گازهاي گلخانه اي | افزايش گازهاي گلخانه اي,تاثير انسان بر توليد گازهاي گلخانه اي | PaperPdf.ir
up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله گازهاي گلخانه اي PDF
QR code - گازهاي گلخانه اي

گازهاي گلخانه اي

تاثير فاضلاب بر افزايش گازهاي گلخانه اي

● مقدمه
▪ گرم شدن زمين
اين پديده عبارتست از تغيير زمين در اثر فعاليتهاي بشري که با تغييرات طبيعي آن متفاوت است در طول ۱۰۰ سال گذشته کره زمين بطور غير طبيعي ۴ ۰ درجه سانتيگراد گرمتر شده است.
که البته با توجه به افزايش ۵ ۱۲% توليد co۲ ارتباط مستقيمي بين اين دو مقوله احساس مي شود.با توجه به اين امر و حساسيت موضوع،کاهش توليد اين گونه گازها طي برنامه اي تحت عنوان تسهيلات جهاني زيست محيطيGEF (Global Envaironmental Facilities) در سازمان ملل متحد مد نظر قرار گرفت.
گازهاي گلخانه اي:
توليد و انتشار گازهاي گلخانه اي در اتمسفر کره زمين از پيامدهاي نامطلوب فعاليتهاي بشر در قرن بيستم است.
به مجموعه اي از گازها که مقداري از انرژي خورشيد را در جو نگه مي دارد و باعث گرم شدن جو زمين مي شوند گازهاي گلخانه اي گويند.
بخار آب(H۲O)،دي اکسيدکربن(CO۲)،دي اکسيد نيتروژن(N۲O)و متان(CH۴) از جمله مهمترين گازهاي گلخانه اي هستند.اگر اين گازها در جو نبود انرژي گرمائي خورشيد دوباره به جو بر مي گشت و به اين ترتيب هواي زمين ۳۳ درجه سانتيگراد مي شد.
▪ تاثير انسان بر توليد گازهاي گلخانه اي
پس ازانقلاب صنعتي و اختراع انواع ماشين آلات صنعتي انسانها با فعاليت ها يشان چهره زمين را تغيير دادند غلظت گازهاي گلخانه اي از ۲۷۰ واحد به ۳۶۷ واحد در ۲۰ سال اخير افزايش يافته است.
● تاثير گازهاي گلخانه اي بر انسان:
طبق آمار ارائه ش ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تعر ...

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تع ...

تعريف گلخانه گلخانه عبارت است از محلي كه در آن شرايط محيطي شامل دما ، نور و رطوبت ,قابل كنترل است . هدف از احداث آن پرورش محصولات در خارج از فصل ، صرف ...

مقدمه هر يک از گياهان براي داشتن رشد مطلوب نياز به شرايط خاصي از نظر شدت نور ، دماي روزانه ، دماي شبانه ، ميزان رطوبت نسبي هوا و رطوبت خاک دارند . برا ...

بشر همواره به دنبال حل مشکلاتي است که خود به وجود آورده است. يکي از اين مشکلات مهم که امروزه بيشتر محققان را به تفکر واداشته است، گرم شدن کره زمين مي ...

گازهاي گلخانه اي نامي آشنا براي اغلب ماست. اگر از ما بخواهند که نام يکي از اين گازها را بر زبان بياوريم، اين نام احتمالا دي اکسيد کربن خواهد بود. تقري ...

گازهاي گلخانه اي به گازهايي گفته مي شود که تراکمشان در جو، ديواره اي ايجاد مي کند که نقش آن مانند شيشه گلخانه ها است. انتشار بيش از حد گازهاي گلخانه ا ...

طي دهه آينده ، براثر انتشار گازهاي گلخانه اي درجه حرارت كره زمين در هر دهه ۳ ۰ درجه سانتيگرادافزايش مي يابد و ميانگين افزايش سطح آب درياها در هر دهه ط ...