up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله گرمکن ها (Heaters) PDF
QR code - گرمکن ها (Heaters)

گرمکن ها (Heaters)

چون طبق قوانين گازها و رابطه P1.T2=P2.T1 اگر فشار گازي در حجم ثابت از P1 به P2 کاهش يابد دماي آن نيز از T1 به T2 کاهش خواهد يافت ، لذا در سيستم هاي تقليل فشار گاز همواره با کاهش دماي گاز مواجه خواهيم شد و در نتيجه هنگامي که دماي گاز به نقطه شبنم گاز نزديک شود بخار مايعات همراه گاز اعم از آب و هيدروکربورهاي سنگين تر به صورت مايع درآمده و در دماي پايين محيط در تاسيسات ايجاد يخزدگي مي نمايد.
همچنين از آنجا که دماي گاز در شرايط استاندارد حدود 15C مي باشد لذا تامين اين شرايط در سيستم هاي تقليل فشار و در نهايت در مبادي مصرف ضروري است . با توجه به موارد ذکر شده در سيستم هاي تقليل فشار نصب گرمکن هاي گاز ضروري ميباشد . اين دستگاهها در شرايط ايمن توسط مشعلهاي اتمسفريک آب داخل يک محفظه را گرم نموده و گاز با عبور از لوله هاي مارپيچي که از درون اين محفظه عبور مي نمايد گرم ميشود و به آنها حمام هاي غيرمستقيم (Water Bath indirect Heater) گاز گفته ميشود.
ساختمان گرمکن هاي گاز شامل محفظه گرمكن (Shell)، لوله هاي گاز (Gas Tube)، آتشدان (Fire Tube)، محفظه احتراق، مخزن انبساط آب (expantion Tank)، دودكش (exhaust) و سيستم تامين و كنترل سوخت مي باشد.
محفظه گرمکن به صورت استوانه افقي بوده که حجم آن متناسب با ظرفيت حرارتي گرمکن ميباشد .اين مخزن روي يک شاسي ثابت مي گردد و جهت جلوگيري از سرريز شدن آب مقطر هنگام گرم شدن ،مخزن کوچکتري بالاي اين مخزن نصب ميگردد . لوله هاي گاز گرمکن که اندازه آنها متناسب با حجم گاز عبوري از گرمکن طراحي ميگردد ،به صورت لوله هاي رفت و برگشت و در چند رديف از يک قاعده وارد مخزن گرمکن ميشوند و نشاندهنده هاي دما و فشار گاز روي اين لوله تعبيه مي گردند و کنترل کننده دماي گاز گرمکن نيز روي لوله خروجي آن نصب مي شود.
آتش دان يا Fire Tube لوله اي است که معمولا به شکل U ساخته شده و درون مخزن گرمکن و در قسمت زيرين لوله هاي گاز قرار مي گيرد و دو دهانه آن از قاعده ديگر مخزن خارج و به دودکش و محفظه احتراق متصل ميگردد و آتش مشعل و هواي گرم هيتر از درون اين لوله به دودکش منتقل ميشود.
دودکش يا exhaust لوله اي است که انتقال گاز حاصل از احتراق را به ارتفاع بالاتري منتقل نموده باعث مکش هواي درون آتشدان ميشود. دودکش ها مجهز به دريچه هايي بوده که از اتلاف حرارت جلوگيري به عمل مي آورد. در قسمت پايين دودکش ها سوراخهايي تعبيه شده که در صورت نصب تجهيزات مناسب ميتوان دما و نوع گاز حاصل از سوخت را اندازه گيري نموده و در نتيجه ميزان سوخت و هواي هيتر را تنظيم نمود.
محفظه احتراق محلي است که مشعلها و شمعک ها و متعلقات آنها درون آن قرار دارند.دريچه هاي ورودي هواي سوخت که مجهز به توري محافظ ميباشد نيز روي اين محفظه نصب شده اند .اين محفظه به گونه اي ساخته ميشود که مشعل و شمعک قابل رويت بوده و دريچه تنظيم هواي آنان قابل دسترسي باشد.براي تامين سوخت گرمکن ها معمولا از گاز خروجي گرمکن و يا گاز خروجي ايستگاه مربوطه استفاده ميگردد. ولي در هر صورت اين گاز پس از عبور مجدد از درون گرمکن با دماي بيشتر وارد سيستم سوخت هيتر ميشود. اين سيستم شامل فيلتر ، رگلاتور ، شير قطع فشار براي فشار بالا و پايين و شير اطمينان ميباشد.
براي کنترل گرمکن هاي گاز از چهار نوع تجهيزات کنترل که شامل کنترل کننده دماي گاز خروجي ،کنترل کننده دماي آب گرمکن ،کنترل کننده سطح آب گرمکن و سيستم محافظ شعله پيلوت مي باشند استفاده ميگردد.
ظرفيت حرارتي گرمکن ها متناسب با ظرفيت سيستم بوده و معمولا به ازاي هر متر مکعب از ظرفيت ايستگاه حدود 70 BTU h ظرفيت حرارتي براي گرمکن در نظر گرفته مي شود.

آقاي رودلف کريستين کارل ديزل در سال ۱۸۵۸ در پاريس به دنيا آ مد. رودلف فرزند خانواده اي کم درآمد و پر جمعيت بود ولي سعي و تلاش و جديت در کار او را به م ...

● سنسور سرعت خودرو Vehicle Speed Sensor: اين سنسور با داشتن يک پايه خروجي ميتواند بصورت پالس، اطلاعات مربوط به سرعت لحظه اي خودرو را به ECU ارسال کند. ...

دي اکسيد کربن از گازهاي ديگري که در روش قوس الکتريکي استفاده مي شوند، ارزانتر است. اولين گازي که دردستگاه هاي تمام اتوماتيک بکار رفت دي اکسيد کربن بود ...

يکي از مشکلات اساسي که مي تواند باعث بروز مشکل براي کوره ها باشد، خوردگي در نقاط و وسايل مختلف آن است که ضمن هدر رفتن مقدار زيادي انرژي، آسيب هاي مکان ...

سيستم سوخت رساني براي خودرو، همانند دستگاه گوارش و دستگاه تنفسي در بدن انسان، سيستمي ضروري و بسيار حساس است که انرژي لازم براي استفاده خودرو را فراهم ...

گريس ماده اي است جامد يا نيمه جامد که از ترکيب يک ماده پرکننده و صابون (Thickener) ، در داخل روغن به دست مي آيد. البته ممکن است ساير موادي که بتواند ب ...

دانلود نسخه PDF - گرمکن ها (Heaters)