up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گالگا PDF
QR code - گالگا

گالگا

گياه گالگا

▪ نام علمي: Galega officinalis L
▪ نام انگليسي: Goats rue
گالگا در طب سنتي بسياري از کشورهاي اروپايي به عنوان گياهي که باعث کاهش قند خون مي شود٬ مورد استفاده قرار مي گيرد. اين گياه نيز باعث تحريک توليد شير در مادران شيرده مي شود. از اين رو در بسياري از کشورها به همين منظور مورد استفاده قرار مي گيرد و نام علف شير يا علف شير آور را براي آن انتخاب کرده اند.
مواد موثره موجود در پيکره رويشي اين گياه٬ قند خون را کاهش مي دهد و براي درمان ديابت مورد استفاده قرار مي گيرد. مصرف اين گياه نه تنها سبب افزايش متابوليسم گلوکز مي شود بلکه در سوخت و ساز چربيها و پروتئين ها موثر است. به لحاظ استفاده دارويي از گالگا اين گياه در سطح کم و بيش وسيعي در کشورما کشت مي گردد.
● مشخصات گياه:
گالگا گياهي است علفي٬ چندساله متعلق به تيره پروانه آسا (Fabaceae). منشاء اصلي پيدايش اين گياه نامشخص است ولي اين گياه در مرکز٬ غرب و جنوب اروپا گسترش زيادي دارد. از اين رو برخي محققان اروپا را منشاء اصلي اين گياه مي دانند.
ساقه گالگا مستقيم و توخالي و ارتفاع آن بين ۴۰ تا ۱۰۰ سانتي متر متفاوت است٬ برگ ها متناوب و چند برگچه اي است تعداد برگچه ها ۱۱ تا ۱۷ عدد است. برگچه ها نيزه اي يا بيضوي شکل به طول ۱.۵ تا ۴ سانتي متر مي باشد. سطح زيرين برگچه ها٬ روشنتر از سطح رويي آن مي باشد. گلها به صورت مجتمع در انتهاي ساقه ي اصلي و انشعابهاي جانبي آن ظاهر مي شود. ساقه ي گل دهنده بلند و پوشيده از گل مي باشد طول ساقه گل دهنده ۲ تا ۴ سانتي متر است. در برخي شرايط اقليمي٬ طول آن به ۱۰سانتي متر نيز مي رسد٬ گلها کوچک٬ رنگ آن بنفش مايل به ارغواني و بندرت سفيد رنگ مي باشد. گلها اواخر بهار ( خرداد ) ظاهر مي شوند. تعداد پرچم ها ۱۰ عدد است که مادگي رااحاطه مي کنند مادگي داراي يک برچه و چند تخمک بوده و ميوه آن نيام است.
ريشه ي آن ضخيم است و حاوي انشعاباتي فراوان است که به طور عمودي در خاک فرو مي رود. ميوه گالگا غلاف دارد و طول آن ۲ تا ۴ سانتي متر و ضخامت آن ۲ تا ۳ ميلي متر است. داخل ميوه تعدادي دانه به رنگ قهوه اي روشن وجود دارد. طول دانه ها ۴ تا ۴.۸ ميلي متر و ضخامت آن ۱ تا ۱.۵ ميلي متر است. دانه ها بسيار محکم است و در طول آن يک شيار کم و بيش عميق وجود دارد مواد موثره موجود در پيکر گالگا عبارتند از : گوانيدين (Goanidin) و ترکيباتي که منشاء گوانيديني دارند٬ مانند گالگين (Galegin) (۳ - methyl - ۲ - butenyl guanidine) و هيدروکسي گالگين که به گروه آلکالوئيدها وابسته است. پيکر رويشي همچنين حاوي مقادير کمي فلانوئيد و ساپونين و همچنين حاوي استروئيدها مانند کلسترول بتا ٬ سيستوسترول و استيگماسترول مي باشد.
● نيازهاي اکولوژيکي :
بذر گالگا در دماي ۵ تا ۲۵ درجه جوانه مي زند. دماي ۳۵ درجه مانع از سبز شدن بذر مي شود. گالگا در خاک هاي عميق و مرطوب به خوبي مي رويد. کشت اين گياه در خاک هاي سنگين مناسب نيست و باعث کاهش عملکرد پيکر رويشي مي شود.آب هاي ايستايي باعث خشک شدن گياه مي شود. چنانچه از خاک هاي اسيدي براي کشت گالگا استفاده مي شود٬ مقداري آهک به آن اضافه مي گردد. بررسي ها نشان مي دهد گالگا با شرايطي که تغييرات روزانه درجه حرارت زياد باشد٬ به خوبي سازگار نمي شود دماي ۲۵ درجه سانتي گراد در روز و دماي ۲۲ درجه در شب اثر مطلوبي در افزايش عملکرد پيکر رويشي گياه دارد.
● تناوب کاشت:
گالگا رابايد با غلات و گياهان وجيني ( چغندر قند - سيب زميني ) کشت کرد کشت توام گالگا با جو دو سر توصيه مي شود و باعث افزايش عملکرد هر دو محصول مي شود. پس از برداشت گالگا زمين از مقادير مناسبي ازت برخوردار مي باشد و مي توان اقدام به کشت گياهاني نمود که به ازت نيازمندند.
● مواد و عناصر غذايي مورد نياز:
عملکرد پيکر رويشي گالگا با افزودن کودهاي اکسيد فسفر و اکسيد پتاس٬ هر يک به مقدار ۱۲۰ کيلو گرم در هکتار٬ افزايش مي يابد. نياز گياه به ازت از طريق تثبيت ازت در ريشه تا حدودي تامين مي شود. تحقيقات نشان مي دهد که ۲ عنصر فسفر و پتاس نقش عمده اي در عملکرد پيکر رويشي و مواد موثره آن دارند.
● تاريخ و فواصل کاشت:
اواسط فروردين زمان مناسبي براي کشت گالگا در زمين دائمي است. فاصله رديف ها ۲۵ تا ۳۰ سانتي متر و فاصله ۲ بوته در طول رديف ۲۵ سانتي متر توصيه شده است. بذر مصرفي براي هر هکتار زمين ۳۰ تا ۳۵ کيلوگرم با کيفيت مطلوب است.
● روش کاشت:
بذرها بطور مستقيم در زمين اصلي به طور رديفي کشت مي گردند. پس از کشت انجام غلطک مناسبي باعث تراکم بخشي به بستر سطحي خاک مي شود. بلافاصله پس از کشت بايد زمين را آبياري کرد.
● مراقبت و نگهداري:
در طول رويش گالگا٬ چند بار اقدام به برگردان کردن فاصله بين رديف ها نمود تا نه تنها علفهاي هرز از بين برد٬ بلکه تهويه ي خاک به طور مطلوب صورت گيرد و سبب افزايش عملکرد شود.
گالگا در طول رويش ممکن است به وسيله سوسک سيب زميني مورد حمله قرار گيرد. آفات شناخته شده ديگر٬ انواع سرخرطومي ها مي باشند که از حاشيه ي برگ ها تغذيه کرده و خسارت هاي عمده اي به محصول وارد مي کنند.
بيماري قارچي نيز ممکن است به گالگا آسيب وارد سازند٬ که مهمترين آنها سفيدک و زنگ Uromyces qaleqicola مي باشند. با استفاده از عمليات به زراعي مناسب مي توان بيماريهاي فوق را کنترل کرد.
● برداشت محصول:
پيکر رويشي گياه گالگا در مرحله ي تمام گل از بيشترين مقدار مواد موثره برخوردار است. با داس يا ماشين برداشت٬ بايد اقدام به جمع آوري برگ ها٬ گل ها و سرشاخه هاي جوان نمود. در سال اول يک بار ولي از سال دوم به بعد۲ و يا حتي ۳ بار مي توان پيکر رويشي را برداشت نمود.
از برداشت ساقه هاي پائيني بايد خودداري کرد زيرا باعث ضعف گياه شده و رشد مجدد را به تعويق مي اندازد. از اين رو توصيه مي شود گياهان از فاصله ۴۰ سانتي متري سطح زمين برداشت شوند سپس ساقه هاي ضخيم و نامناسب را از بقيه ي قسمتهاي مناسب جداکرد. پس از برداشت٬ بايد اقدام به خشک کردن آنها نمود. از سايه يا خشک کن هاي الکتريکي مي توان براي خشک کردن پيکر رويشي گالگا استفاده کرد. نسبت اندام تازه به خشک٬ ۵ تا ۶ به ۱ مي باشد.
مقدار عملکرد پيکر رويشي تازه در سال اول رويش ۲ تا ۴ تن و از سال دوم به بعد ۴ تا ۸ تن در هکتار است.

● مشخصات گياه: گالگا گياهي است علفي٬ چندساله متعلق به تيره پروانه آسا (Fabaceae). منشاء اصلي پيدايش اين گياه نامشخص است ولي اين گياه در مرکز٬ غرب و جن ...

● مشخصات گياه: گالگا گياهي است علفي٬ چندساله متعلق به تيره پروانه آسا (Fabaceae). منشاء اصلي پيدايش اين گياه نامشخص است ولي اين گياه در مرکز٬ غرب و جن ...

دانلود نسخه PDF - گالگا