up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله کوئتزالکواتلوس PDF
QR code - کوئتزالکواتلوس

کوئتزالکواتلوس

به نام الهه پردار آزتک، کوئتزالکواتل، نامگذاري شده است.
● آناتومي:
کوئتزالکواتلوس، خزنده پرنده اي بود که طول بالهايش ۳۶فوت(۹۶ ۱۰متر)بود. کوئتزالکواتلوس، بزرگترين جانور پرنده اي است که تاکنون کشف شده است. اين جانور، استخوانهايي توخالي و سبک وزن و بدني کوچک داشت. با وجود اينکه اين جانور بسيار بزرگ بود، اما فقط حدود ۳۰۰پوند(۱۳۵کيلوگرم)وزن داشت. کوئتزالکواتلوس، آرواره هايي بي دندان و منقاريبلند و باريک داشت. طول گردن اين جانور، حدود ۱۰فوت(۳متر)بود. طول پاهايش، بيش از ۷فوت(۱ ۲متر)بود و سري بلند داشت.
کوئتزالکواتلوس، مغزي و چشماني بزرگ داشت(احتمالا بينايي خوبي داشته است). بدن اين جانور با پرزهاي خز مانندي پوشيده شده بود. برروي سر اين جانور، تاجي سبک و استخواني قرار داشت که ويژگيهاي جنسي داشته است. اعتقاد براين است که اين تاج به هنگام پرواز به عنوان رادار عمل مي کرده است اما اين تنها کاربرد آن نبوده است.
بالهاي کوئتزالکواتلوس، با پوستي چرمي پوشيده شده بود و در قسمت آرنج، بيش از ۹اينچ(۲۳سانتيمتر)ضخامت داشت. بالهاي تروزاروس با پوستي چرمي پوشيده شده بود. اين پوست نازک اما محکم در تمام بدن، بالاي پاها و چهار انگشت بلندش کشيده شده بود و ساختار بال را تشکيل مي داد. چنگالها، از انگشتان ديگر بيرون آمده بودند.
احتمالا کوئتزالکواتلوس به کمک جريانهاي بالارونده(هواي گرم صعود کننده) و نسيم پرواز مي کرده است.
● زمان زيست:
کوئتزالکواتلوس، در دوره کرتاسه پسين مي زيست و حدود۶۵ميليون سال قبل، در انقراض کرتاسه ترشياري از بين رفت.
● تغذيه:
کوئتزالکواتلوس، گوشتخوار بود و احتمالا براي شکار طعمه، خود را به سطح آب مي زده است. کوئتزالکواتلوس، در درياچه هاي درون خشکي، نزديک تالايهاي آب شيرين مي زيست(بنابراين غذاي کوئتزالکواتلوس، مانند پتروزارهاي ديگر ماهيهاي اوليه و حلزون هاي دريايي نبوده است). احتمالا کوئتزالکواتلوس، آرتروپودها(مانند ماهيهاي کراي اوليه)و جانوران مرده را مي خورده است. احتمالا اين جانور، با پرواز کردن به سمت آب و گرفتن غذا، طعمه خود را شکار مي کرده است. کوئتزالکواتلوس، با عبور دادن غذا ميان آرواره هاي بلند، نوک تيز و بي دندانش، آن را تصفيه مي کرد. احتمالا کوئتزالکواتلوس، براي ديدن غذا از هوا، بينايي خوبي داشته است.
● تحرک:
کوئتزالکواتلوس،با استفاده از بالهاي بزرگ و سبکش مسافتهاي طولاني را مي پيمود.
● کشف فسيلها:
نخستين فسيل کوئتزالکواتلوس، در سال ۱۹۷۱، توسط داگلاس لاوسون(که دانشجوي دوره ليسانس زمين شناسي در دانشگاه تگزاس، آستين بود)، در پارک ملي بيگ بند تگزاس در ايالات متحده کشف شد. لاوسون در سال ۱۹۷۵، کوئتزالکواتلوس را نامگذاري کرد. نمونه هاي کوچکتري هم کشف شده است.
● طبقه بندي:
کوئتزالکواتلوس، نوعي پتروزار بود. پتروزارها، خزنده بودند اما دايناسور نبودند. در تعريف، همه دايناسورها خزندگان دياپسيد با وضعيت ايستايي راست و ايستاده هستند. احتمالا وضعيت ايستايي پتروزارها نيمه راست بوده است و دايناسور نبوده اند. تعداد کمي از ديرينه شناسان معتقدند که وضعيت ايستايي پتروزارها راست بوده است و بنابراين بايد پتروزارها را جزء دايناسورها قرار داد(از تروپودها مشتق شده اند). به هر حال، مطمئنا دايناسورها و پتروزارها بسيار به هم نزديک هستند.
● پتروزارها متعلقندبه:
· مهره داران(شاخه طناب داران)
· طنابداران(زير شاخه طنابداران)
· تتراپودا (سوپر رده تتراپودا، جانوران چهار پا)
· خزندگان(رده خزندگان)
· دياپسيدها(زير رده دياپسيدها) اين جانوران شامل تمامي خزندگان(به استثناي لاک پشتها) و پرندگان هستند. از ويژگيهاي آنها داشتن دو سوراخ در بخش عقبي و بالايي جمجمه و دو سوراخ در پشت چشمهاست.
· آرکوزاريا(روراسته آرکوزاريا) اين گروه شامل دايناسورها، تمساحها، پتروزارها، پرندگان و غيره است.
· پتروزارها(راسته پتروزاريا) خزندگان پرنده. دو نوع پتروزار وجود دارد:
· تروداكتيلوييدها(خانواده تروداكتيلوايديا، بال انگشتيها) آنها در اواخر ژوراسيك ظهور كردند و در انقراض كرتاسه ترشياري، حدود ۶۵ ميليون سال قبل از بين رفتند و دم كوتاهتري داشتند. نمونه هاي آن شامل ، زونگاريپتروس، پتروداكتيلوس، ترانودون و کوئتزالکوتالوس مي باشند.

● آناتومي: تروداكتيلها(يا تروداكتيلوييدها) گروهي از خزندگان پرنده مانند بودند كه اندازه آنها متغير بود و طول بالهايشان از چند اينچ(تروداکتيلهاي اوليه) ...

● آناتومي: پتروزارها، راسته اي از خزندگان پرنده بود که در زمان دايناسورها مي زيستند. اندازه تروزاروس، از چند اينچ تا بيش از ۴۰فوت در تغيير بود. اين جا ...

● آناتومي: زونگاريپتروس، پتروزاري بود که بالهاي عريض چرمي به عرض ۱۰فوت(۳متر)داشت. اين جانور، تاج استخواني غيرعادي اي داشت که در امتداد پوزه اش قرار مي ...

● آناتومي: پتروزارها، راسته اي از خزندگان پرنده بود که در زمان دايناسورها مي زيستند. اندازه تروزاروس، از چند اينچ تا بيش از ۴۰فوت در تغيير بود. اين جا ...

دانلود نسخه PDF - کوئتزالکواتلوس