up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله گريت دين PDF
QR code - گريت دين

گريت دين

نژاد گريت دين

چه ازلحاظ ظاهروچه ازلحاظ ماهيت گريت دين يکي اززيباترين ومشهورترين انواع در بين سگهاي عظيم الجثه است. نام اين نژاد(البته درزبان انگليسي) درواقع ترجمه اي است ازلغت قديمي فرانسوي grand Danois به معني دانمارکي بزرگ درسايرکشورها نيزاسامي ديگري براين نژاد نهاده شده است. Dogue alleman درفرانسه. Mastiff , German mastiff درانگليس. Dogge درآلمان و dogue , dogoدرزبان لاتين همگي اشاره برسگ عظيم الجثه اي دارد با سري بزرگ به منظورجنگيدن يا شکار.
البته هيچ دليل قابل قبولي براي ارتباط بين اين نژاد ودانمارک وجود ندارد. به اعتقاد برخي ازمحققين درمقبره هاي مصريان ۳۰۰۰ سال قبل ازميلاد تصاويرسگهايي وجود دارد که بسيارشبيه به گريت دين است. جانورشناسان عقيده دارند که نژادهاي ماستيف ازآسيا منشا گرفته اند وبرخي عقيده دارند که نژاد Irish Wolfhound اجداد اصلي گريت دين مي باشد وبرخي Old English Mastiff را دراين رابطه معتبرترمي دانند. اما عقايد جديدتربراين نظراست که گريت دين درواقع مخلوطي ازاين دونژاد قديمي است. البته اين حرف بدين معنا نيست که گريت دين يک نژاد جديد است. اين نژاد داراي قدمت ۴۰۰ ساله ويا بيشترازآن مي باشد. با اين وجود نظيرسايرنژادها تاريخچه واصلاح نژاد گريت دين به شکل مدرن واستاندارد ازاواخرقرن نوزدهم درآلمان شروع گرديد وسپس به انگليس وامريکا گسترش يافت .
● مشخصات استاندارد گريت دين
▪ ظاهرعمومي: گريت دين تلفيقي است ازظاهراشرافي وسلطنتي. اقتدار. نيرووزيبائي. با جثه اي بزرگ وقوي. ترکيب بدني مناسب وبدني عضلاني. اين نژاد يکي ازانواع سگهاي عظيم الجثه کاراست. اما آنچنان ازلحاظ ساختارکلي بدن متعادل است که هيچگاه زمخت به نظرنمي آيد. يک گريت دين مي بايست جسور. پرجرات ونترس ودرعين حال داراي رفتاري دوستانه باشد. اين ويژگي هاي بدني واخلاقي به گريت دين برتري خاصي نسبت به سايرنژادها بخشيده است.
▪ سر: سردراين نژاد مستطيل شکل. طويل. تمايزيافته وخوش تراش است. هنگامي که ازبالا به جمجمه نگاه شود بايد طرفين آن موازي وپلهاي بيني درحد امکان پهن باشند. چشمها داراي اندازه متوسط. عميق وتيره وبادامي شکل هستند.
▪ گوشها: داراي اندازه وضخامت متوسطي است. درصورت اصلاح گوش اندازه آن مي بايست درتناسب با اندازه سربوده وبه طوريکساني حالت افراشته پيدا کنند.
▪ بيني : مي بايست سياه باشد. به استثنا سگهاي خاکستري رنگ که بيني درآنها خاکستري تيره است. بيني هاي صورتي رنگ قابل قبول نيستند.
▪ دندانها: مي بايست قوي با رشد مناسب تميزوموقعيت هاي نرمال داشته باشد. دندانهاي نيش پائين تماس مختصري با کف سطح داخلي دندانهاي نيش بالا دارد.
▪ گردن: محکم . روبه بالا. با انحناي مناسب. طويل وعضلاني است وتدريجا به سمت کتفها پهن مي شود.
پهن. عميق وعضلاني است. پائين تا حدآرنج ها وسعت دارد. دنده ها حالت ارتجاعي خوبي دارند. کفل مي بايست پهن وشيب بسيارکمي داشته باشد.
▪ دم : درقاعده پهن است وبه تدريج ازضخامت آن کاسته مي شود وتا پس زانو ادامه مي يابد. درزمان استراحت دم حالت افتاده دارد. درزمان هيجان يا دويدن کمي حالت افراشته پيدا مي کند اما هيچگاه ازخط پشت بالاترقرارنمي گيرد. دم نبايد شکل حلقوي يا قلاب مانند داشته باشد.
▪ دستها : درنماي جانبي بايستي قوي وعضلاني باشند. ستيغ کتف قوي وشيب داراست ونسبت به بازو تقريبا عمودي واقع مي شود. عضلات زيربغل نيزبايد قوي باشند. ستيغ کتف وبازو بايد طول برابري داشته باشند. آرنج مي بايست کاملا درميان حدفاصل جدوگاه وزمين قرارگيرد. پنجه ها مي بايست گرد ومتراکم وانگشتان خميده باشند بدون آنکه به خارج يا داخل چرخش وپيچ خوردگي داشته باشند. ناخن ها مي بايست کوتاه. قوي ودرحد امکان تيره باشد.
▪ پاها : مي بايست قوي. پهن وعضلاني باشد وازناحيه پس زانوعمودي قرارگيرد. پنجه ها نيزبايد گرد ومتراکم بوده وانگشتان حالت خميده داشته باشند.
▪ موها : موها مي بايست کوتاه. ضخيم. تميزوظاهرصاف وبراقي داشته باشد.
▪ رنگ ولکه ها: رنگ زمينه زرد طلائي است وهميشه داراي خطوط راه راه مشکي با الگوي Chevron مي باشد. داشتن يک نقاب مشکي نيزارجح است. پلکها وابروها مي بايست سياه باشند واين سياهي ممکن است برروي گوش ونوک دم نيزديده شود. لکه هاي سفيد برروي وپنجه ها رگه هايي با رنگهاي نامطلوب قابل قبول نيستند.
▪ رفتار: گريت دين سگي اصيل. جسوروشجاع با رفتاري دوستانه است. اين سگ نبايد ترسو ويا مهاجم باشد.
▪ اندازه: سگهاي نربه مراتب عضلاني تروقوي تربه نظرمي رسند. ازلحاظ نسبت بين طول وارتفاع گريت دين تقريبا مربع شکل مي باشد. البته سگهاي ماده بايد کمي طويل ترباشند. ارتفاع سگهاي نرازناحيه شانه نبايد کمتراز۷۵ سانتي مترباشد وترجيحا اين ارتفاع مي بايست بيش از۸۰ سانتي مترباشد. اين ارتفاع درمورد سگهاي ماده نبايد کمتراز۷۰ سانتي مترباشد. اما ترجيحا بايد ارتفاعي بيش از۷۵ سانتي مترداشته باشند.
سگ در وطن خود بنام ماستيف آلماني شناخته مي شود و در ميان نژادهاي مختلف سگ به مانند آپولو ]درميان ساير خدايان يونان[ نسبت داده مي شود. گريت دين در قرون وسطي براي شکار گراز نيز مورد استفاده قرار گرفته است.
▪ پوشش: کوتاه، خشن و براق
▪ رنگ: بلوطي، آبي و سياه
▪ خصوصيات ظاهري: سوراخهاي بيني باز پهن و بزرگ، چشمهاي دور از هم، گوشهاي مثلثي، بدن بسيار عميق، دم بلند که در انتها به طرف بالا تاب بر مي دارد.
▪ اندازه:
الف) نر:
قد: inc ۳۰
وزن: ۱۲۰ پوند
ب) ماده:
قد: inc ۲۸
وزن: ۱۰۰ پوند
▪ نگهداري: نيازمند تمرين روزانه است و برس کشيدن روزانه است. نکته ناراحت کننده در مورد اين نژاد طول عمر کوتاه آن است که بين ۹-۸ سال است.
▪ خصوصيات رفتاري: اين سگ بزرگ نبايد در خارج از خانه نگهداري شود بلکه بايد به عنوان عضوي در خانواده مورد نگهداري قرار گيرد. سگي خوش رفتار، بازيگوش بوده و براحتي آماده يادگيري است.
گريت دين مشهورترين سگ عظيم الجثه است. ارتفاع سگهاي نر۷۵ تا ۸۰ وگاهي حتي ۹۰ سانتيمتراست. ماده ها ارتفاعي بين ۷۵ تا ۸۰ سانتيمتردارند. اين نژاد علي رغم بزرگي جثه اش ازترکيب بدني متعادل ومناسبي برخورداراست بطوريکه جثه بزرگش نه تنها اززيبايي حيوان نمي کاهد بلکه برعکس جذابيت آنرا دوچندان مي کند. ازمشخصات ظاهري آن مي توان به چشمهاي بادامي شکل وتيره وبيني سياه وگردن محکم وروبه بالا که درنزديکي کتف ها پهن مي شود و عميق وعضلاني اشاره کرد. گريت دين سگي اصيل وشجاع ومقتدر ونيرومند وزيبا وبا رفتاري دوستانه است. توله هاي وي درموقع تولد چندان بزرگ بنظرنمي رسند ولي بعد ازدوماه بسرعت رشد کرده وبتدريج هيکل آنها بزرگ وترسناک مي شود. برخلاف قيافه ترسناکش سگي درنده وبد اخلاق نيست وبرعکس خيلي آرام ومهربان است. اين نژاد کمتردرجنگ وجدال با سگهاي ديگروارد مي شود وبه هرچيزي که متعلق به صاحبش باشد علاقه پيدا مي کند. سگهاي نژاد گريت دين با کودکان بسيارمهربان بوده وازاين لحاظ کاملا قابل اعتمادند.
● توضيحات
گريت دين نژادي است که اصالت ، نجابت ، نيرو و ذکاوت را در هم ادغام کرده. يکي از بزرگترين سگهاي دنياست. موهايي زبر و خشن دارد. نگهداري از اين نژاد بدليل جثه بزرگ آن شرايط ويژه اي را طلب مي کند. اين نژاد به محيط بزرگتري براي زندگي و فعاليتهاي بدني نياز دارد. ميزان تغذيه و خوراک آنها نيز به مراتب از نژادهاي ديگر بيشتر است. اصولاً چنانچه آموزش و تعليم اين سگها بدرستي صورت گيرد و سگهاي مطيع و آرامي تربيت شوند ، مي توانند بعنوان سگهاي خانگي نگهداري شوند. رنگ پوشش خارجي آن متغاير است و تقريباً به هر رنگي يافت مي شوند. رنگ چشم ها معمولاً تيره مي باشد اما گاهي اوقات به رنگ آبي نيز يافت مي شود.
● خلق وخو
گريت دين نژاد آرام ، مهربان ، شيرين و با محبت است. بازيگوش و مهربان با کودکان. همه را دوست دارد و ترجيح مي دهد که هميشه در اطراف مردم باشد. پارس نمي کند مگر در شرايط خاص. سگي مسئول ، باوفا و شجاع است. بدليل جثه بزرگي که دارد بايد از سنين پايين تر مورد آموزشهاي لازم قرار گيرد تا بياموزد که خود را به انسانها خصوصاً کودکان تکيه ندهد. معمولاً نرها با هم جنس خود کنار نمي آيد اما اگر از دوران تولگي با سگهاي ديگر بزرگ شود مي تواند به راحتي با آنها کنار آيد. آموزش دادن به آنها مي تواند گاهي اوقات مشکل و دشوار گردد.
● وزن ، ارتفاع
▪ وزن: در نرها : (۵۴-۹۰) ک.گ ، در ماده ها : (۴۵-۵۹) ک.گ
▪ ارتفاع: در نرها : (۷۶-۸۶) س.م ، در ماده ها : (۷۱-۸۱) س.
● مشکلات سلامتي
اين نژاد عمر کوتاهي دارد. در هنگام خريد بايد از سلامت و بهداشت محيطي که توله ها در آن پرورش يافته اند اطمينان حاصل کرد. از جمله بيماريها مي توان به مشکلات لگن ، بيماريهاي خوني ، تومار، بيماري قلبي و عفونت دم اشاره کرد.
شرايط نگهداري مي توان اين نژاد را در آپارتمان نگهداري کرد به شرط آنکه اجازه فعاليت بدني کافي در طول روز به آن داده شود. اصولاً يک حياط بزرگ مي تواند مکان مناسبي را براي زندگي آن فراهم نمايد.
● فعاليت بدني
گريت دين به فعاليت زياد نياز دارد. حداقل فعاليت بدني براي آن در طول روز پياده روي هاي طولاني است.
طول عمر بطور متوسط زير ۱۰ سال عمر مي کند اما بعضي از آنها مي توانند تا سنين ۱۲-۱۳ سالگي زندگي کنند.
● آراستن
موي کوتاه آن براي آراستن مناسب مي باشد. ريزش مو در اين نژاد متوسط مي باشد. برس زدن روزانه کافي است. از آنجايي که شستن اين سگ غول پيکر دشوار مي باشد ، بنابر اين مي توان او را فقط در مواقع ضروري استحمام کرد. ناخن هايش را بطور منظم کوتاه کنيد.
● تاريخچه
نام اين نژاد در زبان انگليسي ترجمه ايست از لغت قديمي فرانسوي Grand Danois به معني دانمارکي بزرگ. البته هيچ دليل قابل قبولي براي ارتباط بين اين نژاد و دانمارک وجود ندارد. به اعتقاد برخي از محققين در مقبره هاي مصريان سه هزار سال قبل از ميلاد تصاوير سگهايي وجود دارد که بسيار شبيه به گريت دين است. جانور شناسان عقيده دارند که نژاد Irish Wolfhound اجداد اصلي گريت دين مي باشند و برخي Old English Mastiff را در اين رابطه معتبر تر مي دانند. اصلاح نژاد گريت دين از اواخر قرن نوزدهم ابتدا در آلمان و سپس در انگليس و آمريکا گسترش يافت.

آلتادين‌ موارد مصرف‌: آلتادين‌ در التهاب‌ وتحريكات‌ مخاط گلو بكار مي‌رود. همچنين‌به‌ عنوان‌ خلطآور در سرفه‌هاي‌ ناشي‌ ازافزايش‌ ترشحات‌ مجاري‌ تنفسي‌ ...

آئروديناميک بخشي از فيزيک است که به بررسي مکانيک اجسام متحرک در گازها اختصاص دارد. و در آن بويژه به نيروهاي وارد بر اجسامي که در هوا در حرکتند توجه مي ...

آئروديناميک بخشي از فيزيک است که به بررسي مکانيک اجسام متحرک در گازها اختصاص دارد. و در آن بويژه به نيروهاي وارد بر اجسامي که در هوا در حرکتند توجه مي ...

فهرست مطالب کتاب : شامل - مقدمه - مدل هاي معرفتي � اقسام رئاليسم ( خام ، ابزار انگاري ، و رئاليسم انتقادي ) است باتوجه به اينکه کتاب از انتشارات باشگا ...

● آناتومي: دينونيكوس، دايناسوري سبك وزن، چابك و تندرو، دوپا(روي دوپا راه مي رفت) و پرنده مانند بود. اين دايناسور براي كشتن آفريده شده بود. اين گوشتخوا ...

((اوکايي)) جانور پستانداري شبيه زرافه، ولي با گردني کوتاه است. اين حيوان از زبان بلند و زبر خود براي نظافت شخصي کمک مي گيرد. او قادر است آن قدر زبانش ...

ارزش غذايي جانوران آبزي باعث افزايش مصرف آنها شده است که در اين ميان شاه ميگوي آب شيرين خرچنگ دراز آب شيرين جايگاه ويژه اي داشته و به دليل داشتن خصو ...

بدليل اثر ضد انعقادي هيرودين (Hirudin) بزاق زالو، امروزه در تحقيقات جديد ثابت شده است که پس از عمل جراحي آنژيوپلاستي قلب و بطور کلي در بيماري هاي کرون ...

دانلود نسخه PDF - گريت دين