up
Search      menu
داروها :: مقاله کلسيم تزريقي PDF
QR code - کلسيم تزريقي

کلسيم تزريقي

کلسيم CALCIUM SUPPLEMENTS

کلسيم تزريقي براي درمان کمي کلسيم خون در بيماريهائي که نيازبه افزايش سريع غلظت يون کلسيم در سرم دارند، مانند تتاني ناشي از کمي کلسيم خون در نوزادان ، تتاني ناشي از کمبودهورمون پاراتيروئيد، تتاني ناشي از کمي کلسيم خون به علت نيش حشرات ياواکنش هاي حساسيتي ، نشانه هاي حاددردهاي کوليک ناشي از مسموميت باسرب ، کمبود ويتامين Dو آلکالوز، بمنظورتنظيم الکتروليت ، در احياي قلبي بويژه پس از عمل جراحي قلب باز، بمنظور تقويت قدرت انقباضي ميوکارد پس از خاتمه فيبريلاسيون دهليزي و بطني يا زماني که پاسخ کافي به اپي نفرين تزريقي وجودندارد، بمنظور کاهش يا برطرف نمودن اثرات مضعف قلبي ناشي از زيادي پتاسيم خون و همچنين بعنوان پادزهر در درمان مسموميت با منيزيم مصرف مي شود.فرآورده هاي خوراکي حاوي کلسيم بمنظور جبران کمي کلسيم در بيماريهايي مانند کم کاري مزمن پاراتيروئيد، نرمي استخوان ، راشي تيسم و کمي ثانويه کلسيم خون پس از مصرف داروهاي ضدتشنج مصرف مي شوند. اگر کمي مزمن کلسيم خون ناشي از کمبود ويتامين D باشد،املاح کلسيم خوراکي ممکن است همزمان با مشتقات ويتامين Dمصرف شوند. املاح خوراکي کلسيم بعنوان مکمل غذائي درافرادي که مقادير کافي کلسيم دريافت نمي کنند و همچنين بعنوان داروي کمکي براي پيشگيري و درمان پوکي استخوان مصرف مي شوند.
● مکانيسم اثر
کلسيم براي عملکرد صحيح دستگاه عصبي ، عضلاني و اسکلتي ضروري است . کلسيم در عملکرد طبيعي قلب ، کليه ، تنفس ، انعقاد خون و نفوذپذيري مويرگها و غشاء سلولي ، نقش مهمي را ايفامي کند. کلسيم همچنين به تنظيم آزادسازي وذخيره ناقلهاي عصبي و هورمونها، برداشت و اتصال اسيدهاي آمينه ، جذب ويتامين B۱۲و ترشح گاسترين کمک مي کند.
● فارماکوکينتيک کلسيم
تقريبا ۳۰ ۲۰ درصدکلسيم در روده کوچک جذب مي شود. که اين امر به حضور متابوليتهاي ويتامين D، pHروده و فاکتورهاي رژيم غذائي مانندپيوند کلسيم به فيتاتها و فيبرها بستگي دارد. جذب کلسيم در صورت وجود کمبودکلسيم يا در بيماراني که رژيم غذايي باکلسيم کم دريافت مي کنند، افزايش يافته ودربيماران مبتلا به فقدان يا کمبود اسيدمعده کاهش مي يابد. پيوند کلسيم به پروتئين پلاسما تقريبا ۴۵ درصد است . ۲۰درصد کلسيم ازراه کليه و ۸۰ درصد آن ازراه مدفوع دفع مي شود.
● موارد منع مصرف کلسيم
فرآورده هاي حاوي کلسيم در زيادي اوليه ياثانويه کلسيم خون ، افزايش کلسيم ادرار، سنگهاي کلسيمي درکليه ، سارکوئيدوز ومسموميت با ديژيتال نبايد مصرف شود.
● هشدارها
فرآورده هاي حاوي کلسيم درموارد دهيدراسيون يا عدم تعادل سايرالکتروليتها، سابقه سنگهاي کليوي ، عيب مزمن کارکليه ، عيب کار قلب وفيبريلاسيون بطني در طول احياي قلب بااحتياط مصرف شوند.
● عوارض جانبي کلسيم
اختلالات خفيف گوارشي بامصرف خوراکي وبراديکاردي ، آريتمي و تحريک پس از تزريق وريدي از عوارض جانبي مهم املاح کلسيم مي باشند. کاهش فشارخون برافروختگي يا احساس گرما،ضربان نامنظم قلب ، تهوع يا استفراغ ،قرمزي پوست ، درد ياسوزش در محل تزريق ، تعريق ، گزگز و کاهش فشارخون باتزريق املاح کلسيم گزارش شده است .
● تداخل هاي دارويي کلسيم
مصرف همزمان سايرفرآورده هاي حاوي کلسيم با اين داروهاممکن است سبب افزايش غلظت کلسيم سرم ،بويژه دربيماران مبتلا به عيب کار کليه شود.مصرف همزمان املاح تزريقي کلسيم باديگوگسين ممکن است خطر بروز آريتمي قلبي را افزايش دهد. املاح تزريقي کلسيم ممکن است اثرات سولفات منيزيم تزريقي راخنثي نمايند. همچنين در صورت مخلوطنمودن ملح کلسيم با سولفات منيزيم ، امکان رسوب سولفات کلسيم وجود دارد.فراهمي زيستي فني توئين و کلسيم بعلت تشکيل تشکيل احتمالي يک کمپلکس غيرقابل جذب کاهش مي يابد.جذب تتراسيکلين هاي خوراکي بعلت تشکيل کمپلکس هاي غيرقابل جذب وافزايش pHداخل معده ، ممکن است کاهش يابد.
نکات قابل توصيه :
۱) قرصها بايد ۱ ۵۱ساعت پس از غذا مصرف شوند.
۲) در صورت امکان ، از مصرف اين داروهاطي ۲۱ ساعت پس از مصرف سايرداروهاي خوراکي بايد خودداري شود.
۳) از مصرف همزمان ساير فرآورده هاي حاوي کلسيم ، فسفات ، منيزيم يا ويتامين Dبايد خودداري شود.
۴) از مصرف همزمان فرآورده هاي خوراکي اين داروها با موادغذايي حاوي فيبر و غلات بايد خودداري شود.
۵) بمنظور تامين نياز روزانه به کلسيم ،رژيم غذايي مناسب بر مصرف فرآورده هاي حاوي کلسيم ترجيح داده شود.
۶) در صورت نياز، مصرف ويتامين Dبميزان کافي و قرارگرفتن در معرض نورخورشيد بمنظور افزايش جذب کلسيم توصيه مي شود.
۷) بمنظور جلوگيري از افزايش غلظت کلسيم در خون و ايست قلبي ، دارو بايد به آهستگي تزريق وريدي شود.
۸) بروز عوارض جانبي اغلب بعلت تزريق سريع وريدي است . با ظهور اختلالات دردالکتروکارديوگرام و اظهار ناراحتي ازسوي بيمار، تزريق دارو بايد بطور موقت قطع شود و پس از طبيعي شدن امواج ورفع ناراحتي بيمار، ادامه يابد.
● مقدار مصرف کلسيم :
مقدار مصرف مجاز کلسيم در روزبه ترتيب زير مي باشد:
شيرخواران و کودکان باسن کمتر از ۳سال : ۸۰۰۴۰۰ ميلي گرم
کودکان بين ۱۰۴ سال : ۸۰۰ ميلي گرم
نوجوانان وبزرگسالان : ۱۲۰۰۸۰۰ ميلي گرم ، زنان باردار و شيرده : ۱۲۰۰ ميلي گرم .
▪ خوراکي :
براي پيشگيري از کمي کلسيم خون از راه خوراکي ، مقادير فوق مورد استفاده قرارمي گيرد. بعنوان درمان کمي کلسيم خون ،مقدار مصرف براساس شدت کمبودکلسيم در هر بيمار توسط پزشک بايدتعيين شود.
تزريقي :
براي پيشگيري از کمي کلسيم خون ، مقدارمصرف براساس نياز بيمار تعيين وانفوزيون وريدي مي شود. در درمان کمي کلسيم خون و تامين الکتروليت حدود ۱گرم گلوکونات کلسيم بطور آهسته وباسرعت حداکثر تا ۵ ميلي ليتر در دقيقه تزريق وريدي مي شود و در صورت نياز،تا زماني که تتاني کنترل شود، مصرف آن را مي توان تکرار نمود.
بعنوان پائين آورنده پتاسيم يا منيزيم خون ، مقدار ۲۱ گرم بطور آهسته و باسرعت حداکثر تا ۵ ميلي ليتر در دقيقه تزريق وريدي مي شود. در طول درمان ،مقدار مصرف دارو بايد براساس پيگيري منظم وضعيت بيمار توسطالکتروکارديوگرام تنظيم شود.
اشکال دارويي کلسيم :
Effervescent Tablet: ۱۵۰۰ mg Ca۲+
Injection: ۱۰%
Tablet: Calcium ۵۰۰ mg + Vit D ۲۰۰ IU

● پيش بيني با کلسيم با امتياز کلسيم سرخرگ تاجي (CAC) مي توان درافراد سفيدپوست حوادث خطرناک کرونر را پيش بيني کرد. پژوهشگران به ارزيابي اين مساله پرداخ ...

کلسيم سياناميد کلسيم سياناميد Calcium cyanamide اين ترکيب يک برگ ريز بوده و در موقع مصرف بهتر است که برگها خيس يا شبنم داشته باشد در دماي 17 درجه سانت ...

آفتکشهاي کاربردي شيميايي کلسيم سياناميد ________________________________________ کلسيم سياناميد Calcium cyanamide اين ترکيب يک برگ ريز بوده و در موقع ...

اين روزها مصرف ويتامين ها و موادمعدني دارويي بطور خودسرانه متاسفانه به روندي عادي در جامعه ما تبديل شده و اغلب گمان مي کنيم هر قدر ويتامين بيشتري به ب ...

▪ آقاي دکتر! لطفا بفرماييد چرا تا اين حد متخصصان به مصرف شير و لبنيات تاکيد دارند؟ اهميت شير و لبنيات از ديدگاه تغذيه در درجه اول به کلسيم اين گروه از ...

کهکشان راه شيري و باقي جهان ما نيز مانند شير، سرشار از کلسيم ماده مستحکم کننده استخوانها است. در حقيقت بنابر تحقيقات جديد، جهان هستي ۵۰ درصد بيش از چي ...

● اشكال داروئي ▪ Solution for Injection) :۲۰% as Base) ▪ Solution for Injection) :۵% as Base) ▪ Tylosin Tartrate) : Water Solube Powder ۱۰۰% Tylosin B ...

آمارها نشان مي دهد تاخير در انجام دستورات دارويي بيماران يا فراموش کردن آنها، دومين علت عمده آسيب هاي ناشي از دارو در بيمارستان ها است، اما به راستي ا ...

دانلود نسخه PDF - کلسيم تزريقي