up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله کوپليمريزاسيون PDF
QR code - کوپليمريزاسيون

کوپليمريزاسيون

کوپليمرهاي دسته اي (Block Polymers)
اين کوپليمرها بوسيله پليمريزاسيون واحدهاي هموپليمر با جرم مولکولي کم بصورت دسته- دسته که با يکديگر واکنش داده و کوپليمر را تشکيل مي دهند، تهيه ميشوند. آرايش يک کوپليمر دستهاي متشکل از مونومرهاي B و A عبارتست از AAAA-BBB-AAAA….
کوپليمرهاي دسته اي را ميتوان با روشهاي مختلفي تهيه کرد. يکي از اين روشها با مکانيسم آنيوني انجام ميشود که در مرحله اول يک نوع از مونومرها بصورت آنيوني پليمر ميشوند و واکنش تا آنجا ادامه پيدا مي کند که مونومرها به مصرف برسند پس به پليمر زنده بدست آمده مونومر ديگر اضافه ميشود که اين مونومر نيز به زنجير اضافه ميگردد و قسمت دوم زنجير را بوجود ميآورد و اين فرآيند را ميتوان در صورت لزوم به هميتن ترتيب تکرار کرد. کوپليمرهاي دستهاي که از نظر تجارتي داراي اهميت هستند شامل کوپليمرهاي قسمتي فنيل اتن- بوتا- ۱و۳- دين ميباشند که از جمله لاستيک هاي گرمانرم بشمار ميروند.
کوپليمرهاي پيوندي (Graft Copolymers)
در اين کوپليمرها ، يک شاخه اصلي هموپليمر با تعدادي شاخه جانبي وجود دارد که هر شاخه جانبي ، هموپليمر مونومر ديگري مي باشد که روي شاخه اصلي پيوند زده شده است. آرايش يک کوپليمر پيوندي شامل مونومرهاي A بعنوان شاخه اصلي و مونومرهاي B بعنوان شاخه فرعي بصورت زير ميباشد:
AAAAAA
B B
B B
کوپليمرهاي پيوندي را ميتوان با آغاز کردن پليمريزاسيون مونومري مانند B بصورت راديکال آزاد در حضور هموپليمري از مونومر A تهيه کرد. راديکالهاي آزادي که بوجود مي آيند باعث برداشته شدنم اتمهايي در امتداد زنجير پلي (A) ميشوند. و به اين طريق محلهاي راديکالي را بر روي زنجير بوجود ميآورند که پس از اين محلها پلي (B) ميتواند رشد پيدا کند. نمونه اي از يک کوپليمر مهم صنعتي ، کوپليمري است که از حدود ۸۵ درصد کلريد پلي وينيل و ۱۵ درصد استات پلي وينيل تشکيل شده است و به عنوان ماده پايه در اکثر ثباتهاي وينيلي بکار ميرود. از ديگر کوپليمرهاي پيوندي که از اهميت صنعتي برخوردارند ميتوان پروپن نيتريل بوتا- ۱و۳ – دين و فنيل اتن را نام برد.

● هموپليمرها (homopolymers) ساده ترين انواع پليمرها ، هموپليمرها هستند که از زنجيره هاي پليمري متشکل از واحدهاي تکراري منفرد تشکيل شده اند. بدين معني ...

● هموپليمرها (homopolymers) ساده ترين انواع پليمرها ، هموپليمرها هستند که از زنجيره هاي پليمري متشکل از واحدهاي تکراري منفرد تشکيل شده‌اند. بدين معني ...

کوپليمريزاسيون عبارتست از پليمريزاسيون دو يا چند نوع مونومر و ايجاد مولکولهايي با بيش از يک نوع واحد ساختماني ، که آنها را کوپليمر مي‌نامند. فرمول عمو ...

دانلود نسخه PDF - کوپليمريزاسيون