up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله کلاس اوليها PDF
QR code - کلاس اوليها

کلاس اوليها

چگونه به کلاس اوليها کمک کنيم ؟

پدر و مادر نخستين آموزگاران کودک خود هستند و حتي تا سالهاي اوليهي آموزش رسمي مدرسه نيز ، شايد مهمترين معلمان فرزندانشان باشند. آنها ميتوانند دانش پايه و مهارتهاي لازم براي تجربه کردن و انديشيدن را به کودک بياموزند . کودک خواندن و نوشتن را از طريق ديدن ، گوش دادن ، گفتن و عمل کردن ياد ميگيرد . اين مهارتها ابزارهاي اصلي دريافت و درک ايدهها ، نگرشها ، افکار و مباني تعليم و تربيتاند .
پايه و اساس همهي يادگيريها زبان و کسب مهارتهاي کلامي است . به کارگيري يک زبان و تسلط در آن ، چه از راه گفتن و شنيدن و چه از راه خواندن و نوشتن ، چيزي جز به کاربردن و کشف رمزها و نشانههاي زبان نيست . در حقيقت ، کاربردن و کشف رمزها و نشانههاي زبان نيست . در حقيقت ، کودک با تمرين و پرورش اين مهارتها ، چه در خانه و چه در مدرسه ، سعي ميکند نيازهاي خود را متناسب با اهداف و مقاصد آيندهي زندگي خويش برآورده کند .
در زبان سمعي (يعني ، گفتن و شنيدن) ، کودک اين نشانهها را به صورت صداها و آواهاي گوناگون به کار ميبرد که اگر آنها را بارها نشنود و تکرار نکند ، يادگيري حروف برايش دشوار خواهد بود . در زبان بصري (يعني خواندن و برايش دشوار خواهد بود . بارها کلمات و واژگان گوناگون را از طريق گوش دادن ، شنيده است. به عبارت ديگر ، کودک تا کلمات را نشنود و به معني و مفهوم آنها پينبرد. هرگز نميتواند آنها را براي بيان مقصود و خواستهاي خود در جملاتش به کاربرد . از طرف ديگر ، او بايد زبان سمعي را خوب آموخته باشد تا بتواند بعدها رمزها و نشانههاي بصري را به آساني شناسايي کند .
در موارد بسياري مشاهده ميشود کودکاني که در محيط خانه و خانواده هنوز موفق نشدهاند زبان سمعي را خوب ياد بگيرند ، زماني هم که وارد مدرسه ميشوند ، با مشکلات زيادي در زمينهي يادگيري زبان بصري روبهرو ميشوند . در حقيقت ، چنين دانشآموزاني نه صحبتهاي آموزگارانشان را ميتوانند بفهمند و نه آمادگي آموختن خواندن و نوشتن را مدرسه ميشود . در حالي که اگر به نقش آموزشهاي والدين و آموزگاراني دوران ابتدايي در امر يادگيري اين مهارتها توجه و دقت کافي شود ، کودکان قادر خواهند بود نخستين مراحل زبانآموزي را که پايهاي نخستين مراحل زبانآموزي را که پايهاي براي مطالعات سالهاي متوسطه و پيشرفته خواهد بود ، با موفقيت بياموزد . در اين مقاله سعي شده است راهکارهاي ملي و سادهاي براي پرورش و ارتقاي مهارتهاي گوش دادن ، صحبت کردن ، خواندن و نوشتن در کودکان به ويژه نوآموزان کلاس اول ، معرفي گردد .
● پرورش مهارت گوش دادن
۱) اغلب کودکان نوآموز اطلاعات و دانستههاي خود را از طريق گوش دادن به سخنان و گفتههاي آموزگارانشان يا بلندخواني کتاب براي آنها به دست ميآورند و هر چند کلاس اوليها تازه خواندن را شروع کردهاند ، اما شنودگان فعال و دقيقياند .(زماني که دانشآموز گوش به کتابي علمي ، تاريخي ، داستاني و ... ميسپارد ، به خوبي مطالب و موضوعات آن را در خاطرش نگه ميدارد و چنان چه بعدها آن کتاب را دوباره برايش بخوانند ، پيشتر مطلب را به ياد ميآورد. اين امر بدان دليل است که کودک در ابتدا توجه خاصي به نحوهب نگارش واژگان ندارد و فقط موضوع را دنبال ميکند.
۲) بسياري از کلاس اوليها از شنيدن داستانها و ماجراهاي طولاني لذت ميبرند. از اين رو ميتوانيد علاوه بر کتابهاي مصور داستاني ، قصهها و داستانهايي براي آنان بخوانيد که شامل چند فصل باشد ، تا او بتواند ماجرايي نسبتا طولاني را دنبال کند .
۳) کلاس اوليها بيشتر معاني لغات را از طريق شنيدن داستانها يا توضياتي که والدين و مربيانشان هنگام خواندن کتاب به آنها ميدهند ، ياد ميگيرند . بچههاي بزرگتر يا بزرگسالان ، لغات تازه را از طريق خواندن کتابهاي جديد ميآموزند ، اما کلاس اوليها هنوز مهارت خواندن را ياد نگرفتهاند و اين موضوع در مورد آنان صدق نميکند . نوآموز کلاس اول تنه ميتواند کتابهاي آساني را که لغات ساده و کمي دارند و در عين حال بيشتر آنها را نيز ميداند ، بخواند . اين کودکان به کتابهايي احتياج دارند که گنجينهي لغات آنها را گسترش دهد و اين موضوع از طريق بلندخواني کتاب براي آنها (گوش دادن) و گفتوگوهاي روزانهاي که با والدين ، معلمان و نزديکان خود دارند ، مسير ميشود .
۴) کلاس اوليها ضمن گوش دادن به داستانها ياد ميگيرند که شنوندههاي خوبي در سر کلاس باشند . دانستن قوانين مربوط به مکالمات مثل: رعايت نوبت ، جملهسازي ، بيان صحيح ساختار عبارت و ... از مهارتهايي است که از طريق خواندن به دست ميآيد . کودکاني که اين نکات را حين صحبت کردن رعايت ميکنند ، بهتر ميتوانند با ديگران ارتباط برقرار کنند و مقصودشان را در قالب کلمات بيان نمايند .
● به آنچه ميخوانند خوب گوش کنيد
۱) کودکان را تشويق کنيد تا اشتباهاتي را که ضمن خواندن مطلبي مرتکب ميشوند ، تصحيح کنند . وقتي کودک کلمهاي را اشتباه تلفظ کند ، ميتوان از او پرسيد : آيا صداي حروف را درست خواندي؟ و سپس او را راهنمتيي کرد تا کلمه يا جملهي فوق را دوباره بخواند. البته ارگ کودک نتوانست شکل درست کلمه يا جمله را بگويد ، يا با آن کلمه آشنا نبود ، يا فراموش کرده بود ، خودتان شکل صحيح و معني کلمه(جمله) را بگوييد . اگر کودک معني عبارت يا کلمه را به بيان ديگري برايتان تعريف کرد ، نشان ميدهد که او مفهوم موضوع را درک کرده است و نيازي به موشکافي بيشتر نيست .
۲) دوباره خواني کتابها ، موجب تقويت مهارت خواندن در کودکان ميشود .کلاس اوليها از اين که يک کتاب را چندين بار بخوانند ، خيلي لذت ميبرند . اگر روزي فرزندتان کتابي را براي شما بخواند و شما از نحوهي خوندن او تعريف کنيد ، مطمئن باشيد که مشتاقانه آن کتاب را براي تمام اعضاي خانواده خواهد خواند . هر چند که خواندن کتابهاي جديد براي گسترش گنجينهي لغات کودک مفيدند ، اما آنچه دوباره خواني کتابها به او ميدهد ، روان خواني ، بيان با احساس جملات و توجه به شيوهي نگارش و کلمات متن است.
۳) دقت کنيد که کودکان کتابهاي مناسب سطح سواد خود را انتخاب کنند . گاهي خواندن کتابهاي دشوار و سخت براي کودکان ، خستگي ، ناکامي و بيانگيزگي به دنبال دارد . کتابهاي متناسب با سطح سواد کودک ، کتابهايياند که کودک بتواند آنها را با کمترين کمک بزرگسال (والدين ، مربيان و اطرافيان) بخواند . بعضي از اين کتابها توسط ناشرين مخصوص کودکان (انتشارات کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ، انتشارات مدرسه ، انتشارات سروش و ...) چاپ شدهاند و در کتابخانههاي مدارس قابل دسترسياند .
۴) کتابهاي مورد علاقهي کودک را (داستاني ، تخيلي ، افسانهاي و ...) در اختيارش قرار دهيد . با معرفي انواع کتابهاي مخصوص کودکان در زمينههاي گوناگون ، امکان گزينش نوع کتاب را براي فرزندتان فراهم کنيد .
۵) کودک را تشويق کنيد که هر روز کتابي را با صداي بلند براي شما بخواند . نوآموزان کلاس اول نياز به تمرين و زياد خواندن براي بهتر خواندن دارند . سعي کنيد هر روز زمني را به خواندن براي کودک و گوش دادن به کتابخواني او اختصاص دهيد . بسياري از نوآموزان از اين که بتوانند براي خواهر ، برادر يا دوستانشان کتاب بخوانند ، خيلي لذت ميبرند . گروه ديگر شايد از ضبط کردن صدايشان بر روي نوار و شنيدن مجدد آن لذت ببرند ، در هر صورت خواندن با صداي بلند ، انگيزهاي براي خواندن بيشتر آنها ميشود .
● پرورش مهارت صحبت کردن
۱) بچههاي ۸-۷ ساله دوست دارند آن چه را در طول روز ديده و شنيدهاند ، براي ديگران تعريف کنند. آنها ضمن صحبت کردن بايد نکات بسياري را رعايت کنند . گفتوگوهاي کلاس اوليها دربارهي موقعيتهاي گوناگون روزانه ، افرادي که با آنها در تماساند و آنچه فکر و تصور ميکنند و ... ميباشد . آنها تمايل دارند داستانهايشان را با تمام جزئيات شرح دهند و اين امر در حالي است که هنوز قادر نيستند مطالب خود را خلاصه کنند .
۲) کلاس اوليها معناي بيش از هزاران واژه را ميدانند ، با واژههاي تازهتر هن از راههاي ديگري ، از جمله صحبت کردن با اطرفيان ، گوش دادن به کتابهايي که برايشان بلند خوانده ميشود و صحبتهايي که در خانه و مدرسه ميشوند ، ياد ميگيرند.
۳) کلاس اوليها شيفتهي تعريف کردن موضوعات کتابهايياند که خودشان خواندهاند يا شنيدهاند ، صحبت کردن صحيح با کودکان کلاس اول به آنها کمک ميکند تا تلفظ درست ، معاني و مفاهيمي را که خودشان ميخوانند يا برايشان خوانده ميشود ، بهتر بفهمند . آنها ميتوانند دربارهي موضوعات مختلف ، ماجراهاي داستانها يا برداشتهاي خودشان از وقايع گوناگون صحبت کنند . آنها به راحتي ميتوانند موضوع داستان را به زندگيشان ارتباط و تعميم دهند و نيز ديدي انتقادي به آنچه ميشنوند ، داشته باشند .
۴) گفتوگوهاي بچههاي کلاس اولي بسيار غنيتر و پيچيدهتر از نوشتههايشان است . آنها در نوشتههاي خود تنها از کلمات ساده ، روان و محدودي که ميتوانند بنويسند ، استفاده ميکنند . در حالي که آنچه تعريف ميکنند ، از کلمات و عبارات بيشتر و مشکلتري تشکيل شده است . اين ويژگي در تمامي نوآموزان کلاس اول عموميت دارد و براي مثال ، وقتي از آنها ميخواهيد دربارهي حيواني مثل سگ صحبت کنند ، شايد بتوانند دهها جمله دربارهي سگ بگويند . ولي وقتي ميخواهند همان موضوع را بنويسند ، نوشتهشان به چند جملهي کوتاه و ساده منحصر ميشود .
● به صحبتهاي بچه ها خوب گوش کنيد
۱) به منظور تقويت مهارتهاي کلامي کودکان (مثل ، افزايش گنجينهي لغات ، جملهبندي صحيح ، تمرين صدا آموزي) بازيهايي با کودک انجام دهيد که از زبان و فکر آنها استفاده کند . يکي از بازيهايي که کودکان ار انجام آن لذت ميبرند ، اسم بازي است . در اين بازي نفر اول ، اسمي را ميگويد و نفر بعد بايد با حرف پاياني آن ، اسم ديگري بگويد و همينطور ادامه ميدهند . اسم بازي ميتواند از اسم افراد ، حيوانات ، اشيا ، شهرها ، خوراکيها و ... باشد .
جدول حل کردن ، مرتب کردن حروف کلمات به هم ريخته ، تکيمل جملات ناقص ، شعرخواني و ... همگي از جملهبازيهاي ديگر کلامياند.
۲) کودک را تشويق کنيد تا دربارهي معاني و نوع ترکيب کلمات گوناگون از شما پرس و جو کند . اغلب والدين و مربيان مرتبا در حال پاسخگويي به سوالات بچهها هستند. حال اگر آنها را تشويق کنيم تا اين عادت پسنديدهي خود را با کلمات ، عبارات و معاني آنها نيز تعميم دهند ، گام با ارزشي براي گسترش فهم ادبي کودک برداشتهايم. از آنها بخواهيد زماني که کلمه يا عبارتي را ميشنوند که معني آن را نميدانند ، آن را از شما بپرسند ، يا حتي خودتان اگر با لغتي ناآشنا روبرو ميشويد ، آن را با صداي بلند تکرار کنيد و با کمک کودک ، در صدد يافتن معني آن در فرهنگ لغات برآييد. کنجکاوي شما دربارهي درک معاني لغات جديد ، انگيزهي کودک را براي آشنا شدن با کلمات ديگر تقويت ميکند .
۳) همواره به دنبال يافتن ريشه و معني کلمههاي جديد باشيد . اين کار به کودک کمک ميکند تا هنگم مطالعهي متنهاي مختلف ، معاني لغتها را بداند و در جملات و عباراتش بهتر از آنها استفاده کند . گاهي بچهها معني لقبهاي گوناگوني را که به يکديگر ميدهند ، ياد ميگيرند ، گاهي سوالاتي از شما ميپرسند که پاسخ سادهاي دارد (مثل : وزغ نوعي قورباغه است) و گاهي هم با لغاتي آشنا ميشوند که ايدههاي جديدي در سر آنها ميپروراند . براي مثال ، وقتي آنها کلمهاي مثل نيروي جاذبهي زمين را ميشنوند ، شما بايد طي مثالهاي و تعريفهاي سادهاي که دربارهي آن بيان ميکنيد ، معني جاذبهي زمين را به زبان ساده براي آنها شرح دهيد و همين امر عاملي براي بسط اطلاعات آنان و ايجاد انگيزهاي براي کاوش و جستوجو دربارهي ويژگيهاي کرهي زمين ميشود .
۴) دربارهي شيوههاي مختلف بيان جملات و عبارات گوناگون با کودک صحبت کنيد تا مهارت تفکر انتزاعي او تقويت شود . ضمن حرف زدن با کودکان سعي کنيد با استفاده از روشهاي مختلف بياني ، مثل : ضربالمثلها ، لفظ کلانها ، شعرهاي کوتاه و ساده ، تمثيلها ، معماها و .... ، مفاهيم نهفتهي زبان و کلام را براي آنها توضيح دهيد تا بچهها نيز بتوانند تفکر انتزاعي را در خود شکل و پرورش دهند . براي مثال ، شرح ضربالمثل : جوجه را آخر پاييز ميشمارند ، هم براي کودکان لذتبخش است و هم با مفهوم انتزاعي اين ضربالمثل آشنا ميشوند و در صورت نياز هم ميتوانند از آن جملات خودشان استفاده کنند .
۵) شنيدن داستانهاي واقعي و داستانهاي خيالي موجب پرورش فکر و ذهن آنها و درک بهتر مطلب ميشود . يکي از بهترين شيوههايي که موجب تصحيح جملهبندي کودکان ميشود ، اين است که از آنها بخواهيد ماجراهاي روزانهشان را برايتان تعريف کنند ؛ آنچه براي آنها اتفاق افتاده است ، آنچه موجب تعجب و حيرتاشان شده و آنچه مايهي خنده و نشاطش شده است . هم چنين ميتوانيد با هم داستاني بسازيد و آن را بر روي کاغذ بياوريد . اين کار را حتي ميتوانيد در اتومبيل ، اتوبوس ، قبل از خواب و ... با هم انجام دهيد . شخصيتهاي محبوب داستانها را با کمک هم انتخاب کنيد و بعد نوبت دربارهي ماجراهايي که ممکن است براي او رخ دهد ، صحبت کنيد . ضمن داستانپردازي به نکاتي که ميتواند ماجراي داستان را جالبتر و شنيدنيتر کند ، اشاره کنيد .
● پرورش مهارت خواندن
۱) کلاس اوليها به تدريج با سواد ميشوند و ياد ميگيرند که نوشتهها را رمزگشايي کنند. آنها تازه با صدا و نشانههاي آنها (ارتباط بين شکل و صداي حروف) آشنا ميشوند . مزيتي که خواندن حروف الفبا براي کودکاندارد ، آن است که توجهشان را به جزييات کلمات و صداها جلب ميکند و از آن پس سعي ميکنند گفتههاي خود را تصحيح کنند براي مثال ، کودکي که تا چند پيش به آلبالو ، آبلالو ميگفت ، بعد از آن که نوشتن آن را ياد گرفت ، بيان خود را هم تصحيح خواهد کرد .
۲) کلاس اوليها قبل از آن که نوشتن بسياري از کلمات را ياد بگيرند ، آنها را از روي ظاهرشان ميشناسند (مثل اسم خودشان ، بابا ، ماما و ...) . معمولا کلاس اوليها در پايان سال اول تحصيل خود بالغ بر ۱۵۰ لغت را به آساني ميشناسند و ميخوانند . مشقهاي شبانهي مدرسه و نوشتن مکرر کلمات ، موجب شناخت آنها در جملات و عبارات مختلف ميشود . در حقيقت ، هر چه آنها را به کلماتي که از آنها مشتق ميشوند ، تعميم دهند . براي مثال ، وقتي کلمهي سبز را ياد ميگيرند ، ميتوانند با استفاده از آن ، کلمهي سبزه يا سبزي را شناسايي کنند.
۳) کلاس اوليها ميتوانند کتابهاي ساده و آسان را به راحتي بخوانند ، اما خواندن آنها معمولا کلمه به کلمه است. دانشآموزان کلاس اول در پايان سال تحصيلي ميتوانند کتابهاي ساده از مجموعه کتابهاي مخصوص گروه سني الف و ب از کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان را به راحتي بخوانند و کلمات آنها را به راحتي بشناسند . اغلب اين بچهها ، هنوز متن داستان را نميتوانند جمله به جمله بخوانند و به همين دليل خواندن آنها براي بار اول خيلي آهسته خواهد بود . اما چنانچه از آنان بخواهيد که همان کتاب را چند بار بخوانند ، مهارت خواندن آنها بهتر ميشود و ميتوانند سريعتر و بيغلطتر بخوانند . بعضي از کلاس اوليها ترجيح ميدهند که داستان را با صداي آهسته (به اصطلاح توي دلشان) بخوانند ، اين کار براي آنها آسانتر از بلند خواني است . ولي توجه داشته باشيد ، زماني که آنها سعي ميکنند داستاني را با صداي بلند بخوانند ، صداي خودشان را ميشنوند و ميتوانند اشتباهاتشان را اصلاح کنند .
۴) کلاس اوليها ميتوانند اشتباهات خواندن خود را پيدا کنند . نوآموزان ، کلاس اولي ميفهمند که اگر اشتباهي در خواندن داشته باشند ، معني داستان و ماجرا تغيير ميکند . هنگامي که کودک کلاس اول بتواند اشتباه خود را اصلاح کند ، آن را بهتر ياد ميگيرد . در چنين حالتي خوب است کودک سعي کند جملات کتاب را دوباره خواني کند و از طريق شناسايي کلمات آشنا ، معاني آنهايي را که نميداند ، بيابد ؛ در غير اين صورت از پدر ، مادر يا معلم خود ميپرسد .
● تاثير بلندخواني در بهتر خواندن
۱) قبل از خواندن ، حين خواندن و بعد از خواندن کتاب ، دربارهي موضوع آن توضيحاتي به کودک بدهيد ؛ زيرا تذکر اين نکات موجب درک بهتر مطلب خواهد شد. قبل از شروع مطالعه ، دربارهي عنوان کتاب براي کودک صحبت کنيد . از او بپرسيد : آيا حدس ميزني موضوع کتاب دربارهي چيست؟ ضمن خواندن کتاب ، از کودک بپرسيد : آيا ميتواني پيشبيني کني که بعد چه ميشود؟ او را تشويق کنيد تا دربارهي آنچه از کلمات ، متن و موضوع داستان ميفهمد ، بپرسد . گاهي ميتوانيد با بلند فکر کردن خود به کودک جهت دهيد. براي مثال ، در حالي که فکر ميکنيد ، با صداي بلند از خودتان بپرسيد: نميدانم چه بلايي سر شاهزادعي داستان خواهد آمد؟ وقتي افکار خود را به زبان ميآوريد ، در حقيقت به کودک کمک کردهايد تا دربارهي موضوعات مختلف ماجرا فکر کند . از او بپرسيد : از کدام قسمت داستان بيشتر خوشت آمده است؟ چه احساسي دربارهي آن داستان داري؟ و ... هدف از اين کار آن است که کودک را به صحبت کردن تشويق کنيد.
۲) کتابهايي را که خواندن آن براي کودک دشوار است ، خودتان بخوانيد. يک نوآموز ، تنها ميتواند کتابهاي ساده و آسان را بخواند ، در حالي که وقتي شما کتابي را چند بار با صداي بلند براي او ميخوانيد ، در حقيقت به او ياد ميدهيد که به لغات ، عبارات و ايدهها خوب فکر کند .
۳) سعي کنيد کتابهاي متنوع براي کودک بخوانيد . خواندن کتابهاي گوناگون با صداي بلند به کودک کمک ميکند تا با طيف وسي و متنوعي از واژگان و حروف آشنا شود . علاوه بر آن با روشهاي مختلف نگارش و دانستههاي بسياري که ميتواند از طريق خواندن و مطالعه کسب کند ، آشنا ميشود . همچنان که کودک مهارتهاي نوشتن را ميآموزد ، اين کار به او کمک ميکند تا در نوشتن خود نيز از سبکهاي گوناگون استفاده کند .
۴) خواندن چند کتاب از يک نويسنده اين امکان را به کودک ميدهد تا بتواند موضوعات و نوشتههاي او را با هم مقايسه کند . بعد از آن که چند کتاب از يک نويسنده براي کودک خوانديد ، با او دربارهي شباهتها ، تفاوتها و وويژگيهاي مختلف نوشتههاي نويسنده صحبت کنيد . از او بپرسيد : کدام کتاب نويسنده را بيشتر دوستداري؟ خواندن مجموعه داستانهايي که دربارهي يک شخصيت داستاني نوشته ميشوند ، ميتواند نگرش و برداشت جديدي از زندگي در ذهن کودک ايجاد کند ، مثل : ماجراهاي کليه و دمنه ، داستانهاي پيپي جوراب بلند ، افسانههاي قديمي ، داستانهاي وروجک و نجار و ...
● مهارت نوشتن
۱) کودک کلاس اولي ميتواند نوشتههاي خود را تصحيح کند . او ميتواند با کار کردن مستمر بر روي نوشتههاي خود با اصلاح و تجديد نظر ، آنها را دوبارهنويسي کند . کودک از طريق مشاهدهي دقيق نوشتههاي خود ميتواند اشتباهات آن را اصلاح کند و آن را مجددا بنويسد .
۲) کلاس اوليها ميتوانند با چسباندن لغات به يکديگر کلمات تازهاي بسازند و هجي آنخا را تصحيح کنند .کلمات ساختهي بچهها يا نوشتن کلمات از طريق شنيدن آنها راهي براي شناخت حروف و تشخيص صداي آنهاست . براي مثال : کلمهي صندلي را با صداي سندلي شبيه سازي ميکند و سپس درستنويسي آن را ياد ميگيرد .
۳) کلاس اوليها در طول روز بارها به دلايل گوناگون مينويسد . آنها خاطره نويسي ميکنند ، احساسات خود را مينويسند ، فهرستي از برنامههاي خود تهيه ميکنند. آنها همچنين براي يادگيري رياضي از کلمات يا اشکالي که فهم عدد را برايشان آسان ميکند ، استفاده ميکنند و يکي ديگر از علايق کلاس اوليها به کار بردن هنر نوشتن در بازيهايشان است. براي مثال ، پيغامهاي درون بازي را يادداشت ميکنند ، کارت درست ميکنند يا حتي داستانهاي کوتاهي از خودشان مينويسند .
۴) کلاس اوليها از علايم نقطهگذاري محدودي استفاده ميکنند. هر چند آنها لايم نقطهگذاري در متن را ميشناسند، اما معمولا خودشان در نوشتههايشان کمتر از آن استفاده ميکنند . آنها شايد سعي کنند از علايمي مثل نقطه ، ويرگول و علامت سوال استفاده کنند ، اما اغلب آنها را در جاهاي اشتباه جمله قرار ميدهند . علاوه بر آن ، گروهي از آنان هنوز به درستي نميدانند که جملاتشان کجا تمام يا شروع ميشود .
۵) کلاس اوليها معمولا داستان را با زبان خودشان مينويسند . آنها شايد از عباراتي مثل يکي بود ، يکي نبود يا در گذشتههاي دور استفاده کنند ، اما متن داستان هايشان را آنطور که تعريف ميکنند ، مينويسند . آنها اغلب از شخصيتهاي محبوب داستانهايي که خواندهاند ، براي داستانهايشان استفاده ميکنند و دربارهي آن قصهاي ميسازند.
● توشويق به نوشتن
۱) سعي کنيد رويه و شيوهاي براي نگارش روزانهي کودک ابداع کنيد . براي مثال ، از کودک بخواهيد دربارهي ماجراهاي گوناگون تعطيلات ، روز تولد ، مسافرتهاي کوتاه ، گردشهاي هفتگي خود و ... بنويسد. داستانهاي او ميتواند برگرفته از ماجراهاي واقعي يا ذهني (خيالي) وي باشد . فعاليت ديگري که کودکان نوآموز ميتوانند انجام دهند، نوشتن کارتهاي تبريک عيد ، تولد ، تشکر و ... است . زماني که بچهها نوشتن را به صورت عادتي روزانه در ميآورند ، شما نيز به آنها کمک کنيد تا اشتباهاتشان را تصحيح کنند و بهتر بنويسند .
۲) کودکان را تشويق کنيد تا داستان بنويسند و تمرکزتان بيشتر بر نوشتن مطلب باشد تا ديکتهي صحيح کلمات ، نقطهگذاري و پرداختن به جزييات . تاکيد والدين و آموزگاران بيشتر بايد بر اين موضوع باشد که کودکان چگونه ميتوانند بر روس کاغذ بياورند . همواره به آنها تاکيد کنيد که حتي اگر ديکتهي درست واژهاي را نميدانند ، آن را در نوشتهشان به کار برند . منظور آن است که به دليل نداستن ديکتهي لغت ، افکار خود را محدود به واژگاني که بلدند ، نکنند ، بلکه اجازه دهند فکرشان بسط و گسترش پيدا کند . زيرا به تدريج که آنها به نوشتن عاد کنند ، ميتوان با تهيهي فرهنگ لغت ويژهي کودکان معاني و نگارش درست کلمات را نيز به آنها آموخت
۳) به کودکان کمک کنيد تا بهطور روزانه افکار و احساسات خود را يادداشت کنند . اغلب کلاس اوليها از اين که دفتر خاطرات يا يادداشتي براي خودشان داشته باشند ، احساس غرور و بزرگي ميکنند .

▪ نام فارسي : نيکلاس اوگوست اوتو ▪ سال ولادت و فوت : ۱۸۹۱-۱۸۳۲ ميلادي ▪ مليت : آلماني نيکلاس اوگوست اوتو ، مخترع آلماني بود که در سال ۱۸۷۶ اولين موتور ...

تا سال ۱۹۰۰ فيزيک کلاسيک به اوج شکوفايي خود رسيده بود از توصيف حرکات سيارات گرفته تا تشريح انتشار نور(پديدههاي تداخل – پراش –قطبش) و ماهيت آن به عنوان ...

مکانيک کلاسيک يکي از قديميترين و آشناترين شاخه هاي فيزيک است. اين شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت ، و شرايط سکون و حرکت آنها تحت تاثير نيروهاي داخلي ...

رسوبات آنشفشاني کلاسيک ، رسوبات هستند که عمدتا از دانه‌هاي با منشا ولکانيکي که از فعاليت‌هاي آتشفشاني همزمان سرچشمه گرفته‌اند، تشکيل شده‌اند. نگاه اجم ...

● تعريف کودکان ديرآموز کودکاني را ديرآموز ميخوانيم که از نظر هوشي در محدوده هوشبهر بين ۷۰ تا ۸۴ قرار گرفتهاند يعني يک تا دو انحراف استاندارد پايينتر ا ...

اين مقاله با ابزارها و تکنيکهاي خاص اداره سيستم هاي پيچيده کار ندارد، بلکه به برخي مفاهيم پايه مي پردازد که کمک مي کند تا در باره پيچيدگي تفکر و گفتگو ...

● بازار داغ اوقات فراغت يادش بخير آن موقع ها. همان روزها که هر چه به تعطيلات تابستان بيشتر نزديک مي شديم، قند توي دلمان بيشتر آب مي شد، براي شيطنت کرد ...

هرکسي استعدادي دارد. شايد استعداد شما پاشيدن شير از دماغتان باشد...اما هرچه که باشد اين هم استعدادي است. و تقريباً از همه استعددها مي شود پول درآورد. ...

دانلود نسخه PDF - کلاس اوليها