up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله کريپتوسپوريديوم PDF
QR code - کريپتوسپوريديوم

کريپتوسپوريديوم

کريپتوسپوريديوم تهديد مهمي است

کريپتوسپوريديوم يک پرتوزوئر کوکسيدي است که در سرتاسر محيط زيست يافت مي شود و معمولاً در ارتباط با زائدات حيواني مي باشد. عفونت انسان از طريق بلعيدن اووسيست ەاي اين تک ياخته در آب يا ديگر مواد آلوده شده رخ مي دهد. دوره کمون بيماري ۴ تا ۱۴ روز و علائم بيماري ۱۰ تا ۱۵ روز طول مي کشد. (Roefer, ۱۹۹۶).
در يک جمعيت سالم نشانه هاي کريپتوسپوريديوسيس معمولاً محدود است و شامل اسهال آبکي همراه بادل درد و حالت تهوع با اثراتي است که در حدود پنج روز طول مي کشد. اين نشانه ها البته براي جمعيت داراي سطح مصونيت کم غالباً بسيار شديد مي باشد.
دز مورد نيازجهت ايجاد عفونت بسيار کم است. مطالعه انجام گرفته بر روي يک جمعيت سالم نشان داد که ۷۸ درصد از افراد با دز عفونت زائي را براي بزرگسالان سالم در حدود ۱۳۲ اووسيست نشان مي دهد.
بيماران مبتلا به ايدز، افراد سالمند و افراد بسيار جوان مهمترين جمعيت در معرض خطر ابتلا مي باشند. Hass و rose و (۱۹۵۵) بر پايه اطلاعات جمع آوري شده از شيوع بيماري هاي منتقله از آب شرب در ايالات متحده آمريکا و انگلستان اعلام نمودند که غلظت ۱۰ تا۳۰ اووسيست در هر ۱۰۰ ليتر آب (يعني کمتر از نصف دز قابل پيش بيني براي يک جمعيت کاملاً سالم) مي تواند منجر به شيوع بيماري کريپتوسپوريديوزيس شود. با در نظر گرفتن مصرف ۲ ليتر به ازاء هر نفر در روز، وجود ۱۰ تا ۳۰ اووسيست در هر ۱۰۰ ليتر آب خطر بروز عفونت روزانه ۵ ۲ ۸ ۰ به ازاء هر هزار نفر را به وجود مي آورد.
● حضور در آب خام و تصفيه شده:
کريپتوسپوريديوم در آب هاي سطحي گسترده است. در مطالعه اي که بر روي دو رودخانه در ايالت واشنگتن انجام گرفت، در ۳۴ نمونه از ۳۵ نمونه بررسي شده يعني در ۹۷ درصد از نمونه ها کريپتوسپوريديوم به غلظت ۲ ۰ تا ۶۵ اووسيست در هر ۱۰۰ ليتر آب گزارش شد (۱۹۹۱ و Hansenand ongerth).
بررسي ۶۶ تصفيه خانه آب سطحي در ۱۴ ايالت و يک ايالت در کانادا نيز کريپتو را در ۸۷ درصد از منابع آب خام نشان داد (۱۹۹۱ و Lehevallier, etal).
غلظت هاي بالاتر در ارتباط با منابعي بود که به آنها فاضلاب هاي شهري يا صنعتي تخليه شده است.در تحقيق انجام گرفته بر روي رودخانه هاي ۱۴ ايالت کشور ايالات متحده آمريکا و يک منطقه از کانادا، اووسيست ەاي کريپتو در ۹۷ درصد از ۶۶ نمونه از آب هاي سطحي ملاحظه شده است. (chauret etat ۱۹۹۵) تحقيق تکميلي بر روي ۴۰ تصفيه خانه آب نيز انجام گرفت و در منبع آب ۸۵ درصد از اين تصفيه خانه ها اووسيست هاي توپر در ۵۰ درصد اووسيست هاي داراي ساختار داخلي مشخص گرديد.
(Connell etal, ۲۰۰۰)
کريپتوسپوريديوم در آب تصفيه شده نيز يافت مي شود.
در تحقيقي که در سال ۱۹۹۵ در آمريکا در اين زمينه انجام گرفت مشخص شد که در يک درصد از نمونه هاي آب تصفيه شده تعداد اووسيست هاي کريپتو از ۳۰ عدد در ليتر و در سه درصد از نمونه ها از ۱۰ عدد در ۱۰۰ ليتر تجاوز کرده است. منابع کريپتوسپوريديوم شامل آلودگي کشاورزي به ويژه از گاوها و فاضلاب خام مي باشد.
احتمالاً انسان نيز نقش مهمي در انتشار کريپتو در آبخيزها دارد. در تحقيق انجام گرفته در سال ۱۹۹۵در کانادا مشخص گرديد که غلظت کريپتو در نمونه هائي که از پائين دست اوتاوا برداشت شده بود ۷ ۱ برابر بيشتر از نمونه هاي گرفته شده از بالا دست همين منطقه بوده است. يکي از دلايل شيوع گسترده کريپتو در منابع آب مقاومت اين ارگانيسم نسبت به انجماد مي باشد. در سال ۱۹۹۶ Fayer and Nerad ۱۹۹۶ اثرات انجماد اووسيست هاي کريپتوسپوريديوم پارويوم را بررسي و اعلام کردند که در معرض سرما قرار دادن اووسيست ها حتي تا دماي ۲۰ درجه سانتيگراد آنها را غير فعال نمي کند (اين بررسي از طريق آلوده نمودن موش انجام گرفته است). بدين ترتيب بايد گفت وقتي که کريپتوسپوريديوم وارد يک منبع آب مي شود حتي تحت سخت ترين شرايط زمستان نيز مي تواند به حيات خود ادامه دهد. تأثير چنين مواردي در ديگر تحقيق انجام گرفته بر روي ده نمونه آب سطحي در معرض خطر در کشور کانادا نيز مشخص شده است.
منطقه در معرض خطر به عنوان منطقه اي با داشتن تخليه فاضلاب شهري در بالا دست و يا منطقه آبريزي که در آن حيوانات وحشي يا اهلي وجود دارد تعريف مي شود. اين منابع آب از لحاظ آلودگي به (اوو) سيست هاي ژيارديا و کريپتوسپوريديوم ارزيابي شدند. نتايج نشان داد از ۱۱۳ نمونه آب خام، ۱۱ درصد داراي اووسيست هاي کريپتو بود و از ۱۲ نمونه آب تصفيه شده ۷ درصد داراي اووسيست بوده است. اين نتايج نشان مي دهد که آب هاي سطحي کانادا حاوي کريپتوسپوريديوم کمتري از کشور اتازوني هستند. علت به تراکم کمتر و به بيان ديگر رقيق سازي بيشتر فاضلاب در آب هاي سطحي نسبت داده مي شود.
تعداد کريپتوسپوريديوم در آب معمولاً بعد از بارندگي ها و افزايش کدورت بالا مي رود. رابطه بين غلظت کرپپتو، کيفيت آب و پارامترهاي آب و هوائي در مورد رودخانه Delawar توسط Atherholt و همکارانش در سال ۱۹۹۸ بررسي شد و مشخص گرديد که غلظت اين ارگانيسم بعد از بارندگي ها احتمالاً به علت سوسپانسيون شدن مجدد رسوبات کف رودخانه افزايش مي يابد.
● شيوع کريپتوسپوريديوسيس:
کريپتوسپوريديوم به عنوان يک عامل بيماري زاي منتقله به وسيله آب در سال ۱۹۸۴ در جريان يک شيوع آنتروکوليتيس حاد (که بعدها به عنوان بيماري کريپتوسپوريديوزيس شناخته شد) در Braun Station تگزاس شناسائي گرديد، قبل از سال ۱۹۸۲، کريپتوسپوريديوم به ندرت گزارش شده بود و البته وجود آن در افراد با نقص ايمني شناخته شده بود. به هر حال سال ها طول کشيد تا کريپتوسپوريديوم به عنوان عامل مسئول بيماري زاي چندين همه گيري گسترده چه در افراد با سطح ايمني کم و چه در افراد معمولي در سرتاسر دنيا شناخته شد. در اينجا به چند مورد از موارد شناخته شده گسترش اين بيماري در ايالات متحده آمريکا اشاره مي شود:
● Bexar County در تگزاس:
دو شيوع تثبت شده از کريپتوسپوريديوزيس در Braun Station تگزاس که يک حومه کوچک از سن آنتونيو (با جمعيت ۵۹۰۰ نف) است در ماه هاي مي و جولاي ۱۹۸۴ ملاحظه مي شود. حدود ۲۰۰۰ نفر توسط اين شيوع تحت تأثير قرار گرفتند، علت آلودگي جاه آب از لوله هاي فاضلاب مجاور بوده است. تعداد دقيق افرادي که تحت تأثير قرار گرفتند به خوبي مشخص نيست زيرا که هم زمان گزارش شد. ويروس نورواک نيز مسئول تعدادي از بيماري هاي گزارش شده بوده است.
● Carral County در جورجيا:
يک مورد شيوع بيماري در سال ۱۹۸۷ حدود ۱۳،۰۰۰ نفر (يعني ۲۰ درصد از جمعيت) را تحت تأثير قرارداد. منبع اين شيوع احتمالاً ترکيبي از آلودگي ناشي از چراي گله گاو و فاضلاب و مشکلات بهره برداري مربوط به تصفيه خانه آب بود، هرچند که بايد گفت اين مشکلات هيچ گاه به علت عدم رعايت مقررات فدرال نبوده است.
● Jackson County در اورگون:
شيوع بيماري بين ماه هاي ژانويه و ژوئن ۱۹۹۲ رخ داد. ۴۲ مورد در شهر کوچک Talent با جمعيت ۳۰۰۰ نفر شناسائي شد. تصفيه خانه آب Talent به وسيله يک منبع آب محلي (Bear Creek) تأمين مي شد. ميزان کم جريان به علت بروز خشکسالي (که معمولاً موجب بالا رفتن کدورت آب مي شد) همراه با مشکلات مکانيکي در تصفيه خانه مشکل ساز بوده است. اصلاحاتي که در راهبري تصفيه خانه انجام گرفت موجب کاهش کدورت آب تصفيه شده و در نهايت بر طرف شدن کامل اين بيماري گرديد.
● Milwaukee در ويسکانسين:
بزرگترين و معروف ترين مورد از شيوع کريپتوسپوريديوم منتقله از آب که از ۳۱ مارس ۱۹۹۳ شروع شد، با افزايش بي سابقه کدورت آب در تصفيه خانه جنوب شهر ميل واکي که از ۲۳ مارس تا ۵ آوريل امتداد داشت، هم زمان بوده است.
در اين شيوع وحشتناک بيماري ۴۰۳ هزار نفر گزارش شده است (Mackenize , ۱۹۹۴). کدورت در آب تصفيه شده به طور ثابت NTU ۰ ۵۴ يا بيشتر با رقم حداکثر ۷ ۱ NTU بوده است. غلظت کريپتوسپوريديوم در آب تصفيه شده ۸ ۲ تا ۱۳۲ اووسيست در ۱۰۰ ليتر تخمين زده و اعلام شد که بيش از نيمي از افرادي که از آب اين تصفيه خانه استفاده کرده اند، بيمار شده اند.
● LasVagas در نوادا:
يک مورد شيوع کريپتوسپوريديوزيس در افراد مبتلا به ايدز بين ژانويه و آوريل ۱۹۹۴ گزارش شده است. تعداد موارد بيماري از ۹ مورد بين ۲۸ ژوئن و ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳، به ۴۹ مورد بين اول ژانويه و ۱۹ مارس ۱۹۹۴ افزايش يافت. پيک بيماري در ماه فوريه رخ داد و به تدريج در ماه ژوئن به مقدار معمول خود پائين آمد. در هيچ زماني در مرحله اين شيوع تغيير کيفيت آب سطحي به طور معني داري مشاهده نشد و همچنين نقصي آشکار در تصفيه خانه آب ملاحظه نگرديد.
● ماحصل کلام
ظهور غالب تک ياخته ها از جمله کريپتوسپوريديوم در کيسه هاي محافظ (سيست) موجب شده است که اين موجودات در برابر دزاژهاي متعارف کلر در تصفيه خانه هاي سنتي زنده بمانند. به اين ترتيب نياز به جداسازي فيزيکي آنها قبل از کلرزني و يا تغيير نوع گندزدا مطرح مي شود. نتايج تحقيقات انجام گرفته بر روي شيوع بيماري کريپتوسپوريديازيس تا سال ۱۹۹۶ در ايالات متحده آمريکا نشان داده است:
▪ نيمي از موارد شيوع اين بيماري مربوط به منابع آب زير زميني مي باشد.
▪ نيمي از کل تعداد، افرادي که تحت تأثير قرار گرفته اند از منابع آب سطحي استفاده کرده اند.
▪ فاضلاب از منابع مشخص به عنوان ايجاد آلودگي براي نيمي از موارد شيوع بوده است. نيم ديگر موارد آلودگي به علت منابع غير مشخص که شناسائي نشده بوند بروز کرده است.
در نهايت بايد اذعان نمود ماهيت متغير موارد شيوع بيماري نشان دهنده پخش اين تک ياخته در محيط زيست و وجود مشکلات اساسي در حذف اين ميکروب به وسيله سيستم هاي متعارف تصفيه آب مي باشد.

مسموميت غذايي بر اثر خوردن غذاي آلوده يا زياد خوردن ايجاد مي‌شود. علايم آن بيشتر با درگيري دستگاه گوارش همراه است و شدت اين بيماري طيف گسترده‌اي دارد. ...

دانلود نسخه PDF - کريپتوسپوريديوم