up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله کوير ها PDF
QR code - کوير ها

کوير ها

کوير ها و کويرهاي ايران

کوير ها و کويرهاي ايران
توزيع کويرها
تمام موجودات زنده از جمله انسان براي بقاي خود ، به رطوبت نياز دارند. بنابراين جاي تعجب نيست که جمعيت مناطق خشک جهان پراکنده و ناچيز بوده و دانش ما از اين مناطق در بهترين صورت خود اندک باشد. با اين وجود ، کويرها و حواشي آنها تقريبا ۳ ۱ از سطح خشکيهاي زمين را دربر گرفتهاند و بر همين اساس نميتوانيم اهميت آنها را صرفا بر مبناي تراکم جمعيت بررسي کنيم.
اگر چه هنوز هم تعريفي عام پذير از کوير ارائه نشده است، اما حداقل ميتوانيم بگوييم که کوير بوسيله نبود رطوبت مشخص ميشود. اين امر ، به نوبه خود منجر به بروز تغييرات بسياري ميشود که از ميان آنها ميتوان محدوديت تعداد موجودات زنده کويري را نام برد. احتمال دارد که رطوبت اوليه بسيار اندکي وجود داشته باشد، يا ممکن است که رطوبت موجود بوسيله دماهاي بسيار بالا تبخير شده و يا اينکه توسط سرماي بسيار شديد ، به صورت يخ به دام افتاده باشد. کويرها ي واقع در مدارهاي پاييني و مياني به دو گروه کلي تقسيم ميشوند.
کويرها ي توپوگرافيک
اولين گروه ، آنهايي هستند که کويرها ي توپوگرافيک ( Topographic deserts) ناميده ميشوند. کمبود بارندگي در اينگونه کويرها ، يا ناشي از قرار گرفتن آنها در مرکز قارهها و به دور از اقيانوس است و يا همانطور که غالبا روي ميدهد، ناشي از وجود کوههايي بلند است که مانع از دستيابي بادهاي باران زا به اين مناطق ميشوند. تکلامکان (Takla Makan) در شمال فلات تبت ، و کشمير (Keshmir) در غرب کشور چين ، دو مثال از کويرها يي هستند که در دل تودههاي خشکي قارهاي واقع شدهاند.
از سوي ديگر ، شرايط آب و هوايي کويري بخشهاي بزرگي از ايالا نورا ، يوتا ، آريزونا و کلرادو ، ناشي از حضور رشته کوههاي سييرانوارا در ايالت کاليفرنيا است، که مانع از رسيدن بادهاي باران زايي ميشود که از اقيانوس آرام به سمت اين مناطق در حرکت ميباشند. منطقه کويري مشابه اما کوچکتري نيز بوسيله رشته کوههاي آند در غرب آرژانتين ، تشکيل شده است.
کويرها ي نيمه استوايي
گروه دوم که بسيار گسترده تر از کويرها ي توپوگرافيک هستند، کويرها ي نيمه استوايي ناميده ميشوند و در مناطقي بين ۵ تا ۳۰ درجه شمال و جنوب خط استوا قرار دارند. بهترين را توضيح منشا اينگونه کويرها ، استفاده از چرخش کلي اتمسفر زمين است. بدين ترتيب که هواي گرم شده در استوا ، بالا رفته و به طرف شمال و جنوب استوا تغيير مسير ميدهد. در حدود ۳۰ درجه شمالي و جنوبي استوا ، اين هوا شروع به گرد آمدن کرده و مناطق دايمي فشار بالاي اتمسفري را تشکيل ميدهد. هوا در اين مناطق ، که مناطق نيمه استوايي فشار بالا خوانده ميشوند، مجددا فرو مينشيند.
هوا به هنگام فرونشيني ، گرم ميشود و با گرماي هرچه بيشتر ، رطوبت بيشتري را در خود حفظ کرده و احتمال آزاد شدن رطوبت از طريق فرآيند تعريق ، کمتر ميشود. علاوه بر اين ، هوايي که در حال فرود آمدن و گرم شدن ميباشد معمولا صاف و بدون ابر است. بنابراين ، تاثير خورشيد در گرم کردن زمين و در نتيجه هوايي که با زمين در تماس هست، بيشتر ميباشد.
توزيع بادهاي کويري در سطح زمين
در سطح زمين ، هوايي که فرود آمده است، بطور جانبي حرکت کرده و از مناطق فشار بالا دور ميشود. در نزديکي قطب ، اين بادها به بادهاي غالب غرب وزان تبديل ميشوند. در نزديکي استوا نيز بادهاي بسامان شمال شرقي را در نيمکره شمالي ، و بادهاي بسامان جنوب شرقي را در نيمکره شمالي ، و بادهاي بسامان جنوب شرقي را در نيمکره جنوبي بوجود ميآورند.
اين بادهاي بسامان ، در محلهايي که گرمتر ميشوند شروع به وزيدن به سمت استوا ميکنند. آنها ، از زمين برخاسته و سرد ميشوند و در نتيجه رطوبت از دست ميدهند. نهايتا ، در بخشهاي بالايي اتمسفر ، مجددا به سمت شمال و جنوب و نيز به طرف مناطق نيمه استوايي فشار بالا تغيير مسير ميدهند، تا مسير طي شده را بار ديگر از نو آغاز کنند.
عمده ترين کويرهاي زمين
چرخش مداوم هوا ، کويرها ي بزرگ واقع در دو سوي خط استوا را بوجود آورده است. اين کويرها عبارتند از : کوير صحرا در شمال آفريقا ، کوير غربي در خاورميانه ، کوير ويکتوريا در استراليا ، کوير کالاهاري در جنوب غربي آفريقا و بوستوانا و کوير سونورا در شمال غربي مکزيک ، کوير جنوب آريزونا و کاليفرنيا ، کوير آتاکاما در کشورهاي پرو و شيلي ، و همچنين کويرها ي افغانستان ، بلوچستان و شمال غربي هندوستان.
بعضي از کويرها ي کوچکتر واقع در امتداد خطوط ساحلي استوايي ، بر اثر تاثير جريانهايي اقيانوسي واقع در مجاورت قارهها ، پديد آمدهاند. بدين ترتيب که باد ، از روي آب سرد اقيانوس به خشکي وزيده و در اينجا بطور ناگهاني با زمينهاي داغ استوايي برخورد ميکند. در نتيجه ، هوا گرم شده و توانايي نگهداري آب و رطوبت آن افزايش مييابد. نبود تعريق حاصله از اين وضعيت ، باعث پيدايش شرايط کويري ميگردد، درست همانند آنچه که در امتداد ساحل جنوبي پرو و شمال شيلي ديده ميشود. يعني در محلي که جريان سرد هامبولت ( Humboldt current) به طرف شمال و به سمت استوا حرکت ميکند.
کويرهاي ايران
بطور کلي مي توان کويرهاي ايران را براساس خصوصيات عمومي سطح آنها به ۷ گروه زير طبقه بندي نمود. البته اين طبقه بندي هميشه کاملا مشخص نيست و گاهي خصوصيات برخي از گروهها با هم همپوشي دارند. بطور کلي انواع A يعني کويرهاي رسي و E يا کويرهاي نمک و G يا کوير درياچه هاي دايمي کاملا مشخص هستند و مي توانند در گوشه هاي يک مثلث قرار گيرند. از طرف ديگر انواع B و F يعني کويرهاي رسي خيس و درياچه هاي موقت در طبقه بندي فوق، در حد واسط بين انواع A و G قرار دارند و نوع C يا کويرهاي رسي همراه با نمکزار بين A و E قرار دارد.
نوع D يا کويرهاي رسي خيس همراه با نمکزار مي تواند در مرکز مثلث قراربگيرد. براي انواع کويرهاي اختصاصي، مثل کويرهاي همراه با مخروط افکنه دلتايي، کويرهاي C خيس همراه با نمکزار ولي بدون صفحات رسي و يک کوير با يک درياچه دايمي و يک درياچه فصلي کنار گذارده شده اند. نوع D يا کويرهاي رسي خيس همراه با نمکزار مي تواند در مرکز مثلث قراربگيرد. براي انواع کويرهاي اختصاصي، مثل کويرهاي همراه با مخروط افکنه دلتايي، کويرهاي C خيس همراه با نمکزار ولي بدون صفحات رسي و يک کوير با يک درياچه دايمي و يک درياچه فصلي کنار گذارده شده اند.
الف) گروه A: کويرهاي رسي
به استثناي کوير سبزوار که مخروط افکنه دلتايي نيز دارد، بر روي سطح کويرهاي اين گروه غير از صفحات رسي هيچ نوع پوشش ديگري ديده نمي شود.
تعداد کويرهاي متعلق به اين گروه ۲۷ عدد است که برابر با ۴۵ درصد تعداد کل کويرها و ۱۴ درصد سطح کل کويرهاي ايران مي باشد. ۳۹ درصد سطح کل صفحات رسي کويرهاي ايران در اين گروه قرار گرفته است. سطح صفحات رسي در اين کويرها از ۳۵ تا ۲۱۰۳ کيلومتر مربع تغيير مي نمايد که مورد دوم آن متعلق به کوير سبزوار (۶) است.
اين گونه کويرها بيش از همه در شبکه داخلي ايران گسترش دارند چگونگي پيدايش اين گونه کويرها شبيه ساير کويرها است. مگر آنکه تکامل آنها بوسيله نمک بيشتر رسوبات و عمق آب زيرزميني آنها تغيير نمايد.
براي تشکيل يک کوير رسي به چاله بسته اي نياز است که از نظر هيدرولوژيکي ميزان تبخير آن دير يا زود زيادتر از ميزان هرزابهاي وارده به آن خواهد شد. ممکن است اين نوع کويرها بستر يک درياچه قديمي و يا باطلاق فصلي باشند که سطح آنها بصورت موسمي حاوي قشر نازکي از آب باشد که رسوبات ريز مخروط افکنه آبرفتي را نيز با خود حمل مي کند. البته هميشه تميز بين اين دو نوع تکامل، بخصوص وقتي رسوبات آن يکدست نبوده و بطور ضعيفي تفکيک شده باشند آسان نيست. به استثناي کويرهاي نيريز و شيراز (۵۹ و ۶۰) که اطراف آنها را نوار سا حلي تکامل يافته اي فرا گرفته است، در اطراف کويرهاي ايران چنين آثاري ديده نمي شود. بنابراين مي توان تصور نمود که سطح کويرهاي داخلي ايران را در دوره هاي مرطوب گذشته، فقط آب کم عميقي فراگرفته بوده است. در نتيجه چنين به نظر مي رسد که کويرهاي رسي بر اثر تجمع لايه هاي نازک از مواد ريز فصلي رشد نموده اند و وجود لايه هاي درشت تر در اين رسوبات نشان دهنده طغيانهاي غيرعادي بر روي اين صفحات است. پس از تشکيل، کويرهاي رسي ممکن است براثر تغيير شرايط هيدرولوژيکي، بر اثر تغيير شرايط جوي، و يا تغيير شکل چاله، تغيير يابند مثلا تشکيل صفحات باد کرده بر روي آنها و يا توسعه گياهان فرآتيک بر روي بعضي نقاط آن و بالاخره تشکيل کپه هايي از گياهان فرآتيک بر اثر بالا آمدن سطح آب زيرزميني بر روي اين صفحات، در حالي که پايين رفتن سطح آب زيرزميني موجب سخت شدن بيشتر صفحات رسي مي گردد. ايجاد حرکات تکتونيک بر روي اين صفحات و يا جريان هرز آبهاي سطحي بر روي اين نوع کويرها (مانند کوير سبزوار ۶ ) مي تواند موجب تشکيل بريدگيهايي بر روي سطح آنها بشود. تغييرات ديگر سطحي در بخشهاي قبل مورد بحث قرار گرفته است.
ب) گروه B: کويرهاي رسي خيس
کويرهاي اين گروه داراي صفحات رسي و حوزه خيس هستند. در واقع مواد تشکيل دهنده اين کويرها با کويرهاي رسي شبيه است، با اين تفاوت که سطح قسمتي از آن (حوزه خيس) پايين تر از سطح آب زيرزميني تابستانه است. تعداد کويرهاي اين گروه پنج عدد است که ۸ درصد سطح اين کويرها و يا دو درصد سطح کل کويرهاي ايران را شامل مي شود. وسعت سطح آنها بين ۱۷۰ تا ۴۲۵ کيلومتر مربع در تغيير است که مورد دوم آن به سطح کوير شمال غربي سيرجان تعلق دارد (کوير ۵۸).
نوار خيس موجود بر روي سه کوير آن ( کويرهاي سياه کوه، کوير شمال غربي زرين و کوير ميدان گل ۹ ۴۲ ۵۸) در مجاورت مخروط افکنه آبرفتي قرار دارد و در دو مورد کوير ديگر ( کويرهاي گنوگون و کوير شمال شرقي زرين ۴۱ و ۴۳) نوار خيس حد مياني صفحات رسي قرار گرفته است. کويرهاي پنجگانه فوق الذکر قسمتي از سه آبخيز داخلي ايران را که از نظر شرايط جوي مناسبتر از آبخيزهاي جنوب شرقي است پوشانده اند .
در مورد ۴ کوير از کويرهاي پنجگانه فوق الذکر (۹ و ۴۲ و ۴۳ و ۵۸) شواهد موروفولوژيکي نشان مي دهد که حوزه خيس آنها در سالهاي اخير وسعت بيشتري يافته اند و در يکي از آنها (۹) شواهد لايه بندي نيز نظريه فوق را تاييد مي نمايد. همه اين ارقام نشان دهنده آن است که کويرهاي رسي خيس از کويرهاي رسي و بر اثر بالا آمدن سطح آب زيرزميني در سالهاي اخير بوجود آمده اند.
ج) گروه C: کويرهاي رسي همراه با نمکزار
بطوري که از عنوان فوق نيز بر مي آيد، سطح اين کويرها از صفحات رسي و نمکزار پوشيده شده است و کوير ميدان لوار (۵۴) از جمله اين کويرها است. تعداد اين کويرها در مجموع ۷ عدد مي باشد که ۱۲ درصد تعداد کل کويرها است و سطح آنها برابر با ده درصد سطح کل کويرهاي ايران مي باشد. وسعت سطح کويرهاي اين گروه بين ۱۶۲۵ – ۱۱۵ کيلومتر مربع در تغيير است.
در کويرهاي کف و ميدان لودار (۱۴ و ۵۴)، موقعيت نمکزار، حاشيه اي است، در حالي که در پنج کوير ديگر يعني کويرهاي اردستان – شمال شرقي – عقدا – بافق – سيرجان (۳۰ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۵۶) داراي موقعيتي مرکزي است. به استثناي کوير کف (۲۴) که در حد مرزي ايران و افغانستان قرار گرفته است، ساير کويرهاي اين گروه در آبخيزهاي يزد و اصفهان قرار دارند و همه اين کويرها از نظر ميزان بارندگي ساليانه و هرز ابهاي سطحي نسبت به بيشتر کويرهاي سيستم زهکشي داخلي ايران وضع بهتري دارند.
کويرهاي رسي همراه با نمکزار عموما در چاله و آبخيزهايي قرار دارند که داراي سنگهاي دوره ميوسن و بدون شک تبخيري هستند. همه کويرهاي آبخيز يزد، ( کويرهاي شماره ۴۰ و ۴۴ و ۴۵) نمکزارهايي دارند که در سالهاي اخير اطراف آنها را بطور موضعي نوار سفيدي از نمک تازه فرا گرفته است. تشکيل وسيع اين پوشش، بر روي عکسهاي هوايي و در بررسي صحرايي کويرهاي شماره ۴۰ و ۴۵ نشان مي دهد که در سالهاي اخير نمک موجود در صفحات بلندتر که در گذشته به علت بالا بودن سطح آب زيرزميني و يا طغيان هرز آبهاي شور تشکيل شده بوده است، شسته شده و به مناطق پس تر انتقال يافته است. جريان چشمه ها بر روي کوير قديمي کف (۱۴) و تشکيل حفره هاي کارستي محدود بر روي نمکزار آن و شور شدن سطح صفحات رسي کوير سيرجان (۵۶)، همه نشان دهنده آن است که سطح آب زيرزميني در هر دو کوير فوق در سالهاي اخير بالا آمده است.
تمام اين مشاهدات نشان مي دهد که در سالهاي اخير در اين کويرها، به دنبال يک دوره خشک، ميزان هرز آبهاي سطحي افزايش يافته و سطح آب زيرزميني آنها بالا آمده است. چنين به نظر مي رسد که کويرهاي رسي همراه با نمکزار، حد واسطي بين کويرهاي رسي و کويرهاي نمک هستند و در درجه اول بوسيله موقعيت سنگهاي دوره ميوسن کنترل مي گردند. سنگهاي تبخيري دوره ميوسن و قشر نمکي در آبخيز يزد به طرف جنوب کاهش مي يابد. در عين حال لازم است يادآور شويم که آب زيرزميني که در بعضي نقاط سطح کوير (۴۰) را قطع مي کند، در کوير شماره ۴۹ در عمق بيست متري قرار گرفته است. بدين جهت اگر نمکي هم در رسوبات کوير (۴۹) وجود مي داشت،بايد شسته شده باشد.

صحراي آفريقاي جنوبي اين منطقه صحرايي خارج از مناطق استوايي و در جاهاي خشک با فشار هواي بالا ، تشکيل مي شود و آفريقاي جنوبي را مي پوشلند . وسعت اين صحر ...

کوير منطقه‌اي است با گياهان بسيار ناچيز که جمعيت کمي را در بر مي‌گيرد. اين مناطق الزاما گرم و خشک نيستند، زيرا مناطق يخچالي نيز به عنوان کوير محسوب مي ...

بيابان زايي سوّمين چالش پيش روي بشر در هزاره ي سوّم لقب گرفته و به جرأت مي توان ادعا کرد که بيش از هر عامل مستقّلِ مخرّب و کاهنده ي ديگري، مقبول ترين ...

تمام موجودات زنده از جمله انسان براي بقاي خود ، به رطوبت نياز دارند. بنابراين جاي تعجب نيست که جمعيت مناطق خشک جهان پراکنده و ناچيز بوده و دانش ما از ...

مقدمه تمام موجودات زنده از جمله انسان براي بقاي خود ، به رطوبت نياز دارند. بنابراين جاي تعجب نيست که جمعيت مناطق خشک جهان پراکنده و ناچيز بوده و دانش ...

اجازه مي خواهم از تشريح عوامل بيابان زايي نظير بوته کني، چراي مفرط و خارج از فصل دام در مراتع ، تبديل مراتع به ديمزار، برداشت بي رويه آب از سفره هاي آ ...

کوير صحرا در ناحيه وسيعي از شمال آفريقا از سواحل درياي سرخ تا کرانه هاي اقيانوس آتلانتيک گسترده شده است. مرزهاي اين کوير به رشته کوه هاي اطلس،درياي مد ...

● تاريخچه آب ماده اي است که حيات بدون آن ميسر نيست. بشر در دوره نو سنگي سعي در مهار آب داشته است و بر روي الواحي که از ۴ هزار سال قبل از ميلاد از سومر ...

دانلود نسخه PDF - کوير ها