up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله کرم مفتولي ريشه PDF
QR code - کرم مفتولي ريشه

کرم مفتولي ريشه

آفات مهم سيب زميني

سوسک برگخوار سيب زميني(سوسک کلرادو) Leptinotarsa decemlineata
مشخصات ظاهري :
حشرات کامل به شکل بيضي برآمده ، به طول حدود يک سانتي متر و عرض 6 ميلي متر است. پشت سينه نارنجي با لکه هاي سياه رنگ و روي بالپوش 5 نوار طولي سياه و 5 نوار زرد ديده مي شود. تخمها نارنجي رنگ و شبيه تخم کفشدوزک ها ، به طور دسته جمعي در سطح زير برگ قرار داده مي شود . لاروها کامپيودئي فرم ، با بدني درشت و خميده و قرمز رنگ که 2 رديف لکه هاي سياه در طرفين بدن ديده مي شود. کپسول سرو پاها نيز تيره رنگ مي باشند. شفيره زرد رنگ است و در داخل گهواره کم وبيش کروي شکل که از خاک ساخته مي شود ، مشاهده مي گردد
مبارزه : جمع آوري حشرات کامل يا توده هاي تخم و لارو در سطوح کم ، از شدت خسارت آفت مي کاهد. حشرات کامل و لاروها بسادگي با محلول 2 در 1000 زولن يا 6 ليتر در هکتار از اين ماده تحت کنترل در مي آيند
________________________________________
بيد سيب زميني Potato tuber moth
Phthorimaea operculella
(Lep.: Gelechiidae)
اهميت اقتصادي:
بيد سيب زميني در مناطق حاره علاوه بر مزارع در انبارها نيز به سيب زميني خسارت مي زند. اين آفت در مرحلة لاروي از گياهان خانوادة بادمجانيان تغذيه مي کند. ميزبانهاي زراعي اين آفت به ترتيب اهميت تنباکو، بادمجان، سيب و گوجه فرنگي مي باشد. گياهان هرز ميزبان آفت در ايران محدود به تاج ريزي Solanum nigrum و داتوره Datura stramonium مي باشد. اين آفت يک آفت قرنطينة داخلي است و در فارس، خوزستان، اصفهان، کرمان، کرج انتشار دارد.
زيست شناسي:
زمستان را به صورت لارو در داخل غده هاي سيب زميني مي گذراند و در اوايل بهار تبديل به شفيره و حشره کامل خارج، جفت گيري و تخم ريزي مي نمايد. تخم ريزي پراکنده و انفرادي است و در اندامهاي هوايي گياه ميزبان صورت مي گيرد. در بوته سيب زميني، تخم ريزي پروانه با گياهان زراعي ميزبان ديگر تفاوت دارد. بدين معني که در ابتداي رويش گياه تا ظهور گل بوته سيب زميني، تخم ريزي در اندامهاي هوايي گياه و پس از تشکيل غده ها در خاک، در کنار چشمک روي غده ديده مي شود. در اندامهاي هوائي گياه، لارو پس از خروج از تخم در پشت برگ، کنارة رگبرگ را سوراخ مي کند و به داخل صفحه برگ مي رود و در فاصلة بين دو پوستة غشاء روئي و غشاء زيرين برگ مواد سبزينه برگ را مي خورد و برگهاي آفت زده، لکه هاي سفيدي شبيه به تاول دارد.
در غده سيب زميني صدمات لارو در مقايسه با برگ تفاوت دارد. در غده، لارو زير پوست رفته دالان مستقيم يا پيچ و خم دار مي سازد و به تدريج که لارو به سنين بالاتر مي رود داخل دالان را با فضولات و مواد جويده شده پر مي نمايد. دالان پر شده از فضولات رنگ قهوه اي شبيه چوب پنبه دارد. لاروهاي درشت به داخل غده هم مي روند و از محتويات داخل غده تغذيه مي کنند.
5 سن لاروي دارد. در سن پنجم لاروي اندازه و قطر بدن لارو به سرعت بزرگ مي شود و در خاتمة دورة لاروي از غده خارج مي شود. اين لارو کامل بوده و در سطح خاک يا در اندامهاي هوائي گياه ميزبان پيله ابريشمي تنيده و در داخل آن به شفيره و سپس پروانه مي شود. در موقع تنيدن پيله، لارو کامل روي پيله را با مخلوطي از فضولات و مواد زايد و يا خاک آغشته کرده و مي پوشاند. در برخي موارد لارو پس از رشد کامل همراه با غده به انبار منتقل مي شود و روي کيسه يا قفسه هاي داخل انبار به شفيره تبديل مي گردد. با توجه به مطالب گفته شده بيد سيب زميني خسارت خود را از مزرعه شروع کرده و به انبار ختم مي گردد. اين حشره در سال 6 نسل دارد که فاصله نسلها در تابستان يک ماه، در زمستان 4 ماه و در بهار و پائيز 2 ماه مي باشد. در مناطق حاره اين حشره بين 13-12 نسل دارد. خسارت اين آفت روي برگهاي توتون و گوجه فرنگي تا 70% گزارش شده است. در استان فارس خسارت اندامهاي هوايي سيب زميني برخي اوقات به 90% مي رسد.
کنترل:
الف- مزرعه:
1-در منطقه فارس اگر کشت سيب زميني در اواسط اسفند ماه شروع و برداشت در اواخر خرداد ماه خاتمه يابد خسارت آفت ضعيف و آلودگي غده ها کم مي باشد.
2-پنج تا شش هفته بعد از کشت پاي بوته هاي سيب زميني خاک داده شود که حشره کامل قادر به تخمريزي روي غده ها نشود. در ضمن پس از آبياري سله شکني انجام مي گيرد. چون در هنگام آبياري به خصوص نوبت اول سطح پشته ها فرسايش نموده و در زير ترک خوردگي ايجاد شده که دسترسي پروانه ها به غده ها داخل خاک سهل و آسان مي گردد.
3-از بين بردن بقاياي گياهي.
4- کشت ارقام زودرس
5- شخم عميق پس از برداشت
ب- انبار:
1- شيوة انبارداري صحيح.
2- پائين نگه داشتن درجه حرارت بين 4 تا 6 درجه سانتي گراد.
3- عدم انتقال غده هاي آلوده به انبار.
4- استفاده از تله هاي فرموني و نوري در انبار براي شکار پروانه ها
________________________________________
پروانه کله مرده Acherontia atropos
(Lep: Sphingidae)
زمستان را به صورت شفره در خاک مي گذراند. اوايل بهار پروانه ها ظاهر و پس از جفت گيري، تخمهاي خود را روي علفهاي هرز يا بوته سيب زميني يا گوجه فرنگي مي گذارد. لاروها پس از خروج از تخم از برگ گياه ميزبان تغذيه مي کنند و بعد از حدود 80 روز در درون خاک تبديل به شفيره مي شوند. در نقاط معتدل دو نسل در سال دارد. اين حشره علاقة زيادي به عسل داشته و گاهي وارد کندوهاي عسل مي شود ولي زنبورها اين حشره را مي کشند و موميائي مي کنند. به دليل بزرگي جثه توسط پرندگان و ساير جانواران شکار شده و احتياج به مبارزة اختصاصي ندارد.
________________________________________
سوسک کلرادو يا سوسک برگخوار سيب زميني Colorado potato beetle
Leptinotarsa decemlineata
(Col.: chrysomelidae)
معرفي آفت
اين آفت بومي کشور آمريکا مي باشد و سالها قبل در شيب شرقي سلسله جبال راکي Rocky روي گياه بومي buffalo-fur با نام علمي Solanum rostratum زندگي مي کرده است. ولي از سال 1859 به بعد که زراعت سيب زميني در آمريکا رواج يافت آفت سيب زميني گرديد و سوسک تمايلي به تغذيه و تخمريزي روي گياه هرز ميزبان نشان نداد. در سال 1877 همراه با غده هاي آلوده به اروپا آورده شد. سپس در سال 1922 در شهر بردو فرانسه حالت طغياني به خود گرفت و بعد از چندين سال قسمتهاي زيادي از اروپاي مرکزي و شرق اروپا را مورد تهاجم قرار داد. در ايران سوسک کلرادو براي اولين بار در شهرستان ارديبل در سال 1363 گزارش گرديد. در آن سال زراعتهاي سيب زميني در سطح 9 هزار هکتار سمپاشي شد.
سوسک کلرادو طالب آب و هواي معتدل و زمستان سرد است. حرارت بالاتر از 5 11 درجه سانتي گراد براي نشو و نماي سوسک مؤثر شناخته شده است. تخم در حرارت کمتر از 12 درجه سانتيگراد تفريخ نمي شود و حرارت بالاتر از 35 درجه سانتي گراد تخم و لاروها را مي کشد و سوسکها براي فرار از گرما به داخل خاک پناهنده مي شوند. اين آفت علاوه بر سيب زميني روي گوجه فرنگي،‌ بادمجان، توتون، فلفل فرنگي و عده زيادي از گياهان هرز مي تواند تغذيه کند.
زيست شناسي:
زمستان را به صورت حشره کامل در داخل خاک و در اعماق مختلف آن سپري مي کند. در اوايل بهار که حرارت خاک در بستر سوسک به حدود 12 درجه سانتي گراد رسيد از محلهاي زمستان گذران خارج و شروع به فعاليت مي کند. در شهرستان اردبيل خروج سوسکهاي زمستانه معمولاً از اواخر فروردين تا اوايل ارديبهشت ماه مي باشد. سوسکها در ابتداي خروج 3-2 روز در سطح خاک استراحت کرده سپس در هواي گرم و آفتابي شروع به فعاليت و پرواز مي کنند. حشرات کامل بعد از يک تغذيه کافي از جوانه ها و برگها که معمولاً چند روز طول مي کشد در ساعات گرم و آفتابي روز به جفت گيري پرداخته،‌سپس حشره ماده تخمهاي خود را در دستجات 80-20 تائي در سطح زيرين برگها قرار مي دهد. يک سوسک زمستانه ممکن است تا 2400 عدد نيز تخم بگذارد. تخمها در حرارت 25-20 درجه سانتي گراد طي 6-4 روز و در حرارت پائين تر طي 3-2 هفته تفريخ مي شوند و در حرارت بالاتر از 35 درجه خشک شده و نازا مي شوند. اين حشره داراي 4 سن لاروي است و تا ابتداي شفيره شدن 4 نوبت پوست عوض مي کند. دورة لاروي حدود 15 روز طول کشيده و سپس لارو در داخل خاک در گهوارة گلي و در عمق 10-3 سانتي متري تبديل به شفيره مي شود. شفيرگي حدود 20 روز به طول مي انجامد. نسل اول اين آفت حدود 45 روز به طول مي انجامد. در اردبيل سوسکهاي نسل اول از دهة اول تير ماه به بعد از شفيره خارج و در ساعات گرم روز به تدريج در خاک ديده مي شوند. قسمت عمده اي از جمعيت سوسکهاي نسل اول به زير خاک رفته و در عمق 25-10 سانتي متري يا بيشتر، دورة استراحت دراز مدت 3-1 ساله را مي گذرانند. اما عده اي نيز به دورة استراحت نرفته و در سطح زراعت باقي مانده، جفت گيري و تخم ريزي مي نمايند و نسل دوم آفت را مي سازند. طرز تغذيه و رشد و نمو افراد نسل دوم مشابه با نسل اول آفت مي باشد و حشرات کامل در اواخر تابستان و اوايل پائيز به دياپوز رفته و همان گونه زمستان را در درون خاک سپري مي کنند. اين آفت در ديگر نقاط دنيا 4-1 نسل در سال دارد.
کنترل:
کنترل زراعي:
• در شهرستانهاي اردبيل در سالهائي که قيمت محصول ارزان و هزينه هاي زراعي برابر قيمت فروش محصول است سيب زميني در مزرعه رها شده و يا با دقت جمع آوري نمي گردند. بقاياي غده هاي سيب زميني در بهار آينده جوانه زده و سبز مي شود و چنانچه قبل از تخم ريزي سوسکها، کنده و معدوم نگردد، کانون نشو و نماي آفت مي شود. اما در سالهائي که قيمت سيب زميني گران است کشاورز به منظور سود زراعي بيشتر تا چند سال پي در پي در يک زمين، سيب زميني مي کارد و چون گياه سودآور ديگري هم طراز سيب زميني در منطقه وجود ندارد تناوب زراعي رعايت نمي شود. در نتيجه خسارت آفات بالا مي رود. بنابراين جمع آوري و حذف بقاياي آلوده و تناوب زراعي در امر مبارزه بسيار مهم مي باشد.
• برداشت بعد از دگرديسي حشرات(برداشت دير)
• اجراي عمليات قرنطينه اي.
دشمنان طبيعي:
• قارچ Beaveria bassiand دشمن لارو، شفيره و حشره کامل
• سن شکارگر Rhinocoris punctiventris از خانوادة Reduviidae شکارچي حشرة کامل.
• بالتوري Chrysopa Carnea (Chrysopidae). لارو آن از تخم تغذيه مي کند.
کنترل شيميايي
1. فوزالن(زولون) EC 35% و 2ليتر در هکتار
2. اندوسولفان(تيودان) EC35% و 2- 1ليتر درهکتار
3. تيوديکارب(لاروين) DF 80% يک کيلوگرم در هکتار
________________________________________
کرم مفتولي ريشه Click beetle
Agriotes Lineatus
(Col.: Elateridae)
معرفي آفت
به گياهان مختلفي نظير سيب زميني، گندم، هويج، ذرت، کاهو، گوجه فرنگي، چغندرقند، توتون، تره فرنگي، جو و پنبه خسارت مي زند. لارو اين حشره از گياهچه هاييکه به تازگي از جوانه زدن بذر ايجاد شده اند تغذيه نموده و حشره کامل نيز از گردة گلها تغذيه مي نمايد. لارو آفت غدة سيب زميني را سوراخ مي کند و در داخل آن کانالهائي به طول 3-2 ميلي متر بوجود مي آورد و خود نيز در داخل اين کانالها به سر مي برد. روي ريشه گندم نيز قسمتي از آن را به صورت قلوه کن مورد تغذيه قرار مي دهد.
زيست شناسي:
سوسکهاي ماده پس از جفت گيري به داخل خاک نفوذ کرده و در آنجا تخم خود را روي ريشة‌ ميزبان قرار مي دهد. تخمها پس از چند روز تفريخ مي شود ولي دورة تکامل لارو طولاني و ممکن است 5-3 سال طول بکشد. لاروها در برابر خشکي بسيار حساس هستند. مرحله شفيرگي نيز در داخل خاک سپري مي شود. به صورت لارو يا شفيره زمستان گذراني مي کند.
کنترل:
• تناوب، کنترل علفهاي هرز، شخم عميق و ازبين بردن غده هاي آلوده
• آبياري مناسب . استفاده از تله هاي نوري براي به دام انداختن حشرات کامل
• کلرپيريفوس(دورسبان) و ديازينون(بازودين) G 5%و 30کيلوگرم در هکتار
• مونوکروتوفوس (نوواکرون) به نسبت 1.5 تا 2 در هزا

کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات يا بندهاي ...

ديد کلي کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه‌اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات ي ...

ديدکلي در طبقه‌بندي جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانوراني که داراي بدني دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. کرمها به ي ...

پياز گياهيست دو ساله يا سه ساله که به وسيله بذر زياد مي شود .محل اصلي و اوليه آن مشخص نيست و آنچه مسلم است در زمانهاي قديم در قاره آسيا کشت ميشده . اي ...

برنج تنها غله مستعد رشد در خاک غرقابي است، زيرا خود قادر است محيط اطراف ريشه اش را اکسيده کند. طبيعت داراي چندين منفعت براي سازگاري ريخت شناختي و تنکا ...

شايد يکي از اولين اقدامات بشر در عرصه معماري منظر باغ سازي بوده باشد، مرحله اي که انسان ها اقدام به ايجاد فضاي سبز مصنوع مي کنند و نهايتاً به باغ ها و ...

▪ ويتامين D : بالابودن ويتامين D سبب جذب بيشتر کلسيم شده که ممکن است توليد تخم مرغ را کاهش دهد دراغلب گونه ها تحمل مصرف ويتامين D تا ۱۰ برابرحد مجاز ذ ...

● معرفي آفت در تمام مناطق برنج کاري استان هاي گيلان، مازندران، گرگان و همچنين اصفهان وجود دارد. علائم خسارت آفت به دو صورت مي باشد: ۱) اگر گياه جوان م ...

دانلود نسخه PDF - کرم مفتولي ريشه