up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله کودهاي شيميايي PDF
QR code - کودهاي شيميايي

کودهاي شيميايي

عدم توازن در مصرف کودهاي شيميايي در جهان

کودهاي شيميايي به طور فاحشي بر ميزان توليد محصولات غذايي در سراسر جهان افزوده اند.
کودهاي شيميايي به طور فاحشي بر ميزان توليد محصولات غذايي در سراسر جهان افزوده اند. اما هزينه هاي آنها در زمينه حفظ محيط زيست و سلامت انسان غيرقابل تصور بوده است. رواناب نيتروژن ناشي از مصرف کودها در مزارع، آبهاي سطحي و زيرزميني را آلوده ساخته و به ايجاد مناطق وسيع مردابي در نقاط ساحلي مانند خليج مکزيک کمک کرده است. آمونياک ناشي از مصرف کودهاي شيميايي در مزارع نيز از منابع عمده آلودگي هوا و انتشار نيتروز اکسيد ازجمله گازهاي گلخانه اي مهم به شمار مي آيند.
اين موارد و اثرات زيست محيطي نامطلوب ديگر موجب شده اند تا برخي محققان و سياستگزاران در پي کاهش مصرف کودهاي شيميايي باشند. جمعي از متخصصان بوم شناسي و کشاورزي جهان با انتشار گزارشي به مقابله با رويکرد «يک قاعده براي همه جا» براي مديريت توليد مواد غذايي جهان برخاسته اند.
اکثر نظامهاي کشاورزي در شيوه افزودن عناصر غذايي، مسيري را دنبال مي کنند که يا بسيار زياد يا بسيار کم است. اين رويه افراطي، هزينه هاي زيست محيطي و انساني قابل ملاحظه اي دارد. به گفته مدير اين گروه تحقيقاتي: «برخي از مناطق جهان ازجمله چين، بسيار زيادتر از حد متعارف کود مصرف مي کنند، در حالي که مناطق جنوب صحراي آفريقا (سکونتگاه 250 ميليون انسان دچار گرسنگي مزمن) آن اندازه کود مصرف نمي کنند که سبب حفظ حاصلخيزي خاک شود.
در گزارش اين گروه تحقيقاتي، مصرف کود شيميايي در سه منطقه کشت ذرت (شمال چين، غرب کنيا و ميد وسترن عليا در آمريکا) مقايسه شده است.
در چين که توليد کودهاي شيميايي از يارانه هاي دولتي بهره مند است، متوسط عملکرد در واحد سطح از 1977 تا 2005، 98 درصد افزايش پيدا کرده است. طبق آمارهاي رسمي دولت چين، مصرف کود ازت در اين مدت 271 درصد بيشتر شده است. مصرف کود در بسياري از مزارع فراتر از ميزان مصرف آن در آمريکا و اروپاي شمالي است. بخش اعظم اين کودهاي اضافي وارد محيط زيست مي شود و کيفيت آب و خاک را تنزل مي دهد. البته يکي از استادان دانشگاه کشاورزي چين و همکارانش به تازگي در تحقيقي به اين قضيه اشاره کرده بودند. اين نتايج نشان مي دهد کشاورزان شمال چين حدود 588 کيلوگرم کود ازته در هکتار مصرف مي کنند که هر سال 227 کيلوگرم در هکتار ازت اضافي وارد محيط زيست مي سازد. اين محققان نشان دادند که مصرف کود ازته را مي¬توان بدون کاهش عملکرد يا کيفيت دانه به نصف مقدار کنوني تقليل داد.
در طرف ديگر، کشورهاي فقير جنوب صحراي آفريقا مانند کنيا و مالاوي قرار دارند. در تحقيقي که در سال 2004 در کنيا انجام شد؛ محققان متوجه شدند کشاورزان کنيايي فقط هفت کيلوگرم در هکتار کود ازت مصرف مي کنند که کمتر از يک درصد مقدار مصرفي کشاورزان چيني است. در نتيجه خاکهاي مزروعي کنيا به عکس چين از کاهش (خالص) 52 کيلوگرم در هکتاري ازت به سبب برداشت محصولات دچار آسيب مي شوند. با اين تفاصيل در مي يابيم که عملکرد محصولات در جنوب صحراي آفريقا افزايش چشمگيري ندارد. در اين جا مسئله اصلي تهي شدن خاکها از نيتروژن است نه آلايندگي آنها.
محققان مي گويند راه¬حلهاي متفاوتي براي رفع اين معضل در چين و کنيا لازم است. آنها اين امر را با توجه به سياستها و مقررات اتحاديه اروپا که از اوايل دهه 1980 آغاز و باعث کاهش چشمگير مصرف اضافي اين کود در اروپاي شمالي شد؛ ميسر مي دانند.
در ميد وسترن آمريکا نيز مصرف زياده از حد کودهاي شيميايي از دهه 1970 تا اواسط دهه 1990 عادي بود. در اين مدت هزاران تن فسفر و نيتروژن وارد حوزه رودخانه مي¬سي¬سي¬پي و در نهايت خليج مکزيک شد. اين امر سبب شد تا مناطق مردابي و حاوي اکسيژن اندک در فصول مختلف افزايش پيدا کند. از 1995، عدم توازن عناصر غذايي (به ويژه فسفر) در اين ناحيه کاهش يافته که بخشي از آن به دليل روشهاي مطلوبتر زراعت بوده است. آمارها نشان مي دهند از سال 2003 تا 2005، عملکرد ذرت در بخشهايي از ميدوسترن آمريکا و شمال چين (با وجود اين که کشاورزان چيني شش برابر هم قطاران آمريکايي خود کود ازت مصرف و 23 برابر آنها ازت اضافي وارد محيط مي کردند) مشابه بوده است.
در حال حاضر، کشاورزان آمريکا به نحوي بسيار کارآمد از کودهاي شيميايي استفاده مي کنند. با اين حال، معضلات زيست محيطي از ميان نرفته اند. مناطق مردابي در خليج مکزيک به دليل تداوم ورود رواناب کودهاي شيميايي و فضولات حيواني دامداريها پابرجا هستند.
چالش نخست در منطقه جنوب صحراي آفريقا، افزايش بهره وري و ارتقاي حاصلخيزي خاک است. براي اين که هدف مذکور محقق شود؛ کشاورزان بايد جهت تهيه بذور با کيفيت و خريد کود، يارانه دريافت کنند. در سال 2005، در مالاوي يک قحطي شديد اتفاق افتاد. دولت براي خريد بذر ذرت و کود شيميايي به کشاورزان يارانه داد. پس از چهار سال مالاوي به يک صادرکننده ذرت مبدل شد.
محققان به کشورهايي که مصرف کود در آنها بيش از حد نياز است روشهاي گوناگوني براي کاهش صدمات زيست محيطي پيشنهاد مي کنند. ازجمله زمانبندي مناسب و مصرف هدفمند نهاده ها، اصلاح برنامه غذايي دامداريها و حفاظت و احياي رويشگاههاي کنار رودخانه ها.
يافتن راه حلهاي پايدار نيازمند داده هاي علمي فراواني است. البته تحقيقات فراواني در چين و اتحاديه اروپا در زمينه مصرف متعادل عناصر غذايي در حال انجام است. با اين حال، در کشوري با قدرت علمي آمريکا نيز داده هاي بلندمدت در اين زمينه وجود ندارد. حتي در اروپا با برنامه هاي تحقيقاتي قوي در زمينه تعادل عناصر غذايي و سياستهاي مناسب براي کاهش رواناب کودهاي شيميايي، معضل آلايندگي نيتروژن بسيار اساسي است.
محققان مي گويند: گذشته را نمي توان تغيير داد. اما آينده را مي توان رقم زد. ابتدا بايد جامعه را نسبت به اين قضيه حساس و بعد براي اصلاح عمليات کشاورزي اقدام کرد. در نهايت متخصصان سيستمهاي کشاورزي بايد روشهايي براي حفظ عملکرد مزارع در کنار تقليل زيانهاي زيست محيطي بيابند.

پيل سوختي ، پيل الکتروشيميايي اوليه است که در آن ، الکتريسته مستقيما بر اثر واکنش سوخت گازي يا سوخت مايع توليد مي شود که اين سوخت با يکي از الکترودها ...

● خازن الکتروليت تحت فشار بالا اگر خازن الکتروليت تحت فشار ، لحظه اي زيادتر از حد مجاز قرار گيرد، انفجار بوجود ميآيد (يعني دو جوشن ، جرقه زده و صداي ا ...

ديد کلي عناصر شيميايي ، بر اساس خصوصيات شيميايي و فيزيکي ، در گروههاي مختلفي در جدول تناوبي طبقه‌بندي شده‌اند. در بين عناصر هر گروه نيز علاوه بر برخي ...

● مقدمه ابزارها يا موادي شيميايي هستند که به وسيله آنها مثلاً با انفجار بمبي که حاوي مواد سمي و يا شيميايي هستند انسانها و يا سربازان دشمن را هدف قرار ...

● ديد کلي اين نوع خازن ها شامل مايع يا خميري است که آن را الکتروليت مي نامند. در اين الکتروليت ، جوشن آلومينيومي جاي داده شده است که سطح نسبتا زيادي د ...

محمدعلي خداپرست ● ديد کلي اين نوع خازن‌ها شامل مايع يا خميري است که آن را الکتروليت مي‌نامند. در اين الکتروليت ، جوشن آلومينيومي جاي داده شده ‌است که ...

● نحوه گرفتگي فيزيکي منابع آبي داري ذرات ماسه به بزرگي دهانه ورودي و خروجي قطره چکانها از مهمترين عواملي هستند که باعث گرفتگي قطره چکانها از نوع فيزيک ...

به منظور تعيين حد بحراني پتاسيم براي محصول گندم ، در نواحي عمده کشت اين محصول در يک منطقه و در فاميل هاي غالب خاک ، تعداد چندين مزرعه انتخاب مي شود . ...

دانلود نسخه PDF - کودهاي شيميايي