up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله گربه ماهي اروپايي PDF
QR code - گربه ماهي اروپايي

گربه ماهي اروپايي

پرورش گربه ماهي اروپايي يا اسبله

اسبله يا گربه ماهي اروپايي Silurus glanis L يكي از مهمترين گونههاي آبزيان گوشتخوار است كه در مزارع پرورش ماهي در مجارستان پرورش يافته است. اين گونه به دلايل زير با شرايط مزارع كپور ماهيان به خوبي عادت ميكند:
۱- تحمل بالا نسبت به دستكاري و فعاليتهاي پرورشي (برداشت، درجه بندي، حمل و نقل).
۲- اكسيژن خواهي آن نزديك به كپور معمولي است و ميتواند حتي بدون غذا در ميزان اكسيژن در ليتر كمي در دماي ۲۰ درجه سانتيگراد زنده بماند.
۳- همانند كپور معمولي طيف وسيعي از درجه حرارت را ميتواند تحمل كند (از ۴ تا ۳۰ درجه سانتيگراد).
اهميت اسبله و توليد مثل آن
اهميت گونهاي
گوشت اسبله خوش طعم و لذيذ، فاقد استخوان و محتوي پروتئين زيادي است. تنها نمونههاي خيلي مسن اين ماهي چربي دارند. تقاضا براي خريد اين ماهي در بازار زياد است. اين ماهي يك تغذيه كننده مهاجم (فعال) بوده و از هر منبع غذايي كه توسط گونههاي ماهيان ديگر مورد استفاده قرار نميگيرد، بهره ميبرد. آنها بيشتر از حشرات آبزي بزرگ تغذيه مي كنند و لاروهايشان كرمها، نوزراد قورباغهها و وزغها را مورد استفاده قرار ميدهند. يكي از ويژگيهاي خيلي مهم در پرورش توأم اسبله با كپور اين است كه اسبله از ماهيان كم ارزش و بچه كپور حاصل از تخمريزي طبيعي (وحشي) كه رقيب كپور ماهيان پرورشي دراستخرها هستند، تغذيه ميكند. از نظر اقتصادي به دليل اينكه اسبله يك لاشهخوار آبي است اهميت دارد، زيرا نمونههاي بيمار يا مرده را خورده و مانع از گسترش عوامل عفونتزا ميشود.زيستگاه آن بيشتر در نقاط عميق در قسمتي از كف است كه توسط گياهان پوشيده شده است. در ساعات روشن روز به جستجوي پناهگاه ميپردازد و در شب براي يافتن غذا حركت ميكند. اسبله يك ماهي تنبل است و بيشتر به صورت غير فعال ميماند. تنها وقتي كه غذايش تمام شود فعال و آنگاه به طعمههاي در دسترسش حمله مي كند و به اين ترتيب اشتهاي زيادش را برطرف ميكند. اين ويژگي مخصوصاً وقتي بچه اسبله به همراه بچه ماهيان گونههاي اهلي ديگر به صورت توأم پرورش داده ميشوند يا در ساختار پرورشي ويژهاي كه بچههاي گونههاي پرورشي ديگر (مثلاً كپور و يا كپور علفخوار) ذخيره ميشوند، به دليل مصرف غذا توسط بچه ماهيان نورس اسبله (انگشت قد يا گروههاي سني ديگر) بسيار اهميت دارد. در اين حالت اسبله برخلاف گوشتخواران ديگر (ماهي سوف و اردك ماهي) اولين غذايي كه بيشتر از همه در دسترس باشد، مانند حشرات، كرمها و بچه قورباغهها را ميخورد. اسبله نسبت به گوشتخواران ديگر تمايل كمتري به همجنس خواري دارد.استفاده از غذاهاي طبيعي رام (كه استفاده از آنها انرژي را به سبب حركت و جنبش بيهوده هدر نميرود) داراي راندمان بالايي براي تبديل شدن به گوشت است. ويژگي مفيد ديگر اين ماهي اينست كه حضور و فعاليت اسبله گوشتخوار از حركت كپور در استخر جلوگيري ميكند.
توليد مثل در آبهاي طبيعي
زيستگاه اسبله به زيستگاه ماهي سيم شباهت بسيار دارد. اسبله در محلهاي پنهان و گلآلود رودخانههاي با جريان كند، آب ساكن درياچههاي نعل اسبي و آبهاي طبيعي زندگي ميكند. البته اين به آن معنا نيست كه اسبله ميتواند در اين گونه آبها توليد مثل كند، چون در اين مكانها نميتواند شرايط محيطي مورد نيازش را بدست آورد. اسبله تخمهاي چسبندهاي دارد كه آنها را روي ريشه گياهان در نواحي سايهدار قرار ميدهد . تراكم اين تخمها، تغييراتي را در قسمتهاي مختلف پهنه آبي ايجاد ميكند. مكانهاي تخمريزي در رودخانهها، نقاط شيبدار كنارههاي داراي رويش درختي است كه ريشهها و فضاي توخالي بين آنها پناهگاه بسيار خوبي را براي تخمها فراهم ميكند. اين نواحي مخصوصاً در اوايل سال كه موقع طغيان بهاره است، براي بچه ماهيان نورس اسبله غني هستند و بنابراين تخمريزي در اين زمان (بين ارديبهشت تا تير) اتفاق ميافتد. اين نواحي داراي طغيان آبهاي سطحي بوده و به همين دليل يك مكان تغذيهاي مناسب براي بچه ماهيان نورس كه قدرت شكارگري كمي دارند به حساب ميآيند. برخي رودخانهها فاقد مكانهاي مناسب براي تخمريزي هستند. همين امر در مورد استخرهاي ماهي نيز صادق است. در اين گونه مواقع اسبله يك مكان تخمريزي را براي خودش آماده ميكند. در اين حالت جنس نر لانهاي را در داخل گل و لاي ميان ساقههاي ني حفر ميكند. در اينجا ريشههاي ني به عنوان مخفيگاهي براي جنس ماده به حساب ميآيد كه ميتواند تخمها را در آنجا قرار دهد.معمولاً بلوغ جنسي ماده پس از نر صورت ميگيرد كه البته اين بستگي به درجه حرارت آب دارد. در آبهايي كه ميانگين درجه حرارت سالانه آنها بالاتر است رسيدگي جنسي آنها زودتر اتفاق ميافتد.بلوغ جنسي به اندازه بدن بستگي ندارد. در آبهاي با درجه حرارت پايينتر كه داراي غذاي طبيعي فراوان نيز هستند، نمونههاي بزرگ (در حدود ۸-۷ كيلوگرم) ممكن است هنوز بلوغ جنسي نيافته باشند. در صورتيكه در مناطق آبي كه مواد غذايي، فراواني كمتري دارند اما درجه حرارت بالاتر است، نمونههاي با وزن بدن كمتر (۳-۲ كيلوگرم) ممكن است بالغ شده باشند. در مجارستان بلوغ جنسي ماده در ۵-۴ سالگي و نر در ۴-۳ سالگي اتفاق ميافتد.اندازه تخمها ميتواند بسيار متفاوت باشد. تخمهايي كه داراي اندازه متوسطي هستند ولي معمولاً كيسه زرده بزرگي دارند (قطر عرضي آن بيشتر است). بنابراين لاروهايي كه سر از تخم در آوردهاند براي مرحله فاقد تغذيه (كه تغذيه خارجي ندارند)، ذخيره غذايي بيشتري دارند. ظاهراً اين امر در شرايط نامساعد يك مزيت و يك فاكتور مهم براي انتخاب طبيعي است. اسبله به صورت دو تايي جفتگيري ميكند. در جمعيتهاي بزرگ، جفتها معمولاً هم اندازهاند. در صورتيكه اندازه جفتها يكسان نباشد، باعث افزايش پرخاشگري شده و ممكن است منجر به كاهش فعاليت تخمريزي و باروري شود.زمان تخمريزي در اسبله از اواخر ارديبهشت تا اوايل تير يعني زماني كه دماي آب در روز به ۲۴-۲۲ درجه سانتيگراد ميرسد و در شب نيز به زير ۱۹-۱۸ درجه نميرود، انجام مي شود. جنس نر با حركت باله دمي خود كه مانند پارويي نيرومند است، چند روز قبل از تخمريزي به حفر آشيانه و تميز كردن ريشهها ميپردازد. تخمريزي معمولاً در شب رخ ميدهد. تخمريزي با حركت موزون جفتها انجام ميگيرد. بدين ترتيب كه جنس ماده در اطراف لانه شنا ميكند و توسط جنس نر دنبال ميشود. در نواحي كه جمعيت زياد است، رقابت بر سر مكان تخمريزي ممكن است منجر به صدمه و گاهي اوقات منجر به مرگ ماهي شود.تخمريزي يك فرآيند بسيار پر جنب و جوش است. در يك مكان نسبتاً كوچك و تنگ بدن ماهي شروع به چرخش مي كند و به هم ميپيچد. چرخش بدن جنس نر در آن محل تنگ باعث ميشود جنس ماده فوراً تخمها را خارج كند. بطور همزمان جنس نر نيز اسپرمها را براي شكوفايي تخمها خارج ميكند. بخشي از تخمهاي لقاح يافته روي ريشههاي گياه در لانه ميچسبد و بخش ديگر به داخل گل و لاي فرو رفته و از بين ميرود. تخم شامل دو لايه نازك اطراف يك فضاي كوچك (پيش زردهزايي) است كه بر اثر جذب آب ايجاد ميشود. يك جسم ژلاتيني نازك به ضخامت ۲-۱ ميليمتر سطح تخم را پوشانده كه چسبندگي را افزايش ميدهد و مانع از صدمه به تخم ميشود. دوره جنيني نسبتاً كوتاه است (حدود ۶۰ درجه روز).جنس نر تا موقع انكوباسيون تخم در لانه ميماند و با حركات ثابت بادبزن مانند دم، آب تازه غني از اكسيژن را به سمت تخمها هدايت ميكند. ماده محافظ ژلاتيني اطراف تخم چسبندگياش را در روز دوم (حدود ۴۰ درجه ساعت) از دست ميدهد. جنين با كمك يك لايه نازك آنزيم مخصوص تفريخ تخم، شروع به حركت ميكند. اين كار توسط باكتريهاي تجزيه كننده پروتئين در آب ادامه مييابد. اگر فعاليت باكتريهاي تجزيه كننده پروتئين خيلي زياد باشد لاروهاي نابالغ سر از تخم در خواهند آورد و در نتيجه قادر به شنا نبوده و با كمك يك رشته نازك كه توسط غده اي در سرشان ترشح ميشود به لانه متصل ميشوند. اگر اين رشته پاره شود، لارو به داخل گل و لجن فرو رفته و ميميرد. وقتي كه بچه ماهي نورس اسبله شنا كردن را آغاز كرد (تقريباً ۴-۳ روز پس از تفريخ)، جنس نر لانه را رها ميكند. بچه ماهيها در طي اين دوره در گوشه تاريكترين قسمت آشيانه ميمانند و با كمك دمشان كه مانند بادبزن نيرومندي است، آب تازه غني از اكسيژن را بدست ميآورند. آنها بزودي (۷-۵ روز پس از تفريخ) شروع به تغذيه ميكنند. در اين زمان معمولاً از كرمهاي كوچك،لارو حشرات و سخت پوستان كوچك تغذيه ميكنند. بچه ماهيها در آغاز مرحله حيات، خيلي كند حركت ميكنند و معمولاً در جمع ميمانند كه اين منجر به مرگ و مير زياد در اثر شكارچي (قورباغهها، كپور بالغ و گوشتخواران ديگر) ميشود.با درك مزيت پرورش دو گونهاي كپور و اسبله، پرورش دهندگان ماهي سعي در توسعه تكنيكهاي پر بازده براي تكثير دارند. پرورش دهندگان ماهي ميتوانند روشهاي تكثير خود را بر اساس ميزان تواناييشان و نيز سطح مديريت توليد انتخاب كنند.
توليد مثل به روش طبيعي
روش توليد مثل به روش صبيعي روش ارزاني است. بدين ترتيب كه در استخرهاي ماهي از شرايط محيط طبيعي تقليد ميشود. ماهي مولد اسبله تحت شرايط مناسب پرورشي، آماده سازي ميشود تا بتواند به طور موفقيت آميزتر از والدين در آبهاي طبيعي، تكثير كند.

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

جمعيت رو به افزايش جهان جهت تامين نيازهاي روز افزون خود احتياج به غذا دارد. نياز هاي غذايي از زاه هاي مختلفي تامين مي گردد که ميتوان از توليدات زراعي ...

● رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل م ...

● ماهي هاي پرورشي بطورکلي دو گونه اند : ▪ انواع ماهي گرمابي ▪ انواع ماهي سرد آبي ● تاريخچه پرورش ماهي در ايران اولين تکثير مصنوعي ماهي در ايران به سال ...

بسياري از گونه هاي ماهيان از جمله گربه ماهي، تيلاپيا، استريپدبس، قزل آلا، کپور ماهيان و... براي پرورش ماهي در قفس مناسب هستند. قفس بايد براحتي قابل دس ...

دانلود نسخه PDF - گربه ماهي اروپايي