up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله کنيداريا PDF
QR code - کنيداريا

کنيداريا

شاخه کنيداريا

مقدمه
از کيسه تنان دريايي با تقارن دو جانبي تا شعاعي مي باشند که دهان توسط يک حلقه از تاتاکولها احاطه مي شود. کنيدارياها داراي سلولهاي اکتودر ميباشند که تحت عنوان Cnidae يا نماتوليت ناميده مي شوند. اين موجودات از تاتاکولها براي گرفتن طعمه و دفاع استفاده مي کنند. آنها به طريقه جنسي يا از طريق جوانه زدن توليد مثل مي کنند. بصورت منفرد يا به حالت کلني بوده و لارو توليد مي نمايند.معمولاً تناوب نسلي بين اشکال پوليپ و مدوز ديده مي شود. اگر به صورت کلني باشند چند شکلي در آنها مشاهده شده و از نظر عملکرد به دسته هائي چون پوليپهاي تغذيه کننده، پ.ليپهاي توليد کننده و... تقسيم مي شوند.
مدوز شامل ژل غني از آب مي باشد . در قسمت فوقاني Exumbrella” و در سمت زيرين SubSublla ممکن است که به يک حاشيه ماهيچه اي ختم شوند.
رده سيفوزوآ(Scyphozoa)
اين دسته از موجودات از کنيدارياهاي دريايي مي باشند که داراي تقارن چهار جانبي هستند. تمام نسلهاي پوليپ سيفوزوآهاي بسيار شبيه به هم دارند و شامل پوليپهاي نتعددي مي باشند که از 7 تا 1 ميليمتر طول دارند . و شامل پوليپهاي متعددي مي باشند که از 7 تا 1 ميليمتر طول دارند . سيفوزوآها داراي چهار پرده هستند. مدوزها باندهاي عضلاتي نداشته و بنابراين Acraspedote ناميده مي شود . تناوب نسلهاي از پوليپ به مدوز به وسيله يک نوع جوانه زدن افقي که Strobilation ناميده مي شود، انجام مي پذيرد. اين وضع فقط در سيفوزوآ ديده مي شود . لاروهاي مدوز از حالت پوليپ شروع به رشد مي نمايند. علاوه بر Strobilation سيفوزوآها توليد مثل نيز دارند که بوسيله ي جوانه زدن پوليپها انجام مي پذيرد. زير رده هاي مهم اين رده عبارتند از:
1-زير رده سيفومدوز(Scyphomedusae)
اين زير رده شامل يک فرم مدوز که حداکثر قطر آن تا دو ميليمتر مي رسد و يک فرم پوليپ است . سيوزوآهاي امروزي که فسيلهاي کمي از فرم مدوز آنها باقي مانده است داراي ناحيه گوارشي (آنترون) بوده که به چهار حفره گوارشي محيطي تقسيم شده و به وسيله چهار چين شعاعي به سمت خارج ادامه دارد . اين ودوزآ داراي لبها و تانتاکولهائي در اطراف بدن مي باشد.
دهانه معمولاً صليبي شکل بوده ، تخمها لاروي شکل هستند. در فسيلهاي سيفومدوز قسمتهاي سخت شناخته شده است . سن سيفومدوزهاي اوليه پرکامبرن فوقاني است . در اين زمانمدوز پراکندگي وسيعي داشته و به وضوح در سراسر جهان يافت مي شده است. آهکهاي ليتوگرافيک سولن هوفن آلمان (ژوراسيک بالائي ) يک مکان کلاسيک براي نشان دادن محل محفوظ مانده اين فسيلها است . بهترين جنس شناخته شده Rhizostomites مي باشد که ساختمان آن با چزئيات کامل شناخته شده است . Aurelia و Chrysaora نيز مثالهايي از جنسهاي امروزي هستند.
2-زير رده کنولاتا (conulata)
داراي اسکلات مخروطي شکل هستند که طول آنها بين 6 تا 10 سانتي متر مي باشد . ضمناً تقارن چهار جانبي و ديواره نازک کيتينو فسفاتي از مشخصات آنها است . سطح خارجي بدن بوسيله ي ضمائم اقثي و عمودي ظريفي پوشيده شده است و هر طرف آن به دو نيمه تقسيم مي گردد که بوسيله شيارهايي کم و بيش مشخص است . افراد اين زير رده اگر چه در مراحل جواني غالباً در محل استقرار خود به کف حوضه مي چسبند ولي بعضي از فرمهاي آن به صورت شتاگردان آزاد در مرحلهاي از زندگي خود که رشد بيشتري يافته اند زندگي مي کنند دهانه کنولاريدها احتمالاض بوسيله تانتاکولهاي متعددي احاطه مي شده است .
سن: کامبرين تا ترياس
کنولاريا (Conularia) جنسي است که در زمانکامبرين فوقاني تا پرمين گسترش جهاني داشته است . براي مدتي طولاني کنولاريد به عنوان يک مسئله اساسي براي تاکسونوميستها مطرح بود . دانشمندان علم رده بندي در سال 1937 براي اولين با آنها را بر مبناي تقارن چهار جانبي به عنوان پوليپ سيفوزوآ ظبقه بندي کردند. يکي از جنسهاي امروزي سيفوزوآجنس ، Stephanoscyphus است که پوليپ آن کاملاً بوسيله يک لوله کيتيني احاطه شده است.

کيسه تنان: کيسه‌تنان نامي بود که در قديم به شاخه‌اي از بي‌مهرگان داده مي‌شد. در طبقه‌بندي‌هاي جديد بخش بزرگي از آن شاخه را جدا کرده و با نام کنيداريا ...

دانلود نسخه PDF - کنيداريا