up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله گربه PDF
QR code - گربه

گربه

تيره گربه سانان

گربه سانان (Felidae) گوشتخواراني هستند که براي شکار استعداد و مهارتهاي زيادي پيدا کرده اند. معمولا در شکار از روش پنهان شدن استفاده مي کنند و گاهي از روشهاي کمين کردن و دنبال کردن شکار را بکار مي برند. بدن آنها باريک و تا حدي دراز و سر گرد و پوزه کوتاه است. دستها و پاها در اکثر گونه ها زياد بلند نيست ولي قوي و به يک اندازه هستند. در دست ۵ انگشت و در پا ۴ انگشت وجود دارد. چنگالها در همه گونه ها به استثناي يوزپلنگ قابل جمع شدن است و حيوان پنجه رو مي باشد. رنگ آنها متفاوت است ولي طرحهاي خال دار يا راه راه بيشتر ديده مي شود.
● جنسهاي تيره گربه سانان
الف) جنس Acinonyx
پاها بلند و باريک و پنجه ها فقط کمي قابليت جمع شدن را داشته و بدون غلاف پوستي هستند. تمام بدن از لکه ها يا خالهاي تيره ميان پر پوشيده شده است. موهاي پشت گردن بلند شده و قسمت يال مانند کوتاهي را تشکيل مي دهد.
ب) جنس Panthera
پاها نسبتا کوتاه و قوي و پنجه ها کاملا قابل جمع شدن هستند و داراي غلاف پوستي مي باشند. اگر روي بدن خالهايي وجود داشته باشد ميان خالي هستند و يا خوشه مانند به دور هم جمع شده اند. موهاي پشت گردن بلند تر از قسمتهاي ديگر بدن نيست.
ج) جنس Felis
اندازه بدن و دم روي هم رفته از ۱۷۵ سانتيمتر کمتر است. دم نسبتا کوتاه و معمولا کوتاه تر از نصف طول بدن است.
● گونه هاي مهم جنس Felis
گربه وحشي اروپايي
اين گربه وحشي با نام علمي Felis silvestris به اندازه گربه وحشي يا کمي بزرگتر از آن است. بدن آن کمي دراز و دم پر مو و نسبتا بلند و طول آن از نصف طول بدن و سر بيشتر است. در صورت پوزه کوتاه و سبيلهاي بلند و سفيد رنگ خشني دارد. چشمها درشت هستند. دستها و پاها نسبتا بلند و باريک با پنجه هاي گرد و چنگالهاي قوي و تيز و خميده هستند. موهاي بدن نرم و انبوه و موهاي زيرين کرکي و فراوان هستند.
گربه جنگلي
گربه جنگلي با نام علمي Felis chaus از ساير گربه هاي وحشي بزرگتر است و طول بدن آن تا ۷۵ سانتيمتر و دم آن تا ۲۹ سانتيمتر مي رسد. ماده ها بطور واضح از نرها کوچکتر هستند. بدن آنها تا حدي کوتاه و گوش نسبتا بزرگ و با موهاي بلند انتهايي است. دم کوتاه و طول آن در حدود يک سوم بدن است. رنگ بدن بطور کلي قهوه اي و با سايه کمي از قرمزي است.
▪ سياه گوش
سياه گوش با نام علمي Felis lynx گوشتخواراني با اندازه متوسط هستند. طول بدن آنها ۸۲ تا ۱۰۵ سانتيمتر و دم ۲۰ تا ۳۱ سانتيمتر است. بدن کوتاه و حجيم و ساقها بلند و قوي با پنجه هاي خيلي پهن و انگشتان بوسيله پرده بهم وصل شده اند. گوشها بزرگ و پهن و با يک دسته موي بلند انتهايي است. رنگ موها از زرد خاکستري تا زرد متمايل به قرمز تغيير مي کند.
● گونه هاي مهم جنس Panthera
▪ پلنگ
پلنگ با نام علمي Panthera pardus گوشتخواراني هستند بزرگ که طول بدن آن تا ۱۶۰ سانتيمتر و طول دم آنها تا ۱۱۰ سانتيمتر مي رسد. بدن دراز و باريک ودستها و پاها قوي و با اندازه متوسط و پنجه ها ناخن بزرگ که بطور واضح از دو طرف فشرده شده است. گوشها کوتاه و مدور و بدون موهاي بلند انتهايي است. دم دراز و طول آن معمولا از نصف طول بدن بيشتر و باريک است. رنگ بدن خال دار و در رنگ سفيد زمينه آثاري از زردي يا زرد قرمز يا زرد خاکستري وجود دارد.
▪ ببر
ببر با نام علمي Panthera tigris گوشتخواري است با اندازه بزرگ و طول بدن آن تا ۲۹۰ سانتيمتر و دم آن تا ۱۱۰ سانتيمتر مي رسد. بدن کشيده و قوي و دستها و پاها با اندازه متوسط قوي با پنجه هاي پهن و ناخنهاي خيلي بزرگ است. گوش کوتاه و مدور و بدون موهاي انتهايي است. موهاي روي گونه ها کاملا بلند و موهاي بدن انبوه است. رنگ زمينه بدن زرد اخرائي يا متمايل به نارنجي و با نوارهاي عرضي تيره متمايل به سياه است.
▪ شير
شير با نام علمي Panthera leo از لحاظ اندازه بدن و دم تقريبا مانند ببر است ولي از لحاظ داشتن رنگ يکنواخت گندمگون که بدون نوارهاي تيره عرضي است با آن متفاوت است. در شير در انتهاي دم يک دسته موي سياه و در عقب گوش يک لکه سياه وجود دارد و بين پهلوهاي بدن با ناحيه شکم و سطح خارجي با سطح داخلي دستها و پاها اختلاف زيادي ديده نمي شود. در شير در پهلوها و بالاي گردن موهاي بلند به صورت يال وجود دارد. نرها از ماده ها بزرگتر هستند. در شير ايراني يال کوتاه است.
▪ پلنگ برفي
پلنگ برفي با نام علمي Panthera unica کوچکتر از پلنگ معمولي بوده ولي دم آن کلفت تر و بلند تر است و طول دم بيشتر از سه چهارم طول بدن مي باشد. دستها و پاها با اندازه متوسط و گوشها کوچک و گرد و بدون موهاي انتهايي است. در گردن موهاي يال مانند کم رشد و در روي گونه ها ريشها کوتاه ديده مي شود. پنجه ها خيلي قوي هستند و از دو طرف فشرده و قابل جمع شدن هستند. در روي بدن خالها به صورت گلهاي بزرگ نامرتب با وسط خاکستري تيره هستند.
● گونه مهم جنس Acinonyx
▪ يوزپلنگ
يوزپلنگ با نام علمي Acinonyx jubatus زياد به پلنگ شباهت دارد ولي بدن آن از پلنگ ظريف تر و سر کوچکتر و دستها و پاها بلندتر و بزرگتر و گوشها کوچکتر و گردتر هستند. در بچه هاي يوزپلنگ در بالاي سر و گردن و امتداد تيره پشت تا نزديک دم موها بلندتر شده و تا حدي به صورت يال درمي آيند. در بالغها طول بدن در حدود ۱۳۰ سانتيمتر و طول بدن در حدود ۷۵ سانتيمتر و موهاي بدن کوتاه است. رنگ زمينه بدن در قسمت بالاي بدن از گندمگون تا زرد کمرنگ با خاکستري سفيد تغيير مي کند ولي قسمت انتهايي دم در بالا کاملا سفيد است.

▪ نام علمي: Otocolobus manul ▪ نام انگليسي: Manul, Pallas Cat ● توصيف: نام اين گونه از پيتر سيمون پالاس، طبيعي دان آلماني، گرفته شده که در اکتشاف علمي ...

اسبله يا گربه ماهي اروپايي Silurus glanis L يكي از مهمترين گونههاي آبزيان گوشتخوار است كه در مزارع پرورش ماهي در مجارستان پرورش يافته است. اين گونه به ...

اسبله يا گربه ماهي اروپايي Silurus glanis L يكي از مهمترين گونه‌هاي آبزيان گوشتخوار است كه در مزارع پرورش ماهي در مجارستان پرورش يافته است. اين گونه ب ...

انسان، حيواني که از موهبت شعور برخوردار است در ابتداي خلقت در طبيعت و در ميان ديگر جانداران زندگي ميکرد. با گذشت زمان و رشد تمدن بشري، دوري انسانها از ...

«کوسه ماهي»، يکي از خطرناک ترين آبزيان است که با توجه به بزرگي جثه، بعضي از آنها مثل «کوسه» يا «کولي کر» (car Kooly)، صيد آن با تهور بسيار و خطرات بي ...

حتي در ماهياني كه قادر به بستن دهان خود بطور كامل نمي باشند به علت وجود لوله غشائي نازك كه در لبهاي بالايي و پائيني ماهي قرار دارند مجرا عملا بسته مي ...

((اوکايي)) جانور پستانداري شبيه زرافه، ولي با گردني کوتاه است. اين حيوان از زبان بلند و زبر خود براي نظافت شخصي کمک مي گيرد. او قادر است آن قدر زبانش ...

امروزه زندگي در مجتمع هاي مسکوني وآپارتماني که نگهداري سگ وگربه در آنها ممنوع يا مشکل ميباشد باعث شده که لاک پشت بعنوان حيوان خانگي که سروصدايي ندارد ...

دانلود نسخه PDF - گربه