up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله کرم ساقه خوار برنج PDF
QR code - کرم ساقه خوار برنج

کرم ساقه خوار برنج

● معرفي آفت
در تمام مناطق برنج کاري استان هاي گيلان، مازندران، گرگان و همچنين اصفهان وجود دارد. علائم خسارت آفت به دو صورت مي باشد:
۱) اگر گياه جوان مورد حمله قرار گيرد ابتدا برگ مياني آن زرد شده و کم کم خشک مي شود که اصطلاحاً به آن Dead heart گويند.
۲) در صورتي که حمله آفت مصادف با زمان خوشه کردن و گل دادن باشد، دانه در خوشه تشکيل نشده و منجر به خشکي خوشه مي گردد که به آن اصطلاحاً White head گويند. مرحله اول خسارت را نسل اول آفت بوجود مي آورد. در اين مرحله با رشد ساقه هاي جانبي گياه در مقابل آفت عکس العمل نشان داده و حتي المقدور از کاهش محصول جلوگيري مي شود. در مرحله دوم خسارت گياه تقريباً در پايان مرحله رويش است و امکان ترميم خسارت از طريق رشد ساقه هاي جانبي ديگر وجود ندارد. ساقه هاي آلوده به آفت در اين موقع در اثر وزش باد شکسته و باعث خراب شدن و از بين رفتن ساقه هاي مجاور مي گردند.
علاوه بر برنج در موقع برداشت محصول و هنگامي که ساقه هاي برنج کاملاً خشک مي شود بسياري از لاروهاي آفت از اين ساقه هاي خشک به طرف علفهاي هرز حاشيه مزرعه مهاجرت نموده و از آنها تغذيه مي نمايند.
● زيست شناسي:
زمستان را به صورد لارو کامل در داخل ساقه هاي خشک برنج و يا علفهاي هرز اطراف مزرعه به سر مي برد. در شرايط مساعد وقتي که درجه حرارت به ۱۰ درجه سانتي گراد مي رسد لاروهاي سن آخر تبديل به سفيره مي شوند. اولين شفيره هاي حاصل از لاروهاي زمستاني در دهة اول ارديبهشت ماه مشاهده شده اند. دورة شفيرگي ۱۰-۶ روز سپس حشرات کامل خارج مي شوند. اولين پروانه هاي آفت در شرايط گيلان از حدود ۲۰ ارديبهشت ماه ظاهر مي شوند و اوج پرواز آنها در دهة دوم خرداد صورت مي گيرد. فعاليت آنها در شب بوده و روزها در سايه و روي برگ و ساقه برنج و علفهاي هرز به استراحت مي پردازند. پروانه هاي نر و ماده ۲۴ ساعت پس از خروج جفت گيري و حشره ماده تخمهاي خود را به صورت دسته اي روي ساقه و برگ قرار مي دهد طول دورة جنيني حدود ۱۱-۵ روز مي باشد. لاروسن اول پس از تفريخ ابتدا از پارانشيم برگ تغذيه کرده و سپس با ايجاد سوراخي از محل غلاف برگ وارد ساقه مي شود. لاروها پس از مدت ۳۷-۲۱ روز که در داخل ساقه برنج تغذيه نمودند سوراخ بزرگي جهت خروج پروانه در ساقه ايجاد مي نمايند و سپس به شفيره تبديل مي شوند و هفت روز بعد پروانه هاي نسل دوم (بهاره) خارج مي گردند که اين زمان در گيلان مصادف با اواسط تيرماه مي باشد. اگر پروانه هاي اين نسل قبل از پايان تيرماه تخم ريزي کرده باشند مي توانند نسل ديگري را در شهريور ماه بوجود آورند در غير اينصورت کليه لاروهائي که در اوايل مرداد به بعد بوجود مي آيند پس از کامل شدن به دياپوز رفته و زمستان را بدين صورت مي گذرانند. بنابراين ۳-۲ نسل در سال دارند.
● کنترل:
الف) کنترل زراعي پائيزه و زمستانه:
۱) دو محصول برنج بايد حتي المقدور از پائين و نزديک طوقه گياه صورت گيرد تا هر چه ممکن است لارو کمتري در مزرعه باقي بماند.
۲) خوشه هاي بريده شده را به مدت چند روزي روي زمين در همان مزرعه نگه دارند تا خشک شده و سپس با خرمن کوبهايي که کلش را کاملاً خرد مي کنند به صورت کاه گندم در آورند تا هر چه لارو در داخل ساقه مانده له شده و از بين برود.
۳) کاه و کلش باقي مانده در مزرعه را با دقت کامل بسوزانند چون محل زمستان گذراني حشره است. در اين رابطه کشت دوباره مزارع برنج با شبدر برسيم مفيد گزارش شده است.
۴) زمين شخم زده را با آب تخت نمايند، اين عمل مدتها براز زارعين در زمستان اجباري بود ولي اخيراً پافشاري نمي شود.
۵) علفهاي هرز حاشيه مزارع قبل از شال تسبيح، ني، اويار سلام. قياق، سوروف، خرواش، بندواش، قميش و… را که پناهگاه لارو در زمستان مي باشند کنده و بسوزانند.
۶) از خزانه هاي برنج همه روزه بازديد کرده تا چنانچه پروانه تخم ريزي کرده باشند برگهاي آلوده را چيده و از بين ببرند.
۷) جلوگيري از انتقال نشاء هاي آلوده به زمين اصلي و همچنين رعايت تناوب زراعي.
ب) رعايت مقررات قرنطينه داخلي، خودداري از حمل و نقل کاه و کلش و نشاء از مناطق آلوده به مناطق غير آلوده.
ج) کشت واريته هاي مقاوم به کرم ساقه خوار، در کشور ما واريتة چنپا در مقايسه با آمل ها، خيلي کمتر از اين آفت صدمه مي بيند. اصولاً واريته هاي ديررَس مانند آمل بيشتر خسارت مي بينند.
د) دشمنان طبيعي:
۱) زنبور پرازيتوئيد
امروزه زنبورهاي پارازيتوئيد تخم از جنس تريکوگراما را روز ميزبانهاي واسط نظير تخم پروانه بيد آرد و تخم پروانه بيد غلات در انسکتاريم ها پرورش داده و به تعداد زياد بر عليه تخم ساقه خوار برنج رها مي کنند.
۲) زنبور پارازيتوئيد لارو
۳) Braconidae- قارچ Beauveria bassiana روي لاروها و شفيره هاي آفت فعاليت مي نمايد.
۴) سن Andrallus spinidens نيز بطور طبيعي از لاروهاي کرم ساقه خوار و برگخوار برنج تغذيه مي نمايد
● مبارزه شيميايي :
۱) ليندين WP۲۵% و۵۰ گرم در ۱۰۰ متر مربع(خزانه) ، فقط ۱ نوبت
۲) ديازينون G ۱۰%و،۱۵ کيلوگرم در هکتار
۳) ديازينون G ۵% و ۳۰ کيلوگرم در هکتار
۴) کارتاپ G ۴% و ۳۰ کيلوگرم در هکتار
۵) فيپرونيل G ۰.۲%و ۲۰ کيلوگرم در هکتار
۶) فنيتريتيون EC۵۰%و۱.۵ ليتر در هکتار
۷) ديازينون EC۶۰%و ۱ ليتر در هکتار

برنج يکي از گياهان مخصوص کاشت در نواحي مرطوب استوايي و مناطق نسبتا“ گرم و معتدل است و در مناطقي که بارندگي ساليانه حدود ۱۰۰۰ ميليمتر است ، بخوبي از خو ...

کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات يا بندهاي ...

ديد کلي کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه‌اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات ي ...

برنج تنها غله مستعد رشد در خاک غرقابي است، زيرا خود قادر است محيط اطراف ريشه اش را اکسيده کند. طبيعت داراي چندين منفعت براي سازگاري ريخت شناختي و تنکا ...

برنامه ريزي توليد مثل اغلب به معني توليد مثل در خارج از فصل به منظور اطمينان از فروش بره ها هنگامي که تقاضا در بالاترين سطح و قيمت هاي فروش در بيشترين ...

● مقدمه براي رسيدن به هدف هاي وزارت جهادکشاورزي و در طرح کم کردن مصرف سم هاي شيميايي، قرار شده است که هر سال حدود هشت درصد از مصرف سم ها براي گياهان ک ...

شايد يکي از اولين اقدامات بشر در عرصه معماري منظر باغ سازي بوده باشد، مرحله اي که انسان ها اقدام به ايجاد فضاي سبز مصنوع مي کنند و نهايتاً به باغ ها و ...

برنج دومين غله مهم جهان است كه در ايران نيز از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد، به طوري كه قسمت عمده اي از غذاي مردم، بخصوص در استان هاي گيلان و مازندر ...

دانلود نسخه PDF - کرم ساقه خوار برنج