوتاه در طي ساعات روشنايي، طولاني به موضوع کنترل نور بر مي­گردد. در کشور ما با توجه به اينکه روزهاي آفتابي خيلي زياد است بايد نياز نوري گياه شناخته شود تا گياه در طي روزهاي بلند بخوبي از رشد رويشي برخوردار باشد. لذا گياهان روز کوتاه را به وسيلهٔ پايين آوردن ساعات روشنايي، بوسيله يک پرده تيره رنگ، و اصطلاحاً ايجاد شب­هاي طولاني به گل مي­بريم.
نور در گلخانه ها در گلخانه­ها مقدار نور را به وسيلهٔ پوشاندن شيشه­ها با حصير، پاشيدن گِل و يا رنگهاي قابل شست و شو و يا با استفاده از چادر­هاي الکترونيکي، کنترل ميکنيم.
● کنترل رطوبت در گلخانه­ها
تأ­مين رطوبت يکي از پارامترهاي مهم در گلخانه­ها است. براي رشد و نمو گياهان، البته بايد نيازهاي رطوبتي گياهان را بشناسيم. بعضي از گياهان به رطوبتهاي خيلي بالا نياز دارند و بعضي ديگر به رطوبت کمتري نياز دارند، مثل گل کاغذي. بعد از شناخت نياز رطوبتي گياهان، آنها را در گلخانه­هاي خاص خود جايگزين مي­کنيم يعني همه گياهان در يک نوع گلخانه نگهداري نميشوند. در سطوح تخصصي و بزرگ، هر گلخانه براي يک محصول و يا تعدادي محصول مشابه با نياز­هاي يکسان در نظر گرفته ميشود. راهها و روشهاي مختلفي براي تأمين رطوبت گلخانهها وجود دارد که عبارتست از:
۱ آبياري
۲ پاشيدن آب به سقف و کف و جدار گلخانه
۳ کاربرد دستگاههاي بخار ساز.
● گاز کربنيک در گلخانه­ها
کاربرد Co۲ تقريباً معادل استفاده از مواد غذايي، کاربرد پيدا کرده است. در کشور ما که گياهان از لحاظ نوري در وضعيت مناسبي قرار دارند ميتوان با بالا بردن مصرف Co۲ راندمان محصول را نيز بالاتر برد. وجود Co۲براي انجام عمل فتوسنتز ضروري است. اين واکنش شيميايي منجر به توليد محصول سبز يا عملکرد گياه مي­شود. در اين واکنشCo۲ عامل بسيار مهمي تلقي مي­شود.
● فرمول نورساخت (فتوسنتز)
۶ CO۲ + ۶ H۲O à C۶H۱۲O۶ + ۶ O۲ گلخانه­هاي ايزوله و با شرايط استاندارد داراي Co۲هستند. ازاينرو گلخانه­هايي که ارتباط کمتري با فضاي خارج دارند و يا گلخانه­هايي که تبادل گازي کمي دارند و در معرض رفت و آمدهاي مکرر و متوالي نيستند براي مصرفCo۲ مناسب­تر هستند.

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تعر ...

تعريف گلخانه گلخانه عبارت است از محلي كه در آن شرايط محيطي شامل دما ، نور و رطوبت ,قابل كنترل است . هدف از احداث آن پرورش محصولات در خارج از فصل ، صرف ...

مقدمه هر يک از گياهان براي داشتن رشد مطلوب نياز به شرايط خاصي از نظر شدت نور ، دماي روزانه ، دماي شبانه ، ميزان رطوبت نسبي هوا و رطوبت خاک دارند . برا ...

بسته به اقليم و بازار مي توان به راحتي براي توليد انواع سبزيجات و گياهان زير در گلخانه هايي که با روش هي متفاوتي تجهيز شده اند اقدام نمود : خيار – گوج ...

توضيحات: يک حلزون بالغ گلخانه حدود70-50 ميليمتر طول دارد.رنگ بدن آنها خاکستري با سياه و بدون علائم مشخص(نقش و نگارهايي )است. پوشش بدن داراي دانه هاي ک ...

کم آبي در گياهان به صورت علايمي مانند توقف رشد , کوچکتر شدن برگ , کوتاه شدن فاصله ميان گره ها , بد شکل شدن برگ ها , سوختگي حاشيه برگ ها و ريزش برگ در ...

مقدار دي اکسيد کربن موجود در هوا ۰.۰۳درصد و يا حدود ۳۰۰پي پي ام مي باشد. (هر ميليون کيلوگرم هوا داراي ۳۰۰کيلوگرم دي اکسيد کربن مي باشد ) در مناطق صنعت ...

ايجاد محل هاي تحت کنترل و پوشيده به منظور نگهداري و پرورش گياهان باغي مخصوصا براي مناطقي که خطر عوامل نامساعد جوي وجود دارد الزامي است. اين موضوع اهدا ...

دانلود نسخه PDF - گلخانه