up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله کيفيت هوا PDF
QR code - کيفيت هوا

کيفيت هوا

استانداردهاي حفظ کيفيت هوا

حفظ کيفيت هوا عبارتي است که تمامي عمليات لازم را براي کنترل کيفيت اتمسفر توصيف مي‌کند.
مقررات کنترل و سياستهاي کنترلي ، مجوز قانوني جهت اجراي سياستهاي کنترل ابداعات جديد ، مربوط به گازهاي متصاعد شده در اتمسفر ، شبکه نظارت بر اتمسفر ، سيستم اطلاعات حفاظتي ، تاسيس سازماندهي نهادها ، سيستم مربوط به تجزيه و تحليل شکايات درباره آلودگي هوا و عمليات نمونه‌برداري از گازهاي خازج شونده از دودکش ، از جمله عناصر ضروري حفظ کيفيت هوا به شمار مي‌روند.
کيفيت هواي اتمسفر و استانداردهاي مربوط به گازهاي آزاد شده شامل استانداردهاي اول که متکي بر معيارهاي کيفيت هوا ، ايمني و حفظ سلامت جامعه را در دامنه‌اي گسترده رعايت نموده است در حالي که استانداردهاي ثانوي که آنها نيز متکي بر معيارهاي کيفيت هوا هستند جهت حفظ رفاه عموم از قبيل کارخانه‌ها ، حيوانات ، اموال و مواد پي‌ريزي شده‌اند. براي پايين آوردن آلودگي به کمتر از استانداردهاي کيفيت هواي اتمسفر ، استانداردهاي ملي مواد متصاعد شده با تکيه بر در دسترس بودن تکنولوژي کنترل وضع گرديدند.
● شاخصهاي کيفيت هوا
آژانس حفاظت محيط زيست ، شوراي کيفيت محيط زيست ، در توسعه شاخص استانداردهاي آلاينده (PSI) به منظور گردآوري عوامل پيچيده‌اي که مجموعا کيفيت هوا را بوجود مي‌آورند، با يکديگر همکاري کرده و اين شاخص اندازه‌ گيريهاي مربوط به هوا را براي ۵ معيار اصلي آلاينده‌ها از صفر تا ۵۰۰ درجه بندي مي‌نمايند. آلاينده‌هاي مربوط عبارتند از: منو اکسيد کربن ، دي اکسيد سولفور ، کل ذرات معلق اکسيد کننده‌هاي فتوشيميايي يا ازن و دي اکسيدکربن اگر غلظت هر يک از آلاينده اصلي بيش از مقدار پيش بيني شده براي کيفيت هوا در هر ايستگاه کنترل آلودگي باشد در آن روز معين ، کيفيت هوا درناحيه مورد نظر ناسالم است.
حتي اگر غلظت چهار آلاينده اصلي ديگر پايينتر از حد استاندارد ملي باشد. تنها هنگامي که اندازه گيري مربوط به همه پنج آلاينده‌ها داراي مقدار شاخص يا کمتر از مقداري که کمتر از نصف حد تعيين شده توسط استاندارد است باشد، اصطلاحا گفته مي‌شود که کيفيت هوا خوب است.
▪ اعمال استانداردها
اعمال استانداردهاي کيفيت هواي اتمسفر ، استانداردهاي آزاد شدن گازها براي صنايع جديد و ساکن موجود و استانداردهاي آزاد شدن موادي براي آلاينده‌هاي خطرناک وظيفه نهادهاي ايالتي شمرده مي‌شود. علاوه بر کنترل منابع ساکن موجود نهادهاي ايالتي کنترل آلودگي هوا نيز بايد به بررسي و مرور طرحهاي ارائه شده براي توالي منابع جديد ساکن بپردازند. نهادهاي ايالتي براي رفع مقررات ضروري طرح‌ريزي شده جمعيت جلوگيري از رسيدن غلظتهاي آلاينده‌ها در اتمسفر به حدودي که براي سلامت انسان خطرناک هستند، داراي اختيار و قدرت مي‌باشند.
در وهله اول که به آن مرحله هوشياري گفته مي‌شود. اولين مرحله کنترل آغاز مي‌شود. در مرحله هشدار بر عملکرد دستگاههاي خاکستر ساز و وسائط نقليه محدوديتهايي اعمال مي‌شوند. در مرحله سوم ، علاوه بر تعيين حد اضطراري بر اجاقهاي سرباز ، عملکرد خاکسترسازها ، واحدهاي صنعتي و اتومبيلها کنترلهاي شديد اعمال مي‌شود. نهادهاي ايالتي بايد به کنترل انتشار گازهاي آلاينده خطرناک بپردازد يعني آن دسته از آلاينده‌هايي که مي‌توانند در افزايش مرگ و مير يا شيوع بيماريهاي جدي ناتوان کننده برگشت ناپذير نقش داشته باشند.ايالتها بايد به رعايت استانداردهاي ملي مواد آزاد شده در اتمسفر ، وضع شده براي پنج ماده خطرناک (پنبه نسوز ، بريليم ، جيوه ، وينيل کلرايد و بنزن) ملزم باشند.
● منبع نشر آلاينده
عبارتست از روشن کردن منابع آلودگي هوا در يک ناحيه مشخص و تعريف انواع و مقدار آلودگي که اين منابع ممکن است بوجود آورند، نشر آلاينده‌ها ، تناوب ، تداوم و مقدار نسبي نشر آلودگي مربوط به هر منبع. پنج آلاينده صلي هوا که معمولا در يک منبع انتشار آلودگي در نظر گرفته مي‌شوند، عبارتند از: منو اکسيد کربن ، هيدروکربنها ، اکسيدهاي نيتروژن و اکسيدهاي گوگرد. با اين وجود اندازه گيري اکسيد کننده‌هاي فتوشيميايي (يا ازن) در شاخصهاي استاندارد آلاينده‌ها جايگزين اندازه گيري هيدروکربنها در بسياري از منابع نشر آلودگي شده است.
● منابع نشر آلودگي
▪ منابع نشر آلودگي عبارتند از:
حمل ونقل وسائط نقليه يا منابع متحرک احتراق
منابع ساکن احتراق
فرآيندهاي صنعتي
دفع مواد زايد جامد و فعاليتهاي متفرقه.
آگاهيهاي مربوط به کميت و کيفيت موارد مورد استفاده فرآيند شده سوخته شده در چهار گروه منبع را از طريق پرسشنامه‌ها ، تماس مستقيم با مديران ، اتاقهاي بازرگاني يا سازمانهاي تحقيقاتي ، مطبوعات و مجلات ، منابع اطلاعاتي ، آژانسهاي ايالتي و يا منابع مطلع مي‌توان بدست آورد. با جمع آوري اطلاعات از راههاي مذکور مي‌توان از اين آگاهيها با توجه به عامل نشر براي تعيين آلودگي در يک جامعه مشخص و همچنين براي محاسبه سرعت نشر آلاينده استفاده کرد.

● انواع هوازدگي هوازدگي را با توجه به نوع تغييراتي که در سنگ صورت مي گيرد به انواع مکانيکي و شيميايي تقسيم مي کنند. ▪ هوازدگي مکانيکي در هوازدگي مکاني ...

جابجايي: هنگامي که آب ها در داخل خاک به سمت پايين حرکت مي کنند، باعث انتقال شيميايي و مکانيکي مواد مي شوند. فرايند انتقال مواد بوسيله باد و باران، ذرا ...

هوازدگي به زبان ساده عبارت است از پاسخي که مواد سطح زمين در مقابل تغيير محيط از خود بروز مي‌دهند و شامل از هم پاشيدن سنگها و تجزيه آنها در سطح زمين و ...

از نظر بسياري از افراد، بزرگترين جاذبه يک پارک تفريحي ترن هوايي يا roller coaster آن است. عده اي آنرا ماشين جيغ مينامند و براي اين نامگذاري دليلي خوبي ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشين ها را در خيابان ديده ايد؟ چرا در روز روشن آسمان آبي را نمي بينيد؟ فوران دوده از کارخانجات صنعتي چه فوايدي دارد؟ ...

● ديد کلي همه ابرها ذرات آب يا کريستالهاي يخ را با خود حمل مي کنند، اما اين ذرات بسيار کوچکتر از آن هستند که به زمين ببارند. اگر ارتفاع ابرها بيشتر شو ...

اندازه گيري انرژي گرمايي است كه در خاك و هوا قابل سنجش مي باشد. ● آنومالي دمايي : در صورت مقايسه ميانگين درجه حرارت يك نقطه با ميانگين درجه حرارت تمام ...

دانلود نسخه PDF - کيفيت هوا