up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله کودک آزاري PDF
QR code - کودک آزاري

کودک آزاري

سوء استفاده از کودکان

سوء استفاده از کودکان
کودک آزاريChild abuse
مقدمه
طيف سوء استفاده از کودکان وسيع است . نه تنها در برگيرنده کودکاني است که دچار آزار جسمي يا شکستگي و کوفتگي شده اند ( بچه له و لورده شده ) بلکه همچنين شامل کساني است که توسط والدينشان مورد سوء استفاده عاطفي ، ج ن س ي ، مسموميت هاي تعمدي و تکميل بيماريهاي موهوم ( ساختگي ) واقع شده اند . اکثريت کودکان زير 2 سال محکوم به عذاب کشيدن از سوء استفاده جسماني مستقيم از جانب والدين خود هستند ، با اين حال اين امر مي تواند براي کودک در هر سني اتفاق افتد . چنين سوء استفاده هايي در خانواده هايي شايع تر است که زندگي پر استرسي دارند.
در بعضي موارد والدين ، خودشان در کودکي مورد سوء استفاده قرار گرفته اند . کودکان مورد سوء استفاده واقع شده در هر سن آنهايي هستند که از جراحت هاي مکرر عذاب کشيده اند . که اين شامل سوء استفاده ج ن س ي ، عاطفي و جسمي از سوي والدين و يا جانشينان والدين مي باشد . سوء استفاده جسمي اغلب به صورت واکنشي به حداقل رفتارهاي تجاوز کارانه است سوء استفاده از کودکان شامل غفلت از کودکان هم مي باشد.
سوء استفاده از کودکان يا بدرفتاري شامل انواع مختلفي از اعمال آسيب زايي معطوف به کودکان مي باشد . در سوء استفاده جسمي به بچه ها سيلي زده مي شود ، آنها را مي زنند . لگد کوب مي کنند يا اشيايي به سمت آنها پرتاب مي کنند . زخمهاي بدني ، استخوانهاي شکسته يا ديگر جراحت ها شايع مي باشد. سوء استفاده شديد ممکن است منجر به جراحت هاي عمده اختلال رشدي يا جسماني دائم يا مرگ شود.
غفلت ، شکلي از بدرفتاري با کودک مي باشد که شامل کوتاهي در امر تغذيه يا بي توجهي به نيازهاي اساسي کودک يا قصور در نظارت کافي بر کودک مي باشد.
سوء استفاده عاطفي شامل تحقير سرزنش يا رفتارهاي ديگري است که در طول زمان انجام مي گيرد و موجب وحشت کودک مي شود . هنگاميکه به کودکان بر چسب احمق ، زشت ، ديوانه يا ناخواسته زده مي شود کودکان از لحاظ عاطفي وحشت زده مي شوند.
سوء استفاده ج ن س ي شامل ( دامنه ) وسيعي از رفتارهاي ج ن س ي شامل دست مالي کودک ، استم ناء دو جانبه ، دخول انگشت ها ، تماس تناسلي ، دهاني و استفاده از کودکان در عکس ها يا فيلم هاي مستهجن مي باشد.
اعمال ج ن س ي نه تنها شامل آميزش بين پدران و دختران مي باشد بلکه در بر گيرنده ديگر جرم هاي بزهکارانه نظير ، تجاوزات شرم آور يا وحشيانه به کودکان مي باشد . روابط ج ن س ي با فرزند خوانده ها به عنوان آميزش ج ن س ي نامشروع و تجاوز ، شرم آور به حساب مي آيند.
روابط پدر پسر در زمره جرمهاي لواط يا تجاوزهاي شرم آور مي باشد نه آميزش ج ن س ي نامشروع يا زناي با محارم.
اکثريت تجاوزات ج ن س ي کودکان توسط افراد آشنا صورت مي گيرد . هنگاميکه کودک با يک پدر خوانده يا ناپدري زندگي مي کند ميزان خطر بالاتر مي رود . سوء استفاده کنندگان از هر طبقه ، حرفه ، نژاد ، و زمينه مذهبي مي باشند.
گفته مي شود سوء استفاده ج ن س ي نشانه خانواده بحران زده مي باشد . و اگر با اين امر مقابله نشود کودکان دائما قرباني سوءاستفاده و آزار خواهند شد.
زخم هاي قربانيان در سر تا سر زندگي شان باقي خواهد ماند مگر اينکه به خوبي درمان شود.
کودکان قرباني هرگز به خاطر مورد سوءاستفاده قرار گرفتن مسئول نيستند . کودک نيازمند اطمينان دائمي نسبت به اين امر است که مسئوليت هميشه بر گردن مرتکب اين امر است نه بر گردن او.
کودکاني که در خانواده هايي زندگي مي کنند که سوءاستفاده ج ن س ي بين اعضاي خانواده آنها رخ داده است پيوسته موضوع تحقيقات سوء استفاده از کودک بوده اند اينکه همسر بايستي از سوءاستفاده ج ن س ي واقع شده مطلع باشد ، يک افسانه است ، اگرچه بعضي همسران از اين امر مطلع هستند.
کودک قرباني اغلب به خاطر کاري که اتفاق افتاده سرزنش مي شود ، تجاوز گران ج ن س ي به ندرت بين جنس يا سن قربانيان خود فرق مي گذارند.
زمانيکه مادر از موضوع مطلع است ، پنهان کاري ها ، تهديدها ، و سکوت اختيار کردن او ، پدر ، مادر ، کودک را در رابطه اي قرار مي دهد که به پايداري خانواده و ازدواج کمک کرده و از فروپاشي آن نيز پيشگيري مي کند.
بين پدر و کودک رابطه اي قوي و هم وابسته ايجاد مي شود . پدر به مادر نيز وابسته است . شبکه تهديد کننده و اجباري از سکوت تنيده مي شود.
کودک وابسته در عين حال داراي قدرت بازگويي است . در واقع کودک قدرت کمي براي افشا کردن و نابود کردن پدر و واحد خانوادگي دارد . اين مسئوليت سنگيني است که به ندرت توسط کودکان آسيب ديده بيان مي شود . چرا که هميشه ترس شديد ناشي از تهديد وجود دارد.
هنگامي که سوءاستفاده ج ن س ي خارج از خانه اتفاق مي افتد ، به احتمال بيشتري کودک به والدين خود اعتماد دارد . اما هنگاميکه مرتکب اين عمل يکي از اعضاي خانواده باشد ، افشا سازي مشکل است . شرمندگي عمومي از شکست بر نقش پدري ، مادري ، و فرزندي به فقدان بيشتر عزت نفس همه اعضاي خانواده منجر مي شود.
آزار و تجاوز ج ن س ي خشونت بار عموما باعث محکوميت مرتکبان اين اعمال مي شود آزار ج ن س ي دهاني ممکن است هيچ مدرکي جز گفته هاي کودک از خود بر جاي نگذارد پس بايد به حرفهاي کودک اعتماد کرد.
بچه ها به ندرت از جزئيات فعاليت هاي ج ن س ي داستان بافي مي کنند مگر اينکه شاهد اين اعمال بوده باشند و آنها در حقيقت شاهد عيني سوءاستفاده خود بوده اند.
به علت نبود شرايط پايه اي رضايت در ارتباط بزرگسال و کودک رابطه ج ن س ي بزرگسال کودک اشتباه است . نه تنها کودک احساس رضايت نمي کند . بلکه نمي تواند اين عدم رضايت را بيان کند.
کودک احتمالا از اهميت اجتماعي عمل ج ن س ي و پيامدهاي آن آگاه نيست و رابطه ج ن س ي بزرگسال – کودک از لحاظ اخلاقي نيز اشکال دارد.
در انگلستان مسئولين محلي مي توانند کودک مورد سوءاستفاده را با کسب حکم مراقبت از دادگاه نوجوانان ( طبق اعمال کودکان 1989 ) از والدينشان بگيرند.
روش هاي بحث انگيز تشخيص سوءاستفاده ج ن س ي در کليولند انگلستان در 1988 منجر به يک بررسي عمومي شد و از آن زمان چندين مورد بحث انگيز مطرح شده است . ميزان دلايل مورد نياز براي جزئيات بزهکارانه بيشتر از دلايل مورد نياز مسئولين محلي براي مراقبت از کودکان مي باشد ( اين امر باعث شد موارد زيادي از کودکان تحت مراقبت قرار گيرند اما هنوز هيچ پيگردي در مورد مرتکبان اين اعمال صورت نگرفته است )
در بعضي موارد والدين بي گناه مورد تنبيه قرار گرفته اند بنابراين احاطه بر کل حيطه سوءاستفاده ج ن س ي خيلي دشوار است . يک نکته ديگر مرتبط با سوءاستفاده ج ن س ي از کودکان ، ارائه مدرک و شواهدي است که بيانگر اين امر مي باشد . اگرچه پيشرفت به سوي شهادت دادن براي اثبات بي گناهي کار سختي نيست اما هنوز تسهيلاتي مثل فيلم برداري ويدئويي جهاني نشده است.
تاريخچه
سوءاستفاده ج ن س ي از کودکان قدمتي به اندازه تمدن بشري دارد ، کتاب مقدس و تلمود رابطه ج ن س ي را بين مردان و دختران جوان در قالب ازدواج و صيغه و کنيزي مشروع دانسته اند . سالهاي متمادي از روي سادگي فکر مي کرديم که تابوهاي زناي با محارم واقعا کارايي دارد و وقوع زناي با محارم يک رخداد استثنايي است.
يکي از نخستين قوانين ملي که براي متوقف کردن بدرفتاري ما کودکان در خانه هايشان طراحي شده در سال 1884 تصويب شد و همان سال انجمن ملي بريتانيا براي جلوگيري از ظلم به کودکان تاسيس شد.
قوانين اوليه ، ترک کردن نوزادان و قصور در فراهم کردن غذا ، سر پناه ، لباس و مراقبت هاي پزشکي را محکوم کرده بود . قوانين مربوطه به شرايط کاري کودکان زير سن کار در کارخانه ها تنظيم شد و تلاش گرديد وضعيت نوآموزان جواني که هنگام يادگيري مهارتها از صنعتگران خود زندگي برده داري داشتند ، بهبود يافت.
ميزان شيوع
جنبه بحث انگيز ميزان شيوع مشکل ، تعداد افرادي است که خاطرات مورد سوء استفاده قرار گرفتن را به ياد مي آورند . در حاليکه سرکوبي خاطرات آسيب زاي اوليه مفهوم مورد قبول بسياري از روان درمانگران مي باشند . تعداد هشدار دهنده زنان بزرگسالي که در درمان ، خاطرات سرکوب شده اي از سوءاستفاده و بالاخص زنا با محارم را گزارش مي دهند ، بسيار نگران کننده است . در حال حاضر هيچ راهي براي تشخيص اينکه چنين خاطراتي در بزرگسالان با کودکان ، معتبر است يا در نتيجه تلقين درماني يا بررسي هاي رسانه اي است وجود ندارد.
غالبا جرم ، تنبيه نشده رها مي شود زيرا کودک مي ترسد که افشا کردن فرد سوءاستفاده کننده تنها مايه دردسر بيشتري براي او خواهد شد.
والدين و مراقبان سوءاستفاده کننده ممکن است اعمال خود را شيوه اي براي تنبيه کودکان به خاطر بد بودن شان يا شيوه اي براي ترساندن آنها تا خوب باشند ، توجيه کنند.
نکته ديگر تعداد موارد کودکان تحت مراقبتي است که از آنها سوء استفاده شده است . بسياري از اين سوء استفاده ها سال ها پيش رخ داده است . اکنون تنها افرادي که قرباني سوءاستفاده واقع شده اند جرات بيان آن را پيدا کرده اند.
دلايل
هيچ توضيح قاطعي در مورد دلايل سوءاستفاده از بچه ها يافت نشده است اما به احتمال زياد از مجموعه اي عوامل نظير : فقر، سوءاستفاده از افراد و خشونت اجتماعي سرچشمه مي گيرد . مانند تجاوز ج ن س ي ، سوءاستفاده از کودکان نيز ممکن است در ارتباط با قدرت و کنترل بر روي افراد ضعيف تر و آسيب پذير باشد.
افرادي که در کودکي مورد سوءاستفاده واقع مي شوند بعدها تبديل به افرادي سوء استفاده گر مي شوند ، گرچه اين نظريه عوامل تعديل کننده اي را براي بسياري از افرادي که مورد سوءاستفاده واقع شده اند ارائه مي دهد ولي سوءاستفاده گر شده ، آنها را قطعي در نظر نمي گيرد . هرگز نبايد فرض کرد که فرد از ديگري پيروي مي کند و پيشنهاد دادن به انجام اين امر باعث مي شود که افراد مورد سوءاستفاده واقع شده هنگاميکه خودشان والدين مي شوند تحت يک ترس مبهم قرار مي گيرند.
درمان
سوءاستفاده از کودکان مشکلي چند وجهي است که از طريق مداخلات ميان رشته اي جامع ، شامل اجراي قانون و مراقبت هاي پزشکي ، بهداشت رواني و خدمات اجتماعي ، به بهترين شکل مورد توجه قرار مي گيرد . اکثر کودکان مورد سوءاستفاده واقع شده نياز به آزمايشات پزشکي براي تشخيص جراحت يا بيماري دادند . بسياري از اين کودکان از ضربات عاطفي يا روانشناختي کوتاه مدت يا بلند مدت رنج مي برند . بزرگسالان سوءاستفاده گر براي کاهش شرايط مربوط به رفتار خود احتياج به دامنه اي از خدمات اجتماعي و بهداشت رواني دارند.
جان سوتن در کتاب خود به نام « راههاي درمان آسيب » به اين حقيقت توجه کرده است که بسياري از رفتارهاي خود – آسيبي با تجارب سوءاستفاده در کودکي در ارتباط مي باشد . بنابراين خاطره سوءاستفاده کودکي خيلي ترسناک است و بسياري از قربانيان خود را تا حد نااميدي مي برد . نه فقط در تشخيص مداخله هاي درماني موثر براي قربانيان و متجاوزان بلکه در استراتژيهاي جلوگيري موثر نيز پيشرفتهاي زيادي صورت گرفته است . يکي از نويد بخش ترين پيشرفتهاي اخير تدارک خدمات ويزيت خانگي براي تازه والدها جهتي افزايش تعاملات مثبت والد – کودک و همچنين تضمين حمايت هاي کافي پس از آن مي باشد.
تشخيص سوءاستفاده ج ن س ي از کودک
يکي از مهم ترين گام ها در تشخيص سوءاستفاده ج ن س ي کودکان آگاه بودن از احتمال چنين سوء استفاده هايي است به عبارت ديگر اگر به وجود اين امر اعتماد نداشته باشيد در واقع نمي خواهيد سوءاستفاده ج ن س ي را پيدا کنيد . از سوي ديگر ارائه قوانين سخت و سريع براي تشخيص سوءاستفاده ج ن س ي غير ممکن است . موقعيت ها متفاوت است و بچه ها راههاي مختلفي را براي کنار آمدن با سوءاستفاده ج ن س ي و بيان آن پيدا مي کنند.
کودکان هميشه کلماتي را براي توضيح آشکار اينکه چه اتفاقي برايشان افتاده است نمي يابند . آنها ممکن است تلاش کنند اين موضوع ها را با چنين عباراتي بيان کنند « من او را دوست ندارم » ، او زشت است ، کارهاي او مضحک است اين بيانات اغلب ناديده گرفته مي شدند يا سوء تعبير مي شدند بنابراين اگرچه در بسياري موارد گفته هاي کودکان مربوط به چيزهاي آسيب زايي مي باشد ولي پرسيدن چندين سوال دقيق ( موشکافانه) براي فهميدن دليل گفته هاي آنها بسيار ارزشمند است . اگرچه نشانه هاي قاطع کمي وجود دارد ، افرادي که با بچه ها و جوانان سروکار دارند بايد از انواع رفتارهايي که اغلب در کودکان مورد سوءاستفاده ج ن س ي يافت مي شود ، آگاه باشند ليست زير نشانگر برخي از علايم احتمالي سوءاستفاده ج ن س ي مي باشد:
*دردهاي مکرر به هنگام ادرار
*بيماري هايي که از طريق ج ن س ي منتقل مي شوند
*انقباض يا دردهاي روي ( شکم)
*ناتواني در نشستن ( روي باسن يا آلت تناسلي دردناک)
*بي اختياري يا خيس کردن رختخواب
*حاملگي
*کوفتگي به خصوص در ناحيه آلت تناسلي
*اختلال خوردن مزمن بي اشتهايي عصبي
*افسردگي
*تلاش هايي براي خودکشي
*آسيب به خويشتن
*عزت نفس پائين
*ناديده گرفتن خود
*کابوس بي خوابي
*حملات هراس ( پانيک)
*شستن اجباري ، تميز کردن وسواسي
*امتناع از صحبت کردن ( گنگي ، لالي انتخابي)
*تغييرات ناگهاني در رفتار
*گريز افراد
*فرار از مدرسه
*ترس از افراد يا يک فرد خاص
*تغيير در فعاليت هاي مدرسه
*بازگشت به رفتارهاي کودکانه
*خوابيدن در مدرسه
*رفتار نامشخص که به صورت رفتار جنسي تعبير مي شود.
*دانش ج ن س ي دقيق يا نامناسب در صحبت يا نقاشي ها
بعضي از اين نوع رفتارها در همه کودکان آشفته مشترک است و ممکن است پاسخي به سوءاستفاده ج ن س ي نباشد ، علاوه بر اين مشکلات ، برخي کودکان مورد سوء استفاده هيچ يک از اين علائم را نشان نمي دهد و آنچه براي آنها رخ داده است را پنهان مي کنند.
همانطور که قبلا ذکر شد هنگام کارکردن با کودکان آشفته مهم ترين چيز اين است که ما ذهن مان را براي احتمال سوءاستفاده ج ن س ي باز بگذاريم . به خاطر داشته باشيد هر چند گفتن راحت درباره سوءاستفاده ج ن س ي براي کودکان مشکل است ، از طريق اين نشانه هاست که کودکان براي سخن گفتن و پايان دادن به سوءاستفاده ج ن س ي اجازه مي خواهند ( برگرفته از مقاله نوشته شده درباره طرح حمايت از زنان ، 871 ، اسپورنگ نيلدو) ...
اصطلاح « والدين سوءاستفاده کننده » براي والديني به کار مي رود که متهم به سوءاستفاده از کودکان مي باشند ، اما همچنين عنواني براي نوعي از شخصيت هاي نظري ( تئوريکي ) است. که داراي يک سري مشخصه هاي خاص هستند و به احتمال زياد در آينده تبديل به والدين سوء استفاده کننده مي شدند.
برگرفته از نوشته دکتر عليرضا بوستاني پور

همه انسان ها اضطراب را در زندگى خود تجربه مي‌ کنند و طبيعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعيت هاى تهديدکننده و تنش‌ زا مضطرب مي ‌شوند ، اما احساس اضطر ...

خواب يکي از ضروري ترين نيازهاي انسان است که اهميت آن خصوصا در دوران کودکي و رشد بسيار مهم است. زمان خواب مي تواند براي کودک اوقات شيريني باشد و از طرف ...

کودکان، به ويژه در بدو تولد، خيلي حساس و ظريف اند و مادر، فرشته مراقب آنهاست. براي مادران، به ويژه آنهايي که براي اولين بار است مادر شده اند، پرسش هاي ...

خواب در کودک روياها - يعني آنچه در خواب ديده مي شود – به عقيده دانشمندان غربي و اکثر روانکاوان، ادراکات جسماني هستند و از درون خود ما سرچشمه مي گيرند. ...

● چرا ماساژ مي دهيم؟ يادگيري و انجام ماساژ کودک، کار بسيار ساده اي است. چند وسيله کوچک لازم داردو هيچ هزينه اي در بر ندارد، مگر مقداري وقت. منافع دراز ...

بسياري از کودکان و حتي نوزادان، در معرض سردرد مي باشند. با استفاده از نکات زير مي توانيد اين درد را از بين ببريد. ● شناسايي علت سردردها به دلايل زيادي ...

آسم انسداد قابل برگشت راههاي هوايي بزرگ و کوچک است که ناشي از پاسخ شديد راههاي تنفسي به محرکهاي ايمونولوژيک و غيرايمونولوژيک مي باشد . به عبا ...

همه روزه تعداد زيادي از کودکان به واسطه سهل انگاري والدين خود يا به هر دليل ديگري، به برخي مسموميت ها دچار و راهي بيمارستان مي شوند. مسموميت يکي از عل ...

دانلود نسخه PDF - کودک آزاري