up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله کنترل کنه هاي شکاري PDF
QR code - کنترل کنه هاي شکاري

کنترل کنه هاي شکاري

كنه تاولي گلابي

کنه تاولي گلابي
کنه تاولي گلابي در دنيا ابتدا در سال 1870 ميلادي از اروپا گزارش شده است . در ايران نيز اولين بار در سال 1328 دواچي اين کنه را تحت نام Eriophyes Pyri گزارش نموده است .
کنه تاولي گلابي در دنيا ابتدا در سال 1870 ميلادي از اروپا گزارش شده است . در ايران نيز اولين بار در سال 1328 دواچي اين کنه را تحت نام Eriophyes Pyri گزارش نموده است . دنبال آن ، از اصفهان توسط فاطمي (1364) تحت نام P.pseudoinisdiosus (Wilson) گزارش شده است . وي بطور مختصر به چرخه زيستي آن اشاره نموده است .
جبپسون و همکاران نيز با بررسي کنه تاولي گلابي در جهان ، عامل تاولي شدن برگهاي گلابي در ايران را Phytoptus Pyri Pagenstecher اعلام نموده اند . اين آفت در مناطق مرطوب خسارات بيشتري وارد مي کند .
شکل شناسي
از اين گونه دو نژاد شناسايي شده است که يکي از آنها به جوانه ها حمله کرده و ديگري روي برگها ايجاد تاول مي کند . تفکيک اين دو نژاد بر اساس نسبت طول بدن به عرض آن تعداد حلقه هاي روي بدن و موقعيت موهاي شکمي از هم انجام مي شود
بالغ
افراد بالغ ، کنه هاي بسيار کوچکي هستند که طول بدنشان 200 – 160 ميکرون ، به رنگ سفيد و گاهي صورتي هستند . بدن کشيده و در تمام مراحل زيستي فقط دو جفت پا دارند . سر و سينه متصل به هم بوده و در روي خطوط عرضي کاملاً مشخصي وجود دارد . اين گونه در سطح زيرين نيمه جلويي بدن داراي دو جفت موي حسي بلند ، يک جفت موي حسي کوتاه در نزديک به انتهاي شکم و يک جفت موي حسي بلند و خميده در انتهاي شکم است . در انتها و فاصله کمي از حاشيه عقبي سپر پشتي ، دو برجستگي منتهي به مو وجود دارد . موقعيت خط مياني سپر پشتي متغير ولي معمولاً در نيمه عقبي قرار دارد . ناخن پروش 4 پره دارد .
تخم
تخمها به شکل بيضي ، به رنگ سفيد و به طول حدود 50 ميکرون مي باشد.
خسارت
نژاد برگي تاولهايي در سطح زيرين برگهاي سيب و گلابي تشکيل مي دهد . اين علامت تشکيل تاولهاي کوچک سبز مايل به قرمز شروع شده و غالباً غيرقابل تشخيص از برگ هستند ، ولي هرچه تاولها بزرگتر مي شوند رنگ آنها قرمزتر شده و غالباً
لکه هاي رنگي روشن و صاف در برگها ايجاد مي کند و به تدريج بافتهاي خسارت ديده ، مرده و لکه هاي مورد اشاره به رنگ قهوه اي تيره و يا سياه در مي آيند .
در سطح زيرين برگها ، ناحيه خسارت ديده کرک دار و برجسته بوده و داراي اپيدرم شل و چروکيده است که ظاهري تاول مانند به آن مي دهد . در هر تاول سوراخي وجود دارد که بعنوان ورودي و خروجي کنه ها عمل مي کند . شکل تاولها نامنظم بوده و با افزايش سن ، اندازه آنها بزرگتر مي شود و بزرگترين آنها حدود 3 ميليمتر قطر دارد و به صورت رديفي در هر دو طرف رگبرگ مياني تشکيل مي شود .
با ادامه آلودگي لکه هاي مورد اشاره به هم وصل شده و قسمت بزرگي از برگ به رنگ قهوه اي تيره بوجود مي آيد و حاشيه آنها پاره مي شود .
تغذيه کنه ها در اواسط تابستان ممکن است منجر به ظهور لکه هاي قهوه اي روشن يا سبز تيره در سطح فوقاني و قهوه اي رنگ در سطح تحتانب برگها شود . لکه هاي تيره در طول رگبرگ مياني در مقابل بقيه قسمتهاي برگ که زرد رنگ است توليد ظاهر رنگارنگ مي کنند ، شبيه آنچه در بعضي از گياهان زينتي يافت مي شود . گروه بندي تاولها در اطراف رگبرگ مياني ظاهراً تحت تاثير درجه کرکدار بودن ، تا خوردگي و پيچيده بودن برگها در زمان مهاجرت کنه ها از زير پولک جوانه ها مي باشد . تاولهاي روي برگهاي جوان توسط تغذيه افراد کامل زمستان گذراني که هنوز داخل جوانه ها هستند ، ايجاد مي شود .
در اين مرحله برگها هنوز خيلي کوچک بوده و حدود 3 تا 8 ميليمتر طول دارند . اولين تاولهايي که تشکيل مي شوند اين قبيل تاولها فاقد سوراخ خروجي کنه ها بوده و اشکال مختلف کنه در داخل آن يافت مي شود . بعد از حدود 6 – 4 روز تغذيه تعداد 1 تا 4 سلول اپيدرمي که معمولاً در نزديکي وسط تاول هستند . افزايش حجم داده در مدت 15 – 4 روز مرده و در محل آنها سوراخي در اپيدرم ايجاد مي شود . سپس کنه هاي زيادي با فروبردن خرطوم خود به سوراخ کوچک ، سعي بر ورود به داخل مي نمايند ؛ اما همگي موفق نمي شوند .
با ادامه تغذيه سلولهاي اپيدرمي بيشتري از بين رفته تا نهايتاً افراد کامل بيشتري اجازه ورود به داخل تاول پيدا مي کنند . در ابتدا معمولاً يک کنه ماده در داخل وجود دارد که شروع به توليد مثل مي کند . با تغذيه کنه در داخل تاول حفره دروني شروع به بزرگ شدن مي نمايد . اين کنه هواي مرطوب را ترجيح مي دهد و در آب و هواي خشک کنه ها ، تاولها را ترک کرده و با خروج از سوراخ ريز به جستجوي محل مناسب مي پردازند . اين گونه قادر است تنها مدت 4 روز خارج از گال زنده بماند . نژاد دوم به جوانه هاي مولد ميوه وارد شده و خسارت شديدي وارد مي نمايند و ريزش غيرعادي گل و ميوه هاي نارس را باعث مي شوند ، اما هيچگونه تاولي در روي برگها ايجاد نمي شود .
خسارت شديد اين کنه در زمستان وارد مي شود ، در اين موقع از سال جوانه هاي ميوه مورد حمله واقع مي شوند و ممکن است منجر به از بين رفتن کامل محصول شود . خسارت ايجاد شده توسط اين نژاد توليد ميوه هاي بد شکل و پوستک دار است که ناشي از خسارت اين نژاد به گلها است . کل درخت ميوه نيز خسارت ديده ، ضعيف شده و توليد برگهاي کوچک ، بد شکل و پراکنده مي کند . خسارت اين نژاد شبيه به خسارت سرماي زمستان است . خسارت وارده به ميوه جدي ترين نوع خسارت کنه تاولي گلابي است که نتيجه تغذيه کنه ها در مراحل رشدي ميوه گلابي است و باعث ايجاد لکه هاي قهوه اي چوب پنبه اي با توقف رشد بافتي مي شود . وجود اين لکه هاي بيضي شکل که معمولاً با حلقه هايي از بافتهاي شفاف احاطه شده است از مشخصات بارز خسارت اين گونه است .
زيست شناسي
نژاد برگي اين گونه در جوانه ها و اساساً در زير دومين يا سومين برگچه ها و يا سوراخ ها و شيارهايي که توسط جوانه ها پوشيده شده زمستان گذراني مي کند .
کنه هاي زمستان گذران (دئوتوژين) دياپوز واقعي ندارند و به محض فراهم شدن شرايط محيطي و شروع تورم جوانه ها ، کنه ها شروع به تغذيه و تخم ريزي در قسمت قاعده اي برگچه ها مي کنند . با توسعه و گسترش جوانه ها ، کنه ها شروع به تغذيه و تخم ريزي درروي برگها و گلها مي نمايند .
تاولهاي برگي قبل از اينکه برگها از جوانه ها بيرون بيايند تشکيل مي گردند . افراد ماده نژاد برگي از 7 تا 21 عدد تخم مي گذارند . دوره جنيني آنها در دماي 17-10 درجه سانتيگراد حدود 18 روز و در دماي 24-18 درجه حدود 5 تا 8 روز مي باشد . بنابراين سيکل زندگي آنها 23 تا 36 روز به طول مي انجامد و قادر است در هر سال 2 تا 3 نسل توليد نمايد . اين کنه در ايران 3 -2 نسل دارد . مشخص ترين علامت آلودگي شل شدن برگچه هاي بيروني و باز شدن کامل جوانه است .
در اوايل فصل وقتي جوانه هاي ميوه باز مي شوند کنه به طرف قسمتهاي انتهايي و تازه و پر از شيره مهاجرت مي کنند و لذا کنه ها از زمان باز شدن جوانه ها تا زماني که جوانه هاي جديد تا حدي امکان حمله کردن به آنها فراهم باشد در روي درخت بطور آزاد يافت مي شوند .
اين نژاد در طول مدت تغذيه هيچ تاولي در روي برگها ايجاد نمي کند . تعداد اين کنه ها ( نژاد جوانه اي ) بلافاصله پس از باز شدن بسيار زياد بوده و در قاعده گلها ، دمبرگ و ساير محل ها به نسبت زيادي يافت مي شود و در اين موقعيت فصلي است که تعداد زيادي تخم گذاشته مي شود .
در فاصله زماني شروع به تشکيل ميوه ها تا استقرار در روي جوانه هاي جديد ، تعداد کنه ها به شدت کاهش مي يابد که اين کاهش احتمالاً به خاطر وزش بادهاي قوي است که کنه ها را با خود مي برد.
علاوه براين ، سمپاشي هايي که عليه ساير آفات انجام مي شود و همچنين کاهش شادابي و رشد شاخه ها در اواخر فصل نيز مي تواند از عوامل موثر در کاهش جمعيت کنه ها در اين موقعيت فصلي باشد . اما قبل از خزان کنه ها تاولها را ترک کرده و جهت زمستان گذراني به طرف جوانه ها مي روند . کنه ها پس از استقرار در داخل جوانه ها به زودي شروع به تخم ريزي کرده و به توليد مثل خود در زمستان ادامه مي دهند و به نسبت پيشرفت توليد مثل به اعماق بيشتر جوانه ها نفوذ مي کنند .
کنه ها از بافتهاي سفيد موجود در قاعده پولک هاي جوانه اي تغذيه مي کنند و آنها را از بين مي برند ، اما بعداً به قسمتهاي رويشي موجود در داخل جوانه ها حمله مي کنند . موقع باز شدن جوانه هاي برگي کنه هاي دئوتوژين زمستان گذراني کرده و فلسهاي جوانه ها را ترک کرده و پس از استقرار در روي برگهاي جديد و جوان از آنها تغذيه و سبب تغيير شکل مي شود .
آلودگي شديد تا متوسط نژاد جوانه اي باعث قهوه اي شدن جوانه هاي ميوه ها در اوايل زمستان شده و غالباً باز شدن نامنظم آنها را به دنبال دارد . در زمان گل دهي بيشتر جوانه هاي ميوه اي باز نشده و بقيه نيز با يک يا دو گل باز مي شوند و بطور کلي درختان آلوده وضعيت ضعيفي را دارند که غالباً گل ها ريزش کرد و يا به ميوه تبديل نمي شوند . تغذيه کنه ها از اطراف قسمتهاي رويشي نيز ممکن است منجر به بد شکلي و يا توقف رشد ميوه ها شود . اين گونه در مناطق نسبتاً مرطوب نشو و نماي بهتري داشته و خسارت بيشتري وارد مي نمايد .
روشهاي کنترل
الف ) بيولوژيکي
از عوامل کنترل بيولوژيکي اين کنه مي توان کنه هاي شکاري Amblyseius Iranicusو Scolothrips, Tydeus Caryae Khanjani &Ueckermann وDenmark & Daneshvar و***,aculatus را نام برد .
اين کنه هاي شکاري در نواحي غربي کشور از جمعيت نسبتاً خوبي برخوردار هستند . البته جمعيت T. Caryae از اواسط تابستان تا موقع ريزش برگها بسيار بالا است . اين شکارگر يکي از عوامل مهم کاهش جمعيت آفت به شمار مي رود .
ب ) شيميايي
بايستي توجه نمود که نژاد جوانه هاي از زمان باز شدن جوانه ها تا موقعي که برگچه هاي جوانه هاي جديد براي حمله کنه ها به حد کافي شل شده اند در روي درخت آزاد هستند که اين زمان بهترين موقع براي کنترل است . کنترل فرم دئوتوژين زمستان گذران جوانه اي مي تواند با کنترل کرم سيب تلفيق شود . ترکيبات مختلفي براي کنترل اين کنه توصيه شده است که در اين زمينه مي توان آزينفوس متيل ، سوين و ترکيبات گوگردي را نام برد . استفاده از الوزال به ميران 5 در هزار و يا گئوتکس به نسبت 5 7 در هزار را براي کنترل اين کنه توصيه نموده است .

شرکت Valeniteبار ديگر سيستم تراشکاري ValTURNTM خود را با اضافه کردن 3 هندسه جديد به خط اينسرتهاي تراشکاري خود گسترش داده است. هندسه هاي جديد با گريدها ...

در اثر بسياري از فعاليت ها در كارگاه ها و صنايع، مثل خرد كردن، ساييدن، حفاري، آسياب كردن، برش، تراش و... و در مشاغلي نظير نجاري، سنگ بري ها، معادن، ما ...

براي انجام عمل جوشکاري چهار منبع اصلي انرژي وجود دارد که عبارتند از: ·انرژي الکتريکي ·انرژي شيميايي ·انرژي مکانيکي ·انرژي تشعشعي انرژي الکتريکي: از ان ...

مخروط افکنه عبارت است از رسوبات مخروطي يا قيفي شکل که در حواشي کوهستانها تشکيل مي شوند و هر قدر از کوهستان به طرف دشت برويم از ضخامت آن کاسته شده و بر ...

ميکروکنترلر سيستم هاي مبتني بر ميکروکنترلر بلوك دياگرام سيستم مبتني بر ميکروکنترلر ملزومات سخت افزاري و اجزاء داخلي سيستمهاي مبتني بر ريزپردازنده ها م ...

● واژگان ▪ پارازيتوئيد: گروهي از حشرات هم چون زنبورهاي مفيد با تخم ريزي در تخم برخي از آفات و تخريب آن ها سبب کنترل جمعيت آفات مي شوند که پارازيتوئيد ...

● کنترل بيولوژيک - طبيعي؛ - کاربردي. کنترل بيولوژيک پديده اي طبيعي است که هدف آن تنظيم جمعيت موجودات مي باشد. کنترل بيولوژيک ممکن است به صورت طبيعي يا ...

● رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل م ...

دانلود نسخه PDF - کنترل کنه هاي شکاري