up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله کوسه ماهي PDF
QR code - کوسه ماهي

کوسه ماهي

کوسه ماهي يکي از خطرناک ترين آب زيان است که با توجه به بزرگي جثه ي بعضي از آنها مثل : کوسه يا کولي کر (Kooly car) ، صيد آن با تهور بسيار و خطرات بي شمار همراه بوده و به سختي و دلهره انجام مي گيرد .
بزرگ ترين وتنومندترين نوع کوسه ،کولرکر، يا کولي گو (گاو ) ،يعني تنومند و بسيار بزرگ مي نامند. شکار کولي گو ، يا کولي کر ، از تماشايي ترين صيدها و در عين حال يکي از انواع خطرناک شکار کوسه است .
کوسه ها براي انسان نافع و سودمند مي باشند و صيادان براي شکار آنها و استفاده از گوشت و روغن جگر و باله پشت آن ها ، تلاش بسيار مي کنند و بقيه ي بدن حيوان در صورت صيد فقط به درد کود براي درختان و غذاي دام و طيور مي خورد . براي صيد کوسه از قلاب هاي مخصوص و تورماهيگيري استفاده مي شود ، در کشورهاي اروپايي و خاور دور ، شعاع هاي باله ي کوسه را در مي آورند و در تهيه سوپ باله ، از آن استفاده مي نمايند و نيز از باله هاي شناي کوسه يک نوع چسب بسيار عالي تهيه مي کنند .
در بين کوسه ها چند نوع وجود دارند که به آدم خوار معروف مي باشند و به محض ديدن انسان در آب به او حمله مي کنند ، اين نوع کوسه ها را « کوسه سفيد » و « کوسه آبي » و « کوسه ببري » و « کوسه ي پلنگي » مي نامند که از انواع بسيار خطرناک هستند . کوسه ها به وجود اين که در طبقه ماهي ها رده بندي شده اند ، از لحاظ استخوان بندي با ماهي تفاوت دارند ، چون برخلاف ماهي داراي استخوان نيستند و اگر بخواهيم آن را به عضوي از بدن انسان تشبيه کنيم ، بايد بگوييم که غضروفي و شبيه به قسمت بيروني گوش انسان است .
کوسه هايي که آدم خوار هستند ، معمولاً در نزديکي ساحل به آدم ها حمله ور شوند و با تيغ هاي پشت چنان ضربه اي به دست يا پا يا حتي به تنه ي آدم وارد مي کنند که بلافاصله دست يا پا يا تنه ي انسان به کلي قطع مي گردد . در سواحلي چون خليج فارس ، اين انواع کوسه ها به « کولي گرگ » معروف هستند . کوسه هايي وجود دارند به نام بُمبک که اين نوع کوسه ، مانند حيوان تخم نمي گذارد تا بچه بياورد ، يعني برخلاف ماهيان ديگر ، و اغلب مشاهده گرديده که بمبک بزرگ را چون شکم شکافتند بچه در شکم آن يافته اند و در شکم آن بچه ، باز بچه ي ديگر موجود و آن بچه ي اخير را در اين صفحات ولدوالولد مي گويند و خواص ولدولولد براي تقويت باه زياد است .
کوسه ماهي در آب بسيار سريع شنا مي کند و ضمناً شنا کردنش آرام است ، به طوري که با وجود عظمت جثه اش موج و حرکتي غيرعادي در آب دريا نمي کند . از اين جهت خطر بيشتر است چون به طور ناگهاني ، شناگران را در دريا غافلگير مي کند .
قرش لخم ، اره ماهي ، ماهي کوسه . کوسه ماهي ، نوعي ماهي بزرگ جثه که در رودها و درياها پيدا مي شود ، رنگش قهواه اي ، درازاي بدنش به ۶ متر مي رسد ، يک قسم آن دندان هاي تيز اره مانند دارد و به انسان حمله مي کند و دست و پا و ساير اعضاي بدن انسان را قطع مي کند و مي خورد ، ماهي هاي ديگر را هم شکار مي کند . گونه اي از ماهي هاي کوسه در خليج فارس وجود دارند که حداکثر طول آن ها بين ۵ ۱ تا ۲ متر است ، ولي داراي جثه ي سنگين و بسيار درنده است .
● انواعي از کوسه ماهي ها :
▪ کولي بيلي : طول آن بيش از يک متر نيست و هميشه به کنار دريا مي آيد و در حال که دو باله ي خود را تکان مي دهد سرش را زير شن و خاک ساحل مي کند . از اين جهت به کولي بيلي ، معروف شده است . گوشتش به درد کاري نمي خورد .
▪ کولي سياف : به نام کولي شمشيري و کولي اره ، هم شناخته شده است ، زيرا در جلو سرش يک اره دو سر بسيار تيز و برنده و خطرناک به طول حدود دو متر وجود دارد و به هر چيزي و هر کجا برسد و بزند ، آن را اره مي کند و از هم مي درد . طول اين کوسه با اره اش معمولاً در حدود شش تا هشت متر است .
▪ کولي گرگ : از خطرناک ترين کوسه هاي دريا است و عموم دريانوردان ازاين کولي وحشت دارند. کولي گرگ بدني آبي رنگ دارد و دهانش تا يک متر باز مي شود و يک آدم رابه خوبي مي تواند ببلعد. از نوع کولي گرگ بيشتر در درياي سلامه يافت مي شود و خوشبختانه در آب هاي ايران کمتر رفت و آمد مي کند . کولي گرگ وقتي به صيادان ماهي برمي خورد ، تور و قلاب آن ها را پاره مي کند و مرتباً در اطراف ، وزير لنج حرکت مي نمايند .
▪ کولي گربه : وزن کولي گربه تا ۲۰ کيلو هم مي رسد و بدنش مانند گربه نرم و انعطاف پذير است. براي صياد خطري ندارد و معروف است که بي عرضه ترين نوع کولي است و قدرت دفاع از خود را ندارد . تند و سريع هم مي تواند شنا کند و صياد به راحتي مي تواند دمش را بگيرد و از آب بيرون بياورد . گوشت اين کوسه را خشک کرده و به عنوان کود ، از آن استفاده مي کنند ، کولي گربه در خارج آب در هواي مناسب ،
کولي گربه در خارج آب در هواي مناسب ، دو تا سه روز هم زنده مي تواند بماند .
▪ کولي سياه گوش يا کولي سومک : در دو طرف سرش دو گوش کوچک دارد که به همين مناسبت به سياه گوش معروف شده است . گوشت کولي سياه گوش را مي خورند و معتقد هستند که خاصيت دارويي دارد و هرکس دست وپايش را باد بگيرد و ورم شکم داشته باشد ، گوشت اين نوع کوسه را بخورد بهبود مي يابد . هم چنين روغنش را به بدن مي مالند و مي گويند که مفيد است .
▪ کولي نمراني : صيادان مي گويند ، کولي نمراني در حقيقت سگ دريا است و همه را مي گيرد و آدم را مي خورد .
▪ کولي سوار : بدن کولي سوار دراز است ، باله پشت کولي سوار هم به فروش مي رسد و قيمت دارد ولي مطابق ارزش و قيمت باله پشت کوسه ي سياف نمي باشد و از آن کم بهاتر است ، ازاين جهت به کوسه ي (سوار) يا دست دوم ، معروف شده است .
▪ کولي شيردندان : اين کوسه ، شش رديف دندان در دهان دارد ، و با وجود داشتن اين دندانها از خطرناک ترين کوسه ها به شمار مي رود .
انواع ديگر کوسه ها را به نام هاي زير مي توان اشاره کرد :
کولي کر ، کولي بناتي ، کولي سرگرد ، کولي سرخ ، لم لم ، کولي ناوي ، کولي سهره سرخ ، تولي پنگ سر ، کولي جنازه ، کولي مشما ، کولي کراگري ، کولي بلند ، کولي گرسه ، کولي بودوين ، کولي بي دندان ، کولي شارو و کولي چشم زير . گوشت اکثر اين کوسه ها را خشک کرده و به عنوان کود از آن ها استفاده مي کنند .
● کود و داره از کوسه
از باله و دم داروهايي مي سازند که براي انسان مفيد است ، عده اي از مردم بندر گنک ، کارشان خشک کردن کوسه است و باله و دم اين حيوان درنده را جمع مي کنند و به مردم ، مخصوصاً مردم هندوستان مي فروشند .
● سيفه از روغن کوسه
بزرگ ترين بهره اي که مي توان از کوسه برد ، تهيه روغن از جگر اين حيوان است . روغن کوسه نيز به سهم خود داراي فوايد قابل توجهي است و دوام قايق ها و موتور لنجها را تا چندين برابر ، اضافه مي نمايد و عمر آن ها را افزايش مي دهد، به طوري که چوب لنج ها سال ها در آب شور دريا مقاومت کرده و پوسيده نمي شود . روغن کوسه علاوه بر استحکامي که به چوب لنج ها مي بخشد ، ظاهراً آن ها را نيز قشنگ و زيبا مي کند و بر جلوه کشتيهايي که بر روغن کوسه آغشته شده اند ، صدچندان مي افزايد .
کوسه کر :
کوسه عظيم الجثه ي کر ، به کولي کر ، يا کولي گو ، معروف است ، از بزرگ ترين آبزيان مي باشد . طول اين کوسه به ۲۲ متر و ارتفاع آن به ۵ متر و وزن متوسط آن به چندين تن و فاصله ي بين دو چشم حيوان ، به ۳ متر هم مي رسد . چون کوسه ي کر نسبت به اتفاقات اطرافش بي تفاوت است و از صداي موتور لنج ها فرار نمي کند ، به « کوسه ي کر» معروف شده است. به « کوسه کر » معروف شده است . از روغن جگر کوسه که معمولاً بين ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ کيلو وزن دارد ، سيفه يا روغن مي گيرند و آن را براي استحکام قايق ها و موتور لنج ها به بدنه ي آن ها مي مالند .
کوسه ي کر ، با آن بدن بزرگ و کم پيکر از حيوانات ريزي به نام «فلفل» و «دال » و « گروز» و بلاخره از ميان «روبيان يا ميگو » نيز تغذيه مي کنند . فلفل ، يک نوع حيوان درياي ريز و دراز است که شکل رشته را دارد و بدون استخوان و نرم است . دال ، يک حيوان خطرناک . زهر دار دريايي ، به اندازه يک انار معمولي با ريشه هاي بسيار است . گروز ، يک جانور قرمز رنگ به اندازه يک بادام معمولي با ريشه هاي بسيار است .
کوسه بغير از قلب و اطراف روده ها و گردن ، در ساير قسمت هاي بدن ، اصلاً خون ندارد و تمام بدنش رگ و پي است . پوست بدن کوسه کر ، به طرف دم صاف است ، ولي جهت پوست از دم به طرف سر مثل اره است .
● نتيجه گيري و خلاصه
کوسه يکي از خطرناک ترين آبزيان است که بزرگ ترين يا تنومندترين آن ، کوسه ي کر نام دارد . کوسه براي انسان نافع و سودمند مي باشد و از روغن جگر آن ، استفاده فراوان مي کنند . براي شکار کوسه از تور و قلاب استفاده مي کنند ، ولي در انواع کوسه ها ، نوع آدم خوار وجود دارد که مردم نواحي خليج فارس آن را «کولي گرگ» مي نامند .
بدن کوسه داراي استخوان نمي باشد و بايد بگوييم که غضروفي و شبيه به قسمت بيروني گوش انسان است . کوسه در آب بسيار سريع شنا مي کند و ضمناً آرام و بدون اين که در آب حرکتي غير عادي ايجاد کند ، شنا مي کند و اين باعث مي شود که موجودات ديگر را غافلگير بکند .
کوسه ها به انواع مختلفي تقسيم بندي مي شوند که از قبيل آن ها :
کولي بيلي ، کولي سياف ، کولي گرگ ، کولي گربه ، کولي سياه گوش ، کولي نمراني ، کولي سوار ، کولي شيردندان ، و انواع و اقسام کوسه هاي ديگر که گوشت اکثر اين کوسه ها را خشک کرده و به عنوان کود از آنها استفاده مي کنند .
از باله و دم کوسه داروهايي مي سازند که براي انسان مفيد است ، و کوسه را خشک کرده و براي تهيه کود از آن استفاده مي کنند . بزرگ ترين بهره اي که مي توان از کوسه برد، تهيه ي روغن از جگر اين حيوان است ، که براي استحکام بخشيدن به قايق ها و موتور لنج ها ، مورد استفاده انسان است .
عظيم الجثه ترين کوسه ، کولي کر ، يا کولي گو ، است و چون نسبت به اتفاقات اطرافش بي تفاوت است ، به « کولي کر» معروف شده است . کوسه ي کر ، با آن بدن بزرگ و کم پيکر از حيوانات ريزي به نام «فلفل» و «دال » و «گروز » و بلاخره از « روبيان يا ميگو » نيز تغذيه مي کند . اين کوسه بغير از قلب و اطراف روده ها و گردن ، در ساير قسمت هاي بدن ، اصلاً خون ندارد و تمام بدنش را رگ و پي تشکيل مي دهد .

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

کوسه يکي از آبزيان نسبتاً بزرگ است.اقيانوس ها ۷۰ درصد از سطح زمين را پوشش و بيش از ۲۰ هزار گونه از ماهي ها را در خود جاي داده اند که از اين تعداد نزدي ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

افرادي که با قطار به سمت انديمشک سفر مي کنند شايد خبر نداشته باشند که در نزديکي آنها غارنشين کوري در زير زمين براي زنده ماندن و حفظ بقاي نسل خود با نا ...

▪ کرمهاي شيشه اي در فصل زمستان در بسياري از درياچه ها و استخرها مي توان با يک توري دستي مقدار زيادي کرمهاي شفاف که به آنها کرم شيشه اي مي گويند، صيد ن ...

گلاس فيش يا ماهيان شيشه اي متعلق به خانواده Chandidae يا Ambassidae شامل همه ماهياني است که داراي بدن شفاف مي باشند . آنها بومي آسيا به خصوص پاکستان ، ...

لاک پشت هاي پشت چرمي ميليون ها سال است که در زمين زندگي مي کنند و در عين حال خالق يکي از ديدني ترين چرخه هاي زيستي هستند. لاک پشت پشت چرمي، گونه جانور ...

دانلود نسخه PDF - کوسه ماهي