up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله گازهاي گلخانه اي PDF
QR code - گازهاي گلخانه اي

گازهاي گلخانه اي

گازهاي گلخانه اي و نقش آنها در گرم تر شدن کره زمين

گازهاي گلخانه اي به گازهايي گفته مي شود که تراکمشان در جو، ديواره اي ايجاد مي کند که نقش آن مانند شيشه گلخانه ها است. انتشار بيش از حد گازهاي گلخانه اي زمين را گرم تر کرده و عواقب ناگواري به وجود خواهد آورد.
نور مرئي خورشيد مي تواند از ديواره ايجاد شده توسط گازهاي گلخانه اي عبور کند و به زمين برسد، اما نور مادون قرمزي که به خارج از زمين باز مي تابد، امکان عبور نمي يابد و به گرما تبديل مي شود. عبارت گازهاي گلخانه اي به ترکيبات کلروفلوروکربن CFC اطلاق مي شود. عمده ترين اين گازها عبارتند از دي اکسيد کربن، متان و دي اکسيد نيتروژن.
دکتر ويکتوريا جمالي، استاديار پيشين دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران، مي گويد: «گازهاي گلخانه اي گازهايي هستند كه در اثر مصرف سوخت هاي فسيلي در اتمسفر ذخيره مي شوند و اين ذخيره باعث مي شود كه انرژي در زمين حبس بشود و ايجاد گرمايي بكند كه شبيه گرماي موجود در گلخانه است. خيلي از فعاليت هايي كه انسان در سطح كره زمين انجام مي دهد باعث افزايش اين گازها مي شود و در نتيجه يكي از اثرات تراكم اين گازها صدمه ديدن لايه ازن است. »
اثر گلخانه اي جو، اثري است طبيعي که بدون آن دماي ميانگين زمين به منهاي ۱۵ درجه خواهد رسيد، در حاليکه به يمن وجود اثر نامبرده ميانگين متوسط دماي زمين، مثبت ۱۵ درجه است، دمايي که زندگي موجودات زنده را ميسر و وجود اکوسيستم هاي طبيعي را امکان پذير کرده است. اما با گسترش صنعت و انتشار بيش از حد گازهاي گلخانه اي اين اثر به ضد خود تبديل شده است.
ولي چه چيزي باعث شده است که اثر طبيعي حافظ انسان، بر ضد او به کار افتد؟ خانم جمالي که خود از پايه گذاران جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست ايران است، عقيده دارد: «کشورهايي كه صنعت در آن نقش زيادي دارد يا به عبارتي كشورهاي صنعتي در توليد اين گازها و افزايش گرماي كره زمين و اثراتي كه اين گرما بر روي همه لايه هاي زندگي انسان و جانداران دارد و صدمات فراواني كه به آن وارد مي آيد، بيشترين نقش را دارند. در طول قرن بيستم، در يك قرن صد ساله، ما فقط يك درجه افزايش دماي كره زمين را داشتيم، در صورتيكه تخمين مي زنند كه دماي زمين تا پايان قرن بيست و يكم به ميزان پنج تا شش درجه افزايش مي يابد و اين فقط در اثر فعاليت هاي انساني است كه در سطح كره زمين اتفاق مي افتد و با افزايش درجه حرارت، ما اثرات مخربي بر روي يخ هاي قطبي، جزاير كوچك ، در اقيانوس ها خواهيم داشت و شاهد از بين رفتن سيستم هاي زندگي خواهيم بود و مهاجريني كه به جمعيت اضافه مي شوند، بيماريهايي كه به وجود مي آيد، خشكسالي ها، سيل ها و بسياري اثراتي كه شايد خيلي از آنها هنوز در تصور ما نمي گنجد. »
وي مي افزايد: «حتي اگر اين درجه دماي زمين به ميزان دو تا سه درجه افزايش يابد، ما اين اثرات سوء را در كره زمين خواهيم داشت و كشورها بايد براي اينكه چنين اتفاقي نيافتد، چاره اي بياندشند و براي همين است كه در سال ۲۰۰۷ كه هم اكنون آن را سپري مي كنيم، چندين كنفرانس تغييرات جوي داشتيم كه يكي در فرانسه اتفاق افتاد، يكي در بلژيك برگزار شد، سومي را در تايلند داشتيم و در اواخر سال ۲۰۰۷ هم يك نشست ديگر در اسپانيا خواهيم داشت كه مصوبات اين اجلاس ها مثل قانون براي كشورها لازم الاجرا است، براي اينكه برنامه هايشان را بر اين اساس تنظيم بكنند كه كمترين صدمه را بزند و برنامه شان طوري باشد كه تا سال ۲۰۱۵ كه در آن ما اجلاس سران را در رابطه با محيط زيست داريم، دستاوردي داشته باشند كه بتوانند آن دستاورد را در آن اجلاس ارائه بدهند تا نشان بدهد، چقدر در رابطه با كاهش استفاده از سوخت هاي فسيلي و جايگزين كردن آن با انرژي هاي تجديد پذير موفق بوده اند.»
چندي است که موضوع کاهش انتشار گازها ي گلخانه اي در مباحث نشست هاي زيست محيطي آلمان و ديگر کشورهاي اروپايي جايگاه ويژه اي يافته است. بشر تنها چند سال فرصت دارد تا اين امر را عملي سازد و آيندگان را از عواقب مصيبت بار آن نجات دهد. اما آيا در کشوري مانند ايران نيز از اين ضرورت، آنقدرها که شايسته است، سخن به ميان مي آيد؟
دکتر ويکتوريا جمالي مي گويد: «ايران هم جزو آن كشورهايي است كه بيانيه توسعه هزاره را امضا كرده است، بنابراين ما متعهد هستيم كه در چارچوب توسعه هزاره حركت بكنيم و يكي از اهداف توسعه هزاره همين حفظ محيط زيست و توسعه پايدار است. ولي از طرفي ديگر ما كشور توليد كننده نفت و گاز هستيم كه خود نفت و توليدات نفتي يكي از آلوده سازهاي كره زمين هستند كه بايد جايگزين بشوند، از طرف ديگر ما كشوري هستيم كه امكانات استفاده از انرژي خورشيدي و بادي و حتي زمين گرمايي فراواني در اختيار داريم. سياست دولت بايد در راستاي جايگزيني اين انرژي ها باشد. به طورمثال توربين هاي بادي كه در اختيار ما هست اندك است و نمي تواند به صورت درصدي جايگزين شود و در برنامه ريزي ها قرار بگيرد كه دولت بتواند اعلام كند، چند درصد از انرژي هاي توليدي كشور به طور مثال انرژي هاي خورشيدي يا بادي هست. بايد اين امر در چشم انداز برنامه توسعه بيست ساله كه در نظر گرفته اند، ديده بشود كه ديده هم شده ولي صرف داشتن قانون مهم نيست، بلكه اجراي آن مهم است كه ما بتوانيم، اين موارد پيش بيني شده را به صورت اجرايي درآورده و عملياتي بكنيم.»
آلاينده هاي محيط زيست را بايد کاهش داد و اين مساله بايد براي مردم همه کشورها به ضرورتي بي چون و چرا تبديل شود. فعالان محيط زيست، چه وابسته و چه غير وابسته به دولت ، در اين عرصه، وظيفه اي خطير بر عهده دارند.
به عقيده ويکتوريا جمالي: «مهم ترين گامي که مي توان برداشت، فرهنگ سازي است. ما بايد فكر بكنيم كه جامعه ما احتياج به فرهنگ سازي دارد. سازمان هاي غيردولتي وظيفه دارند، مردم را آگاه بكنند و آن فرهنگ سازي لازم را در اقشار جامعه چه شهري و چه روستايي انجام بدهند، نقش آنها را پررنگ كنند و آنها را آگاه بكنند كه آنها مي توانند، چه كاري انجام بدهند تا در كاهش گازها ي گلخا نه اي و تغيير اقليم موثر باشند.»

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تعر ...

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تع ...

تعريف گلخانه گلخانه عبارت است از محلي كه در آن شرايط محيطي شامل دما ، نور و رطوبت ,قابل كنترل است . هدف از احداث آن پرورش محصولات در خارج از فصل ، صرف ...

مقدمه هر يک از گياهان براي داشتن رشد مطلوب نياز به شرايط خاصي از نظر شدت نور ، دماي روزانه ، دماي شبانه ، ميزان رطوبت نسبي هوا و رطوبت خاک دارند . برا ...

بشر همواره به دنبال حل مشکلاتي است که خود به وجود آورده است. يکي از اين مشکلات مهم که امروزه بيشتر محققان را به تفکر واداشته است، گرم شدن کره زمين مي ...

گازهاي گلخانه اي نامي آشنا براي اغلب ماست. اگر از ما بخواهند که نام يکي از اين گازها را بر زبان بياوريم، اين نام احتمالا دي اکسيد کربن خواهد بود. تقري ...

● مقدمه ▪ گرم شدن زمين اين پديده عبارتست از تغيير زمين در اثر فعاليتهاي بشري که با تغييرات طبيعي آن متفاوت است در طول ۱۰۰ سال گذشته کره زمين بطور غير ...

طي دهه آينده ، براثر انتشار گازهاي گلخانه اي درجه حرارت كره زمين در هر دهه ۳ ۰ درجه سانتيگرادافزايش مي يابد و ميانگين افزايش سطح آب درياها در هر دهه ط ...

دانلود نسخه PDF - گازهاي گلخانه اي