up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله گازهاي گلخانه اي PDF
QR code - گازهاي گلخانه اي

گازهاي گلخانه اي

تاثير فاضلاب بر افزايش گازهاي گلخانه اي

● مقدمه
▪ گرم شدن زمين
اين پديده عبارتست از تغيير زمين در اثر فعاليتهاي بشري که با تغييرات طبيعي آن متفاوت است در طول ۱۰۰ سال گذشته کره زمين بطور غير طبيعي ۴ ۰ درجه سانتيگراد گرمتر شده است.
که البته با توجه به افزايش ۵ ۱۲% توليد co۲ ارتباط مستقيمي بين اين دو مقوله احساس مي شود.با توجه به اين امر و حساسيت موضوع،کاهش توليد اين گونه گازها طي برنامه اي تحت عنوان تسهيلات جهاني زيست محيطيGEF (Global Envaironmental Facilities) در سازمان ملل متحد مد نظر قرار گرفت.
گازهاي گلخانه اي:
توليد و انتشار گازهاي گلخانه اي در اتمسفر کره زمين از پيامدهاي نامطلوب فعاليتهاي بشر در قرن بيستم است.
به مجموعه اي از گازها که مقداري از انرژي خورشيد را در جو نگه مي دارد و باعث گرم شدن جو زمين مي شوند گازهاي گلخانه اي گويند.
بخار آب(H۲O)،دي اکسيدکربن(CO۲)،دي اکسيد نيتروژن(N۲O)و متان(CH۴) از جمله مهمترين گازهاي گلخانه اي هستند.اگر اين گازها در جو نبود انرژي گرمائي خورشيد دوباره به جو بر مي گشت و به اين ترتيب هواي زمين ۳۳ درجه سانتيگراد مي شد.
▪ تاثير انسان بر توليد گازهاي گلخانه اي
پس ازانقلاب صنعتي و اختراع انواع ماشين آلات صنعتي انسانها با فعاليت ها يشان چهره زمين را تغيير دادند غلظت گازهاي گلخانه اي از ۲۷۰ واحد به ۳۶۷ واحد در ۲۰ سال اخير افزايش يافته است.
● تاثير گازهاي گلخانه اي بر انسان:
طبق آمار ارائه شده از سازمان ملل متحد هر ساله ۳ ميليون نفر بر اثر بيماري هايي همچون سرطان پوست و آب مرواريد که ناشي از آلودگي هوا است مي ميرند که اين آمار ۵% از کل مرگ و مير سالانه مردم دنياست.بنابر آمار سازمان ملل ۵۰ هزار گونه از موجودات زنده در حال نابودي هستند که بيش از ۱۰۰۰ برابر نرخ نابودي است.
خشکي مفرط،فرسايش،تخريب خاک،نابودي زمين کشاورزي،تغيير کامل در الگوي سنتي کشت و بالاخره پيشروي آب اقيانوس ها و دريا ها در خشکي و وقوع طوفان هاي مهيب تاثيرات مهمي است که بيشترين تخريب را در کشورهاي جهان سوم بر جا مي گذارد.
اغلب اين تاثيرات در نتيجه فعاليتهاي صنايعي نظير کارخانجات روغن نباتي،مواد پاک کننده،کنسرو سازي و... است.
از ميان انواع گازهاي گلخانه اي CO۲ بالاترين و بخار آب به جهت درصد بالايي که بخود اختصاص مي دهند.يعني حدود ۳۰% از کل گازهاي گلخانه اي مهمتر از بقيه هستند.
▪ دي اکسيد کربن(Co۲):
يک نيروگاه ۱۰۰۰ مگاواتي با سوخت مايع در فرآيند احتراق بطور متوسط ۱۵ تن گاز Co۲ در ساعت و معدل ۲ ۲ تن اکسيد ازت(Nox) و حدود ۱۰۵ کيلوگرم هيدروکربن هاي نيم سوخته وارد اتمسفر مي کند.
▪ بخار آب(H۲o):
در جو فوقاني بخار آب به واسطه تحريک در تشکيل ابرهاي قطبي که عامل کمک به آلاينده هايي نظير اکسيدهاي نيتروژن و هالو کربن ها در تخريب لايه ازون مي باشند.براي اين لايه مضر است.
برخي از دانشمندان معتقدند بخار آب در جو مياني (ترپوسفر ۱۶-۲ کيلومتري سطح)عامل اثر گاز گلخانه اي است.و برخي ديگر بخار آب در جو تحتاني را عامل اين اثر مي دانند.ولي اعتقاد عموم بر اين است که بخار آب کمترين تاثير را نسبت به تاثير گازهاي گلخانه اي حاصل از احتراق سوخت ها دارد.
▪ متان(CH۴):
متان حاصل فرآيند پوسيدگي است،عليرغم درصد کم آن در مقايسه با دي اکسيد کربن۱۰-۵ بربر مستعدتر از اين گاز در جذب حرارت مي باشد.متان در اتمسفر بطور سالانه ۱% افزايش مي يابد.که برابر ۲برابر درصد افزايش دي اکسيد کربن است.پتانسيل افزايش حرارت کره زمين توسط متان ۲۵-۳۵ برابر Co۲ است.گاز متان نتيجه فعاليتهاي شاليکاري،دفع زباله،سوختهاي بيومس،دامداري،تخليه گازهاي طبيعي در هنگام استخراج و حمل و نقل و استخراج ذغال سنگ و احتراق ناقص توليد مي شود و نشانه نا کارآمد بودن شرايط سوختن است.
۹۰%متان موجود در جو تحتاني در فعل و انفعالات شيميائي با Hydroxyl radicals نابود مي شود.اگر چه ميزان اين ماده در جو بسيار کم است.وليکن اصلي ترين عامل از بين برنده متان است.اين ماده در اثر تجزيه بخار آب و واکنش شيميائي بين بخار آب و ساير گازهاي موجود در جو توليد مي شود.کارآمد بودن شرايط احتراق در کاربردهاي صنعتي سرعت اين انتشار را بسيار پايين مي آورد.
در منابع احتراق کوچکتر سرعت انتشارمعمولاًبالاتر مي رود.بالاترين سرعت انتشار CH۴ ناشي از سوختن سوخت در مصارف خانگي است.
انتشار متان از منابع متحرک هم بسيار بالاست در خودروهايي که کنترل کننده انتشار متان ندارد.متان در مقدار زياد اما با سرعت آرام منتشر مي شود.
▪ دي اکسيد نيتروژن(N۲o):
از انواع موثر و غير مستقيم گازهاي گلخانه اي است که ۱۵۰ سال تا ۱۸۰ سال در جو باقي مي ماند.و بطور طبيعي تا جو فوقاني بالا رفته و باعث تخريب لايه ازون مي شود.درصد افزايش آن در سال ۲ ۰ تا ۳ ۰ درصد است و بيشتر در مناطق حاره توليد مي شود ولي بطور متوسط ۲% آن در اثر کودها و محصولات شيميايي و احتراق سوخت هاي فسيلي است.استفاده از کاتاليست ها براي کنترل انتشار اين گاز نقش موثر تري يافته.(استفاده از کودها براي براي رشد بهتر ذرت در توليد سوخت اتانول يکي از عمده ترين عوامل انتشار اکسيدهاي نيتروژن است.N۲o ناقص هم توليد مي شود.اين گاز به گاز خنده مشهور است.
▪ کلروفلوروکربن(CFC):
محصول فرآيند خنک سازي هوا براي وسايل مختلف است.اين گازها در سال ۵ ۰ درصد افزايش مييابد.و بين ۷۵ تا ۱۸۰ سال در اتمسفر باقي مي ماند.همچنين ۲۰۰۰۰ برابر مستعد تر از دي اکسيد کربن در جذب گرما هستند.ترکيبات CFC هر چند در محدوده تروپسفر بي اثرند ولي با ورود به استراتوسفر فعال شده و در نتيجه قادرند لايه ازون را نابود کنند.
● احتراق:
الف)منابع و فعاليت ها:
سيستم هاي توليد انرژي به شدت توسعه مي يابد و به يکي از اجزاي گسترده اقتصاد ملي تبديل مي شود.تهيه مجموعه اي از اطلاعات کامل در مورد کميت هاي مصرف شده از هر نوع سوخت در فعاليتهاي خاص از اهميت ويژه اي برخوردار است.
گازهاي گلخانه اي به واسطه توليد يک محصول خاص يا تغيير و تحول و جابجايي مواد اوليه و مصرف سوخت به محيط منتشر مي شود.
▪ منابع احتراق ثابت:
صنعت انرژي شامل فعاليت هايي مثل توليد الکتريسيته،پالايش نفت،استخراج انرژي به اشکال مختلف انتشار انرژي کارخانجاتي مثل کارخانجات شيميايي،خمير کاغذ و مواد چوبي،کارخانجات تهيه مواد غذايي،آشاميدني و دخانيات.فرآيند هاي تهيه محصولات آهن دار،استخراج فولاد وساير فلزات
▪ منابع احتراق سيار:
هواپيماي شخصي يا شهري،حمل و نقل جاده اي(ماشين)،کاميون هاي سبک . سنگين،اتوبوس ها،موتور سيکلت ها،خطوط ناوبري،خطوط آهن و ساير فعاليتهاي حمل و نقل مثل خطوط انتقال گاز انبارهاي بين المللي سوخت که شامل کشتيراني ،هواپيمائي
ب)مراحل مختلف انتشار
▪ انتشار Co۲:
ناشي از اکسيداسيون کربن در طي فرآيند احتراق سوخت هاست(در واقع طي شرايط احتراق حجم کربن در مجموع سوخت به Co۲ تبديل مي شود.البته احتراق ناقص باعث ايجاد Co۲ مي شود.کسر کوچکي از کربن به Co۲ تبديل مي شود و بخش اعظم به CH۴ و Co تبديل مي شود.
کربن در مولکولهايي به جزء Co۲ بطور اعم ۲برابر مي شود چون نهايتاً بصورت مولکول Co۲ تغيير مي يابد.بخش هايي از کربن نيز بصورت دوده و خاکستر به جا مي ماند.
در گازهاي طبيعي بطور کلي کمتر از ۱% از کربن بصورت غير قابل احتراق باقي مي ماند که اين بخش بصورت دوده در کوره ها و دودکش ها باقي مي ماند.
نفت در حدود ۵ ۱ % از اين سوخت بدون اينکه اکسيد شود مي سوزد.
ذغال سنگ مقداري از کربن هاي غير اکسيد شده که در ابتدا بصورت خاکستر توسط تکنولوژي هاي مختلف احتراق با کارايي بالا توليد مي شود.
انرژي گرما سازي بصورت بالقوه درون سوخت ها وجود دارد و وابسته به ترکيب شيميايي سوخت است.همينطور ارزش گرمازائي وابسته به حجم کربن موجود در سوخت است.
▪ ساير ترکيبات کربن دار:
به دليل احتراق ناقص ترکيبات هيدروکربني نسبت کوچکي از کربن بصورتCo ،CH۴ در مي آيد.همه اين اکسيدها سرانجام بصورت Co۲ ،CH۴ در مي آيد.همه اين اکسيدها سرانجام بصورت Co۲ وارد جو مي شوند.به علاوه احتراق باعث انتشار و N۲o و Nox موثر است.برخلاف Co۲ ارزيابي انتشار CH۴ ، N۲o ، Nox ،Co نيازمند اطلاعت دقيق مراحل مختلف است.
ترکيبات فرار غير متان:
مثل آلفين،آلدهيد و...محصولاتي از احتراق ناقص اند که از طريق منبع متحرک و مناطق مسکوني توليد مي شود.
● کشاورزي:
ترکيبات متان توليد شده توسط علف خواران بصورت يک محصول فرعي از تخمير روده اي آنها توليد مي شود.فرآيند گوارشي آنها بصورت زير است که کربوهيدرات ها به وسيله ميکروارگانيسم بصورت مولکول ساده شکسته مي شود.البته اين فرآيند براي جذب شدن و وارد شدن به گردش خون رخ مي دهد.اين فرآيند هم در حيوانات نشخوار کننده و غير نشخوار کننده که CH۴ توليد مي کنند اتفاق مي افتد.
حيوانات گزارش شده شامل گونه هاي زير است:
بز،شتر،اسب،قاطر،خر،ماکيان
CH۴ ،N۲o از تجزيه کودهاي شيميايي تحت اکسيژن کم با شرايط بي هوازي توليد مي شود.اين شرايط معمولاً زماني رخ مي دهد که تعداد زيادي از حيوانات در يک فضاي محدود نگهداري شود.
مثل مزرعه اي که محصولات لبني توليد مي کند.يا کشتارگاههاي گاوهاي گو.شتي و يا مزرعه پرورش ماکيان که کودهايي که بطور نمونه به آنها داده مي شود بصورت تالاب هاي بزرگي تبديل مي شود.
تجزيه بي هوازي مواد آلي در زمان جاري شدن سيل در زمين هاي شاليکاري متان توليد مي کند و به جو مي فرستد و اين انتشار بصورت حباب از سطح آب خارج مي شود.
[بزرگ‌نمايي تصوير]
عوامل اصلاح کننده خاک مثل کودهاي آلي بايد بصورت کاربردي و در صورت نياز مصرف شود.هرگونه انتشار N۲o از طريق استفاده از کودهاي نيتروژن دار در زمين هاي شاليکاري بايد کنترل شود.کودهاي شيميايي چه در کشورهاي بسيار پيشرفته و صنعتي و چه در کشورهاي در حال توسعه استفاده مي شود.و در اين ترديدي نيست که مصرف کود شيميايي در کشورهاي جهان سوم است.
انتشار CH۴،N۲o يا جابجايي آنها از زمين و خاکهاي کشاورزي به دليل برداشت محصول است.انتشار N۲o ممکن است هم به دليل استفاده از کودهاي آلي و هم از کودهاي غير آلي باشد.يا فعاليت تثبيت نيتروژن و يا بازگشت تفاله محصول به زمين.
انتشار گازهاي گلخانه اي که حاويCo۲ نيستند از سوزاندن محصول و بخشهاي ديگر فاضلاب کشاورزي بدست مي آيد.باقيمانده محصولات چوبي(باقيمانده محصولات غلات،برنج،گندم،ساقه ذرت)و باقيمانده محصولات سبز(بادام زميني و سويا)احتراق فاضلاب کشاورزي براي کسب انرژي در اين بخش محاسبه نمي شود و زير مجموعه اي از بخش احتراق است.
● تغييرات کاربريو جنگل داري(LUCF):
کاربري يعني فعاليتهايي که روي زمين هاي معمولي مثل جنگ،زمين هاي درو شده و علفزار انجام مي شود.
IPPC هيات دولتي بين المللي در تغييرات آب و هوائي
IPCC در راهنماي ۱۹۹۶ به منابع توليد گازهاي گلخانه اي هم در بخش انتشار و هم در بخش جابجايي اشاره دارد:
۱) تغيير کاربري سرزمين (پاکتراشي جنگل ها براي کشاورزي،تسطيح جنگل ها براي کشاورزي)
۲) ميزان بيومس موجود بر کل بيومس تاثير مي گذارد البته فقط در يک منطقه خاص (جنگل ها،درختان روستا)و ميزان کربن انباشته شده در خاک.
▪ کاربري زمين،تغيير کاربري زمين و جنگل داري(LULUCF)
اين بخش شامل انتشار و جابجايي گازهاي گلخانه اي در نتيجه کاربري هاي سرزمين است(شامل تغيير کاربريهايي مثل جنگل هاي طبيعي،جايگزين شده با جنگل هاي مصنوعي)و تغييرات کاربري هاي زمين شامل (تبديل علفزار به جنگل يا تبديل جنگل به جاي زمين زراعي)
▪ منابع توليد کنند
هر فرآيند يا فعاليتي که گازهاي گلخانه اي مثلCO۲ و CH۴ به داخل اتمسفر آزاد کند و يا تعريف ديگري داريم:
يک منبع کربني منبعي است که کربن را به جو وارد مي کند.اگر مقدار کربن روان شده به درون منبع مشخص باشدنتيجتاًهمان مقدار کم هم دوباره از منبع خارج و به محيط وارد مي شود.
● نشت کردن به درون محيط:
هر فرآيند يا مکانيسمي که گازهاي گلخانه اي را در محيط و اتمسفر جابجا کند.يک منبع معين مي تواند کربن جوي را ته نشين کنداگر در زمان معين و کوتاه جريان کربن بيشتري به درون آن وارد شود و در نتيجه به خارج آن منبع روان مي شود.
● فعاليت آماري
اطلاعات در مورد فعاليت انساني براي انتشار و جابجايي گازهاي گلخانه اي در يک دوره زماني معين جمع آوري مي شود.
● عوامل جابجايي
سرعت جابجايي گازهاي گلخانه اي که از جو باز پس گرفته و يا وارد آن مي شود توسط سيستم هاي زميني و تفکيک کننده که در بيومس به ويژه در خاک کار گذاشته مي شود.اندازه گيري مي شود.
▪ نقش بخش LUCF در افزايش گازهاي گلخانه اي:
تغييرات در کاربري سرزمين ها و مديريت آنها بر مقدار کربن در بيومس گياهي و خاک تاثير ميگذارد.سهم بخشIUCF در انتشار کربن در جهان در حدود GTC ۶ ۱ ارزيابي شده است(ساليانه).در دهه ۱۹۹۰ قطع درختان منبع اصلي تلقي مي شود براي انتشار CO۲.
▪ فاضلاب(جامدو مايع)
سيکل کربن و نيتروژن جهاني در بخش زايدات:
سيکل کربن ک
ربن بصورت بخشي از ترکيبات آلي و غير آلي مثل گازهاي گلخانه اي CO۲
CH۴
بصورت چرخه اي در اتمسفر اقيانوس ها و بخش قابل زيست کره زمين وجود دارد.
بزرگترين تبادل طبيعي بين اتمسفر و بخش قابل زيست کره زمين رخ مي دهد اما تاثير و نفوذ انسان باعث افزايش آن مي شود.مخصوصاً بعد از تحولات صنعتي گياهان CO۲ را از اتمسفر به واسطه مکانيسم فتوسنتز جذب مي کنند.
دي اکسيد کربن به وسيله تنفس مخلوقات به اتمسفر بازگردانده مي شود.CO۲ به وسيله سوختن سوختهاي فسيلي و تغييرات کاربري زمين نيز به محيط وارد مي شود.
مي توان گفت نقش فاضلاب در انتشار دي اکسيد کربن به واسطه سوزاندن زايدات محاسبه مي شود.فاضلاب گاهي CO۲ را بصورت يک محصول فرعي وارد محيط مي کند و يا از تجزيه هوازي از فاضلاب هاي انباشته شده در زمين توليد ي کند.
عملکرد فاضلاب هاي مايع شايد مسبب ۱۰% انتشار متان به جو مي باشد.
تقريباً ۱۰-۲۳% از متان آزاد شده به اتمسفر به دليل فرآيند هايي تکاملي انسان و بر خورد آن با طبيعت است.آزاد شدن متان در طبيعت بصورت يک محصول فرعي از سوي فاضلاب هاي انباشته شده در زمين است.
فاضلاب صنايعي مثل خمير کاغذ سازي،صنعت نوشابه سازي و ... مسئوليت توليد مقدار زيادي ازCH۴را به عهده دارد.
▪ چرخه نيتروژن
نيتروژن بصورت فراورده هاي آلي و غير آلي مثل گازهاي گلخانه اي N۲O است و سيکل آن بين اتمسفر اقيانوسها و بيوسفر مي باشد.
بيشترين تبادل نيتروژن بين اتمسفر و بيوسفر است.رفتارهاي انسان توليد نيتروژن را افزايش مي دهد(استفاده از سوختهاي فسيلي مخصوصاً موتورها يا فعاليتهاي کشاورزي)انتشار N۲O از فاضلاب هاي انساني يا سوزاندن زباله ها خيلي مهم تلقي نشده اند.
براي بخش هاي ذکر شده در بالا کمتر از ۱% سهم انتشار در نظر گرفته شده است.
▪ نقش فاضلاب(زايدات و زباله ها)
تغييرات ناشي از مديريت ضايعات و فاضلاب اساساً بطور عمده بر انتشار CH۴ تاثير مستقين دارد.سهم بخش فاضلاب در انتشار جهاني CH۴ در حدود ۹۰ ميليون تن در طول سال ارزيابي شده است.
در طول سال ۱۹۹۰ مديريت فاضلاب و زباله هاي جامد يک منبع مهم براي جلوگيري از انتشار CH۴ است.سهم ساير گازها در مجموع کوچکتر است که اين گازها شامل:CO۲،N۲۰و ترکيبات آلي فرار غير متاني است.
بخش فاضلاب اثر قابل توجهي بر انتشار CH۴ در سطح جهاني دارد البته به ويژه در کشورهاي در حال توسعه همينطور گازN۲O از اين دسته مستثني نيست.
بر اساس راهنماي ارائه شده توسط IPCC سه اصل مهم در تعيين نقش فاضلاب گاز گلخانه اي وجود دارد.
۱) مقدار جريان يافته CH۴ به اتمسفر بطور تقريبي برابر مجموع انتشار از بخش زايدات جامد،فاضلاب و فرآورده حاصل از سوزاندن زباله هاست.
۲) مقدار جريان يافتهN۲O به اتمسفر بطور تقريبي برابر مجموع انتشار گاز از فاضلاب و بخش سوزانده شده آن است.
۳) ميزان CO۲ مي تواند از روي تصفيه اوليه ارزيابي شود.
انتشار CH۴ از همه بخش هاي فاضلاب (جامد،مايع)وقتي سوزاندن زايدات جامد توليد مي شود.
N۲O بيشتر از بخش زايدات انساني توليد مي شود و بخشي از آن هم از سوزانيدن زايدات CO۲ فقط از سوزاندن زايدات توليد مي شود.
● انباشت زباله به روش فوکوکا
از آنجا که مراکز دفن زايدات جامد يکي از مهمترين منابع توليد گازهاي گلخانه اي مي بشند.به منظور کاهش توليد اين گازها از چيزي پيش طرحي تحت عنوان انباشت زباله به روش فوکوکا در جنوب غرب تهران به اجرا در آمده است.اين روش بر خلاف روشهاي سنتي و معمول دفع زباله که روشهاي بي هوازي هستند يک روش نيمه هوازي است که بمدت ۱۰ سال در شهرهاي مختلف ژاپن اجرا شده است.
از مزاياي اين طرح مي توان به موارد زير اشاره کرد:
۱) کاهش توليد و انتشار گاز متان به ميزان ۴۵%در مقايسه با روش بي هوازي به علت حضور اکسيژن
۲) کاهش حجم شيرابه
۳) اصلاح کيفي شيرابه توليدي
۴) بالا رفتن سرعت هضم بيولوژيکي به دليل وجود جريان هوا
۵) بهره دهي بالاي اقتصادي
▪ اساس روش فوکوکا
بررسي ها و تحقيقات در اين مورد از اوايل دهه ۱۹۶۰ نقش ميکروارگانيسم ها در خود پالايي لايه هاي دفن را روشن نموده است.هنگامي که لايه هاي دفن را روشن نموده است،هنگامي که زباله هاي جامد محتوي ترکيبات فساد پذيري (آلي)فرصت مناسبي جهت انحام فرآيند بيولوژيکي پيدا کنند،نتايج زير حاصل مي گردد:
۱) مقدار زيادي حرارت در داخل لايه هاي زباله ايجاد مي شود(اختلاف دما لايه ها به ۱۰۰ درجه سانتيگراد مي رسد).
۲) مجموعه اي از گازها از جمله دي اکسيد کربن و متان به عنوان گاز عمده توليد مي شود.
۳) يک پساب آلوده(شيرابه) توليد مي شود.
تجمع و تراکم گاز متان باعث انفجارات ناگهاني و آتش سوزي مي گردد.مقادير بيش از حد اين گاز نيز بسيار خطرناک مي باشد.از آنجا که پتانسيل افزايش حرارت کره زمين توسط گاز متان ۲۵تا۳۵ برابر گاز دي اکسيد کربن بايد در مراکز عمده توليد اينگونه گازها تمهيداتي جهت کاهش توليد و انتشار اين گاز انجام پذيرد.همچنين شيرابه توليد شده در جايگاههاي دفن زباله در صورتيکه در محيط زها شود،با نفوذ به داخل خاک و آبهاي زيرزميني و سطحي باعث آلودگي منابع آب شده بعضاً خسارت جبران ناپذيري را ببار مي آورد که شايد بارزترين مورد آن نفوذ شيرابه به رودخانه جاجرود در جاده آبعلي که باعث کشته شدن تعداد زيادي ماهي شد و تعادل زيست محيطي منطقه را به خطر انداخت.
روش فوکوکا بر پايه همرفت بنا شده است به اين معني که بخاطر ايجاد گرما در داخل لايه هاي زباله و وجود اکسيژن پديده همرفت ايجاد مي شود و تماس اکسيژن با زباله ها و جابجايي آن باعث کاهش توليد گاز متان و در عوض توليد بيشتر CO۲ و همچنين بهبود کيفيت شيرابه مي گردد.براي اين کار از شبکه لوله هاي عمودي و افقي استفاده مي شود.روش فوکوکا يک روش دفعي سطحي است و با استفاده از اين روش محل دفن از عمق به ارتفاع کشيده مي شود.
● آماده سازي محل دفن:
۱) تسطيح و شيب بندي
جهت آماده سازي زمين عمل تسطيح بندي انجام مي شود و براي ايجاد گراديان هيدروليکي مناسب جهت جريان يافتن شيرابه و آبهاي سطحي رها شده،شيب ۱% در دو جهت عمود بر هم ايجاد مي گردد.
۲) لايه بندي زمين
براي کاهش نفوذ پذيري خاک و ايجاد حائل براي جلوگيري از نفوذ شيرابه به عمق زمين يک لايه ۳۰ تا ۶۰ سانتيمتري از رس با دانه بندي ريز بر روي کف زمين ايجاد مي گردد.
۳) ايجاد زهکش آبهاي سطحي و حوضچه ويژه جمع آوري شيرابه
در ۴ ضلع زمين کانال هايي حفر مي شود،تا ضمن جلوگيري از نفوذ آبهاي سطحي به جايگاه ويژه دفن ،شيرابه را به حوضچه اي که در پايين دست شيب اصلي و در امتداد محور مرکزي زمين ايجاد شده است هدايت کند.
۴) ديواره سازي
عمليات نهايي ساخت ديواره در حواشي زمين استواين ديواره بمنظور استحکام و ثبات و با توجه به نوع خاک داراي شيبي ۱:۱ تا۳:۱ مي باشد.فشرده سازي لايه هاي خاک به کار برده شده در ساخت اين ديواره بسيار مهم است.بهتر است براي کاهش هزينه هاي حمل و نقل خاک جهت ديواره سازي،از خاک مازاد حاصل از عمليات تسطيح و حفاري کانال هاي زهکشي کناري استفاده شود.نقش عمده اين ديوار،ايجاد محدوده بسته براي تخليه زايدات و جلوگيري از پخش زايدات به محيط اطراف است.
● پايش زيست محيطي
براي کنترل صحيح و بهداشتي مراکز دفن لازم است سيستم از نقطه نظر کميت و کيفيت مواد زائد،شيرابه توليدي،کيفيت آبهاي زيرزميني و سطحي،گازهاي منتشره مورد کنترل و پايش مداوم قرار گيرد.
اين پايش ها عمدتاًجهت تعيين ميزان اثر سيستم دفن زباله در محيط زيست اطراف و تعيين استانداردي که سيستم بر اساس آن اجراء شده است،انجام مي پذيرد.اين کنترل ها عمدتاًمتناوب بوده و در کليه سيستم هاي دفن مشابه است.

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تعر ...

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تع ...

تعريف گلخانه گلخانه عبارت است از محلي كه در آن شرايط محيطي شامل دما ، نور و رطوبت ,قابل كنترل است . هدف از احداث آن پرورش محصولات در خارج از فصل ، صرف ...

مقدمه هر يک از گياهان براي داشتن رشد مطلوب نياز به شرايط خاصي از نظر شدت نور ، دماي روزانه ، دماي شبانه ، ميزان رطوبت نسبي هوا و رطوبت خاک دارند . برا ...

بشر همواره به دنبال حل مشکلاتي است که خود به وجود آورده است. يکي از اين مشکلات مهم که امروزه بيشتر محققان را به تفکر واداشته است، گرم شدن کره زمين مي ...

گازهاي گلخانه اي نامي آشنا براي اغلب ماست. اگر از ما بخواهند که نام يکي از اين گازها را بر زبان بياوريم، اين نام احتمالا دي اکسيد کربن خواهد بود. تقري ...

گازهاي گلخانه اي به گازهايي گفته مي شود که تراکمشان در جو، ديواره اي ايجاد مي کند که نقش آن مانند شيشه گلخانه ها است. انتشار بيش از حد گازهاي گلخانه ا ...

طي دهه آينده ، براثر انتشار گازهاي گلخانه اي درجه حرارت كره زمين در هر دهه ۳ ۰ درجه سانتيگرادافزايش مي يابد و ميانگين افزايش سطح آب درياها در هر دهه ط ...

دانلود نسخه PDF - گازهاي گلخانه اي