up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله کليات خبر نويسي PDF
QR code - کليات خبر نويسي

کليات خبر نويسي

اصول و کليات خبر نويسي در روابط عمومي

روابط عمومي ها با برخورداري از دانش تخصصي و پايبندي به اصول حرفه اي و اخلاقي ضمن شناخت مسئوليتها و جايگاه خويش ، نيازها و منافع متقابلي را با مطبوعات (رسانه ها) مطمح نظر قرار داده و با استفاده از راهکارهاي مناسب ارتباطي و پرهيز از انتظارات نامعقول و غير منطقي سعي در ارائه اطلاعات و اخبار شفاف و درست از سازمان به منظور فراهم سازي شرايط توسعه يافتگي و رشد يکديگردارند.
روابط عمومي بدليل بهره گيري و استفاده از هنرهايي چون نويسندگي ،موسيقي ، طراحي ، خطاطي ، نقاشي و ... همواره به عنوان يک فن ، هنر و دانش تخصصي شناخته شده است . هنر نويسندگي در اين ميان از بيشترين کاربرد و کارايي در روابط عمومي برخوردار است و دائماً در تهيه گزارش ، خبر ، مقاله ، بيانيه ، آگهي ، مصاحبه ، سخنراني ، تنظيم بروشور ، کاتالوگ و ... مورد استفاده قرار مي گيرد .
نويسندگي در بياني ساده عبارت است از بيان افکار و احساسات در قالب الفاظ و کلمات درست و دلنشين بطوريکه خواننده بتواند بدون زحمت و به سهولت آنرا درک نموده و مقصود نويسنده را بخوبي بفهمد.
بنيان روابط عمومي بر ارتباطات استوار است و ارتباط با رسانه از جمله محوري ترين حوزه هاي تخصصي روابط عمومي بشمار مي رود . نگارش و نويسندگي پيش نياز برقراري ارتباط هم سنگ و موثر و متقابل بين رسانه ها و روابط عمومي ها تلقي مي گردد . رسانه ها مناسبترين فرصتها را براي ارتباط بين روابط عمومي با افکار عمومي فراهم مي سازند هر چند که روابط عمومي ها بايد از ساير امکانات براي انتقال اطلاعات ، اخبار و برنامه ها براي ارتباطات ميان فردي و گروهي نيز بهره ببرند اما اثر گذاري و کارايي رسانه هاي جمعي و بخصوص مطبوعات بيشتر از ساير تکنيکها و وسايل ارتباط جمعي است .
● بررسي رابطه بين روابط عمومي ها و رسانه ها
يکي از مهمترين وظايف روابط عمومي ها بخصوص در بخش هاي دولتي ، توليد و تنظيم خبر و تلاش در راستاي بکار گيري از راهکارهاي مهم ارتباطي جهت انتشار به موقع و موثر آن در رسانه هاست . رسانه هاي جمعي ماهيتاً بدليل برخورداري از ويژگيهاي خاص خود از قبيل : سرعت انتشار اخبار ، نظم در انتشار ، گستردگي حوزه انتشار ، تداوم انتشار ، فراواني حوزه مخاطبان ، در دسترس بودن و همچنين پائين بودن هزينه ها ، همواره مفيدترين ، سريعترين و با صرفه ترين ابزار براي ارتباط روابط عمومي در تبادل عملکرد سازمان و دريافت بازخوردها و آگاهي از داوريها و ارزيابيهاي خوانندگان به شمار مي روند .بطور کلي دوديدگاه مهم در خصوص رابطه بين روابط عمومي ها و رسانه ها مي توان از يکديگر تفکيک و متمايز کرد که هر کدام بر کارکردها و بنيانهاي نظري خاصي استوارند .
در ديدگاه اول روابط عمومي ها ارتباطات خاص و تعريف شده اي که مبتني بر ترجيح منافع و مصالح سازمان است را با رسانه ها از جمله رسانه هاي نوشتاري ( مطبوعات) ورسانه اي شنيداري و ديداري (راديو و تلويزيون) برقرار مي کنند . دراين رويکرد هريک ازطرفين (روابط عمومي و رسانه ها) بدنبال تأمين خواسته ها و نيازهايي هستند که درپاره اي اوقات با يکديگر متفاوت و حتي متضاد و مغايرند . براساس اين ديدگاه هدف روابط عمومي ها عبارت است ازحفظ منافع سازمان درجهت کارآمد نشان دادن سازمان ،تبليغ دستاوردها ،تشريح موفقيت ها ،حفظ وتثبيت وضعيت موجود ونهايتاً مشروع وموجه جلوه دادن اقدامات و عملکرد هاي سازمان .
بالطبع بر اساس اين رويکرد ، اخبار و گزارشهاي تنظيم شده از سوي روابط عمومي ها نيز مبتني بر ارائه اطلاعات با صبغه تبليغي ، آوازه گري ، عدم اشاره به ضعفها و نارسايي ها ، تحريم خبري مطبوعات در حوزه انتشار اخبار انتقادي و تلاش در جهت هر چه بيشتر معرفي کردن و تبليغ سازمان است . بطوريکه بر اساس اين ديدگاه شايد پنهانکاري و جلوگيري از دستيابي رسانه ها به اطلاعات و اخبار واقعي سازمان و امتناع از شکل گيري جو انتقاد عليه سازمان متبوع مورد توجه قرار مي گيرد. عمدتاً روابط عمومي هاي پيرو اين رويکرد از ارائه اخبار و اطلاعات به مطبوعات بي ميل بوده و يا در صورت انتشار و انعکاس اخبار سعي بر آن دارند تا عملکرد و اقدامات سازمان خويش را از نظر خوانندگان مهم و حساس جلوه دهند و بيشتر بر وجه تبليغي آن تکيه نمايند .
اين ديدگاه در دراز مدت ناکام خواهد ماند و ممکن است آسيب هايي را به منافع سازمان و نهايتا منافع اجتماعي و ملي مردم وارد کند . چرا که سازمان يک واحد منفرد و مستقل و بي نياز از ارتباط با ساير سازمانها و نهادها و بخصوص رسانه ها نيست و چنانچه منافع و مصالح آن با رويکردي مشروعيت بخش و احياناً کاذب و ظاهري عنوان گردد بقا ، حفظ و ثبات سازمان با مخاطرات جدي مواجه مي شود . بر اساس اين ديدگاه ، مطبوعات از عملکرد روابط عمومي ها راضي نبوده و دائماً اين انتقاد را بر روابط عمومي ها وارد مي دانند که رويدادها ، اقدامات ، عملکردها و اخبار خود را به نحوه مناسب و شفاف در اختيار مطبوعات جهت انعکاس به جامعه و افکار عمومي قرار نمي دهند و يا چنانچه درصدد انجام وظايف اطلاع رساني خويش برآيند ، سعي دارند با نگاهي تبليغي و رپرتاژ گونه به تبليغ خود بپردازند .
ديدگاه دوم ديدگاهي است مبتني بر ارتباطات متقابل و دو سويه بطوريکه روابط عمومي ها و مطبوعات بجاي رقابت و ستيز، درصد تعامل با يکديگر و مکمل دانستن طرفين مي باشند . در اين ديدگاه ساختار روابط عمومي ها با برخورداري از دانش تخصصي و پايبندي به اصول حرفه اي و اخلاقي ضمن شناخت مسئوليتها و جايگاه خويش ، نيازها و منافع متقابلي را با مطبوعات (رسانه ها) مطمح نظر قرار داده و با استفاده از راهکارهاي مناسب ارتباطي و پرهيز از انتظارات نامعقول و غير منطقي سعي در ارائه اطلاعات و اخبار شفاف و درست از سازمان به منظور فراهم سازي شرايط توسعه يافتگي و رشد يکديگردارند.
در اين ديدگاه از سويي روزنامه ها و مطبوعات با نگاهي خبري و تحليلي و با برخورداري از بينش حرفه اي و ارتباطي خود سعي در انعکاس صحيح و مناسب مطالب داشته و از سويي روابط عمومي ها نيز به انتشار و انعکاس اخبار بطور منظم و مستمر اقدام مي کنند . تعامل و ارتباط متقابل بين روابط عمومي ها و رسانه ها کارکردهايي را براي طرفين به ارمغان مي آورد . بطوريکه از سويي فرصت دستيابي به زمان و مکان رايگان در رسانه ها را به منظور انتشار اخبار و اطلاعاتي که روابط عمومي ها به هر دليل مشتاق به اعلام و انتشار و انعکاس آنها هستند را فراهم مي کند و هم از سويي فرصت دستيابي به اخبار و اطلاعات را بصورت رايگان و مستقيم ( دست اول ) در اختيار رسانه ها قرار مي دهد . چرا که در اغلب اوقات رسانه ها براي دستيابي به اطلاعات و اخبار سازمانها مي بايست با صرف هزينه و زمان و با اعزام خبرنگار به سازمانها و شرکتهاي مورد نظر، اطلاعات و اخبار را به سختي بدست آورند .
در دنياي کنوني و در سالهاي اخير روابط عمومي وارد مرحله جديدي ( شايد بتوان آنرا ديدگاه سوم تلقي کرد ) از تکامل و رشد و بالندگي خود گرديده که از پيشرو بودن ومتعالي بودن سازمان حکايت دارد . روابط عمومي پويا مهمترين صفت روابط عمومي مدرن و تخصصي بشمار مي رود . در اين مرحله، فعاليت اصلي روابط عمومي ها صرفاً اطلاع ساني و خبر رساني نيست . روابط عمومي پويا علاوه بر انجام هر چه علمي تر و تخصصي تر وظايف و مسئوليتهاي سنتي خود ، مهمترين وظيفه و مسئوليت خويش را تحقيق و پژوهش در سطح جامعه مي داند . چرا که بر اين باورند که تحقيق مقدمه توسعه و رشد است و هر گونه هدف گذاري ، برنامه ريزي ، تعيين استراتژي و روش شناسي و حرکت جهت نيل به دستاوردها منوط به انجام پژوهش و تحقيق است .
بر اين اساس روابط عمومي با انجام تحقيق و پژوهش و جمع آوري اطلاعات و ارائه آن به درون سازمان ( مديريت ارشد و تصميم گيران) سعي دارد تا مديريت را از بازخوردها مطلع نمايد . بطوريکه مديريت سازمان بداند چه مسائلي در جامعه در ارتباط با سازمان وجود دارد ؟ مردم در رابطه با سازمان چه مي انديشند ؟مشتريان و مخاطبان، خدمات و محصولات شرکت را چگونه ارزيابي مي کنند؟ و… . از اين رهگذر ضمن نياز سنجي و اشراف و آگاهي از محيط پيراموني و دروني ، نيازهاي ارتباطي شناسايي و در جهت تحقيق اهداف مورد نظر برنامه ريزي و سياستگذاري بعمل خواهد آمد .
در اين مسير روابط عمومي نه تنها عملکردها را تشريح مي کنند بلکه زمينه تحقق عملکرد را نيز فراهم نموده و بسترهاي لازم جهت تصميم گيري و برنامه ريزي مناسب بر اساس نيازهاي عمومي و خواست هاي اجتماعي و فرهنگي را نيز مهيا مي نمايد . روابط عمومي پويا با انتقال پيام هاي صحيح و متناسب با زمان و مکان خاص خود ، به تشريح برنامه ها و سياستها و اقدامات انجام شده سازمان متبوع در جهت پاسخگويي به نيازهاي مخاطبان که در حقيقت از نيازها و باز خوردهاي اوليه ( يافته هاي پژوهش ) اخذ شده مي پردازد . در اين مرحله روابط عمومي نيازي به پنهانکاري اخبار و اطلاعات ندارد و فاصله مردم و سازمانها با استفاده از کانالهاي مختلف ارتباطي هر روز کمتر شده و شکاف اطلاعاتي بين سازمان و مخاطبان اعم از مردم و رسانه ها نا چيزتر مي شود . اين رويکرد بر الگوي سه سويه ملت ، رسانه ها و دولت استوار است .
● تعريف خبر
خبر اطلاعات مربوط به يک رويداد يا اتفاق يا تحول است که در جايي چاپ يا پخش مي شود . در واقع خبر گزارشي از رويدادهاست که داراي يک يا چند ارزش خبري است . هدف خبر آگاهي بخشي و اطلاعات رساني است . خبر چنانچه بصورت حرفه اي تهيه و تنظيم شود مي تواند اثر بخشي تبليغي را نيز بطور پنهان بوجود آورد . نگارش و تهيه خبر مانند ديگر کارهاي مطبوعاتي ريشه در خلاقيت ، دانش ، ذوق ، سليقه ، عشق ، استعداد و افکار نويسنده دارد که در اين ميان مستلزم برخورداري از تکنيکهاي ارتباطي و نوشتاري است .هدف اصلي يک خبر ، ايجاد و خلق احساس عميق و ژرف از رخ داد پديده اي است که مورد توجه افکار عمومي قرار مي گيرد .
نويسندگي بعنوان يک هنر ، مستلزم اصولي است و نويسنده مي بايست برخوردار از صفات و ويژگيها يي باشد تا بتواند در کار و فعاليت خويش بطور موثر و موفق عمل نمايد . نويسنده روابط عمومي که وظيفه مستقيم تنظيم و تهيه اخبار و گزارشات و مقالات را بر عهده دارد نيز از اين قاعده مستثني نيست و موفقيت وي و بالطبع روابط عمومي و سازمان در گرو برخورداري از شرايطي از قبيل ، داشتن ذوق و استعداد نويسندگي ، عشق به نوشتن ، علاقه به يادگيري ،خواندن و مطالعه کردن ، برخورداري از گنجينه لغات ، کنجکاوي و تيز بيني ، داشتن هوش بالا ، توانايي جوشش با طبقات مختلف اجتماعي ، داشتن توانايي جسمي و روحي جهت برقراري ارتباط با منابع خبري ، پرهيز از تکبر و خود بزرگ بيني و… است.
نويسندگي در روابط عمومي با روزنامه نگاري تخصصي که بعنوان نويسنده در مطبوعات مشغول به فعاليت است به لحاظ اهداف ، کانالهاي ارتباطي و نوع مخاطبين و نحوة تأثير گذاري بر افکار عمومي داراي تفاوت هايي است . هدف روزنامه نگار و خبرنگار تخصصي ( که در حوزه رسانه ها مشغول است ) ارائه اطلاعات و اخبار به گونه اي بي طرفانه و هدفمند است . هر چند که ميل شخصي و ميزان دانش تخصصي وي در حرفه روزنامه نگاري بر نحوه و نوع استفاده وي از واژگان در تنظيم خبر موثر است اما ميزان دخالت و جانبداري نويسنده روابط عمومي از نوع اخبار و چگونگي تنظيم اطلاعات جهت انتشار و انعکاس ملموس تر و قوي تر است . او علاوه بر انتشار خبر سعي در آگاهسازي ، ترغيب و متقاعد ساختن شنونده و کسب حمايت مخاطبان از طريق بکارگيري شيوه ها و تکنيکهاي خاص خبري و نوشتاري است و سعي در جلوه دادن عملکردها و فعاليت هاي سازمان متبوع خود در نگاه خوانندگان دارد . نويسنده روابط عمومي با اين رويکردي مي نويسد که چگونه مي توان به سازمان در جهت رسيدن به اهدافش کمک کرد ؟ چگونه مي توان با انتشار اخبار متعدد ، خدمات ودستاورد ها و عملکردهاي سازمان را به بهترين شکل تشريح و اطلاع رساني کرد ؟
کانون اصلي هر خبر را دو شاخص فراگير بودن خبر ( گستردگي و مورد توجه قرار گرفتن آن خبربراي عده زيادي از مخاطبان) و سرعت تهيه و انتشار تشکيل مي دهد . هر خبر مي تواند در بر گيرنده ارزشهاي خبري ، عناصر خبري و همچنين ساير ويژگيها و کاربردها باشد که در ذيل به اين مقوالات اشاره مي شود .
● ارزشهاي خبري
هر خبر داراي ارزشهاي خبري يا معيارهايي هستند که مي تواند براي مخاطبان مهم جلوه نمايد . بعبارت ديگر هر رويداد مي تواند داراي يک يا چند ارزش باشد که به آنها ارزش خبري مي گويند . ارزشهاي خبري باعث مي شوند که يک رويداد يا اتفاق به يک خبر تبديل شود. ارزشهاي خبري به خبر قدر و منزلت و ارزش و اهميت مي دهد ارزشهاي خبري عبارتند از :
۱) فراگيري يا در بر گيرندگي
هر رويدادي که جمعي وسيعي از مردم را در بر گيرد و بعبارت ديگر به جمع فراواني از مردم مربوط باشد و بر آنها تأثير گذار باشد از شاخص فراگيري برخوردار است .
۲) شهرت
هيشه افراد ، نهادها و گروههايي که داراي شهرت هستند مورد توجه قرار مي گيرند و مي توانند ارزش وجايگاه ويژه اي را در بين خبرها به خود اختصاص دهند .
۳) تضاد و اختلاف
همواره خبرهايي که در برگيرنده تضاد ، درگيري ، کشمکش و اختلاف بين انسانها ، گروهها و سازمانها هستند مورد توجه قرار مي گيرند .
۴) غير عادي بودن و شگفتي
حوادث شگفت انگيز و غير عادي که بصورت استثنايي رخ مي دهند مي تواند توجه و نظر مخاطبان و مردم را به خود جلب کند .
۵) فراواني در ميزان ، تعداد و مقدار
هر حادثه يا رويدادي که بر گيرنده ارقام بالا ، تعداد بالا ، يا برخوردار از مقادير قابل توجهي از مقدار و ميزان باشد مي تواند نظر مردم را به خود جلب کند .
۶) تازگي و جديد بودن
تازه بودن و جديد بودن اخبار (دست اول بودن) و توجه به زمان انتشار خبر موجب توجه مخاطبان مي شود .
۷) نزديک بودن و مجاورت با خبر
مجاورت و نزديک بودن مکاني ، فضايي و معنايي افراد با اخبار و رويدادها موجب مهم واقع شدن خبر براي عده اي که در آن محدوده جغرافيايي يا معنايي و فضايي قرار دارند مي گردد .
اخبار و گزارشهاي خبري بايد برخوردار از عناصري باشد که به آنها عناصر خبري مي گويند . اخباري که در بر گيرنده عناصر ششگانه خبري نيستند به لحاظ محتوا و غناي خبري و نگارشي ناقص بوده و برخوردار از کاستي هاي ساختاري اند .
عناصري خبري عبارتند از :
۱) چه ( چه چيزي ) : بيان اينکه چه چيزي رخ داده است . چه : مهمترين عنصر خبري است که ماهيت رويداد را مشخص مي کند .
۲) چه کسي : منظور بيان خالق يا ايجاد کننده رويداد است . يعني چه کساني موجب حادث شدن اتفاق يا رويداد و خبر شده اند .
۳) کجا : يعني رويداد يا خبر در چه محلي اتفاق افتاده و ايجاد شده است. منظور از« کجا » در واقع محل وقوع رويداد و توجه به عنصر مکان است .
۴) کي ( چه موقع) : رويداد در چه زماني اتفاق افتاده است . منظور از «کي» در واقع زمان وقوع رويداد و توجه به عنصر زماني خبر است .
۵) چرا: عنصر تحليلي خبر است اين عنصر علت وقوع و هدف و انگيزه اصلي تهيه خبر و رويداد يا حادثه را بيان مي کند .
۶) چگونه (چطور): عنصر تشريحي و توصيفي خبر است . اين عنصر نحوه و مکانيزم وقوع خبر يا رويداد و مراحل و فرآيند حاکم بر آن خبر را براي مخاطب بيان مي کند .
● انتشار خبر
تا حد ممکن بايد تلاش کنيم در يک خبر به تمامي عناصر خبري توجه داشته باشيم و در فرآيند خبر رساني به پرسشهاي عناصر خبري پاسخي کوتاه و جامع ارائه دهيم . لزوماً هر خبر بطورقطعي و حتمي منتشر نمي شود و عوامل مختلفي در احتمال و شانس انتشار و درج خبر از سوي رسانه ها وجود دارد که روابط عمومي ها مي بايست با شناسايي و درک جامع اين عوامل نسبت به انتخاب بهترين راهکار و تکنيک ارتباطي جهت ارتباط با رسانه ها اقدام نمايند .بطوريکه رسانه ها با توجه به نحوه مديريت و نوع مالکيت آنان ، سياستها ، خط مشي ها ، دوره هاي انتشار ، شرايط اجتماعي و سياسي کشور و ...دائماً دست به گزينش اخبار و اطلاعات و همچنين نحوه انعکاس اخبار ارسالي از سوي روابط عمومي ها مي زنند.
رسانه ها عمدتاً بر اساس نوع مالکيت و مديريت به انواعي شامل رسانه هاي خصوصي ، رسانه هاي دولتي و رسانه هاي عمومي قابل طبقه بندي و تفکيک مي باشند .
رسانه هاي خصوصي تمايل بسيار اندکي در انعکاس اخباري که از سوي روابط عمومي ها تهيه مي شوند دارند . نشريات خصوصي معمولاً روشي انتقادي داشته و مي کوشند در مورد اخبار و اطلاعات شخصاً جستجو و تحقيق کنند و سپس باديدگاهي تحليلي و تفسيري به بررسي اخبار بپردازند .
رسانه هاي دولتي و بخصوص مطبوعات دولتي با روابط عمومي ها رابطه اي گرم تر ، متقابل و ارتباط قوي تري دارند بخصوص چنانچه روابط عمومي هاي دستگاههاي دولتي طرف تعامل آنها باشند ، امکان درج و انعکاس اخبار روابط عمومي ها در نشريات دولتي بخاطر وجود روابط متقابل بين آنها بسيار بيشتر از نشريات خصوصي و عمومي است . مثلا روزنامه ايران و اکثر خبرگزاريها را مي توان ازجمله رسانه هاي دولتي بشمار آورد.
رسانه ها و مطبوعات عمومي را مي توان حد فاصل مطبوعات خصوصي و دولتي قلمداد کرد . مطبوعات عمومي با توجه به سياستها و خط مشي ها خود سعي دراطلاع رساني صحيح و بي طرفانه از اخبار گوناگون و متعدد دارند . روزنامه هاي اطلاعات و کيهان را مي توان از جمله مطبوعات عمومي کشورمان بشمار آورد.
در ارتباط با دوره انتشار نيز بايد عنوان داشت که نشريات روزانه و هفتگي تمايل بيشتري به انتشار و انعکاس اخبار دارند و در مقابل نشريات ادواري مثل ماهنامه ها ، فصلنامه ، سالنامه ها و ... بيشتر تمايل به ارائه تفسير هاي خبري ، تحليل ، مصاحبه هاي غير خبري و ... دارند .
شرايط سياسي و اجتماعي و مناسبتهاي مذهبي و ملي نيز بر انتخاب و گزينش اخبار و رويدادها تأثير گذار است . در ايام و شرايطي که تراکم خبري به علت وقوع رويدادهاي خاص بيشتر است ، شانس انتشار اخبار عمومي و مطالبي که از سوي روابط عمومي ها منعکس مي گردد کمتر است . مثلاً در زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري امکان درج و چاپ اخباري مبني بر عملکرد سازمان که از سوي روابط عمومي ها به رسانه ها مخابره مي شود بسيار کم است و يا بالعکس در هفته دولت امکان درج اخبار و گزارشهايي که مبتني بر عملکردها ، دستاوردها و پروژه هاي عمراني دربخش دولتي است بيشتر است .
اطلاع رساني ، برجسته سازي ، آگاهي بخشي و پيشگيري از بحران از جمله مهمترين کاربردهاي خبر بشمار مي رود که روابط عمومي ها مي بايست با توجه به اهداف سازماني نسبت به اين مهم اقدام نمايند . نويسنده خبر در روابط عمومي مي بايست تمامي مراحل کار خبري را به طور کامل انجام و فرآيند کار خبري را به اتمام برساند . وقفه يا کاستي در هر يک از مراحل کار خبري ، اثر بخشي و کارايي فرايند خبري را با چالش روبرو مي نمايند .
مراحل فرايند خبري عبارتند از :
۱) خبر گيري و جمع آوري اطلاعات ، روابط عمومي مي بايست با برقراري ارتباط موثر با منابع خبري و مطالعه و بررسي پيرامون موضوعات مورد نظر همواره خبرهايي را جهت انتشار در ذهن داشته باشد . اسناد و منابع خبري عبارتند از گزارشات ساليانه ، گزارش عملکرد ادواري ، گزارشهاي تحقيقي ، گزارشهاي فروش و درآمد ، پروژه هاي در دست اجرا ، پروژه هاي مصوب آتي ، سخنراني ها ، همايشها ، مراسمها ، مصاحبه هاي تخصصي ، تعميرات دوره اي ، برنامه هاي اجرايي ، گزارش بازرسي ها و ارزيابي ها ، مصوبات جلسات ، کميته ها ، گروهها ، گزارش بازديد ها و ...
۲) خبر نويسي و تنظيم و نگارش خبر ، صرف در دسترس بودن منابع خبري موجب شکل گيري خبر نمي شود. نويسنده روابط عمومي مي بايست ضمن آشنايي با دستور زبان و همچنين شناخت ساختار زبان ، ضمن بکار گيري مناسب ترين واژه ها و با بهره گيري از هنرو خلاقيت نوشتاري خويش نسبت به تهيه خبر بر اساس اصول و مباني علمي خبر نويسي اقدام نمايد.
۳) خبر رساني و انتشار و ارسال خبر، مخابره کردن خبر به رسانه ها ازجمله خبر گزاريها و مطبوعات و بخصوص رسانه هاي ديداري و شنيداري يکي ديگر از بخشهاي مهم مراحل کار خبري است. چنانچه نويسنده با بهره گيري از منابع خبري و اطلاعاتي و همچنين پيروي از الگوها و اصول خبر نويسي موفق به خلق خبري جذاب و مهم گردد ولي آنرا به موقع مخابره و ارسال ننمايد ، تمامي مراحل کار خبري ناکام خواهد ماند . گاهي اوقات نقش روابط عمومي ها در کار تهيه خبر و مصاحبه هاي خبري بدليل عدم برنامه ريزي درست و عدم پيروي از الگوي منسجم و روش شناسي حرفه اي تنزل مي يابد و ممکن است در اين شرايط روابط عمومي ها در کل سازمان جايگاه خود را از دست دهند و به بيراهه کشانده شوند چرا که در يک برداشت عمومي ، وظيفه اصلي روابط عمومي از نگاه عوامل سازماني تهيه و انتشار به موقع اخبار و اطلاعات بشمار مي رود .
مطبوعات به لحاظ داشتن محدوديت در چار چوب مطالب و نوع مخاطبان ، معمولاً از گزارشهايي استفاده مي کنند که در قالب و اصول روزنامه نگاري تهيه شده باشد . در گزارشات ارسالي به رسانه ها ضمن توجه به ارزشهاي خبري و اطلاعاتي ، مختصر نويسي ، حذف اطلاعات زايد و مبهم مي بايست نظر و توجه اصحاب رسانه ها را نيز جهت انتشار اخبار جلب نمائيم .
● نکات راهنما جهت تهيه و تنظيم خبر در روابط عمومي
۱) اطلاعات دقيق ، گويا و صحيح را براي مخاطبان بيان کنيم .
۲) مسائل مهم و حساس را بيان کنيم .
۳) مخاطب شناسي کنيم و همواره خود را بجاي مخاطب قرار دهيم.
۴) ساده و روان بنويسيم و به غناي محتوا بيندشيم .
۵) قبل از تهيه خبر نسبت به کسب اطلاع از موضوع و افزايش ميزان آگاهي از ابعاد مختلف پديده يا واقعه کوشش نمائيم.
۶) اهداف مورد نظر در خبر رساني از قبيل نتايج ارتباطي ، تعيين نوع پيام ، انتخاب کانال ارتباطي و... رابه دقت مورد نظر قرار دهيم.
۷) گويا ، رسا، و مختصر بنويسيم.
۸) با زبان سوم شخص و با تکيه بر زمان گذشته بنويسيم بطوريکه احساس بي طرف بودن ما به مخاطب القاء شود .
۹) برروي موضوع خبر و عناصر خبري تکيه کنيم و هرگز وحدت موضوعي خبر را فراموش نکنيم .
۱۰) ارزشهاي خبري را مد نظر قرارداده و بهترين شکل ممکن از آنها بهره ببريم .
۱۱) چارچوب کلي خبر را بصورت مرحله اي بيان کنيم و صرفاً به زوايا يا عناصر خاصي از خبر تکيه نکنيم .
۱۲) تا حد ممکن به شيوه هرم وارونه بنويسيم.
۱۳) ترجيحاً با ليدهاي متکي بر عنصر « چه چيزي»شروع کنيم .
۱۴) با بيان نقل قول هاي مستند ، اعتبار و اعتماد خبرها را بيفزائيم و روحي جذاب و زنده به خبرها بدهيم .
۱۵) به اصل خبر بپردازيم و از تعريف ، تمجيد ، تبليغ يا نفي اتفاق و رويداد پرهيز کنيم .
۱۶) منابع خبري را ذکر کنيم.
۱۷

Gambas نام محيط برنامه ‌نويسي مشابه VB اما در محيط لينوکس است . اين نرم ‌افزار را فردي از علاقه‌ مندان به برنامه ‌نويسي اهل کشور فرانسه ، با تلاش فراو ...

فيلم نامه ( ScreenPlay ) فيلم نامه يا سناريو ، متني است شامل شخصيت ها ، ماجراها و هر آنچه در فيلم روي خواهد داد به صورت يک دستور العمل ، که توسط فيلم ...

کلاهک :رشد طولي ريشه مانند ساقه ، نزديک به انتهاست. در حاليکه انتهاي shoot توسط فلسهاي جوانه و يا برگهاي جوان ، محافظت ميشوند، محاظت انتهاي ريشه يک تو ...

سؤالي که باقي مي‌ماند اين است که وبلاگستان به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ آيا دوره پنجمي را شاهد خواهيم بود که در آن وبلاگستان يک طبل ميان تهي شود و يا ب ...

بافت خاک: پخش جامد خاک مجموعه بسيار پيچيده أي از مواد معدني و آلي بوده و ترتيب قرار گرفتن ذرات کميت و کيفيت ويژگيهايي از قبيل تخلخل ، ساختمان و وزن مخ ...

● مقدمه جوشکاري تعميري يکي از فرآيندهاي مهم تعميرات و نگهداريست که شامل جوشکاري ترميمي و سطح پوشاني مي گردد . با توجه به اينکه در صنايع فلزي حجم کارها ...

تحقيق و پژوهش از اهميت ويژه اي برخوردار است و به جرات مي­توان گفت که همه پبشرفت­هاي علمي صنعتي پژوهشي تکنولوژي و جامعه شناسي بر پايه تحقيق و پژوهش است ...

● بازار داغ اوقات فراغت يادش بخير آن موقع ها. همان روزها که هر چه به تعطيلات تابستان بيشتر نزديک مي شديم، قند توي دلمان بيشتر آب مي شد، براي شيطنت کرد ...

دانلود نسخه PDF - کليات خبر نويسي