up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله کروکوديل PDF
QR code - کروکوديل

کروکوديل

تفاوت بين کروکوديل و تمساح

اولين تفاوت بين کروکوديل و تمساح ، تفاوت بين راسته آنها مي باشد که از راسته crocodilians مي باشند. کروکوديل ها از خانواده crocodylidae مي باشند در صورتيکه تمساح ها و کايمن ها از خانواده alligatoridae هستند.
تفاوتهاي فيزيکي بهترين راه براي درک تفاوت بين اين دو حيوان مي باشد ، کروکوديل خيلي بزرگ ، باريک ، با پوزه اي به شکل V ، در صورتيکه تمساح ها داراي پوزه اي پهن و U شکل مي باشند . پوزه پهن تمساح ها بسيار پرقدرت بوده و به راحتي ميتواند شکار هايي همچون لاک پشت را گرفته و با پوزه خود پوشش شکار را خرد کنند . پوزه باريک کروکوديل ها اگرچه بسيار قدرتمند است ، ولي براي شکار لاکپشت ها مناسب نيست ولي شکار ماهي ها و پستانداران براحتي توسط کروکوديل ها صورت ميگيرد.
ديگر تفاوت کروکوديل ها و تمساح ها در آرواره آنهاست . آرواره بالائي و پائيني کروکوديل تقريبا هم اندازه و هم پهناست ، بنابراين دندانها روي خط آرواره اي و هنگامي که دهان کروکوديل بسته است ، نمايان مي باشد و در معرض ديد قرار ميگيرد . آنها همچنين داراي ۴ دندان بزرگ روي آرواره پائيني ميباشند و هنگاميکه حيوان دهان خود را ميبندد اين دندانها در سوراخهايي روي آرواره بالائي فرو ميروند (کمي عقبتر از سوراخهاي بيني) .
تمساح ها از طرف ديگر داراي آرواره پهن بالائي هستند ، هنگاميکه حيوان دهان خود را ميبندد دندانهاي آرواره پائيني در حفره هايي روي آرواره بالائي فرو ميرود و از ديد مخفي ميشود ، و تنها دندانهاي آرواره بالائي نمايان ميشوند . ۴ دندان بزرگ آرواره تحتاني در کروکوديل ها نمايان و در تمساح ها از ديد پنهان مي باشد .
از ديگر تفاوتهاي فيزيکي در خصوص رنگ اين حيوانات ميباشد ، کروکوديل ها داراي رنگ آميزي زيتوني روشن تا قهوه اي هستند در صورتيکه تمساح ها به رنگ سياه مي باشند . همچنين تمساح ها آبهاي تازه را ترجيح ميدهند در صورتيکه آبهاي شور و گاهي زندگي در اقيانوس براي کروکوديل ها مناسب تر است .
تمساح ها و کروکوديل ها داراي غددي روي زبان خود ميباشند ، کروکوديلها از اين غدد براي دفع نمک اضافي استفاده ميکنند . به نظر ميآيد که در تمساح ها اين قابليت از بين رفته و تحمل آبهاي شور تا حدي برايشان مقدور مي باشد . باور زيست شناسان بر اين است که کروکوديل ها تا حدي از تبار اقيانوس ميباشند .
کروکوديل ها و تمساح ها هر دو داراي مراکز حساس نقطه مانند روي آرواره بالائي و پائيني خود مي باشند که کمي شبيه ته ريش جلوه ميکند . اين مراکز حساس حيوان را در برابر تغييرات فشار آب محافظت ميکنند ، و گمان ميرود که اين امر براي مکان يابي شکار و به دام انداختن آن موثر باشد . اين مراکز حساس ارگانهاي حساس پوستي ( ISOs ) ناميده مي شوند که تا قبل از اين به گيرنده هاي فشار پوستي ( DPRs ) مشهور بودند . علاوه بر اينکه هردو حيوان داراي اين ارگانها روي آرواره خود هستند ، در کروکوديل سرتاسر بدن نيز توسط ارگانهاي حساس پوستي پوشيده شده . برخي از محققين بر اين باور هستند که گيرنده هاي فشار پوستي ( DPRs ) در کروکوديل ها با محافظت در برابر ميزان شوري در ارتباط مي باشد .
عموما تمساح ها در مقايسه با کروکوديل هاي وحشي و پرخاشگر آبهاي شور رام تر و مطيع تر مي باشند ، و بيشتر از کروکوديل ها نيز رشد ميکنند .
البته در همه گونه ها استثناء وجود دارد و اين قاعده کلي هميشه قابل استناد نمي باشد . به عنوان مثال ، ميانگين رشد تمساح ها در حدود ۱۴فوت (۳ الي ۴ متر) مي باشد ، در صورتيکه کروکوديل ها ميتوانند تا ۱۹فوت (۵ تا ۸ متر) حتي بيشتر نيز رشد کنند . اين گفته در يک گونه کروکوديل به نام کوتوله آفريقايي صدق نميکند و اين گونه تا ۵فوت (۱.۵ متر) رشد ميکند . همچنين ماگر هندي يک نوع کروکوديل با پوزه اي به شکل U مي باشد ، در صورتيکه پوزه کروکوديل ها V شکل مي باشد .
در بحث لانه سازي ، کروکوديل ها تخم هاي خود را زير گل و لاي يا ماسه در نزديکي آبهاي راکد يا مردابها دفن ميکنند ، در صورتيکه تمساح ها در نزديکي آبهاي تازه و جاري و روي پشته هايي از گياهان لانه سازي ميکنند .
کروکوديل هاي ايالات متحده امريکا تنها در جنوب فلوريدا پيدا مي شوند ، اگرچه در بخشهايي از جزاير رودخانه کارائيب ، آمريکاي مرکزي و آفريقاي جنوبي نيز ديده شده اند . تمساح ها در نواحي جنوب شرقي ايالات متحده آمريکا زندگي ميکنند ، و نکته جالب توجه اينکه جنوب فلو ريدا تنها مکان شناخته شده در دنيا ميباشد که تمساح ها و کروکوديل ها با هم و به صورت اجتماعي در يک منطقه زندگي ميکنند .

حيوانان بزرگ و وحشي و جنگلي، مخلوقاتي هستند که ممکن است در وحله اول انسان ها را به وحشت بيندازند، اما وحشت آن ها از ما چقدر است؟ و براستي اگر قرار بود ...

حيوانات بزرگ و وحشي و جنگلي، مخلوقاتي هستند که ممکن است در وحله اول انسان ها را به وحشت بيندازند، اما وحشت آن ها از ما چقدر است؟ و براستي اگر قرار بود ...

● رده بندي دو زيستان (Amphibia) : دو زيستان به دو زير رده Stegocephalia و Lissamphibia تقسيم مي شوند ،که زير رده دوم خود به سه راسته تقسيم مي شوند که ...

همانطور که مابه آگاهيهاي تازه درباره فضا وسياره ها علاقه منديم وخودرا براي عصر فضا آماده ميکنيم لازم است شناخت جديدي اززمين کهنسالمان بدست آوريم ودربا ...

دانلود نسخه PDF - کروکوديل