up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله گرمايش زمين 4 PDF
QR code - گرمايش زمين 4

گرمايش زمين 4

تغييرات آب و هوايي 4

گرمايش جهاني يقيناً توليد و توزيع دام ها را تحت تاثير قرار خواهد داد. گرمايش جهاني به واسطه ايجاد تغييرات در تركيب گونه اي مرتعي دام را تحت تاثير قرار خواهد داد. از اين رو اثر غيرمستقيم گرمايش جهاني بر جانوران بيشتر از اثر مستقيم آن خواهد بود. تخمين زده شده است كه به ازاي افزايش يك درجه سانتيگراد درجه حرارت، سالانه مرز چراگاه هاي پرورش گوسفند در استراليا ۱۶۷ كيلومتر از شمال به جنوب گسترش خواهد يافت. با وجود عدم قطعيت در پيش بيني هاي مربوط به تغييرات اقليمي، بديهي است كه نيمكره شمالي در آينده بيشتر دچار گرمايش جهاني خواهد شد. در نتيجه مرز شمالي گياهان زراعي به سمت مناطق قطب گسترش پيدا خواهد كرد. به طور نظري پيش بيني شده است كه به ازاي هر يك درجه سانتيگراد افزايش ميانگين دما در سال مرزهاي شمالي گستره گياهان زراعي ۱۵۰ تا ۲۰۰ كيلومتر توسعه خواهد يافت. اما در عمل چنين پديده اي رخ نمي دهد زيرا فاكتورهاي ديگر نظير وقوع يخبندان هاي فصلي و حاصلخيزي خاك در اين رابطه نقش ايفا مي كنند.
به طور نظري مرزهاي شمالي كشت ذرت به ازاي هر يك درجه سانتي گراد افزايش ميانگين درجه حرارت، سالانه ۳۰۰ كيلومتر گسترش خواهد يافت. اما عامل حياتي براي اين گياه ميزان درجه حرارت متوسط روزانه است. ذرت به سرما بسيار حساس است و براي رشد به گرماي تابستاني نيازمند است. فاكتور محدودكننده رشد در شمال متوسط درجه حرارت است. ظاهراً در آمريكاي شمالي عامل محدودكننده كشت ذرت يخبندان و طولاني بودن فصل رشد است اما در غرب آمريكا رطوبت خاك عامل محدودكننده است. طبق پيش بيني هاي انجام شده اگر اقليم قاره اي آمريكاي شمالي گرم و خشك تر شود مرز كشت ذرت به ازاي هر يك درجه افزايش درجه سانتي گراد ميانگين درجه حرارت ۱۷۵ كيلومتر از شمال به سمت شرق گسترش پيدا خواهد كرد.
گرمايش جهاني و تغيير الگوي بيماري ها
شيوع بيماري مالاريا، تب زرد، تب استخوان، آنسفالي هاي ويروسي، شيستوزوماسيز و ساير بيماري هاي ويژه نواحي حاره، در اروپا و استراليا واقعيت هاي ترسناكي هستند. بدون شك با افزايش دما بيماري هاي دامي نظير تريپانوزومايز (بيماري خواب) كه انسان و گاوها را نيز مبتلا مي كند، در مناطق معتدله شيوع پيدا خواهند كرد. يك تغيير اقليم جزيي مي تواند به صورت محرك انتشار ناقل بيماري هايي نظير پشه آنوفل عمل كند. مالاريا مايه بيشترين نگراني ها است. عامل اين بيماري در برابر داروها مقاومت پيدا كرده است و تاكنون در بسياري از نواحي جهان مخصوصاً در آسيا و آمريكاي جنوبي مهار نشده است.
عامل بيماري مالاريا چهار گونه پروتوزواي انگلي از جنس پلاسموديوم هستند. شايع ترين گونه پلاسموديوم ويواكس است كه در بخش هايي از اروپا و آمريكا هنوز مهار نشده است. در اوايل دهه ۱۹۵۰ بيماري مالاريا در بريتانيا شيوع پيدا كرد. عامل اين بيماري پلاسموديوم ويواكس بود كه در باتلاق هاي شور «كنت» زندگي مي كرد و به همين دليل اين بيماري را «تب باتلاق» ناميده اند. خطرناك ترين عامل بيماري مالاريا، پلاسموديوم فالسيپاروم است. درجه حرارت بالا، رطوبت و آب هاي راكد فاكتورهاي مهمي براي رشد و نمو اين پلاسموديوم هستند. به هر حال هم پلاسموديوم فالسپاروم و هم پشه ناقل آن به كوچكترين تغيير اقليم حساس هستند. در صورتي كه ميانگين درجه حرارت جهاني به ۲۰ درجه سانتي گراد برسد، ميزان رشد و نمو آن دو برابر افزايش خواهد يافت.
بهينه درجه حرارت براي نمو پلاسموديوم ۲۶ درجه سانتيگراد است. احتمالاً در اوايل قرن ۲۱ اروپا چنين دمايي خواهد داشت. در نواحي اي كه بيماري مالاريا شايع است تا حدودي افراد در برابر آن ايمني حاصل كرده اند. اما در حوزه مديترانه كه مردم آن ايمني طبيعي ندارند در آينده اين بيماري به دليل گرمايش جهاني شيوع پيدا خواهد كرد. پلاسموديوم در برابر داروها مقاوم است از اين رو انتظار مي رود كه در آينده كه دما افزايش مي يابد عده زيادي از مردم به دليل ابتلا به اين بيماري جان خود را از دست بدهند. بزرگترين مورد مرگ ومير ناشي از بيماري مالاريا در اواخر دهه ۱۹۸۰ در شمال ماداگاسكار به وقوع پيوست. مردم اين ناحيه مدت ها بود كه به بيماري مالاريا مبتلا نشده بودند و در نتيجه فاقد هر گونه ايمني در برابر اين بيماري بودند. در برخي از نواحي روستايي در اين كشور نيمي از مردم آلوده، جان خود را از دست دادند. گفته شد كه در مجموع ۲۰ هزار نفر در اثر ابتلا به اين بيماري جان باختند.
● چه مي توان كرد
قبل از كنوانسيون ريو، نشست ها و اقداماتي در رابطه با كنترل انتشار گازهاي گلخانه اي صورت گرفته بود. براي نمونه در سال ۱۹۸۸ در كنوانسيوني تحت عنوان «تغيير اقليم» اعلام شد كه ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي مي بايستي تا سال ۲۰۰۵ به ميزان ۲۰ درصد كاهش پيدا كند. خط مشي كنوانسيون ريو، ابتدا در كنوانسيون «اقليم جهاني» در سال ۱۹۹۰ در «جنوا» مشخص شد. بايد خاطرنشان كرد كه دستيابي به توافقات سياسي در رابطه با مسائل محيط زيست امري دشوار است. برخي از مشكلات به اجراي مفاد توافقات و تعيين غرامت در رابطه با مسائل محيط زيست از اين واقعيت ناشي مي شود كه كشورهاي توسعه يافته به حفظ وضع موجود تمايل نشان مي دهند و كشورهاي در حال توسعه به دليل نياز جمعيت در حال رشد و توسعه اقتصادي، به مصرف زياد سوخت هاي فسيلي وابسته هستند. انتشار گازهاي گلخانه اي توسط جريانات اتمسفري يك «تراژدي عمومي» محسوب مي شود. در رابطه با اين تراژدي كشورهايي مورد خطاب هستند كه در آلوده كردن اتمسفر و رعايت حقوق ساير كشورها هيچ گونه احساس مسئوليتي نمي كنند. برخي از دانشمندان در ۱۹۹۵ برخي از راه هاي كنترل و كاهش گازهاي گلخانه اي را به شرح زير معرفي كردند:
▪ وضع ماليات بر سوخت: اين كار در كاهش مصرف سوخت ها موثر است. اين امر در آگاه كردن مردم از اثرات ناشي از انتشار گازهاي گلخانه اي موثر واقع مي شود و مردم را به استفاده كارآمد از انرژي و تكنولوژي پايدار و كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ترغيب خواهد كرد.
▪ وضع ماليات بر انتشار كربن: تعيين ماليات بر انتشار كربن مستلزم آن است كه ميزان انتشار كربن ناشي از سوخت هاي فسيلي و ميزان آلودگي نيروگاه ها، اتومبيل ها و... اندازه گيري و مشخص شود. بر اين اساس بايد بر واردات و توليد سوخت هاي فسيلي ماليات وضع شود. اين امر در واقع گرفتن غرامت آلودگي محسوب مي شود.
▪ تعيين سهميه تجاري انتشار: در چنين اقدامي براي هر كشور سهميه انتشار تعيين مي شود و اگر كشوري از سهميه مجاز خود استفاده نكند مي تواند آن را بفروشد و چنانكه كشوري از حد مجازي كه براي آن تعيين شده تجاوز كند، بايد غرامت پرداخت كند. بخش عمده اي از مفاد توافقنامه «كيوتو» را اين بند شامل مي شد.
▪ استاندارد كردن كارايي انرژي: ضرورت ايجاب مي كند كه كشورها در زمينه استاندارد كردن كارايي انرژي در صنعت، تجارت و مصارف خانگي در سطح ملي و بين المللي به توافق برسند و در اين توافق مسائل حفاظتي، تجديد انرژي و پيشرفت تكنولوژي را بايد مد نظر داشته باشند. وضع استاندارد براي عايق سازي ساختمان نمونه اي در اين مورد است.
▪ مهار آتش سوزي پوشش هاي گياهي: حدود ۴۰ درصد از انتشار دي اكسيد كربن، ۳۲ درصد از انتشار منوكسيدكربن و ۲۱ درصد انتشار اكسيد نيتروژن به علت آتش سوزي پوشش هاي گياهي است.
▪ ذخيره سازي كربن توسط پوشش گياهي: توسعه جنگل كاري، تلفيق كشاورزي و جنگل و كاشت گياهان زراعي همگي نقش هايي در چرخه كربن به عهده دارند. تحقيقات اخير نقش ذخيره سازي كربن توسط جنگل هاي آمازون و اهميت محيط زيستي اين موضوع را به اثبات رسانده است.
▪ برداشت و ذخيره سازي: اين روش از لحاظ تكنيكي امكان پذير است. اما از لحاظ اقتصادي موفق و مقرون به صرفه نيست. در واقع استخراج كربن از اتمسفر و به صورت مايع يا جامد و سپس ذخيره كردن آن در انبارهاي زيرزميني و در اعماق اقيانوس ها توجيه اقتصادي ندارد.بنا بر دلايل فوق ضرورت دارد كه موضوع توسعه سوخت هاي غيرفسيلي نظير انرژي باد، انرژي جزر و مد، انرژي خورشيدي و انرژي هسته اي مورد بررسي قرار بگيرد. استفاده از اين قبيل منابع، انرژي بهتر و ارزان تري را در اختيار ما قرار مي دهد و موثرترين راه كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي است. آكادمي ملي علوم آمريكا اعلام كرده است كه كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، به ميزان ۱۰ تا ۴۰ درصد هزينه هاي اقتصادي ناخالص را كاهش مي دهد.
به هر حال يك نوآوري تكنولوژيك (براي نمونه روشي براي برداشت دي اكسيد كربن موجود در دودكش ها قبل از ورود به اتمسفر) و تحولي در استفاده از انرژي تجديدشونده و غيرآلوده كننده ضرورت دارد. همچنين لازم است روش هاي صرفه جويي در استفاده از انرژي و كاهش ضايعات در كشورهاي در حال توسعه مورد توجه و عمل قرار بگيرند. براساس پيش بيني هاي موجود براي كاهش گرمايش جهاني مي بايستي ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي تا ۸۰ درصد كاهش يابد. عدم اجراي مفاد كنوانسيون ريو و برگزاري كنوانسيون كيوتو در دسامبر ۱۹۹۷ در ژاپن و كنوانسيون بوئنوس آيرس آرژانتين در سال ۱۹۹۸ همگي شواهدي دال بر وجود مشكلاتي هستند كه بر سر راه دستيابي به توافق در زمينه اتخاذ سياست هاي معقول جهت كاهش گازهاي گلخانه اي و جلوگيري از تغييرات اقليمي وجود دارند.

تغييرات آب و هوايي زمين عصر يخبندان در خلال تاريخ، آب و هواي زمين بار ها دستخوش تغييرات اساسي شده است. بين ۸۰۰ تا ۶۰۰ ميليون سال پيش در طي دوره اي به ...

● مقدمه زمين ، سومين سياره نزديک به خورشيد و بزرگترين سياره در ميان سيارات دروني است. ساختار دروني زمين مثل ساير سيارات دروني از يک هسته داخلي و يک هس ...

تعريف: بنا به تعريف انجمن زمين شناسي مهندسي(IAEG)، زمينلغزش عبارتست از جابجايي به سمت پايين توده اي از مواد بر روي يك شيب طبقه بندي زمينلغزش ها: در سا ...

حرکت و جابجايي بخشي از مواد دامنه در امتداد يک سطح گسيختگي مشخص را «لغزش» مي ناميم. در لغزشهاي دامنه اي تغيير شکل از نوع «برش ساده» است. لغزش انواع مخ ...

بشر همواره به دنبال حل مشکلاتي است که خود به وجود آورده است. يکي از اين مشکلات مهم که امروزه بيشتر محققان را به تفکر واداشته است، گرم شدن کره زمين مي ...

امروزه هنگام تنفس از هر يک ميليون مولکولي که وارد ريه هاي ما مي شود، حدود ۳۸۰ مولکول دي اکسيد کربن است. اين درحالي است که در گذشته اين عدد حدود ۲۸۰ مو ...

گازهاي گلخانه اي به گازهايي گفته مي شود که تراکمشان در جو، ديواره اي ايجاد مي کند که نقش آن مانند شيشه گلخانه ها است. انتشار بيش از حد گازهاي گلخانه ا ...

با افزايش ميزان آلاينده هاي جوي و پديد آمدن اثر گلخانه اي ، دانشمندان پيش بيني کرده اند که ميانگين دماي هوا در نتيجه افزايش ميزان دي اکسيد کربن و ساير ...

دانلود نسخه PDF - گرمايش زمين 4