up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله کهکشان راه شيري PDF
QR code - کهکشان راه شيري

کهکشان راه شيري

دانشمندان به توده هي بزرگي از ستاره ها که به دليل نيروي جاذبه کنار هم قرار دارندن کهکشان (Galaxy) مي گويد.
شيد بدانيد در تقسيم بندي کهکشان ها، آنها را درسه دسته مختلف قرار مي دهند که عبارتند از مارپيچي (Spiral)، بيضوي (Elliptical) و بي قاعده (Irregular). وجه نام گذاري آنها طبيعتا به آنگونه که ين کهکشانها از بيرون ديده مي شوند باز مي گردد.
برخلاف تصور بسياري از ما کهکشان راه شيري (Milk Way) يعني جيي که زمين و منظومه شمسي جزوي از آن هست بصورت يک روبان نيست، بلکه از نوع مارپيچي مي باشد. هنگامي که از بيرون به کهکشان راه شيري نگاه مي کنيد ممکن است آنرا بعنوان توده ي از ابر و يا غبار تعبير کنيد اما آن چيزي نيست جز تعداد غيرقابل شمارش از ستاره ها که بري چشم قابل رويت نيستند.
راه شيري را تقريبا مي توان مسطح در نظر گرفت که تنها قسمت مرکزي ين کهکشان کمي برآمدگي دارد. قطر ين کهکشان چيزي حدود ۱۲۰ هزار سال نوري بوده و اگر ابرهي پيچي اطراف آنرا هم در نظر بگيريم ين قطر مي تواند به ۳۰۰ هزار سال نوري هم برسد.
فاصله خورشيد ما از مرکز کهکشان راه شيري چيزي حدود ۳۰ هزار سال نوري ميباشد و برآوردها نشان مي دهد که حدود ۴۰۰ بيليون ستاره در کهکشان ما وجود دارد. بري درک عظمت هستي همين بس که تا کنون برآورد دانشمندان از تعداد کهکشان هيي که وجود دارد به عددي حدود ۱۲۰ بيليون ميرسد.
اختر شناسان ابتدا تصور مي کردند که خورشيد در نزديکي مرکز کهکشان قرار دارد.بعدها دريافتند که مرکز کهکشان بيست و چهار هزار سال نوري در راستي صورت فلکي قوس با ما فاصله دارد.در ضمن يک سال نوري مصافتي است که نور در يک سال طي مي کند و تقريبا شش تريليون کيلومتر(ميليون ميليون)ميل يا نه و نيم تريليون کيلومتر است.با ين سرعت نور خورشيد تقريبا هشت دقيقه طول مي کشد تا به زمين برسد.
اگر شما بتوانيد با سرعت نورحرکت کنيد طي يک ثانيه مي توانيد هفت و نيم بار زمين را دور بزنيد.ين سوي کهکشان تا ان سوي ان صد هزار سال نوري فاصله داردکهکشان از يک گوي مرکزي متشکل از ستارگان پير قرمزرنگ ويک صفحه خارجي مسطح حاوي گاز وغبار و ستارگان ابي جوان تشکيل شده است.بخش مرکزي راه شيري بيد بسيار درخشانتر به نظر برسد ولي ابرهي غباري شکل آن را از ديد ما پنهان مي کنند.خورشيد ما درصفحه خارجي در بازو جبارکهکشان قرار دارد.جبار قنطورس قوس و برساووش(برساووس)چهار بازوي مارپيچي کهکشان ما هستند.
● قسمتهاي اصلي کهکشان ما
کهکشان راه شيري ، کهکشاني مارپيچي است که شامل حدود ۵۰۰ ميليارد ستاره است. ين کهکشان حدود ۱۰ ميليارد سال پيش ، از يک ابر عظيم گاز و غبار تشکيل يافت.در قسمت مرکزي يک هسته برآمده وجود دارد که به آن Bluge گفته ميشود. تراکم جرمي ستاره ها در ين محدوده بسيار بالا مي باشد و سن ستاره هيي که در ين قسمت قرار دارد به بيش از ۱۰ بيليون سال ميرسد. هسته توسط گروهي از دنباله هي مارپيچي در برگرفته شده است. ين دنباله ها از ستاره هي فروزان تازه شکل يافته تشکيل شده اند. هسته و قرص کهکشان با هاله ي از ستاره هيي با طول عمر بسيار زياد ، در بر گرفته شده اند.
قطر هسته يک کهکشان در حدود ۱۰۰۰۰ سال نوري است. قسمت احاطه کننده هسته داري قطري برابر با ۱۰۰۰۰۰ سال نوري و ضخامتي برابر با ۱۰۰۰ سال نوري است که شکل گيري آن به اويل پيديش کهکشان راه شيري بر مي گردد شيد چيزي حدود ۱۰ تا ۱۵ بيليون سال پيش. هاله(Halo) کهکشان داري قطري تا ۵۰۰۰۰ سال نوري است. منظومه شمسي (شامل ابر اوپتيک اورت) با عرضي برابر با سه سال نوري نسبتا کوچک به نظر مي رسد.
خورشيد با سرعتي حدود ۲۲۰ کيلومتر (۱۳۵ ميل) در ثانيه ، مرکز کهکشان(Disk) را در مدت زماني حدود ۲۵۰ ميليون سال دور مي زند. تا کنون خورشيد ۱۵ تا ۲۰ دور به گرد هسته کهکشان چرخيده است.علاوه بر اجرام موجود در ين قسمت، توده هيي از گازهي بسيار گرم و يونيزه شده نيز در هاله کهکشان راه شيري موجود هست. مطالعاتي که در باره گردش کهکشان راه شيري انجام شده است نشان مي دهد که جرم ين قسمت بيشتر توسط موادي که بخوبي شناسيي نشده اند و به آنها dark matter گفته ميشود تشکيل شده است و در کل جرم کلي کهکشان ما را احاطه کرده اند.
ديسک (Disk) قسمت تقريبا مسطحي است شامل تعداد زيادي ستاره و اجرام آسماني که همراه کهکشان حرکت مي کند. خورشيد و منظومه شمسي نيز در همين قسمت از کهکشان راه شيري قرار دارند که در هر ۲۵۰ ميليون سال يکبار به دور هسته مرکزي کهکشان راه شيري گردش مي کنند. اغلب اجرامي که در ين قسمت قرار دارند جوان بوده و سن آنها از حدود يک ميليون سال به بالا مي باشد.
● گذر صورتهاي فلکي از راه شيري
بيرون از راستي راه شيري تعداد بسيار کمي ستاره کم نور وجود دارد. بطوري که درخشش مبهمي نيز از آنها آشکار نمي شود. به علت آنکه راه شيري ديره کاملي در سرتاسر آسمان تشکيل مي دهد، در هر نقطه روي زمين مي توان بخشهيي از آن را ديد. چند صورت فلکي مهم که راه شيري از ميانشان مي گذرد، شامل ذات الکرسي ، پرساوس ، ممسک الاعنه (ارابه ران) ، تکشاخ ، بادبان ، صليب ، عقرب ، قوس ، دلو و دجاجه است.
● فراواني ميدان ستاره
انبوهترين ميدان ستاره ي ، در راه شيري جنوبي قرار دارد که منظر زيبيي در آسيي جنوبي و آفريقيي جنوبي بوجود مي آورد. بري رصد کنندگان واقع در نيمکره شمالي ، بهترين حالت راه شيري اواخر تابستان ديده مي شود. هنگامي که دجاجه را بتوان در بالي سر ديد.
● ماهيت راه شيري
ما منظره کهکشان عظيم و پرستاره ي را که درون آن زندگي مي کنيم، به صورت راه شيري مي بينيم. در کهکشان ما ، احتمالا صد هزار ميليون ستاره وجود دارد. ما در ميان ين کهکشان هستيم و به همين دليل نمي توانيم شکل کلي آن را به آساني تجسم کنيم. در واقع ، کهکشان راه شيري ، شبيه يک چرخ فلک غول پيکر است و دو بازوي پرستاره دارد، که چندين بار به دور بخش مرکزي پيچيده اند. طول کهکشان ما ۱۰۰۰۰۰ سال نوري است. ۳۰۰۰۰ سال طول مي کشد تا يک پيام راديويي از زمين به مرکز آن برسد. اگر ستارگان کهکشان را با سرعت سه ستاره در يک ثانيه بشماريم، هزار سال طول مي کشد.
● قسمت نوراني راه شيري
روشن ترين بخش راه شيري در صورت فلکي قوس است. تلسکوپهي راديويي فروسرخ ، علامتهي پرقدرتي از ين منطقه آشکار مي کنند. شيد درمرکز بيظلم کهکشان ما ، يعني نقطه ي در راستي صورت فلکي قوس ، سياهچاله بسيار بزرگي وجود داشته باشد که آزادانه ستارگان و سياره ها را مي بلعد و توده انبوهي از آنها را در کنار هم جمع مي کند.
● تغيير صورتهاي فلکي
چرخش آرام کهکشان ما که در آن بخشهي مرکزي پيوسته از قسمتهي بيروني پيشي مي گيرند، به ين معني است که ستارگان نيز بطور مداوم در پهنه آسمان حرکت مي کنند. در چند ميليون سال ينده ، منظره صورتهي فلکي در نتيجه ين حرکت بي وقفه ستارگان تغيير حالت خواهد داد.
● همسايگان ديوار به ديوار ما
يا همه ستارگان در کهکشان ما جي گرفته اند؟يا کهکشان ما کل جهان را تشکيل مي دهد؟چنين نيست.در نيمکره جنوبي مي توان دو تکه ابر را شب هنگام مشاهده کرد که به نظر مي رسد تکه هي جدا شده ي از راه شيري باشند.
انها را ابرماژلاني بزرگ وابر ماژلاني کوچک گويند.ابرهي مزبور به نام فردينان ماژلان اولين اروپيي که آنها را مشاهده کرد ناميده شده اند.انها نيز از تعداد زيادي ستاره کم نور تشکيل شده اند و کهکشانهي کوتوله ي هستند که در فاصله صد و پنجاه هزار سال نوري ما قرار گرفته اند.ابر ماژلاني بزرگ تقريبا داري ده ميليارد ستاره است و ابر ماژلاني کوچک فقط از دو ميليارد ستاره تشکيل شده است.کهکشان ما در مقيسه با انها همچون غولي است.
● خانواده راه شيري
کهکشان هي ديگري نيز وجود دارند .به عنوان مثال يک تکه مه مانند کم نور در صورت فلکي امراه المسلسله(زن به زنجير کشيده شده)وجود دارد.قرنها بود که به وجود ان پي برده بودند اما آن را چيز مهمي نمي پنداشتند.ولي اختر شناسان در دهه ۱۹۲۰ پي بردند که ين تکه ابرکهکشاني دور دست است که از کهکشان ما بزرگتر است.نام ين کهکشان امراه المسلسله است
و با ما دو ميليون و سيصد هزار سال نوري فاصله دارد.
تقريبا بيست و چهار کهکشان ديگر نيز وجود دارند که اکثر انها کوچکند و فاصله آنها با ما در حدود فاصله کهکشان امراه المسلسله است.آنها خوشه ي از کهکشانها را تشکيل ميدهند که کهکشانهي گروه محلي نام دارند.ين کهکشانها بر اثر نيروي جاذبه در کنار هم قرار گرفته اند و در حال گردش به دور يکديگرند.

کهکشان مجموعه ايست از ستارگان، غبار و گاز که توسط گرانش در کنار يکديگر قرار گرفته اند. منظومه شمسي ما در کهکشاني به نام راه شيري قرار گرفته است. دانشم ...

کهکشان به مجموعه ستارگان ، گاز و غبار گفته مي شود که با نيروي جاذبه کنار هم نگاه داشته شده اند. کوچکترين کهکشانها داراي عرضي برابر با چند صد سال نوري ...

شيرين بيان از ديرباز براي درمان انواع سرفه ها و نيز به عنوان يک داروي مسکن در پوست مورد استفاده بوده است. مردم از آن براي درمان اسپاسم و تورم، برونشيت ...

● سابقه فنچهاي راه راه فنچ راه راه با نام علمي poephila يکي از پرندگان کوچک با طول متوسط ۹ سانتيمتر بومي چمنزارهاي استراليا مي باشد. با توجه به اينکه ...

اخترشناسي که در زبان يوناني از ترکيب اجزاي astronomia = astron + nomos (به معناي قانون ستارگان) تشکيل شده است علم اشياء سماوي (مانند ستارگان، سيارات، ...

بر پايه ي بررسي هاي تازه اي ادعا شده که خورشيد کوچک تر از آن چيزي است که تصور مي شود. اگر اين گونه باشد، آن گاه ويژگي هاي ديگر خورشيد مانند دماي دروني ...

نزديک ترين ستاره به ما بعد از خورشيد «پروکسيما- قنطورس» نام دارد که در فاصله يي برابر ۲ ۴ سال نوري از ما واقع شده است. اما ميلياردها ستاره يي که در که ...

انسان ها عادت داشتند تا زماني که پيامبران برايشان معجزه نياورده اند، حرف اين فرستادگان خدا را رد کنند. بعضي ها حرف آن ها را قبول مي کردند و بعضي هم بر ...

دانلود نسخه PDF - کهکشان راه شيري