up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله کوسه ماهي PDF
QR code - کوسه ماهي

کوسه ماهي

سلطان دريا

«کوسه ماهي»، يکي از خطرناک ترين آبزيان است که با توجه به بزرگي جثه، بعضي از آنها مثل «کوسه» يا «کولي کر» (car Kooly)، صيد آن با تهور بسيار و خطرات بي شمار همراه بوده و با سختي و دلهره انجام مي گيرد.
بزرگ ترين و تنومندترين نوع کوسه را، «کولي کر» يا «کولي گو» (گاو)، يعني تنومند و بسيار بزرگ مي نامند. شکار «کولي گو» يا «کولي کر»، از تماشايي ترين صيدها و در عين حال يکي از انواع خطرناک شکار کوسه محسوب مي شود. کوسه ها براي انسان نافع و سودمند مي باشند و صيادان براي شکار آنها و استفاده از گوشت، روغن، جگر و باله پشت آنها، تلاش بسيار مي کنند و بقيه بدن حيوان در صورت صيد فقط به درد کود براي درختان و غذاي دام و طيور مي خورد.
براي صيد کوسه از قلاب هاي مخصوص و تورماهيگيري استفاده مي شود. در کشورهاي اروپايي و خاوردور، شعاع هاي باله کوسه را درمي آورند و در تهيه «سوپ باله» از آن استفاده مي نمايند و نيز از باله هاي شناي کوسه يک نوع چسب بسيار عالي تهيه مي کنند.
در بين کوسه ها چند نوع وجود دارند که به آدم خوار معروف مي باشند و به محض ديدن انسان در آب به او حمله مي کنند. اين نوع کوسه ها را «کوسه سفيد»، «کوسه آبي»، «کوسه ببري» و «کوسه پلنگي» مي نامند که از انواع بسيار خطرناک هستند. کوسه ها با وجود اينکه در طبقه ماهي ها رده بندي شده اند، اما از لحاظ استخوان بندي با ماهي ها تفاوت دارند، چون برخلاف ماهي داراي استخوان نيستند و اگر بخواهيم آن را به عضوي از بدن انسان تشبيه کنيم، بايد بگوييم که غضروفي و شبيه به قسمت بيروني گوش انسان است.
کوسه هايي که آدم خوار هستند، معمولا در نزديکي ساحل به آدم ها حمله ور مي شوند و با تيغ هاي پشت چنان ضربه اي به دست يا پا يا حتي به تنه آدم وارد مي کنند که بلافاصله دست يا پا يا تنه انسان به کلي قطع مي گردد.
در سواحلي چون خليج فارس، اين نوع کوسه ها به «کولي گرگ» معروف هستند. کوسه هايي وجود دارند به نام «بمبک» که اين نوع کوسه، مانند حيوان تخم نمي گذارد تا بچه بياورد، يعني برخلاف ماهيان ديگر و اغلب مشاهده گرديده که بمبک بزرگ را چون شکم شکافتند بچه در شکم آن يافته اند. «کوسه ماهي» در آب بسيار سريع شنا مي کند و ضمنا شنا کردنش آرام است، بطوريکه با وجود عظمت جثه اش موج و حرکتي غيرعادي در آب دريا ايجاد نمي کند، از اين جهت خطر بيشتر است چون بطور ناگهاني، شناگران را در دريا غافلگير مي کند.
«قرش لخم»، «اره ماهي»، «ماهي کوسه» و«کوسه ماهي»، نوعي ماهي بزرگ جثه است که در رودها و درياها پيدا مي شود، رنگش قهوه اي و درازاي بدنش به ۶متر مي رسد، يک نوع از آن دندان هاي تيز اره مانند دارد و به انسان حمله مي کند و دست و پا و ساير اعضاي بدن انسان را قطع ميکند و مي خورد وماهي هاي ديگر را هم شکار مي کند. گونه اي از ماهي هاي کوسه در خليج فارس وجود دارند که حداکثر طول آن ها بين ۱ ۵تا۲ متر است، ولي داراي جثه اي سنگين و بسيار درنده است.
● انواعي از کوسه ماهي
کوسه کر:
کوسه عظيم الجثه کر، به کولي کر يا کولي گو، معروف است و از بزرگ ترين آبزيان مي باشد. طول اين کوسه به ۲۲متر و ارتفاع آن به ۵متر و وزن متوسط آن به چندين تن و فاصله بين دو چشم حيوان، به ۳ متر هم مي رسد. چون کوسه کر نسبت به اتفاقات اطرافش بي تفاوت است و از صداي موتور لنج ها فرار نمي کند به «کوسه کر» معروف شده است. به «کوسه کر » معروف شده است. کوسه کر، با آن بدن بزرگ از حيوانات ريزي به نام «فلفل»، «دال »، «گروز» و بالاخره از ميان «روبيان يا ميگو » نيز تغذيه مي کند.
«فلفل»، يک نوع حيوان درياي ريز و دراز است که شکل رشته را دارد و بدون استخوان و نرم است. «دال»، يک حيوان خطرناک زهردار دريايي، به اندازه يک انار معمولي با ريشه هاي بسيار است. «گروز»، يک جانور قرمز رنگ به اندازه يک بادام معمولي با ريشه هاي بسيار است. کوسه به غير از قلب و اطراف روده ها و گردن، در ساير قسمت هاي بدن، اصلا خون ندارد و تمام بدنش رگ و پي است. پوست بدن کوسه کر، به طرف دم صاف است، ولي جهت پوست از دم به طرف سر مثل اره است.
▪ کولي بيلي:
طول آن بيش از يک متر نيست و هميشه به کنار دريا مي آيد و در حالي که دو باله خود را تکان مي دهد سرش را زير شن و خاک ساحل مي کند. از اين جهت به کولي بيلي، معروف شده است. گوشتش به درد کاري نمي خورد.
▪ کولي سياف:
به نام کولي شمشيري و کولي اره هم شناخته شده است، زيرا در جلو سرش يک اره دو سر بسيار تيز و برنده و خطرناک به طول حدود دو متر وجود دارد و به هر چيزي و هر کجا برسد و بزند آن را ارهمي کند و از هم مي درد. طول اين کوسه با اره اش معمولا در حدود ۶تا۸ متر است.
▪ کولي گرگ:
از خطرناک ترين کوسه هاي دريا است و عموم دريانوردان از اين کولي وحشت دارند. کولي گرگ بدني آبي رنگ دارد و دهانش تا يک متر باز مي شود و يک آدم رابه خوبي مي تواند ببلعد. از نوع کولي گرگ بيشتر در درياي سلامه يافت مي شود و خوشبختانه در آب هاي ايران کمتر رفت و آمد مي کند. کولي گرگ وقتي به صيادان ماهي برمي خورد، تور و قلاب آن ها را پاره مي کند و مرتبا در اطراف و زير لنج حرکت مي نمايند.
▪ کولي گربه:
وزن کولي گربه تا ۲۰ کيلو هم مي رسد و بدنش مانند گربه نرم و انعطاف پذير است. براي صياد خطري ندارد و معروف است که بي عرضه ترين نوع کولي است و قدرت دفاع از خود را ندارد. تند و سريع هم مي تواند شنا کند و صياد براحتي مي تواند دمش را بگيرد و از آب بيرون بياورد. گوشت اين کوسه را خشک کرده و به عنوان کود، از آن استفاده مي کنند. کولي گربه در خارج آب در هواي مناسب، دو تا سه روز هم مي تواند زنده بماند.
▪ کولي سياه گوش يا کولي سومک:
در دو طرف سرش دو گوش کوچک دارد که به همين مناسبت به سياه گوش معروف شده است. گوشت کولي سياه گوش را مي خورند و معتقد هستند که خاصيت دارويي دارد و هرکس دست و پايش را باد بگيرد و ورم شکم داشته باشد، گوشت اين نوع کوسه را بخورد بهبود مي يابد. همچنين روغنش را به بدن مي مالند و مي گويند که مفيد است.
▪ کولي نمراني:
صيادان مي گويند; کولي نمراني در حقيقت سگ دريا است و همه را مي گيرد و آدم را مي خورد.
▪ کولي سوار:
بدن کولي سوار دراز است، باله پشت کولي سوار هم به فروش مي رسد و قيمت دارد ولي مطابق ارزش و قيمت باله پشت کوسه سياف نمي باشد و از آن کم بها»تر است از اين جهت به کوسه (سوار) يا دست دوم، معروف شده است.
▪ کولي شيردندان:
اين کوسه، شش رديف دندان در دهان دارد، و با وجود داشتن اين دندانها از خطرناک ترين کوسه ها به شمارمي رود.
▪ انواع ديگر کوسه ها: کولي کر، کولي بناتي، کولي سرگرد، کولي سرخ، لم لم، کولي ناوي، کولي سهره سرخ، تولي پنگ سر، کولي جنازه، کولي مشما، کولي کراگري، کولي بلند، کولي گرسه، کولي بودوين، کولي بي دندان، کولي شارو و کولي چشم زير. (گوشت اکثر اين کوسه ها را خشک کرده و به عنوان کود از آن ها استفاده مي کنند.)
● تهيه کود و دارو از کوسه
از باله و دم داروهايي مي سازند که براي انسان مفيد است، عده اي از مردم بندر گنک، کارشان خشک کردن کوسه است و باله و دم اين حيوان درنده را جمع مي کنند و به مردم، مخصوصا مردم هندوستان مي فروشند.
● سيفه يا روغن کوسه
بزرگ ترين بهره اي که مي توان از کوسه برد، تهيه روغن از جگر اين حيوان است. روغن کوسه نيز به سهم خود داراي فوايد قابل توجهي است از روغن جگر کوسه که معمولا بين ۶۰۰تا۱۰۰۰ کيلو وزن دارد، سيفه يا روغن مي گيرند و آن را براي استحکام قايق ها و موتور لنج ها به بدنه آن ها مي مالندو دوام قايق ها و موتور لنج ها را تا چندين برابر، اضافه مي نمايد و عمر آن ها را افزايش مي دهد، به طوري که چوب لنج ها سال ها در آب شور دريا مقاومت کرده و پوسيده نمي شود. روغن کوسه علاوه بر استحکامي که به چوب لنج ها مي بخشد، ظاهرآن ها را قشنگ و زيبا نيز مي کند و بر جلوه کشتي هايي که به روغن کوسه آغشته شده اند، صدچندان مي افزايد.

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

کوسه يکي از آبزيان نسبتاً بزرگ است.اقيانوس ها ۷۰ درصد از سطح زمين را پوشش و بيش از ۲۰ هزار گونه از ماهي ها را در خود جاي داده اند که از اين تعداد نزدي ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

افرادي که با قطار به سمت انديمشک سفر مي کنند شايد خبر نداشته باشند که در نزديکي آنها غارنشين کوري در زير زمين براي زنده ماندن و حفظ بقاي نسل خود با نا ...

▪ کرمهاي شيشه اي در فصل زمستان در بسياري از درياچه ها و استخرها مي توان با يک توري دستي مقدار زيادي کرمهاي شفاف که به آنها کرم شيشه اي مي گويند، صيد ن ...

گلاس فيش يا ماهيان شيشه اي متعلق به خانواده Chandidae يا Ambassidae شامل همه ماهياني است که داراي بدن شفاف مي باشند . آنها بومي آسيا به خصوص پاکستان ، ...

لاک پشت هاي پشت چرمي ميليون ها سال است که در زمين زندگي مي کنند و در عين حال خالق يکي از ديدني ترين چرخه هاي زيستي هستند. لاک پشت پشت چرمي، گونه جانور ...

دانلود نسخه PDF - کوسه ماهي