up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله کرم PDF
QR code - کرم

کرم

کرم خاکي مفيدترين کرم در طبيعت

● خلاصه اي راجع به اطلاعات کرم ها
روش هاي کشاورزي عادي معمولاً کاربرد آناليزهاي شيميايي را براي تعيين نيازهاي طبيعي محصول کاشته شده مشخص مي کند. عناصري که در خاک براي محصول معيني به قدر کافي موجود نباشد در کودهاي شيميايي به کار مي رود. اما به زندگي ميکروبي درون خاک توجه کمي شده است. در کشورهايي با اقليم متنوع، اين مسئله منجر به آن شده است که به خاک به عنوان يک وسيله نگهداري محض براي محصول دهي گياهان نگريسته شود.
امتياز کشاورزان Bio-Organic در افزايش هوموس خاک مي باشد. غني بودن هوموس خاک، موجب مي شود خاک از آب اشباع شده و اثر گذارتر شود، نرم و سست باقي بماند، پسمان ها برطرف شوند، هوادهي شود، گرم شود و ورم نکند يا مثل کيک ورآمده نشود. به علاوه مي تواند فشار ناشي از چرخ ها و ترمز ماشين آلات کشاورزي را بهتر تحمل کند. هوموس ذخيره اي از همه انواع موادمغذي گياهي مي باشد. هوموس نمي تواند با مواد مصنوعي جايگزين شود. درخاک هاي زنده فرايندهاي ميکروبي پس مانده محصول و کودهاي کشاورزي را به مواد مغذي گياهي و هوموس تجزيه مي کند. آن ها (ميکروارگانيسم ها) به سود گياه acid-sand و مواد مغذي توليد کرده و مواد معدني منتشر مي کنند. ميکروب هاي خاک توانايي منتشر ساختن P، K، Ca، Mg، Fe، و S را به خوبي ساير عناصر کمياب تشکيل دهنده خاک هاي گوناگون دارا مي باشند.
G.lienhard: استاد دانشکده کشاورزي Ebenrain-Sissach (در سويس) کرم هاي خاکي را ارج نهاده و اظهار مي دارد:
((کرم خاکي مواد مغذي خاک را بطور قابل توجهي افزايش مي دهد.))
آزمايش هاي انجام شده روي خاک در Eburnean نشان داده است که خاک هاي قالب ريزي شده توسط کرم هاي خاکي بطور ميا نگين تا حداکثر ۴.۵ برابر بيشترازخاک هاي معمولي داراي پتاسيم مي باشند. خاکي که از لوله گوارش کرم عبور کرده باشد تقريبا ۷ برابر بيشتر نيتروژن خواهد داشت. عمل کرم خاکي تنها مانند يک دستگاه زهکشي خوب بهبود بخشيدن به فرايند گردش آب و هوا نمي باشد، بلکه مواد معدني وآلي را نيز مخلوط مي نمايد. همچنين آنها کارخانه هاي بسيار کوچک کودسازي هستند که بدون هيچ هزينه اي براي کشاورز به کار خود ادامه مي دهند. اين عمل بدون نياز به سوخت فسيلي انجام شده و هيچ حمل و نقلي در آن دخيل نمي باشد. اما با وجود همه پديده هاي حياتي خاک، آن ها مخلوقات حساسي هستند و درمقابل کاربرد سموم وکودهاي مهاجم شيميايي زنده نخواهند ماند.
((اين سؤال برانگيزخواهد بود که چه جانوران ديگري وجود دارند که مانند اين مخلوقات کوچک، نقشي اين چنين با اهميت درتاريخ حيات جهان داشته باشند؟))
مطالعات فراواني پس ازمشاهدات داروين روي کرم هاي خاکي صورت گرفته است. اما به نظر مي رسد که هيچ کدام از اين مطالعات به اين سوالات که، کرم هاي خاکي تا چه عمقي حفاري مي کنند؟، طول نقبهايشان چقدراست؟، و سؤالاتي از اين قبيل پرداخته باشند.
ما مي توانيم از يک قاعده کلي مطمئن باشيم: اگر شخصي زمين را حفر کند و در عمق ۸ متري کرم هاي خاکي را بيابد مي تواند يک حدس منصفانه بزند که کرم هاي خاکي را مي توان در عمقي بيشتر از ۸ متر نيز پيدا کرد، چرا که احتمال آن خيلي کم است که شخصي سوراخي عميق تر را در آنجا حفر کند.
براي پي بردن به عمق احتمالي سوراخ، به مجموعه اي از داده هاي آماري درباره سوراخ ها نياز داريم، و اين بخاطر توزيع پهناوري که (بدليل تنوع در خاک ها، اقليم، و گونه ها) ممکن است با آن مواجه شويم غير عملي مي باشد.
کرم هاي خاکي داراي خانواده هاي فراواني هستند. گسترده ترين آنها خانواده Lumbericidae با بيش از۱۶۰ گونه (و باطول ۳۰- ۲ سانتي متر يا ۱-۱۲inc) است وبزرگترينشان که به ۳m يا ۱۰ft مي رسد، Megascolecidae استراليايي يا (Megascolides australis) مي باشد.
کرم هاي خاکي معمولاً از مواد آلي رو به فساد و مدفوع پستانداران تغذيه مي کنند و گونه هاي سوراخ هاي عميق (گونه هاي geophanous)، و برخي ديگر از آن ها حتي از نماتود ها تغذيه مي کنند. معلوم شده است که وقتي کرم هاي خاکي به خاک اضافه شدند جمعيت کرم هاي نماتود ممکن است تا حدود %۶۰ کاهش يابد.
همچنين ميکروب ها نقش مهمي در جيره غذايي کرم هاي خاکي دارند، و حتي کرم هاي خاکي مواد آلي داراي حيات ميکروبي با تراکم بالا را ترجيح مي دهند. برخي محققين معتقدند که ميکروارگانيسم ها براي کرم هاي خاکي حياتي هستند.
آب يک نياز عمده کرم هاي خاکي مي باشد، بطوريکه %۸۰ وزن بدنشا ن را آب تشکيل مي دهد در روز حدود %۱۵ شل و سست مي شوند. اگر رطوبت در دسترس نباشد به منظور دست يافتن به آن به عمق خاک خواهند رفت. بالاگيري (سطح آب) به دماي احاطه کننده محيط وابسته است. محدوده کلي فعاليت کرم هاي خاکي بين حداقل و حداکثر مي باشد.
▪ بطور کلي کرم هاي خاکي مي توانند از سه طريق بر محيط تاثير بگذارند:
۱) تراکم ميکروبي–زيستي (حيات ميکروبي)
۲) ميزان دسترسي به مواد معدني شيميايي، و تجزيه مواد آلي
۳) به طور فيزيکي از طريق سوراخ ها (از طريق هوادهي و از اين قبيل)، وپراکندن (جابجايي مواد معدني بين لايه هاي خاک)
براي راحتي و به دليل آنکه اين سه اثر خيلي دقيق به هم وابسته هستند بياييد اثرات بيولوژيکي، شيميايي، و فيزيکي کرم هاي خاکي بر محيطشان را با هم به بحث و گفتگو بنشينم.:
اثرات کرم هاي خاکي بر توليد محصول از آزموني به آزمون ديگر تغييرات وسيعي دارد. اين تنها بخاطر گونه ها، محصول و نوع خاک نمي باشد بلکه، بخاطر وضعيت هاي آب و هوايي هنگام آزمون نيز مي باشد. به عنوان مثال نشان داده شده است که درباغستان هايي با جمعيت زياد کرم هاي خاکي، درختان، داراي ريشه هايي تا حدود %۵ بزرگتر مي باشند. با اين حال محصولات در اين باغستان ها تنها %۲ بيشتر است. (شخص نياز خواهد داشت که مقاومت تنش باغستان ها را (که درطول سال از خشکي ناشي شده است) براي يافتن ارزش واقعي اثرات کرم خاکي بر محصولات امتحان کند. با اين وجود افزايش محصول در شبدر به ميزان %۹۰۰ و در گندم به ميزان %۱۰۰ مشاهده شده است.
ريشه ها اغلب، سوراخ ها را تعقيب مي کنند و از مواد غذايي در دسترس، در گوشه و کنار خود تغذيه مي کنند، يک حقيقت شگفت انگيز اين است که ريشه ها (اغلب به اندازه ۲mm) درجستجوي قالب کرم (مسير حفر نقب کرم) هستند. حتي اگر ريشه مجبور به رشد به سمت بالا باشد اين اتفاق رخ مي دهد. علت آن است که کرم هاي خاکي (يا ميکروب هاي موجود در داخل روده آنها) غلظت فاکتورهاي رشد و ويتامين ها را در تونل (نقب) افزايش مي دهند.
نقبهاي زيرزميني کرم هاي خاکي به افزايش کاني هاي لايه A نسبت به لايه هاي B و C کمک مي کند. ضمناً لايه هاي تحتاني با مواد آلي لايه هاي فوقاني A و O غني مي شوند. (به لايه هاي خاک مراجعه کنيد) اين در هم آميزي به علاوه ي افزايش اکسيژن و نفوذ آب به لايه هاي پاييني، ضخامت خاک هاي فوقاني را افزايش مي دهد.
در سال به اندازه ۲۰cm يا ۹inch از لايه سفت زير-خاک (Subsoil) توسط نقب هاي کرم هاي خاکي مي تواند به سطح آورده شود.
از ساير تاثيرات بر محيط اين است که هميشه خاک اطراف سوراخ ها خنثي تر از خاک هاي مجاور هستند (به PH ۷ نزديکترند). اين به خنثي سازي اسيد يته و يا خاصيت بازي موجود در خاک که به موجب بهينه سازي PH براي رشد ريشه گياهان کاشته شده بوجود مي آيد کمک مي کند.
يک ماده موکوزي که غني از پروتئين است ديواره تونل ها را قوام مي بخشند. اين ماده به عنوان منبع انرژي ميکروب ها کارايي دارد. مشاهده شده است که تراکم ميکروب هاي شوره ساز در نقب ها %۴۰ بيشتر از خاکهاي ديگر است. اين به آن معني است که هر کجا کرم هاي خاکي حضور داشته باشند خاک از کيفيت مطلوبي برخوردار بوده و به همين دليل کرم خاکي يک ابزار ايده ال براي سنجش کيفيت خاک مي باشد.
يکي از اساتيد دانشگاه Eburnean گفته است که: اگر هنگام شخم زدن بتوانيم ۸۰ کرم در هر ۱۰ قدم از شيارهاي زمين بيابيم آنگاه خاک مطلوب مي باشد.
اهميت نقش موادآلي درفرايندهاي تجزيه شيميايي آنهاست. بطوريکه فقط بتوان تصور کرد بخش اول تجزيه صرف نظر از خاک انجام مي شود (کوددادن زياد).
همان طور که ماده آلي به خاک افزوده مي شود، فساد وتجزيه باعث افزايش مواد غذايي با ارزشي در خاک مي شود (معدني شدن). اين ها فرم هاي قابل حصولي هستند و بوسيله گياهان استفاده مي شوند. لايه گل، نظر به اين که فضايي را براي فعاليت ميکروارگانيسم ها فراهم مي آورد بسيار با اهميت مي باشد. ساختار خوب در خاک نياز گياهان روينده به مواد غذايي را تامين مي کند و باعث مي شود تغيير و تبديل مواد آلي سريعتر انجام شود.
ساير مراحل تجزيه، هوموس مي سازد و درالحاق هيوميک اسيد و گل هوموس پايدار بدست مي دهد. اين قسمت از خاک همان طور که از نام آن بر مي آيد پايدار است. هوموس پايدار درون خاک شبيه انباري از مواد معدني است که فقط در هنگام کمبود مواد آلي در دسترس قرار مي گيرد. بنابراين مي توان آن را به عنوان يک ذخيره مواد مغذي در نظر گرفت. وقتي مواد آلي وجود نداشته باشد يا سطح آن در خاک کم باشد هوموس پايدار نياز غذايي را برطرف مي کندواين تنها با کمک گياهان ميکروسکوپي micro-flora قابل حصول مي باشد. در عوض هوموس پايدار، تامپوني براي آب و PH خاک مي باشد.
کرم هاي خاکي چه مي کنند؟
زندگي برروي کره خاکي بدون دوستان کوچکمان در زير خاک تفاوت هاي بسياري خواهد داشت. کيفيت خاک ها به سختي به حيات کرم هاي خاکي وابسته است. سرانجام آن که خاک هاي با کيفيت و سالم راه حلي براي قابل تحمل بودن محيط خواهند بود، لذا متعلق به ما مي باشند. خواص بيولوژيکي، شيميايي ،و فيزيکي، براي رشد گياهان، تعديل و جداسازي سطح آب هاي زيرزميني و buffering (خنثي سازي) و detoxifying (سم زدايي) و Scrubbing مواد شيميايي پرخطر، حياتي مي باشد. (شکل ۶ و ۷). در واقع خاک مخزني از تنوع زيستي است که شايد وسعت آن فراتر از اکوسيستم هاي زنده روي زمين باشد.
کرم هاي خاکي در خاک عملکردهاي منحصر به فردي دارند. نقب هاي بزرگ آن ها اجازه مي دهد که آب باران به راحتي وارد خاک شود و ميزان سرعت نفوذ آب در خاک افزايش يابد. اين مانع از شستشوي خاک شده و به آب اجازه مي دهد تا وارد ناحيه ريشه ها شود و مورد استفاده گياهان قرار گيرد. نقب هاي آن ها همچنين اجازه مي دهد که ريشه هاي گياهان به راحتي از خلال خاک عبور کرده و به فضاي جديدي راه يابد، خاک هايي که توسط کرم هاي خاکي عمل آمده باشند داراي ساختار گل مانند پايداري هستند که احتمال جابجايي آن توسط باد کمتر است.
نقش کرم هاي خاکي به همان اندازه داراي ويژگي هاي منفي نيز مي باشد. در مناطق خاصي گونه هايي معرفي شده که بر سرکرم هاي خاکي بومي رقابت دارند. اين مسئله زندگي توفيق آميز، بلکه بقاي گونه هاي بومي را با مشکل رو به رو مي سازد. لذا در بسياري اوقات گونه هاي بومي در مناطق مجزاي کوچکي به سر مي برند. بسياري از کرم هاي خاکي که ما مي بينيم در اروپا معرفي شده اند. اين لزوما يک رويه منفي نمي باشد، اما مشکلاتي را هم بدنبال دارد. يک مثال توده فضله اي است که مربوط به Lumbricus terrestris در غرب کانادا مي باشد که باعث شده خاک هايي با موادي با منشاء آهکي چيره شوند. نقب زني هاي عميق L.terrestris توده هاي فضله سفت بهم چسبيده اي مي سازد. اين نقب زني ها، زير-خاک (Subsoil) سفت را درمعرض خشک و خيس شدن قرار مي دهد که اين ماده را بسيارسخت کرده واز پيش بردن آن را در باغ ها، پيست هاي گلف، و چمن زارها با مشکل رو به رو مي سازد.

کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات يا بندهاي ...

ديد کلي کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه‌اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات ي ...

ديدکلي در طبقه‌بندي جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانوراني که داراي بدني دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. کرمها به ي ...

کرم کدو کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه‌اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات ي ...

در طبقه بندي جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانوراني که داراي بدني دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. کرمها به يوناني H ...

● آيا مي توان همانند پرورش کرم ابريشم به پرورش ورام کردن عنکبوتها نيز اقدام نمود؟ بعلت نرم بودن تارهاي عنکبوت به مثل ابريشم و سختي اين تارها بمانند فو ...

بدليل اثر ضد انعقادي هيرودين (Hirudin) بزاق زالو، امروزه در تحقيقات جديد ثابت شده است که پس از عمل جراحي آنژيوپلاستي قلب و بطور کلي در بيماري هاي کرون ...

مرغ مينا پرنده اي کوچک زيبا و دلنشين است که قابليت بسيار خوبي براي تقليد صدا دارد و اين توانايي شگفت انگيز باعث شده است که آدمي از ساليان بسيار دور به ...

دانلود نسخه PDF - کرم