up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله کلسيم سياناميد PDF
QR code - کلسيم سياناميد

کلسيم سياناميد

آفت كش هاي كودهاي شيميايي

کلسيم سياناميد
کلسيم سياناميد Calcium cyanamide اين ترکيب يک برگ ريز بوده و در موقع مصرف بهتر است که برگها خيس يا شبنم داشته باشد در دماي 17 درجه سانتيگراد بهتر اثر مي‌نمايد و زير اين دما و همچنين هواي خشک نبايد آنرا مصرف نمود. در شرايط مناسب پس از استفاده از اين مواد، ابتدا برگها زرد و سپس قرمز رنگ شده و در عرض مدت 1018 روز مي‌ريزند. زمان مصرف 10 روز قبل از برداشت محصول مي‌باشد. مصرف بيش از اندازه، کاهش اثرات برگ‌ريزي را سبب مي‌شود زيرا در اين حالت برگها خشک ولي ريزش نمي‌کنند LD50آن 400 ميلي‌گرم بر کيلوگرم است
کلرات منيزيم
کلرات منيزيم Magnesium chlorate اين ماده به عنوان يک خشک کننده و برگ‌ريز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. دماي مناسب 1817 درجه سانتيگراد و در دماي پايين‌تر اثر آن کاهش مي‌يابد. اين ماده سيستميک نيست ولي قدرت نفوذ آن در برگها زياد مي‌باشد. زماني که وارد گياه مي‌شود به صورت نيمه سيستميک عمل مي‌نمايد. نفوذ آن در مدت يک ساعت صورت مي‌گيرد. کلرات منيزيم در شرايط نبود رطوبت و يا شبنم نيز به خوبي در برگها نفوذ مي‌نمايد. وقتي به طور متوسط دو غوزه در يک بوته باز شده باشد بايد آنرا مصرف نمود. اين ترکيب باعث توقف يا قطع جريان آب در برگها شده، مانع عمل فتوسنتز، تجزيه کلروفيل و قطع متابوليسم کاربوهيدرات و پروتئين را در گياه سبب مي‌شود. همچنين مصرف بيش از اندازه اين مواد، سبب خشک شدن برگها شده ولي ريزش برگ صورت نمي‌گيرد. اين ترکيب امروزه به عنوان خشک کننده و برگ ريز در مزارع آفتابگردان، سوژا و چغندرقند بکار مي‌رود. LD50 آن 620 ميلي‌گرم بر کيلوگرم براي موش صحرايي است.
کلرات - کلرات کلسيم
کلرات - کلرات کلسيم Calcium chlorate - chloride
اين ترکيب به صورت محلول با خاصيت خشک کننده و برگ ريز مصرف مي‌شود. از نظر فيزيولوژيکي روي برگ گياهان نظير کلرات منيزيم عمل مي‌نمايد ولي در شرايط مساوي اين ماده بطئي‌تر عمل مي‌کند و باز شدن کند غوزه‌ها را به دنبال دارد. زمان مصرف آن هنگامي است که 14 غوزه باز شده باشد و ميزان مصرف 3020 کيلوگرم در هکتار است. هنگامي که به عنوان خشک کننده مصرف مي‌گردد بايد 50 درصد غوزه‌ها باز شده باشد. در اين صورت ميزان مصرف 5040 کيلوگرم در هکتار توصيه مي‌شود. LD50آن 1112 ميلي‌گرم بر کيلوگرم براي موش صحرايي است.
دي کوات
دي کوات Diquate
يک خشک کننده است که در مزارع چغندرقند بذري در موقعي که 30 تا 40 درصد بذور قهوه‌اي رنگ شده باشند به مقدار 5 تا 10 کيلوگرم در هکتار مصرف مي‌شود. در زراعت يونجه بذري، يک هفته قبل از برداشت بايد به مقدار 2 تا 4 کيلوگرم در هکتار مصرف گردد
سزامکس يا سزوکسان
سزامکس يا سزوکسان Sesamex = sesoxane
سزامگس يا سيزژيست با طيف تأثير وسيع است که نه تنها روي پيرترينها بلکه روي سموم کاربامات و برخي از سموم فسفره و کلره نيز داراي اثر سينرژيستي مطلوبي است. به عنوان مثال اين ماده روي آلترين بهتر از پي پرونيل بوتوکسايد عمل مي‌کند و در مطالعات انجام شده مشخص گرديده که در شرايط آزمايشگاهي اين ترکيب اثر سيستم آنزيمي (Mixed-Function Oxidase) MFO را مهار مي‌کند.
نيکوتين
نيکوتين Nicotine
اين ماده الکالوئيدي است که از توتون استخراج شده و قابليت حشره‌کشي بسيار جالبي دارد. توتون يکي از اولين گياهاني است که خاصيت حشره‌کشي آن شناخته شده و بشر از آن براي کنترل حشرات استفاده کرده است به طوريکه اروپائيان در حدود 1690 ميلادي از عصاره آن براي کنترل آفات مکنده استفاده کرده‌اند. بعداً مشخص شد که مادة مؤثره سمي آن الکالوئيدي به نام نيکوتين مي‌باشد. اولين بار در سال 1763 به عنوان حشره‌کش بکار رفته است. در سال 1824 الکالوئيد آن به صورت خالص استخراج گرديد و در سال 1904 به طريق مصنوعي ساخته شد. نيکوتين چه به صورت خالص و يا به صورت سولفات به عنوان حشره‌کش تماسي و گوارشي و گاهي تدخيني بکار مي‌رود. در بازار با نام تجارتي Black leaf يافت مي‌شود. اين فرآورده تجارتي داراي 40 درصد ماده مؤثره نيکوتين است. با افزودن يک ماده قليايي به اين ترکيب، ماده سمي آن يعني نيکوتين آزاد مي‌شود. نيکوتين خالص مايعي بي‌رنگ، بي‌بو و با نقطه جوش 47 2 درجه سانتيگراد است. در مجاورت هوا اکسيده شده و به رنگ قهوه‌اي و تيره درمي‌آيد. بوي نامطبوعي دارد. نيکوتين با آب در دماي پايين‌تر از 6 درجه سانتيگراد قابل اختلاط است و در حلالهاي آلي به خوبي حل مي‌شود.
فرمول شيميايي نيکوتين
نيکوتين به ميزان 1 تا 8 درصد در گياه توتون وجود دارد. براي پستانداران به شدت سمي است. 50LD آن از طريق گوارشي براي موش صحرايي 6050 ميلي‌گرم بر کيلوگرم وزن بدن مي‌باشد. عليه حشرات به ويژه شته‌ها نيز بسيار مؤثر مي‌باشد.
در بين گونه‌هاي مختلف توتون فقط دو گونه Nicotina rostica، Nicotina tabacum به مقدار کافي الکالوئيد نيکوتين دارند.
در برگهاي N. tabacum 2 تا 5 درصد و در N. rostica 5 تا 14 درصد نيکوتين وجود دارد. در گياه توتون 12 نوع الکالوئيد شناسايي شده است و نيکوتين به تنهايي 98 درصد آنها را تشکيل مي‌دهد. الکالوئيدهاي آنابازين و نور نيکوتين از الکالوئيدهاي ديگر گياه توتون هستد که داراي خاصيت حشره‌کشي مي‌باشند.
مقادير LD50نيکوتين براي تعدادي از جانوران به شرح زير است:
براي زنبور LD50عسل آن 315 ميلي‌گرم بر کيلوگرم، سوسري آمريکايي 650 ميلي‌گرم بر کيلوگرم، کرم ابريشم 40 ميلي‌گرم بر کيلوگرم، سگ و خوک 5 ميلي‌گرم بر کيلوگرم، خرگوش 9 ميلي‌گرم بر کيلوگرم، موش صحرايي 1 ميلي‌گرم بر کيلوگرم.
از مقايسه مقادير LD50فوق معلوم مي‌گردد که نيکوتين براي مهره‌داران بسياري سمي است زيرا مي‌تواند اعمال استيل کولين را تقليد نمايد يعني آن دسته از اثراتي که در اثر تزريق استيل کولين در بدن حاصل مي‌شود به وسيله نيکوتين نيز ايجاد مي‌شود. نيکوتين در محل ارتباط عصب با ماهيچه اثر مي‌گذارد و باعث قطع اين ارتباط مي‌شود و در نتيجه فلج ماهيچه را به دنبال دارد. نيکوتين و استيل کولين در مقدار کم باعث افزايش فعاليت و در مقدار زياد باعث قطع فعاليت اعصاب و ماهيچه‌ها مي‌شوند.
شباهت نيکوتين به استيل کولين ناشي از وضعيت فرمول ساختماني آن و نيز فاصله دو اتم نيتروژن است که اين فاصله در حدود 4.2 انگستروم مي‌باشد که تقريباً نزديک به فاصله گروههاي عمل کننده مولکول استيل کولين است لذا بر اساس اين شباهت نيکوتين گيرنده‌هاي استيل کولين را مورد حمله قرار مي‌دهد. نيکوتين روي سيناپس گانگليوني حشرات و سيناپس عصبي ماهيچه‌اي پستانداران به صورت انتخابي عمل مي‌کند و ساير گيرنده‌هاي شناخته شده استيل کولين را مورد حمله قرار نمي‌دهد. مسموميت از نيکوتين با استفاده از داروهاي ضد تشنج نظير دي پارکول و پان پارنيت درمان مي‌شود.
در پستانداران نيکوتين توسط ميکروزومهاي کبدي متابوليزه شده و از طريق ادرار دفع مي‌گردد. متابوليت اصلي آن در انسان و سگ پيريدي لاکتيک اسيد و در مرحله بعدي کوتينين مي‌باشد ولي در حشرات کوتينين متابوليت اصلي بوده و يک ماده غير سمي است.
در حشراتي نظير ملخها، مگس خانگي و سوسک توتون نيکوتين به مقدار زياد متابوليزه مي‌شود ولي لارو حشرات ديگر نظير نيکوتين را متابوليزه نمي‌کنند بلکه آن را دفع مي‌نمايند در نتيجه به نيکوتين حساس نمي‌باشند. عدم حساسيت شته سبز هلو به نيکوتين در موقع تغذيه از برگهاي توتون به اين دليل است که آفت در موقع تغذيه از سلولهاي مجاور آوندها تغذيه مي‌نمايد و از تغذيه مستقيم شيره آوندهاي چوب و آبکش خودداري مي‌کند زيرا آزمايشات نشان داده‌اند که شته در تغذيه از غذاي مصنوعي حاوي نيکوتين سريعاً از بين مي‌رود. اين مطلب يکي از دلايل بارز سازگاري حشره در دوري جستن از يک ماده سمي است.
نيکوتين امروزه در بازار به فرم تجارتي سولفات نيکوتين موجود است. از سولفات نيکوتين امولسيون روغني تهيه شده و در مبارزه با شته‌ها بکار مي‌رود. فرمول زير براي کنترل شته کلم پيشنهاد مي‌شود:
پارافين مايع 1 ليتر
مويان 100 گرم
سولفات نيکوتين 200 گرم
آب 100 ليتر
ابتدا روغن و مويان را با کمي آب مخلوط کرده، سپس سولفات نيکوتين را به آن اضافه مي‌نمايند، بعد مواد ديگر به آن اضافه مي‌شود. نيکوتين سميت بسيار زيادي براي انسان و ديگر پستانداران دارد. نيکوتين اثر سمي خاصي دارد به فاصله 5 تا 30 دقيقه سبب مرگ مي‌ِود. نيکوتين از روي زبان. داخل چشم به سرعت جذب مي‌گردد همچنين از راه معده و پوست به آساني جذب و موجب مسموميت مي‌شود بنابراين بايد در کاربرد آن نهايت دقت صورت گيرد.
نظر به اينکه اثر سمي اين ماده پس از مدت کوتاهي در مجاورت هوا از بين مي‌رود اين سم براي کنترل آفات سبزي و صيفي سم بسيار مناسبي است و محصول را پس از مدت کوتاهي با اطمينان مي‌توان مصرف نمود
نور نيکوتين
نور نيکوتين Nornicotine
فرم L نور نيکوتين حدود 95 درصد الکالوئيدهاي موجود در گونه‌اي از تنباکو به نام Nicotina sylvestris را شامل مي‌شود. فرم d و dL نور نيکوتين در گونه گياهي به نام Dubosia hopwodii که در استراليا رشد مي‌کند به مقادير متفاوت وجود دارد.
فرم خالص اين ماده، مايعي بي‌رنگ، با نقطه جوش 270 تا 271 درجه سانتيگراد است و نسبت به نيکوتين در محيط پايداري بيشتري دارد و وقتي در معرض هوا قرار مي‌گيرد رنگ و بوي نامطلوبي به خود نمي‌گيرد. خاصيت تدخيني آن کمتر از نيکوتين بوده و سميت آن براي تعداد زيادي از حشرات بيشتر از نيکوتين است ولي براي پستانداران مشابه نيکوتين عمل مي‌نمايد.
پيرترين
پيرترين Pyrethrin
دومين گروه از حشره‌کشهاي گياهي گروه پيرتروئيدها هستند. حداقل داراي شش ترکيب حشره‌کش بوده. مي‌توان اين ترکيب را به نسبت 1 تا 2 درصد در گلهاي خشک شده گياهان خانواده Compositae و از گونه‌هاي جنس Chrysanthemum نظير گونه‌هاي C.occineum و c.cinerariaefolium به دست آورد. طبق گزارش مرکز تجارت جهاني در سال 1976 مبداء اين گياه ايران بوده و از ايران به ناحيه قفقاز و سپس به يوگسلاوي برده شده است. بين دو جنگ جهاني اول و دوم ژاپن توليد کننده اصلي اين گياه بوده است. ولي امروزه کشورهايي نظير کنيا، تانزانيا، رواندا، فيليپين و برزيل از توليد کنندگان عمده آن هستند. به طور متوسط نژادهاي اصلاح شده ژاپني حدود 1 تا 3 درصد ماده مؤثر دارند. از پودر گلهاي گياه پيرتر از سال 1800 به بعد به عنوان حشره‌کش استفاده شده است. در سال 1851 در تمام دنيا مصرف آن متداول شد. پيرترين براي انسان تقريباً غير سمي است به طوريکه LD50آن 1500 ميلي‌گرم بر کيلوگرم وزن براي بدن موش صحرايي مي‌باشد ولي براي حشرات فوق‌العاده سمي است.
گياهان ديگري نيز از اين جنس وجود دارد که داراي مقدار کمي پيرترين مي‌باشند. دو گونه زير مثال خوبي از آنهاست:
1. Chrysanthemum roseum
2. C. carneum
ماده مؤثره پيرترم مخلوطي از استرها است که فوجي تاني آنرا پيرترون نام نهاد.
امروزه ماده مؤثر آنرا مي‌توان به وسيله حلالهايي نظير نفت سفيد، اتيلن دي کلرايد، اسيد استيک خالص، الکل و استون استخراج کرد. مواد استخراج شده را مي‌توان به وسيله تقطير تغليظ نمود. شش ماده مؤثر جدا شده همه آنها مايع و داراي نقطه جوش بالا و بنامهاي پيرترين I، پيرترين II، سينرين‌هاي 1 و 2 و جازمولين‌هاي 1 و 2 مي‌باشد
روتنون
روتنون Rotenone
روتنون ماده حشره‌کشي است که در ريشه برخي از گياهان خانواده بقولات يافت مي‌شود. از اين گياهان مي‌توان Deris elliptica و D. malacensis را در هندوستان و Lonchocarpas utilis و L.uruca را در آمريکاي جنوبي نام برد که در بين اين گياهان جنس Deris سميت بيشتري براي ماهي‌ها و حشرات دارد. ريشه اين گياهان از سال 1847 براي مبارزه با حشرات برگخوار مورد استفاده قرار گرفته است. ريشه آنها بين 0.2 تا 0.15 درصد روتنون دارد.
قبل از اينکه خواص حشره‌کشي اين گياه مشخص شود ماهي‌گيران مناطق حاره عصاره ريشه اين گياهان را براي صيد بکار مي‌بردند. براي اين منظور گياهان مذکور را براي مدتي خيسانده و سپس آنها را جوشانده و عصاره حاصله را در محيطهاي بسته و راکد رودخانه‌ها مي‌ريختند و بدين صورت سبب مسموم شدن ماهي‌ها مي‌شدند و سپس آنها صيد مي‌کردند.
روتنون خالص به صورت بلورهاي سفيد مايل به زرد و با نقطه ذوب 163 درجه سانتيگراد است. در آب غير محلول و در مجاورت هوا، نور و گرما به سرعت خاصيت سمي خود را از دست مي‌دهد و به رنگ قرمز درمي‌آيد. اين حشره‌کش از طريق گوارشي و تماسي تأثير مي‌گذارد. روتنون از راه گوارش براي انسان و دام سميت کمتري دارد. بر روي گياهان هيچگونه عوارضي نظير ايجاد سوختگي ندارد در حاليکه روي حشرات بسيار سمي است.
روتنون با کليه حشره‌کش‌هاي قليايي ناسازگار بوده و بايد از مخلوط کردن آن با مخلوط بردو، پلي سولفورها خودداري شود. همچنين روتنون نسبت به نور حساس مي‌باشد. مي‌توان ريشه گياهان جنس Deris را در آفتاب خشک نموده و سپس به صورت پودر نرمي در آورد. از اين پودر 4 تا 5 درصد روتنون به دست مي‌آيد. از پودري که داراي 4 تا 5 درصد روتنون باشد مي‌توان يک تا دو کيلو را با 400 ليتر آب مخلوط کرده و در سمپاشي بر عليه آفات سبزيجات استفاده نمود. اين ماده سمي روي حشرات مکنده و جونده به طريق تماسي بسيار مؤثر است و حداکثر تا 7 روز خاصيت سمي خود را حفظ مي‌کند.
براي سهولت در استخراج مي‌توان از حلالهاي آلي نظير کلروفرم، کلروبنزن، کلرواتيلن بنزن استفاده کرد. در سمپاشي بايد روتنون 0.0005 درصد تا0.25 درصد روتنون خالص داشته باشد تا خاصيت ايده‌آل حشره‌کشي ايجاد نمايد.
LD50 حاد دهاني اين سم براي موشها 1500132 ميلي‌گرم بر کيلوگرم، براي خرگوش 3000 ميلي‌گرم بر کيلوگرم و براي انسان 0.3-0.5 ميلي‌گرم بر کيلوگرم است. روتنون براي زنبور عسل خطرناک نمي‌باشد
نحوه اثر
روتنون از جمله سمومي است که علاوه بر تأثير روي اعصاب يک مهار کننده قوي متابوليکي نيز مي‌باشد. سميت آن از طريق مهار نمودن متابوليسم تنفسي بوده و در واقع سبب اختلال در سيستم انتقال الکترون بين DPNH يا دي فسفر پيريدين نوکلئوتيد و NADH يا سيتوکروم b مي‌شود. اين سم سبب قطع زنجيره تنفسي در سيتوکروم b مي‌گردد.
به طور کلي مسموميت از روتنون فرآيند بسيار بطئي است. در ابتدا باعث فلج شدن قطعات دهاني و ديگر اندامهاي حرکتي مي‌گردد و سپس بيهوش شدن و مرگ تدريجي فرا مي‌رسد. در بسياري از موارد پس از قطع علائم حياتي، قلب همچنان به کار خود تا مدتي ادامه مي‌دهد.
روتنون در اثر متابوليسم و هيدروکسيله شدن به روتنولون I و روتنولون II تبديل مي‌شود. در کبد موشها و در بدن حشرات حلقه فوران تحت تأثير آنزيمها گسسته مي‌شود و يک گروه متوکسي باقي مي‌ماند. نوعي الکل از اکسيداسيون يک گروه کتيل از بقاياي ايزوپروپنيل به دست مي‌آيد که از متابوليتهاي آن به شمار مي‌آيد.
موارد استفاده
روتنون جزء حشره‌کش‌هاي عمومي است و موارد استفاده آن مانند نيکوتين مي‌باشد با اين تفاوت که اثر آن روي شته‌ها کمتر از نيکوتين است ولي بر روي لارو پروانه‌ها و سخت بالپوشان بيشتر از نيکوتين مؤثر مي‌باشد. مسموميت از روتنون بسيار بطئي بوده و معمولاً پس از 24 تا 48 ساعت ظاهر مي‌شود. مسموميت قطعي است و حشراتي که مسموم شده باشند دوباره زنده نمي‌شوند
پرمترين، آمبوش
پرمترين، آمبوش Permethrine,Ambush
اين سم داراي اسامي تجارتي پرترين، کورساير، کافيل، پونس، پرماسکت ايندوترين، تالکورد، اسلومولکسين و اکتيبان است.
در سال 1973 به وسيله اليوت و همکاران معرفي گرديد و با نام تجارتي آمبوش به بازار عرضه شده است.
فرمول مولکولي C21H20Cl2O3، نقطه ذوب 3534 درجه سانتيگراد، نقطه جوش 200 درجه سانتيگراد است.
پرمترين يک حشره‌کش با طيف وسيع بوده و دوام متوسطي دارد. اين حشره‌کش براي انسان و دام بي‌خطر است. پيرمترين به صورت مخلوطي از دو ايزومرسيس و ترانس به نسبت 20 به 60 مي‌باشد. 4000430=LD50ميلي‌گرم بر کيلوگرم براي موش صحرايي است.
پرمترين داراي خاصيت تماسي و گوارشي است. اين سم تا حدودي داراي خاصيت دور کنندگي است. پرمترين به صورت امولسيون 25 دصد در بازار يافت مي‌شود. از اين سم بر عليه برگخوار چغندرقند، مينوز لکه گرد و ساير برگخوارها توصيه مي‌گردد به علاوه روي آفات پنبه و آفات درختان ميوه، سبزيجات و توتون مؤثر است. 4000=LD50ميلي‌گرم بر کيلوگرم براي موش صحرايي مي‌باشد.
در ايران اين سم محبوبيت زيادي بين باغداران و زارعين دارد ولي نبايد از اثرات جانبي آن غفلت کرد. در خاک و آب سريعاً تجزيه مي‌شود. حداکثر باقيمانده مجاز اين سم در محصولات زراعي 1 ميلي‌گرم بر کيلوگرم وزن محصول است. در حيوانات خونگرم زنجير استر هيدروليز شده و پس از هيدرواکسيلاسيون بالاخره به صورت گلوکوزيداسيد دفع مي‌گردد. اين سم پادزهر اختصاصي ندارد
فن والريت (سوميسيدين)
فن والريت (سوميسيدين) (Fenvalerate (Sumicidine
با جرم مولکولي 419.9 دلتن و فرمول C25H22CLNO3
اين سم داراي نامهاي تجارتي بلمارک، اکورين، پيريدين است. توسط شرکتهاي شل و سوميتومو و به بازار عرضه شده است. در نتيجه تلاش شيميدانهاي ژاپني، حلقه سيلکوپروپان به وسيله يک گروه شيميايي ديگر جايگزين شد. از مهمترين اين گروه فنوالوات است که از چهار ايزومر تشکيل شده است. فنووالريت در دماي23°C مايعي زرد و شفاف است و در محيط اسيدي پايدارتر از محيط قليايي مي‌باشد. در آب نامحلول بوده و در حلالهاي آلي به ميزان متوسط حل مي‌شود. در برابر تغييرات دما پايدار مي‌باشد. طيف حشره‌کشي آن وسيع بوده و براي انسان و دام نيز اندکي خطرناک است. اين حشره‌کش روي لارو پروانه‌ها، سخت بالپوشان و پوره‌سنها مؤثر است. براي کنترل کنه‌هاي دامي ودوبالان خانه‌زي نيز اثر خوبي دارد. 3200451=LD50ميلي‌گرم بر کيلوگرم مي‌باشد. در بازار به صورت امولسيون 20 درصد يافت مي‌شود.
براي زنبور عسل به شدت سمي مي‌باشد. در حالت مايع زنجيراستر هيدروليز مي‌شود. در برابر نور دکربوکسيلاسيون اتفاق مي‌افتد. وقتي پستانداران آنرا بخورند 96 درصد آن بعد از 146 روز از طريق کليه‌ها دفع مي‌گردد.
مقدار مصرف ماده خالص سومسيدن 150 تا 200 گرم ماده خالص در هکتار است.
در برخي از موارد اين حشره‌کش روي برگهاي جوان و سرشاخه‌ها ايجاد گياهسوزي مي‌کند
دکامترين
دکامترين Decamethrine
اين سم با اسامي تجارتي دلتامترين، دسيس، بوتوکس، بوتوفلين و کاائوترين به بازار عرضه مي‌شود.
فرمول مولکولي C22H19Br2NO3 و نقطه ذوب 10198 درجه سانتيگراد توسط کارخانه راسل اکلاف به بازار عرضه شده است.
اين ترکيب در ساختمان شيميايي خود داراي برم (Br) است که در آب تقريباً غير محلول بوده و فقط به ميزان 0.002 ppm در آب حل مي‌شود. ولي در استن و بسياري از حلالهاي حلقوي حل مي‌شود. جزء پيروتروئيدهاي مصنوعي بسيار ناپايدار بوده و روي لارو بالپولک‌داران و سخت‌بالپوشان مؤثر است. قدرت حشره‌کشي بسيار بالايي داشته و در حدود 50 برابر پيرترين I براي مگس خانگي سمي است.
128=LD50ميلي‌گرم بر کيلوگرم است. در بازار به صورت امولسيون 2.5 درصد و پودر 0.2 درصد موجود است و مقدار مصرف آن 5 تا 17.5 گرم ماده مؤثره در هکتار مي‌باشد
سپيرمترين
سپيرمترين Cypermethrine
اين سم داراي نامهايت جارتي ريپکورر، کافيل سوپر، سيمبوش است. (کافيل سوپر مصرف دامپزشکي دارد).
خاصيت آفت‌کشي اين سم توسط اليوت کشف و در سال 1975 توسط شرکت شل ساخته و به بازار عرضه شده است. فرمول مولکولي: C22H19cl2No5 بوده. فرم خالص آن به صورت ماده‌اي جامد با نقطه ذوب 8060 درجه سانتيگراد است. در آب تقريباً نامحلول بوده ولي در حلالهاي آلي به خوبي حل مي‌شود. در محيطهاي خنثي و اسيدي ضعيف پايداري خوبي دارد ولي در محيطهاي قليايي تجزيه مي‌گردد. در مقابل نور نسبتاً مقاوم بوده و به مقدار کمي تجزيه مي‌شود. روي تعداد زيادي از حشرات به ويژه لارو بالپولک‌داران مؤثر مي‌باشد.
4123251=LD50دهاني ميلي‌گرم بر کيلوگرم وزن بدن موش صحرايي است.
2400< LD50پوستي ميلي‌گرم بر کيلوگرم وزن بدن موش صحرايي است.
متابوليسم: در مدت 16 هفته در داخل خاک هيدروليز شده و موجب گسستگي استر مي‌شود. پادزهر اختصاصي ندارد.
باي فنيترين Bifenthrine
اين سم با نام تجارتي بريگاد و تالستار است.
فرمول مولکولي: C22H22CLF3O2، جرم مولکولي: 422.9 دلتن است. اين سم در سال 1984 توسط کارخانه اف. ام. سي ساخته و به بازار عرضه شده است. شکل خالص اين سم به صورت جامد است. نقطه ذوب 70.668 درجه سانتيگراد، فشار بخار 0.024 ميلي پاسکال در (25 درجه سانتيگراد)، وزن مخصوص: 1.21 درجه 25 درجه سانتيگراد است.
پايداري ماده تکنيکال آن در 25 درجه سانتيگراد بيش از يکسال دوام دارد و در برابر نور معمولي نيمه عمر آن 255 روز است. نيمه عمر آن در خاک 65 تا 125 روز مي‌باشد.
اين سم روي بسياري از حشرات مخصوصاً سخت بالپوشان، زنجرکها، سنها وب الپولکداران مؤثر است و براي مبارزه با شته‌ها دو بالان به ميزان 100 گرم ماده خالص در هکتار مصف مي‌شود.
اين سم به بازار به صورت مايع امولسيون شونده 10 درصد محلول 8% و پودر و تابل 10% مخلوط آن به نسبت 40 گرم با 200 گرم کلوفن ترين به نام توران و مخلوط با آميتراز به نام زيپاک عرضه شده است.
ميزان کشندگي 50 درصد آن از راه دهان براي موش صحرائي 54.5 ميلي‌گرم تکنيکال و از طريق پوست براي خرگوش بيش از 2000 ميلي‌گرم بر کيلوگرم تعيين شده است. مقدار مجاز باقيمانده اين سم در موقع مصرف با غذا براي سگها 1.5 ميلي‌گرم بر کيلوگرم در روز است
بيوآلترين و ترانس آلترين (BSI(Bioalletrine) , ESA(Trans-alletrine
اين سم با نامهاي تجارتي اسبيول، اسبيوترين است.
فرمول مولکولي: C19H20O3، جرم مولکولي: 302.4 دلتن است. هاست و همکاران در سال 1967 آن را معرفي کرده‌اند و اين سم در سال 1967 توسط کارخانه روسل اوکلاف ساخته شده و به بازار عرضه شده است.
فرم خالص آن به صورت مايع زرد رنگ است. نقطه جوش 167165 درجه سانتيگراد، فشار بخار: 20 درجه سانتيگراد در 12 ميلي پاسکال وزن خصوص آن 20 درجه سانتيگراد در 1.009 است.
اين سم در معرض نور ماوراء بنفش قرار بگيرد تجزيه مي‌شود. نوع دي ترانس آن در دماي 65.6 درجه سانتيگراد شعله‌ور مي‌شود.
عملاً در آب نامحلول بوده ولي در هگزان، زايلن و متانول به طور کامل مي‌گردد.
طرز تأثير: حشره‌کشي غير سيستميک، تماسي با اثر ضربه‌اي است که دوام زيادي ندارد.
کاربرد: براي مبارزه با حشرات خانگي مثل سوسريها، مگسها و پشه‌ها بکار مي‌رود.
اين سم به صورت تکنيکال، آئروسول و روغني عرضه مي‌شود. مخلوط با حشره‌کشهاي ديگر نظير پرمترين و رسيمترين نيز به فروش مي‌رسد. کشندگي 50 درصد آن از راه دهان براي موش صحرائي 709 و از راه پوست براي خرگوش بيش از 3000 ميلي‌گرم بر کيلوگرم وزن بدن است. باقيمانده مجاز آن پس از دوره کارنس در يک دوره 90 روزه براي موش صحرائي 750 ميلي‌گرم در کيلوگرم غذا اندازه‌گيري شده است
د.د.ت D.D.T
مهمترين ترکيب گروه سموم کلره مي‌باشد. اين ترکيب اولين بار در سال 1874 توسط زيلر ساخته شد ولي خاصيت حشره‌کشي آن به وسيله پال مولر سوئيسي در هنگام بررسي براي به دست آوردن يک حشره‌کش پايدار جهت مبارزه عليه بيد لباس در سال 1939 کشف گرديد به خاطر اين ک

کلسيم تزريقي براي درمان کمي کلسيم خون در بيماريهائي که نيازبه افزايش سريع غلظت يون کلسيم در سرم دارند، مانند تتاني ناشي از کمي کلسيم خون در نوزادان ، ...

● پيش بيني با کلسيم با امتياز کلسيم سرخرگ تاجي (CAC) مي توان درافراد سفيدپوست حوادث خطرناک کرونر را پيش بيني کرد. پژوهشگران به ارزيابي اين مساله پرداخ ...

آفتکشهاي کاربردي شيميايي کلسيم سياناميد ________________________________________ کلسيم سياناميد Calcium cyanamide اين ترکيب يک برگ ريز بوده و در موقع ...

اين روزها مصرف ويتامين ها و موادمعدني دارويي بطور خودسرانه متاسفانه به روندي عادي در جامعه ما تبديل شده و اغلب گمان مي کنيم هر قدر ويتامين بيشتري به ب ...

▪ آقاي دکتر! لطفا بفرماييد چرا تا اين حد متخصصان به مصرف شير و لبنيات تاکيد دارند؟ اهميت شير و لبنيات از ديدگاه تغذيه در درجه اول به کلسيم اين گروه از ...

کهکشان راه شيري و باقي جهان ما نيز مانند شير، سرشار از کلسيم ماده مستحکم کننده استخوانها است. در حقيقت بنابر تحقيقات جديد، جهان هستي ۵۰ درصد بيش از چي ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

آب اين ماده حياتي و با اهميت در دنيا نقش بسيار مهمي را درشکل گيري تمدنها و استمرار آنها داشته است مروري بر سوابق تمدنهايي که در طول تاريخ شکل گرفته ان ...

دانلود نسخه PDF - کلسيم سياناميد