up
Search      menu
داروها :: مقاله کف هاي آئروسل PDF
QR code - کف هاي آئروسل

کف هاي آئروسل

حامل جديد براي ترکيبات دارويي

داروهاي فراواني براي درمان آکنه وجود دارد و پزشک براي هر بيمار متناسب با نياز او درمان مقتضي را تجويز مي کند. از آنجا که در درمان آکنه بيشتر از داروهاي موضعي استفاده مي شود، موضوع فرمولاسيون آن داروي موضعي اهميت ويژه اي پيدا مي کند. يک فرمولاسيون موثر بايد يک محيط شيميايي مناسب و پايدار باشد که چنين ماده ي شيميايي با خصوصيات فيزيکي و شيميايي مختلف و گاهي متضاد در آن جاي گرفته باشد و تغييري در اين خصوصيات بوجود نيامده باشد.
هنگامي که يک داروي ترکيبي روي پوست قرار داده مي شود، بايد بتواند در محيط پوست فعل و انفعال مناسب داشته باشد، بتواند ماده ي موثر موجود در خود را به خوبي روي پوست آزاد کند و همچنين نفوذ دارو را نيز به داخل پوست تسهيل نمايد. اين مواد حامل خودشان نيز روي پوست اثراتي مانند خشک کردن، مرطوب کردن، پوشانندگي و امثالهم دارند. تحقيقات و فن آوريهاي جديد درک بهتري از اثرات فيزيکي، شيميايي، فارماکوديناميک و فارماکوکينتيک اين مواد فراهم آورده است.
● نکاتي که در تهيه ي داروهاي ترکيبي بايد در نظر داشت:
۱) انتخاب ظرف مناسب و پايداري ترکيب
برحسب ماهيت موادي که قرار است با هم ترکيب شوند، بايد ظرف نگهدارنده ي مناسبي انتخاب کرد که بتواند محيط پايداري را براي داروهاي ترکيبي فراهم آورد. فرمولاسيون ممکن است مايع، جامد، تک فاز يا چند فاز باشد که به خصوصيات مواد موثر و وضعيت پوستي که بايد درمان شود بستگي دارد.
۲) نفوذ به پوست
پس از قرار گيري دارو روي پوست بين فرمولاسيون، ماده ي موثر موجود در آن و خود پوست فعل و انفعالات شيميايي صورت مي گيرد. نفوذ ماده موثر به داخل پوست تابع قانون اول انتشار Fick است. (طبق قانون اول انتشار Fick سرعت انتقال به داخل پوست نتيجه ي عملکرد غلظت مواد مختلف، سايز سطح مورد درمان و قدرت نفوذپذيري پوست است) نفوذپذيري پوست را مي توان به وسيله ي عوامل ديگري مانند رطوبت، خشکي و ... ماده ي حامل موجود در داروي ترکيبي تحت تاثير قرار داد. در مورد آکنه محل اثر در داخل واحد پيلوسباسه است. بنابراين فرمولاسيون موثر بايد بتواند نفوذ مواد موثر به داخل اين واحد را تسهيل نمايد.
۳) قابليت قبول از نظر زيبايي
در دنياي امروز بيماران دنبال درمان موضعي هستند که نه تنها از نظر اثر بخشي و ايمني کارآمد باشد، بلکه از نظر زيبايي نيز قابل قبول بوده و راحت بتوان آن را استفاده کرد، خصوصا در مورد آکنه اصولاً دليل اول افراد براي مراجعه به پزشک بهبود در زيبايي ظاهر است. به علاوه بيشتر بيماران مبتلا به آکنه نوجوانان و بالغان جوان هستند. بنابراين بايد محصولات درمان کننده ي آکنه طوري در نظر گرفته شوند که با کار روزمره افراد تداخل نداشته باشد تا ظاهر آنها را به طور بارز نازيبا کند مثلاً ماده ي حاصل براي نواحي بزرگ و موداري مانند سينه و پشت بايد طوري در نظر گرفته شود که دارو به راحتي روي اين نواحي پخش شود يا در مورد آکنه صورت فرمولاسيون ايده آل طوري است که کمترين باقيمانده را روي پوست دارد و از خود اثر چربي باقي نمي گذارد.
● سيستم هاي حامل جديد براي درمان هاي موضعي
کف هاي آئروسل (Aerosol Foams)
کف هاي آئروسل به سرعت جاي خود را در درمان آکنه باز کرده است. ماده ي پايه ي اين حامل مي تواند قوام مايع يا نيمه جامد داشته باشد و همان خصوصيات فيزيکي و شيميايي ماده ي حامل اصلي (مانند کرم، لوسيون، ژل) را دارا باشد، اما خصوصيات مطلوبي مانند مرطوب بودن و زود خشک شدن را در خود دارد به علاوه Bioavailability بالاتري نيز دارد. ماده آئروسل در داخل يک محفظه تحت فشار هوا قرار دارد و هنگام خروج به شکل کف خارج مي شود. خصوصيات محصول (يعني ساختار، سايز حباب در کف، غلظت، ويسکوزيته، دانسيته، پايداري و قابليت پخش شدن کف) توسط نوع فرمولاسيون و ظرف نگهدارنده تعيين مي شود.در مورد آکنه ترجيح داده مي شود از اين کف ها براي قرار دادن دارو روي نواحي بزرگ و مودارمانند پشت و سينه و در صورت به عنوان پاک کننده استفاده شود زيرا استفاده از آنها آسان است.
▪ ليپوزوم ها
ليپوزوم ها را در بسياري از داروهاي موضعي و ترکيب زيبايي مورد استفاده قرار مي دهند، زيرا اين قابليت را دارند که دارو را نسبتاً کنترل شده و متعادل به لايه هاي پوست برسانند. ليپوزوم ها حباب هاي کروي شکلي هستند که مامبران آنها حاوي ليپيدهاي آمفيفيليک است که هسته ي مرکزي مايع را در بر گرفته اند(ليپيدهاي آمفيفيليک يعني ليپيدهايي که در يک سمت هيدروفيليک و در سطح ديگر ليپوفيليک هستند). اين ساختمان مشابه مامبران هاي دولايه ي سلول هاي زنده است. از آنجا که ليپوزوم ها مي توانند تامين کننده ي يک محيط آمفيفيليک باشند، مي توانند در بخش هسته ي مرکزي مايع خود مواد هيدروفيليک و در دو لايه ي ليپيدي خود مواد ليپوفيليک را جاي دهند.اين توانايي حمل و آزادسازي دوگانه اين امکان را به ليپوزوم مي دهد تا از آن به طور همزمان براي تحويل هر دو نوع ماده به پوست استفاده کرد.
▪ نانوامولسيون ها
نانوامولسيون ها دسته اي از امولسيون ها هستند که از ذراتي با سايز بسيار کوچک تشکيل شده اند. نانوامولسيون ها به طور خودبه خود درست نمي شوند بلکه آنها را طي فرآيند هاي خاص ترموديناميک و پروسه هاي اختصاصي نانو درست مي کنند. همچنين بايد سورفاکتانت هاي خاصي موجود باشد تا بتوانند قطرات نانو را پايدار نگهدارند. نانوامولسيون ها براي حمل ترکيبات ليپوفيليک به داخل پوست مناسب مي باشند، لذا مي توانند حامل ايده آلي براي استفاده در درمان آکنه باشند زيرا مي توانند مواد موثر موجود در ترکيبات را به همراه خود به داخل محيط ليپوفيليک واحد پيلوسباسه برسانند. به علاوه ذرات نانوامولسيون ، دهانه منافذ پوستي را مسدود نمي کنند، به اين ترتيب مي توانند اثرات درماني بيشتري مانند افزايش هيدراسيون و ويسکوالاستيسيته ي پوست به همراه داشته باشند.
▪ پلي مرها
پلي مرها مولکول هاي درشت حاوي واحدهاي ساختماني تکرار شونده يا مونومرهاي متصل يا پيوندهاي کووالان هستند. اين ترکيبات به عنوان ساختمان هاي بلوک کننده ي طبيعي (مانند کاغذ)، بيولوژيک (مانند پروتئين و اسيدنوکلئيک) يا صناعي (مانند پلاستيک ها يا پلي اتيلن) عمل مي کنند. امروزه در صنايع متعددي از پلي مرهاي صناعي استفاده مي شود. در درماتولوژي نيز پلي مرهاي آکريليک اسيد جديدي هستند که در حضور آب و با گير انداختن آب در داخل ميکروسل ها به ژل تبديل مي شوند. در داخل اين ميکروسل ها ترکيبات هيدروفيل در شکل محلول باقي مي مانند و ترکيبات غير هيدروفيل نيز به شکل امولسيون در مي آيند. نتيجه ي اين فرمولاسيون ژل مانند يک ترکيب پايدار است که پس از قرار گرفتن روي پوست به خوبي مواد موثر موجود در ترکيب را آزاد مي کنند.
به اين ترتيب به راحتي مي توان از آنها روي پوست استفاده کرد. به علاوه اين ژل هاي پليمري را مي توان با ترکيبات ديگري مانند مرطوب کننده ها يا نرم کننده ها مخلوط کرد و سود باليني بيشتري به دست آورد. در درمان آکنه اخيرا با استفاده از همين تکنولوژي نوين، ژل پليمري کليندامايسين ۱% را با بنزوئيل پراکسايد ۵% مخلوط کرده اند که هم دارو اثربخشي بهتري دارد و هم بهتر تحمل مي شود.
▪ Microsponges
Microsponges ذرات غير فعال از نظر شيميايي هستند که از پليمرهاي صناعي تشکيل شده اند و مي توانند حجمي از ماده ي موثر را برابر وزن خود در خودشان ذخيره کنند.به علاوه اين ذرات قادرند از اين مواد موثر ذخيره شده در برابر تغييرات فيزيکي و محيطي محافظت نمايند. اين تکنولوژي را مي توان در فرمولاسيون هاي متنوعي به کار برد اما فعلاً غالباً به شکل ژل است. هنگامي که روي پوست قرار داده مي شوند Microsponges به آرامي مواد موثر ذخيره شده در خود را آزاد مي کنند.
▪ فرمولاسيون هاي بدون ماده امولسيون کننده (Emulsifier free Formulations)
فرمولاسيون هاي بدون امولسيون ساز يک حيطه ي در حال رشد در محصولات درماتولوژيک و زيبايي است. غالب ترکيبات پوست به شکل امولسيون هستند، يعني دو يا چند ماده که غير قابل حل هستند با هم مخلوط شده اند و براساس قانون دوم ترموديناميک اين مخلوط پايدار نخواهد بود. در نتيجه براي ايجاد ثبات لازم است به آنها سورفاکتانت يا همان (امولسيون ساز) اضافه کرد. هنگامي که اين ماده ي سورفاکتانت روي پوست قرار داده مي شود، اينها چربي هاي طبيعي پوست را برمي دارند. با نظر به اين مشکل، صنايع داروسازي به سمت استفاده از ثابت کننده هايي مانند امولسيون سازهاي پليمريک و ذرات جامد رفته اند تا بتوانند از اين مواد به عنوان جانشين فرمولاسيون هاي سنتي استفاده کند.
▪ Fullerenes
Fullerenes مولکولهايي هستند که تماماً از کربن ساخته شده اند و شبيه يک کره ي توخالي عمل مي کنند. نشان داده شده هنگامي که اين Fullerenes در تماس با پوست قرار مي گيرند، به داخل پوست، بين سلول ها مهاجرت مي کنند اما داخل سلول ها نمي توانند بروند. بنابراين مي توان در داخل اين ساختمان هاي کروي مواد موثر را ذخيره کرد و اين ترکيبات پس از قرار گيري روي پوست مواد موثر را از اپيدرم عبور مي دهند. به علاوه به نظر مي رسد Fullerenes خودشان بالقوه مي توانند آنتي اکسيدان هاي قوي باشند.
● نتيجه:
بررسي روي اين مواد نکات اميدوار کننده اي را در درمان هاي درماتولوژيک نويد مي دهد. به هر حال بررسي هاي باليني کنترل شده نياز است تا فوايد باليني اين فرمولاسيون هاي جديد، اثربخشي، قابليت تحمل، کمپليانس و مقبوليت از نظر زيبايي اين مواد اثبات شود.

هزاران سال پيش، انسان هاي نخستين با پيچيدن برگ درختان يا پوست حيوانات به دور پاهايشان، براي خود کفش درست مي کردند... هرچند امروزه با ساخت انواع کفش با ...

اين گونه فقط در نواحي مرکبات خير جنوب ايران از اهواز تا چاه بهار ديده مي شود به خصوص در جيرفت تراکم آن قابل توجه است.در کشور هاي درگير اين آفت از عراق ...

● مقدمه : براي تعيين سن نرمتنان مي توان از روشهاي ساده بررسي کفه هاي خارجي و يا از روشهاي پيچيده بررسي ساختارهاي کوچک آنها استفاده کرد. تغييرات فصلي د ...

● فراواني بيماري کف لگن اطلاعات ملي جمعيتي در مورد آثار نابساماني هاي کف لگن وجود ندارد. محققان فراواني بي اختياري ادراري، بي اختياري مدفوع و پرولاپس ...

گرمايش از کف آشنايي با سيستمهاي گرمايش از کف با افزايش روز افزون جمعيت و همچنين کاهش منابع انرژي، مصرف بهينه انرژي امري بديهي مي باشد. در اين راستا نق ...

گرمايش از کف آشنايي با سيستمهاي گرمايش از کف با افزايش روز افزون جمعيت و همچنين کاهش منابع انرژي، مصرف بهينه انرژي امري بديهي مي باشد. در اين راستا نق ...

اين صدف از: شاخه نرم تنان MOLLUSCA رده دوکفه ايها BIVALVIA راسته VENERIDA تيره غلافي شکل SOLENIDAE جنس و گونه Solen vagina مي باشد. صدفها يا رده دوکفه ...

● بيسفوسفونيت و فيبريلاسيون طي کارآزمايي تصادفي شده ي اخير، استفاده از سالي يک بار اسيد زولدرونيک داخل وريدي سبب افزايش تراکم استخواني هيپ و مهره هاي ...

دانلود نسخه PDF - کف هاي آئروسل