up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله کمبود گوگرد در گياهان PDF
QR code - کمبود گوگرد در گياهان

کمبود گوگرد در گياهان

علائم کمبود گوگرد در گياهان

علائم کمبود گوگرد در گياهان
در گياهان کمبود گوگرد به صورت رنگ پريدگي و زردي در برگهاي جوان و قسمتهاي انتهايي گياه ظاهر مي گردد. کمبود گوگرد آثار مهمي در کاهش رشد گياه داشته ، ساقه ها نازک و برگها پيچيده مي گردد. در گياهان کمبود گوگرد موجب تجمع ازت غيرپروتئيني مي شود و مصرف اين گياهان براي حيوانات نشخوار کننده مضر و زيان آور است. همچنين کمبود گوگرد موجب تجمع نيترات در گياهان شده که براي حيوانات مصرف کننده سمي مي باشد .
وظايف گوگرد در گياهان و انسان
از وظايف مهم گوگرد در گياهان ، مي توان به دخالت اين عنصر در بسياري از فعاليت هاي آنزيمي و نيز شرکت آن در ساختمان شيميايي بسياري از اسيدهاي آمينه نظير متيونين و سيستين و نيز ترکيبات فرار مولد رايحه گياهاني نظير سير و پياز و خردل اشاره نمود. ساخت روغن و بهبود کيفيت ميوه از ديگر وظايف اين عنصر در گياهان به شمار مي رود. همچنين گوگرد خاصيت قارچ کشي داشته و بيماري سفيدک را رفع نموده پيرامون طوقه درختان را ضد عفوني مي کند. اين عنصر با افزايش حلاليت فسفر ، مصرف کودهاي فسفاتي را کاهش مي دهد. گوگرد در تشکيل کلروفيل ويتامينهاي تيامين و بيوتين ، فرودوکسين (که سبب احياي سولفات و نيترات مي گردد) و در تشکيل گلوتاتيون و کوآنزيم آ دخالت داشته و باعث افزايش مقاومت گياهان به امراض ، خشکي و سرما مي شود و از تجمع نيترات در بافتهاي گياه جلوگيري مي نمايد. نقش گوگرد در افزايش عملکرد پياز ، ذرت علوفه اي ، پنبه و دانه هاي روغني در سطح وسيع گزارش شده است.
در بدن انسان نيز گوگرد براي پوست ، ناخن و موهاي سالم و به منظور متعادل نگاه داشتن اکسيژن و کارکرد صحيح مغز ، ضروري است. اين عنصر در متابوليسم اصلي بدن با ويتامينهاي بيوتين و اسيد پنتونيک همکاري کرده و بخشي از بافت سازنده اسيدهاي آمينه به شمار مي رود. گوگرد در ترشح صفرا به کبد کمک کرده و در تأمين هپارين که مانع از انعقاد خون مي شود ، شرکت مي نمايد. پمادهاي گوگردي به طور چشمگيري در بهبود انواع ناراحتيهاي پوستي مؤثراست .
گوگردميکرونيزه کشاورزي
اين محصول با خلوص %99 (Sulphur) به صورت پودر جهت مبارزه با سفيدک سطحي و بيماريهاي قارچي مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين به صورت چالکود با کود آلي در سايه انداز درختان باغها مورد اسفاده قرار مي گيرد .
زمان ونحوه مصرف :
جهت مبارزه با سفيدک سطحي 3 بار در فصل رشد مورد استفاده قرار مي گيرد:
مرتبه اول: زماني که 4 تا 10 برگ جوان بر روي گياه بوجود آمده است
15)کيلوگرم در هکتار(
مرتبه دوم: زمان گلدهي
(به ميزان 30 کيلوگرم در هکتار)
مرتبه سوم: زماني که ميوه ها ظاهر مي شوند
(45 کيلوگرم در هکتار)
توجه: بعد از باران گردپاشي تکرار شود .
بيوگوگردطلايي يا بيوسولفور
اين کود محتوي باکتري تيوباسيلوس (اکسيد کننده گوگرد) در فرآيند اکسيداسيون خاک کاملاٌ ضروري است وبه صورت پودري در بسته هاي يک کيلوئي و 25 کيلوئي عرضه ميشود.
کود گوگردغني شده محتوي ريزمغذيها: کود آلي گوگردي ، کود بنتونيت دار
اين کود داراي70 درصد گوگرد ، 15 درصد بنتونيت و 15 درصد عناصر ريز مغذي (روي ، آهن ، مس ، منگنز) بوده و از مهمترين منابع کودي تأمين کننده عناصر کم مصرف جهت محصولات زراعي و باغي مي باشد و همچنين با توجه به دارا بودن عناصر کم مصرف کودي بسيار مفيد جهت گلخانه ، باغچه و گياهان آپارتماني و خانگي مناسب ميباشد .
نحوه مصرف :
در مزارع 300 الي 400 کيلوگرم در هکتار قبل از کاشت .
در باغها به صورت چالکود سايه انداز درختان به إزاء هر درخت يک کيلوگرم در ابتداي بهار .
در گلخانه و گلدان به إزاء هر بوته گياه 15 گرم و در باغچه به إزاء هر متر مربع 25 گرم
( توصيه ) استفاده از هر نوع کود شيميايي را در راستاي اصلاح و تقويت خاک زمين زارعي و باغات بر اساس نتيجه آزمون خاک ، صرفاٌ با نظر کارشناسان مجرب و مهندسين سازمان جهاد و کشاورزي منطقه انجام داده و به آنان اعتماد نمائيد .

همانند معماري منحصر به فرد و آميخته با نظم باغ ايراني، گونه‌هاي گياهي موجود در آن نيز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ايراني همچنانكه معماري با اصول و قوا ...

کمبود خواب حتي اگر اندک هم باشد، منجر به عدم تمرکز، کاهش ديد و ايجاد اختلال در حافظه مي شود.نتايج تحقيقات گوناگون نشان مي دهد هنگامي که مغز با کمبود خ ...

در زمان هاي نه چندان دور در خانواده هاي ايراني معجوني تهيه مي شد که شايد فراهم کردن آن براي خانم ها در اين زمانه کمي سخت باشد چرا جايي که مي توان با ب ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

در دنيا ۴۵۰ گونه گياه گوشتخوار متعلق به ۱۵ جنس و شش خانواده نهان دانگان دولپه اي وجود دارد که در اينجا ذکر يکي از آنها متعلق به خانواده Draseraceae مي ...

گياهان نمونه هاي زيبا و بي نظيري از خلقت خداوندي به حساب مي آيند، اشکال و رنگشان ما را به سوي خود جذب مي کند. اما در پس اين چهره زيبا، رازها نهفته است ...

● روش هاي کنترل آفات گياهان زينتي - توليد گياهان مقاوم به آفات؛ - استفاده از تکنيک هاي زراعي؛ - تکنيک رهاسازي نرهاي عقيم؛ - استفاده از تله هاي فرموني. ...

دانلود نسخه PDF - کمبود گوگرد در گياهان