up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله کلسيم PDF
QR code - کلسيم

کلسيم

پيش بيني با کلسيم

● پيش بيني با کلسيم
با امتياز کلسيم سرخرگ تاجي (CAC) مي توان درافراد سفيدپوست حوادث خطرناک کرونر را پيش بيني کرد. پژوهشگران به ارزيابي اين مساله پرداخته اند که تا چه حد ممکن است با اندازه گيري CAC بتوان حوادث خطرناک کرونر را در ۶۷۰۰ نفر از چهار قوم مختلف (سفيد ۳۹%، سياه ۲۸%، اسپانيول ۲۲% و چيني ۱۲%) پيش بيني کرد. متوسط مدت پيگيري ۸ ۳ سال بود.
پس از تطبيق از نظر عوامل خطرساز سنتي کرونر، اختلاف قابل توجهي در ارزش پيش بيني امتياز CAC در گروه هاي قومي ديده نشد. در مقايسه با افرادي که امتياز CAC برابر صفر داشتند، افراد داراي امتياز ۱ تا ۱۰۰، ۱۰۱ تا ۳۰۰ و بيش از ۳۰۰ براي هر يک از رويدادهاي کرونر داراي نسبت تصادفي به ترتيب برابر ۶ ۳، ۷ ۷ و ۷ ۹ بودند. دو برابر شدن امتياز کلسيم احتمال هر نوع حادثه ي کرونر را از ۱۸ تا ۳۹% افزايش مي داد.
● انسولين و ديابت
حدود نيمي از بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم در نهايت به انسولين نياز دارند. رهنمودهاي اخير حاکي از شروع درمان با انسولين با انسولين پايه ي يک بار در روز است که براي کنترل گلوکز ناشتاي خون تيتراسيون مي شود. اما، نتايج بعضي بررسي ها حاکي از آن است که ميزان گلوکز بعد از غذا ارتباط نزديکتري با هموگلوبين گليکوزيله (HbA۱c) دارد و با انسولين کوتاه اثر پيش از غذا بهتر مي توان به کنترل ديابت دست يافت.
پژوهشگران، با حمايت مالي کارخانه ي سازنده ي انسولين گلارژين Lantus، به صورت تصادفي ۴۱۵ بيمار مبتلا به ديابت نوع دوم و تراز HbA۱c ميان ۵ ۷ و ۵ ۱۰% را تحت درمان انسولين گلارژين يک بار در روز يا انسولين (Humalog) lispro سه بار در روز پيش از غذا قرار دادند. با استفاده از يک آلگوريتم، دوز انسولين به صورت هفتگي عيارسنجي مي شد تا تراز گلوکز ناشتا براي انسولين گلارژين به کمتر از ۹۹ و تراز گلوکز ناشتا و بعد از غذاي خون به ترتيب به کمتر از ۹۹ و ۱۳۵ ميلي گرم در دسي ليتر براي انسولين ليسپرو برسد. تمامي بيماران تصادفي شده ي قبلي رژيم خوراکي هيپوگليسميک را انجام داده بودند. بعد از ۴۴ هفته، متوسط تراز HbA۱c در گروه گلارژين و ليسپرو به صورت مشابه کاهش يافت (به ترتيب ۷۱ ۱ و ۸۷ ۱%). در گروه ليسپرو، بيماران بيشتري به تراز HbA۱c کمتر از ۷% رسيدند. (۶۹ در برابر ۵۷%) ولي در گروه گلارژين تعداد بيماراني که به تراز HbA۱c کمتر از ۵ ۵% رسيدند بيشتر بود (۳۸ در برابر ۶% در گروه ليسپرو). متوسط گلوکز ناشتاي خون در گروه گلارژين به طور قابل توجه پائين تر از ليسپرو بود و متوسط گلوکز بعد از غذا به طور قابل توجه در گروه ليسپرو پائين تراز گلارژين بود. در بيماران گروه گلارژين ميزان گزارش حوادث هيپوگليسميک بسيار کمتر و متوسط افزايش رضايت بيشتر از درمان، بهتر از گروه ليسپرو بود. متوسط افزايش وزن در دو گروه حدود ۳ کيلوگرم بود.
● فراواني UTI در کودکان
در طول دهه ي گذشته، طي بسياري از بررسي ها فراواني عفونت مجراي ادرار در کودکان مبتلا به تب ارزيابي شده است. محققان متاآناليز اطلاعات اوليه ي حاصل از ۱۸ مورد بررسي (شامل ۲۲۹۱۹ کودک داراي نشانه هاي UTI) انجام دادند تا ميزان ارزيابي و تخمين فراواني UTI در کودکان معين شود.
در ميان شيرخواران تب دار جوان تر از ۳ ماه (۱۴ بررسي)، فراواني UTI در پسران ۷ ۸ و در دختران ۵ ۷% بود. ميزان UTI اصولا در پسران ختنه نشده بيشتر از پسران ختنه شده بود (۱ ۲۰ در برابر ۴ ۲%). در ميان شيرخواران تب دار ۳ تا ۶ ماهه (۴ بررسي)، فراواني در دختران ۷ ۵ و در پسران ۳ ۳% بود. در ميان شيرخواران تب دار ۶ تا ۱۲ ماهه (۴ بررسي)، فراواني ۴ ۵% و در پسران ختنه نشده بالاتر از پسران ختنه شده بود (۳ ۷ در برابر ۳ ۰%).
● پارکينسون و بن ياخته
به سال ۲۰۰۷، بامانيپولاسيون ژنتيک، ياخته هاي بالغ انساني دوباره در ياخته هايي با پتانسيل بن ياخته هاي جنيني برنامه ريزي شدند که حادثه اي اساسي در تاريخ بيولوژي بن ياخته است. به همين ترتيب، ياخته هاي برنامه ريزي شده ي حاصل از موش را مي توان در درمان کم خوني سيکل سل در موشها مورد استفاده قرار داد.
برنامه ريزي مجدد بن ياخته ها براي مقابله با بيماري اختصاصي اکنون در انگاره ي موشي بيماري پارکينسون به نتيجه رسيده است. ابتدا، گروه پژوهش با استفاده از توکسيني که نورون هاي دوپامينرژيک را در مغز مياني مي کشت يک حالت شبيه پارکينسون به وجود آورد. سپس محققان فيبروبلاست هاي بزرگسال اين موشها را دوباره برنامه ريزي کردند تا به صورت بن ياخته هاي چند قدرتي (ips) القاء شده به وجود آيد و سبب شود اين ياخته هاي ips در کشت ياخته تکثير مي يابند و از سيگنال هاي شيميايي استفاده کرده و آنها را به نورون هاي دوپامينرژيک تبديل کرده و آنها را در مغز مياني موشها تزريق مي نمايند. در ۸ مورد از ۹ موش درمان شده، ياخته هاي گرافت شده را وارد مغز مياني کردند که دوپامين توليد کرد و به طور مشخص بي نظمي حرکتي شبيه PD را بهبود بخشيد. در موشهايي که به عنوان شاهد استفاده شده بود، اين تغييرات ديده نشد.
● حد فوقاني TSH
بعضي آندوکرينولوژيست ها پيشنهاد کرده اند که حد فوقاني طبيعي ULN تيروتروپين TSH را بايد به حد ۵ ۲ ميکرو واحد بين المللي در ميلي ليتر (از ULN سنتي ۴ تا ۵ ميکرو واحد بين المللي در ميلي ليتر) کاهش داد. اين پيشنهاد بحث برانگيز با شک در مورد فراواني هيپوتيروئيديسم زودرس زيرباليني در جمعيت «طبيعي» ارتباط دارد و اين مقدار از آن به دست آمده است.
در اين بررسي، ۱۸۶۱ بزرگسال ميانسال که به صورت تصادفي برگزيده شده بودند آزمايش TSH و تست آنتي بادي تيروئيد و نيز معاينه ي باليني و سونوگرافي تيروئيد به عمل آمد. ۵ ۹۷ سدک TSH جدا شده ي استاندارد براي تعيين ULN به صورت زير بود:
▪ در تمامي همنوا، ۶۷ ۵ ميکرو واحد بين المللي در ميلي ليتر
▪ پس از حذف ۱۴۴۸ نفر که سابقه ي بيماري تيروئيد داشتند يا معاينه ي تيروئيدشان غيرطبيعي بود.
▪ ۳۷ ۳% ميکرو واحد بين المللي پس از حذف بعدي ۷۶۶ نفر که دچار ناهنجاري هاي تيروئيد در سونوگرافي بودند.
سرانجام، تراز TSH به روش سنجش ايمونوسوربنت پيوسته به آنزيم enzyme linked immunusorbent assay اندازه گيري شد که اکنون ديگر مورد استفاده نيست. در زير گروهي از افراد از سنجش جديدتر نسل سوم استفاده شد و تراز TSH به طور متوسط ۷۳ ۰ ميکرو واحد بين المللي در ميلي ليتر بالاتر از ELISA بود. بنابراين، براي ۷۶۶ نفر که به فرض افراد طبيعي بوند، ۵ ۹۷ سدک در واقع برابر ۱ ۴ (۷۳ ۰ + ۳۷ ۳) ميکرو واحد بين المللي در ميلي ليتر بود رسيد.
● پروفيلاکسي VTE
آمبولي ريه قابل پيشگيري ترين علت مرگ درون بيمارستان است. پروفيلاکسي فارماکولوژيک ترومبوآمبولي وريدي (VTE) خطر آمبولي ريوي را در بيماران داخلي تا ۵۷% و در بيماران جراحي عمومي تا ۷۵% مي کاهد. کالج پزشکان قفسه ي سينه ي آمريکا (ACCP) به طور منظم رهنمودهاي پروفيلاکسي VTE را عرضه مي دارد. به هر حال، بسياري از بيماران در معرض خطر، پروفيلاکسي VTE دريافت نمي دارند.
محققان يک سنجش مقطعي يک روزه در بخش هاي مراقبت حاد در ۳۵۸ بيمارستان انجام دادند که به صورت تصادفي از ۳۲ کشور در ۶ قاره انتخاب شده بودند. محققان تعداد بيماراني را که در معرض خطر VTE بودند براساس معيارهاي ACCP ارزيابي کرده و نسبت هايي را مشخص نمودند که از دوز توصيه شده ي پروفيلاکسي VTE استفاده کرده بودند. بيش از ۶۸.۰۰۰ بيمار ارزيابي شدند (۴۵% طبي، ۵۵% جراحي)، ۴۲% بيماران طبي و ۶۴% بيماران جراحي در معرض VTE بودند. از اين تعداد بيماران در معرض خطر، ۴۰% بيماران داخلي و ۵۹% بيماران جراحي از پروفيلاکسي توصيه شده دريافت داشتند. در بيماران در معرض خطر در آمريکا ۴۸% بيماران داخلي و ۷۱% بيماران جراحي از پروفيلاکسي توصيه شده استفاده نموده اند.

کلسيم تزريقي براي درمان کمي کلسيم خون در بيماريهائي که نيازبه افزايش سريع غلظت يون کلسيم در سرم دارند، مانند تتاني ناشي از کمي کلسيم خون در نوزادان ، ...

کلسيم سياناميد کلسيم سياناميد Calcium cyanamide اين ترکيب يک برگ ريز بوده و در موقع مصرف بهتر است که برگها خيس يا شبنم داشته باشد در دماي 17 درجه سانت ...

آفتکشهاي کاربردي شيميايي کلسيم سياناميد ________________________________________ کلسيم سياناميد Calcium cyanamide اين ترکيب يک برگ ريز بوده و در موقع ...

اين روزها مصرف ويتامين ها و موادمعدني دارويي بطور خودسرانه متاسفانه به روندي عادي در جامعه ما تبديل شده و اغلب گمان مي کنيم هر قدر ويتامين بيشتري به ب ...

▪ آقاي دکتر! لطفا بفرماييد چرا تا اين حد متخصصان به مصرف شير و لبنيات تاکيد دارند؟ اهميت شير و لبنيات از ديدگاه تغذيه در درجه اول به کلسيم اين گروه از ...

کهکشان راه شيري و باقي جهان ما نيز مانند شير، سرشار از کلسيم ماده مستحکم کننده استخوانها است. در حقيقت بنابر تحقيقات جديد، جهان هستي ۵۰ درصد بيش از چي ...

سلامت جنين به دو عامل بستگي دارد؛ يکي وزن مادر در آغاز بارداري و ديگري، روند وزن گيري مادر در طول بارداري. هرگونه اختلال در اين دو مورد به تشکيل جفت ک ...

دوران بارداري دوراني حساس با نيازهاي خاص خود است . دوراني که سلامت جنين و مادر هردو درگرو پشت سر گذاشتن صحيح وبي خطر آن است ؛ آنچه مسلم است تغذيه اولي ...

دانلود نسخه PDF - کلسيم