up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله کمپوست سازي PDF
QR code - کمپوست سازي

کمپوست سازي

قارچ دکمه اي

سابقا محيط کشت قارچ دکمه اي فقط کود اسب بود اما از آنجايي که تهيه اين کود در مقياس وسيع امکان پذيرنبود از مواد ديگري مانند کاه گندم – کود مرغ و سنگ گچ طي فرايندي به نام کمپوست سازي ( بستر سازي يا کود سازي) محيط کشت مصنوعي با خواص کود اسب تهيه شد که به مراحل مختلف آن مي پردازيم.
1 فاز اول کمپوست سازي
اين مرحله از بستر سازي شامل خيس کردن و انباشت مواد اوليه به مدت ۵ تا ۷ روز بوده که در سيستم ماشيني معمولاً ۳تا ۴روز است. چهار مرحله قالب زني که به مدت ۳ تا ۵ روز و معمولا ۴ روز انجام ميشود. قالب زني در سيستم ماشيني ۳ مرحله وهر۳ روز يک بار انجام مي شود. بنا بر اين در سيستم ماشيني طول پروسه فاز اول حداقل۵ تا ۱۴ روز کاهش مي يابد .
2- فاز دوم کمپوست سازي
اين فاز شامل ۳ مرحله ۱ عمليات تخمير به مدت ۳ تا ۵ روز،۲ پاستوريزاسيون بمدت ۱۲ تا ۱۸ ساعت و۳ آمونياک زدايي ۳ تا ۵ روز بوده و تقريبا در هر دو سيستم شبيه هم انجام ميشود ( گاهي در سيستم دستي مرحله آمونياک زدايي ۱تا ۲ روز بيشتر به طول مي انجامد).
3- بذر زني
اين مرحله رابطه مستقيم با سيستم توليد و تعداد کارگران و مهارت آنها داشته در سيستم استيلاژ( بستري ) حداکثر يک روز و در سيستم کيسه اي و ساير سيستم ها بسته به مقدار کيسه ها و فاصله آنها با سالن هاي توليد و ارتفاع قفسه ها مختلف است .معمولا اين مرحله بايستي حداکثر در مدت ۲ روز پايان يابد چرا که طولاني شدن اين مرحله زمينه آلودگي کمپوست آماده شده را فراهم آورده همچنين برداشت در يک زمان انجام نمي گيرد.
4- پنجه دواني
در اين مرحله ميسليوم يا ريسه هاي قارچ در مدت ۱۴ تا ۱۵ روز در کمپوست نفوذ کرده و پس از آن ۱۴ تا ۱۵ روز ديگر نيز زمان نياز است تا ميسليوم قارچ در خاک پوششي نفوذ کند.
5- برداشت
معمولا ًطي ۳ مرحله برداشت انجام ميگيرد که هر مرحله ۷ تا ۱۰ روز طول مي کشد.
6- نظا فت سالن
مرحله پاياني که معمولاً ۱ تا ۲ روز بطول مي انجامد شامل مرحله تخليه و نظافت سالن ها ميباشد. بنا براين طول دوره در سيستم دستي ۷۵ تا ۱۰۳ روز و در سيستم ماشيني ۷۰ تا ۸۱ روز مي باشد در صورتي که يک کارخانه کليه مراحل را خودش انجام دهد ۴ و حداکثر ۵ دوره در سال ميتواند از سالنهاي توليد استفاده نمايد. سيستم رايج ايران بصورت سنتي بوده و معمولا کليه کارها در يک کارخانه انجام مي گيرد. امروزه در کشور هاي پيشرفته از اين سيستم استفاده نمي شود. اطلاعات بيشتر در مورد سيستم هاي پيشرفته در کلاسهاي تخصصي آموزشگاه قارچ طلايي ارائه مي شود.
برآورد هزينه هاي جاري توليد قارچ دکمه اي
هزينه هاي توليد قارچ دکمه اي رابطه مستقيم با سيستم توليد( کيسه اي،استيلاژ ....) مکانيزم توليد ( مکانيکي، نيمه مکانيکي،دستي يا بصورت تامين مواد اوليه ازطريق تعاوني يا ....)همچنين قيمت نهادينه هاي توليد( مواد اوليه،هزينه کارگري، سوخت وانرژي و ....)از يک سو و از سوي ديگر ميزان عملکرد محصول بر حسب مقدار بستر يا محيط کشت استفاده شده در طول يک دوره از توليد داشته که معمولا بين دو تا سه ماه در نظر گرفته ميشود. بنا براين محاسبات ذيل که کاملا عملي و تجربه شده در سال 1384 مي باشند مي توانند تغييراتي داشته باشند که متاُثر از نحوه مديريت در کارخانه ميباشد.اين محاسبات جهت سيستم رايج ايران يعني سيستم توليد به روش سنتي يا دستي محاسبه شده است. ضمناً در اين برآورد هزينه سرمايه گذاري ثابت ( ساختمانها، تاسيسات و تجهيزات ) محاسبه نشده است .
الف) مواد اوليه:
شرح هزينه واحد مقدار قيمت واحد، ريال هزينه کل، ريال
کاه گندم کيلو گرم ۶۰۰۰ ۳۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰
کود مرغي کيلو گرم ۳۵۰۰ ۱۲۰ ۴۲۰۰۰۰
کود اوره کيلو گرم ۱۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰۰۰
ملاس چغندر ليتر ۱۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰۰۰
سنگ گچ کيلو گرم ۴۵۰ ۱۰۰ ۴۵۰۰۰
بذر قارچ کيلو گرم ۱۵۰ ۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰
خاک پوششي متر مکعب 5 7 ۲۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰
کيسه کشت کيلو گرم ۳۰ ۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
سموم ليتر ۴ ۲۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
متفرقه ۲ درصد ۱۱۴۳۰۰
جمع کل ۵۸۲۹۳۰۰
ب) هزينه کارگري :
شامل ۴ مرحله قالب زني توسط ۴ نفر (۱۶ روز کارگر) ۲ مرحله تخليه و پر کردن سالن پاستوريزه توسط ۴ نفر (۸ روز کارگر) ۳ مرحله آبياري توسط يک نفر ( ۳ روز کارگر) يک مرحله تخليه و نظافت سالن توسط ۴ نفر ( ۴روز کارگر) و ميانگين ۴ روز کارگر جهت نظارت که مجموعاً ۳۵ روز کارگري با ارزش هر روز کارگري در سال 1384 تقريباً ۵۰۰۰۰ ريال با کليه مزايا معادل ۱۷۵۰۰۰۰ ريال (تا قبل از برداشت ) ميباشد.
جهت برداشت و بسته بندي، طي ۳ مرحله ( ۳ چين برداشت ) توسط ۵ نفر مجموعا 15 روز کارگر، با دستمزد فوق جمعاً مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ريال خواهد شد.
ج)هزينه سوخت و انرژي:
از سوخت گازوئيل ،انرژي برق و آب با تعرفه کشاورزي به طور ميانگين در فصول مختلف سال مبلغ ۵۸۲۹۳۰ جهت هر دوره توليد در نظر گرفته شده است.
جدول هزينه هاي جاري
شرح هزينه مبلغ کل هزينه ( ريال )
الف) هزينه مواد اوليه ۵۸۲۹۳۰۰
ب)هزينه کارگر ي تا قبل از برداشت ۱۷۵۰۰۰۰
ج) سوخت و انرژي ۵۸۲۹۳۰
جمع ۸۱۶۲۲۳۰
س) استهلاک سرمايه براي 3 ماه ( 16 % ) ۳۲۶۴۸۹
ص)هزينه کارگري برداشت ۷۵۰۰۰۰
جمع کل ۹۲۳۸۷۱۹
پيش بيني ميزان توليد
با استفاده از مواد اوليه فوق با وزن خشک تقريبي ۱۰۰۰۰ کيلو گرم و 65% تا 75% رطوبت ميتوان ۱۶۵۰۰ تا ۱۷۵۰۰ کيلو گرم کمپوست ( بستر يا محيط کشت قارچ دکمه اي) تهيه نموده که عملکرد آن ( ميزان قارچ توليد شده ) بر اساس وزن بستر(کمپوست) به قرار ذيل مي باشد.
مقدار تقريبي کمپوست حداقل عملکرد 10درصد عملکرد خوب 20درصد عملکرد عالي 30درصد شرايط ايران عملکرد17%
۱۶۵۰۰ کيلوگرم بستر ۱۶۵۰ کيلوگرم قارچ ۳۳۰۰کيلوگرم قارچ ۴۹۵۰ کيلوگرم قارچ ۲۸۰۵ کيلوگرم قارچ
۱۷۵۰۰ کيلوگرم بستر ۱۷۵۰ کيلوگرم قارچ ۳۵۰۰ کيلوگرم قارچ ۵۲۵۰ کيلوگرم قارچ ۲۹۷۵ کيلوگرم قارچ
بايد در نظر داشت، کيفيت کمپوست تهيه شده از نظر فيزيکي و بيوشيميايي که بستگي به مواد اوليه مصرف شده و سيستم توليد کمپوست دارد، همچنين بذر مصرفي ( اسپان )از نظر گونه و اصلاحات ژنتيکي انجام شده بر روي آن نقش چشمگيري در تلورانس توليد داشته و به همراه مجموع عوامل محيطي و نحوه کنترل آن (رطوبت، دما، تهويه، بهداشت، ...) افزايش يا کاهش توليد قارچ را در توليدي هاي قارچ دکمه اي رقم ميزند.

تبليغات رسانه ها هر روز براي تفکيک زباله هاي شهري ، به نقطه هاي روشن تري نسبت به گذشته مي رسد. ديگر کمتر کسي در شهرها پيدا مي شود که از مزيت هاي تفکيک ...

تبليغات رسانه ها هر روز براي تفکيک زباله هاي شهري ، به نقطه هاي روشن تري نسبت به گذشته مي رسد. ديگر کمتر کسي در شهرها پيدا مي شود که از مزيت هاي تفکيک ...

مقدمه : با توجهات دولتها و تلاشهاي بين المللي در مورد ( مديريت منابع آب ) از اوايل دهه ۱۹۷۰ ميلادي با مطرح شدن و پيدايش عبارت ( توسعه پايدار ) در ادبي ...

● گام اول: خون سازي سلولهاي خوني در مغز استخوان ساخته مي شوند. مغز استخوان ماده اي ژله اي است که بخش عمده اي از آن را چربي، خون و سلولهاي مادر تشکيل م ...

بطور کلي طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و مي توان آنرا در محيط تاريک پرورش داد و بجز نور مستقيم آفتاب, هر مقدار نور راتحمل مي کند در هر صورت در محل ...

مقدار دي اکسيد کربن موجود در هوا ۰.۰۳درصد و يا حدود ۳۰۰پي پي ام مي باشد. (هر ميليون کيلوگرم هوا داراي ۳۰۰کيلوگرم دي اکسيد کربن مي باشد ) در مناطق صنعت ...

شايد يکي از اولين اقدامات بشر در عرصه معماري منظر باغ سازي بوده باشد، مرحله اي که انسان ها اقدام به ايجاد فضاي سبز مصنوع مي کنند و نهايتاً به باغ ها و ...

با توجه به رشد روز افزون جمعيت، تامين مواد غذائي از مهمترين اصول است و خوشبختانه مصرف غذاهاي فر آوري شده هم جايگاه ويژه خود را تقريبا پيدا نموده است ک ...

دانلود نسخه PDF - کمپوست سازي