up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله کودک آزاري PDF
QR code - کودک آزاري

کودک آزاري

آثار سوء کودک آزاري چيست؟

زماني اقدام به کتک زدن يا ناسزاگويي به کودک مي کنيم که ديگر کنترل از دست ما خارج شده و رفتارهاي او تحمل ما را تمام کرده است. به هر دليلي که اين عمل صورت گيرد، چه با هدف تربيت کودک، چه بعلت از دست دادن تحمل ما و چه به عمد؛ آثار منفي فراواني دارد و کودک آزاري محسوب مي شود. پس با اندکي تحمل و تأمل متن زير را بخوانيد و بدانيد که هدف ما کمک کردن به شما و فرزندتان است.
● تعريف کودک­ آزاري
آزار و بد رفتاري با کودک از ديدگاههاي قانوني، پزشکي و اجتماعي تعريف شده است و شامل هر گونه آزار بدني، جنسي و هيجاني و غفلت از کودک (زير ۱۸ سال) توسط فرد بزرگتر (بالاي ۱۸ سال) دانسته شده است.
کودکي که مورد بد رفتاري واقع شده کودکي است که رفاه و سلامت رواني و جسمي او در اثر رفتارها يا بي­توجهي والدين يا ساير افرادي که مسئول مراقبت از او هستند، آسيب ديده يا در معرض تهديد قرار گرفته است.
سوءرفتار با کودک شامل هرگونه صدمه عمدي به کودک است مثل:
▪ آزار يا آسيب جسمي،
▪ غفلت ورزيدن يا بي­توجهي به صدمه ديدن کودک،
▪ غفلت و بي­توجهي در بر طرف ساختن نيازهاي عاطفي و جسمي کافي،
▪ نظارت ناکافي، رها کردن او،
▪ وضع قوانين نامناسب و غير عادلانه در مورد کودکان .
حدود کودک­آزاري از تحقير و تهديد و کتک زدن او تا محروم ساختن کودک از غذا، لباس، سر پناه و محبت پدر و مادري، آزار و بد رفتاري جسمي که ممکن است موجب صدمه ديدن و مرگ کودک شود، گسترده است .
● انواع کودک ­آزاري
الف) آزار جسمي:
­آزار جسمي به هر نوع آسيب جسمي غير اتفاقي و ناگهاني که توسط مراقب کودک ايجاد شده است، اطلاق مي­شود. کودک ­آزاري جسمي ممکن است به شکل سوزاندن، لگد زدن، گاز گرفتن، کتک زدن، سيلي زدن، هل دادن، استفاده از اشياء تيز، کتک زدن با طناب و شلاق و کمربند ، پرت کردن ، آويزان کردن و مشت زدن باشد.
طبق تعريف، آسيب ايجاد شده نبايد ناشي از يک اتفاق باشد. همچنين نيت مراقب کودک الزاماً آسيب زدن به کودک نيست. کودک ­آزاري جسمي ممکن است ناشي از انضباط افراطي يا تنبيه نامتناسب با سن يا وضعيت کودک باشد همچنين ممکن است والدين در اثر ناپختگي، استرس يا مصرف الکل و ساير مواد به طور مکرر خويشتن ­داري خود را از دست بدهند.
صدمات وارده به شکم و سر که دو نقطه آسيب­پذير بدن هستند تا زماني که آسيب دروني ايجاد نکرده باشد ناشناخته مي­ماند. صدمات وارده به شکم ممکن است موجب بزرگ شدن شکم، پارگي و استفراغ شود. صدماتي که به سر وارد مي­شود مي­تواند موجب تورم سر، سرگيجه، تاري ديد، پارگي شبکيه چشم و حتي مرگ شود. شکستگي اندام ها و آسيب به ساير قسمت هاي بدن نيز ممکن است رخ دهد.
ب) بد رفتاري عاطفي و رواني
بد رفتاري عاطفي به سرزنش کردن، تحقير کردن، تهديد کردن، مقايسه کردن، طرد کردن، تبعيض قائل شدن بين کودکان و بي­توجهي به سلامت و رفاه کودک اطلاق مي­شود.
مثالهايي از آزار عاطفي و هيجاني:
▪ مقايسه کودک با ساير کودکان.
▪ سرزنش کردن او که باعث بيماري و مريضي والدين شده است ( مريضم کردي، از دستت سردرد گرفتم، وقتي از دستت مريض شدم و مُردم آن موقع مي فهمي با من چه کار کرده اي.)
▪ تحقير کردن او که کارهايش احمقانه است و هيچ نمي فهمد ( ديوانه هستي، مثل احمق ها رفتار مي کني، اندازه يک ... هم نمي فهمي، بهتر از اين نمي تواني فکر کني، چقدر دست و پا چلفتي هستي.)
▪ محروم کردن او از عشق و دوست داشتن (ديگر دوست ندارم، مادرت نمي شوم. من يک بچه با تربيت و آرام مي خواهم يک بچه که حرف بفهمد، پسر من نيستي.)
▪ تهديد او به جدايي (ديگر در اين خانه نمي مانم، ميروم و ديگر هم بر نمي گردم).
▪ ارعاب و ترساندن او( اگر به حرفم گوش نکني بلايي به سرت مي آورم که مرغان آسمان به حالت گريه کنند.)
▪ قهر کردن با او.
ج) سوء استفاده جنسي
سوءاستفاده جنسي به تماسها و تعاملات بين کودک و مراقب بزرگسال اطلاق مي­شود که در آن کودک با هدف تحريک جنسي فرد متجاوز يا شخص ديگر مورد استفاده قرار مي­گيرد. سوء استفاده جنسي ممکن است توسط افراد زير ۱۸ سال نيز رخ دهد و اين زماني است که شخص سوءاستفاده کننده هم به طور قابل ملاحظه­اي از قرباني بزرگتر است و هم از قدرت کنترل برخوردار است.
سوء استفاده جنسي ممکن است در درون خانواده يا توسط مراقب بزرگسال خارج از خانواده به عنوان مثال يکي از اقوام، دوست خانوادگي، يا پرستار کودک صورت پذيرد. در صورتي که کودک فرد سوء استفاده کننده را بشناسد حتي اگر از نظر جسمي آسيب شديدي متحمل نشده باشد، وقتي متوجه شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته است احساس مورد خيانت واقع شدن بيشتر از خود سوءاستفاده موجب ناراحتي او مي­شود. پسران به اندازه دختران در معرض سوء استفاده جنسي قرار دارند هرچند که از لحاظ آماري به اندازه دختران گزارش نمي­شوند.
کودکاني که مورد سوء استفاده جنسي قرار مي­گيرند نه تنها به دليل تهديدهاي فرد سوءاستفاده کننده بلکه به علت سرزنش شدن از سوي ديگران و ترس از باور نکردن حرفهايشان، سعي مي­کنند ماجرا را پنهان نگه دارند.
د) بي­ توجهي و غفلت
کودکان همچنين ممکن است به وسيله مورد غفلت و بي­توجهي واقع شدن از نظر جسمي، عاطفي، تربيتي، تحصيلي مورد آسيب قرار گيرند. مثل بي توجهي به تغذيه کودک و بر طرف نکردن نيازهاي بهداشتي و جسمي او، امنيت کودک را تامين نکردن، محبت نکردن به کودک، عدم ابراز علاقه، حمايت وتربيت او. اين موارد مي تواند آسيبي جدي براي سلامتي کودک باشد.
غفلت و مصامحه شايع­ترين نوع آزار است و عبارتند از:
▪ بي ­توجهي جسمي:
شامل غفلت از سلامت کودک، رها کردن وي، بي توجهي به سلامت جسمي کودک مثل انجام ندادن واکسيناسيون کودک، نبردن او به نزد پزشک در هنگام بيماري و ندادن داروهاي او، تهيه نکردن لباس و پوشش مناسب در سرما و گرما و...
▪ بي­ توجهي يا غفلت عاطفي:
آزار شديد و هميشگي همسر در حضور کودک، نشان ندادن علاقه و عشق
▪ بي­ توجهي تحصيلي:
اجازه دادن به فرار هميشگي کودک از مدرسه، شکست در فرستادن کودک به مدرسه و ساير موارد فرار کودک به علت عدم مراقبت و مواظبت از کودک از انواع بي­توجهي در زمينه تحصيلي کودک است.
▪ بي توجهي به سر و وضع ظاهري کودک:
طوري که او در ميان ساير کودکان احساس خفت کند.

همه انسان ها اضطراب را در زندگى خود تجربه مي‌ کنند و طبيعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعيت هاى تهديدکننده و تنش‌ زا مضطرب مي ‌شوند ، اما احساس اضطر ...

خواب يکي از ضروري ترين نيازهاي انسان است که اهميت آن خصوصا در دوران کودکي و رشد بسيار مهم است. زمان خواب مي تواند براي کودک اوقات شيريني باشد و از طرف ...

کودکان، به ويژه در بدو تولد، خيلي حساس و ظريف اند و مادر، فرشته مراقب آنهاست. براي مادران، به ويژه آنهايي که براي اولين بار است مادر شده اند، پرسش هاي ...

خواب در کودک روياها - يعني آنچه در خواب ديده مي شود – به عقيده دانشمندان غربي و اکثر روانکاوان، ادراکات جسماني هستند و از درون خود ما سرچشمه مي گيرند. ...

● چرا ماساژ مي دهيم؟ يادگيري و انجام ماساژ کودک، کار بسيار ساده اي است. چند وسيله کوچک لازم داردو هيچ هزينه اي در بر ندارد، مگر مقداري وقت. منافع دراز ...

بسياري از کودکان و حتي نوزادان، در معرض سردرد مي باشند. با استفاده از نکات زير مي توانيد اين درد را از بين ببريد. ● شناسايي علت سردردها به دلايل زيادي ...

آسم انسداد قابل برگشت راههاي هوايي بزرگ و کوچک است که ناشي از پاسخ شديد راههاي تنفسي به محرکهاي ايمونولوژيک و غيرايمونولوژيک مي باشد . به عبا ...

همه روزه تعداد زيادي از کودکان به واسطه سهل انگاري والدين خود يا به هر دليل ديگري، به برخي مسموميت ها دچار و راهي بيمارستان مي شوند. مسموميت يکي از عل ...

دانلود نسخه PDF - کودک آزاري